Спецможливості
Агробізнес

Скiльки коштує страхування врожаю та доходу в США?

05.06.2008
835
Скiльки коштує страхування врожаю та доходу в США? фото, ілюстрація
Скiльки коштує страхування врожаю та доходу в США?

У державному бюджетi України на 2002 рiк вперше передбачаються витрати (50 млн грн) на 50%-ву компенсацiю страхових премiй сiльгоспвиробникам за обов’язкового страхування зернових культур i цукрового буряку. Справа ця нова для всiх, а тому не зайве подивитися на практику субсидