Спецможливості
Архів

Спраги майже не буває

07.07.2010
194
Спраги майже не буває фото, ілюстрація

Ми надаємо вам витяг із результатів дослідження двох моделей тракторів Fendt. Ці дослідження стосуються лише витрати пального, бо самі трактори ще тільки проходять комплексне випробування журналу Profi.

Ми надаємо вам витяг із результатів дослідження двох моделей тракторів Fendt. Ці дослідження стосуються лише витрати пального, бо самі трактори ще тільки проходять комплексне випробування журналу Profi.

Почнемо із 415 Vario. Це най­біль­ша мо­дель 400-ої серії, яка має номі­на­ль­ну по­тужність від 74 до 103 кВт (100-140 к. с. за ECE R 24) і п'ять типів. У цьо­го трак­то­ра дви­гун Deutz TCD 2012 L04-4V з тур­бо­ком­пре­со­ром, охо­ло­д­жен­ням над­­дув­ним повітрям, упор­ску­ван­ням CommonRail, чо­тир­ма вен­ти­ля­ми на ци­ліндр і си­с­те­мою зовнішньої ре­цир­ку­ляції відпраць­о­ва­них газів. За да­ни­ми ком­панії Fendt, чо­ти­ри­ци­ліндро­вий дви­гун при­дат­ний для не­об­ме­же­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня ріпа­ко­во-ме­ти­ло­во­го ефіру. Він ви­дає по­тужність 103 кВт/140 к. с. за 2100 обер­тів. Мак­си­маль­на по­туж­ність у цьо­го трак­то­ра Fendt - 114 кВт/155 к. с. (так са­мо за ECE R 24). За виміра­ми Те­с­то­во­го цен­т­ру DLG, по­тужність на ВВП за номіна­ль­но­го чис­ла обертів бу­ла 98,5 кВт, а мак­си­маль­на - 109,7 кВт за 1700 обер­тів. Це хо­роші по­каз­ни­ки, які пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах 5%-го до­пу­с­ку. Збіль­шен­ня крут­но­го мо­мен­ту на 45,5% за 29%-го змен­шен­ня обертів, 31% діапа­зо­ну постійної по­туж­ності, як і 11,2 кВт над­по­туж­ності та 120%-го пу­с­ко­во­го мо­мен­ту - це теж ду­же до­б­ре. Ха­рак­те­ри­с­ти­ка дви­гу­на на 415 Vario за­га­лом по­зи­тив­на.
Під оцінка­ми "до­б­ре" слід ро­зуміти ре­зуль­та­ти вимірів Те­с­то­во­го цен­т­ру DLG що­до ви­т­ра­ти паль­но­го: 415 Vario на стаціонар­них вимірю­ван­нях по­ка­зав се­бе знач­но краще, ніж усі по­пе­редні те­с­тові зраз­ки. Хо­ча ми ще не маємо повністю всіх да­них із те­с­ту PowerMix, але вже мо­же­мо ска­за­ти, що за мак­си­маль­них зна­чень і з близь­ки­ми до ре­аль­них умов па­ра­ме­т­ра­ми (див. табл.) трак­тор 415 Vario вирізняється ду­же еко­ном­ним спо­жи­ван­ням паль­но­го, навіть по­при те, що він відповідає нор­мам Tier-III. Спе­цифічні спо­жи­ван­ня 234 г/кВт·год за номіна­ль­ної по­туж­ності і 218 г/кВт·год за мак­си­маль­ної по­туж­ності (ду­же до­б­рий по­каз­ник) от­ри­му­ють у цій дис­цип­лі­ні і в цьо­му класі по­туж­ності ду­же хо­роші оцінки.
Це сто­сується й більших мо­де­лей трак­торів Fendt: трак­тор 936 Vario. З 60 км/год кінце­вої швид­кості 936-та мо­дель дає цілу низ­ку до­дат­ко­вих мож­ли­во­с­тей. Нас же тут цікав­лять тільки дви­гун і ви­т­ра­ти паль­но­го.

900-та серія Fendt має шість мо­де­лей з номіна­ль­ною по­тужністю від 140 до 243 кВт (190-330 к. с., усі дані - за ECE R 24). Наш те­с­то­вий зра­зок має 243 кВт/330 к. с. номіна­ль­ної по­туж­ності і, за да­ни­ми Fendt, - 265 кВт/360 к. с. мак­­си­маль­ної по­туж­ності. У трак­торі пра­цює "стар­ший брат" дви­гу­на мо­делі 415 Vario - Deutz TCD 2013 L06 4V, який теж відповідає нор­мам Tier-lll і ос­на­ще­ний тур­бо­ком­пре­со­ром, охо­ло­д­жен­ням над­дув­ним повітрям, Common­Rail, чо­тир­ма вен­ти­ля­ми на циліндр і си­с­те­мою зовнішньої ре­цир­ку­ляції відпраць­о­ва­них газів. У цьо­му ше­с­ти­циліндро­во­му дви­гуні доз­во­ле­но ви­ко­ри­с­тан­ня 100% ріпа­ко­во-ме­ти­ло­во­го ефіру. Но­­мі­на­ль­не чис­ло обертів - 2200. Те­с­то­вий центр DLG виз­на­чив, що у 936-ї мо­делі за номі­на­ль­них обертів по­­туж­ність на ВВП ста­но­вить 229,5 кВт, а мак­си­маль­не зна­чен­ня - 256,5 кВт - пе­ре­бу­ває по­над усіма стан­дарт­ни­ми показни­ками трак­то­рів цьо­го кла­су по­туж­ності, які ми те­с­ту­ва­ли. То­му трак­то­ру 936 Vario Fendt віднині на­ле­жить ко­ро­на най­сильнішої стан­дарт­ної мо­делі.
Ха­рак­те­ри­с­ти­ка дви­гу­на на­шо­го те­с­то­во­го зраз­ка та­ка: 41% збіль­шен­ня крут­но­го мо­мен­ту за 34%-го падіння обертів, 34,1% постійної по­туж­ності і 27 кВт над­по­туж­ності. Крім цьо­го, трак­тор по­бив ре­корд у номінації, яку ми те­пер об­го­во­рюємо: ви­т­ра­та паль­но­го. Зі своїми 225 г/кВт·год за но­­мі­на­ль­ної по­туж­ності трак­тор 936 вий­шов на пер­ше місце на­шо­го спи­с­ку най­кра­щих. Те­с­то­вий зра­зок пе­ре­ви­щив навіть се­бе са­мо­го у вимірах ви­т­ра­ти паль­но­го на мак­си­мальній по­туж­ності. Хо­ча внаслідок своєї ве­ли­кої по­туж­ності 936 Vario спо­жи­ває па­ль­­но­го май­же 66 літрів за го­ди­ну, це всьо­го 214 г ди­зе­лю на кіло­ват-го­ди­ну - ду­же при­стой­ний ре­зуль­тат, яко­го нам ще не до­во­ди­ло­ся фіксу­ва­ти.
Три речі, які тре­ба обов'яз­ко­во за­зна­чи­ти:
По-пер­ше, під час вимірів наш трак­тор інже­не­ри Fendt так на­ла­го­ди­ли, що зна­чен­ня по­туж­ності, які мож­на пе­ревіри­ти, пе­ре­бу­ва­ли в ме­жах доз­во­ле­но­го 5%-го до­пу­с­ку. Тут тре­ба, зви­чай­но, сподіва­ти­ся, що й на прак­тиці трак­то­р бу­де на­ла­го­д­же­но так са­мо. По-дру­ге, ці ре­зуль­та­ти є та­ки­ми добрими ще й то­му, що трак­тор 936 відповідає ниніш­нім ви­мо­гам щодо ви­кидів відпраць­о­ва­них газів, і по­ка­зує ви­со­ку еко­номію паль­но­го. Ви­щу, ніж усі ті трак­то­ри, які відповіда­ють по­пе­реднім ви­мо­гам.
І по-третє, ці вимі­ри бу­ло про­ве­де­но на ста­ціонар­но­му дослідно­му стенді для дос­ліджен­ня по­туж­ності на ВВП. Ре­зуль­татів те­с­ту PowerMix ра­зом з ре­ш­тою да­них вимірю­вань і оцінок по­ки що не­має.
І на за­вер­шен­ня: бе­зу­мов­но, ми за­взя­то взя­ли­ся дос­ліджу­ва­ти й ви­про­бову­ва­ти цю но­вин­ку і не­за­ба­ром на­да­мо вам по­вний тест трак­то­ра Fendt 820 B Vario. Що­прав­да, це ста­неть­ся аж на­ступ­ної вес­ни.

Advertisement

Інтерв'ю
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та
Олег Вагін найбільш примітний своєю відкритістю і готовністю ділитися секретами вирощування багатьох рослин. В останні роки він повністю сконцентрувався на вирощуванні лохини, перейшовши від вирощування саджанців до закладки власної... Подробнее

1
0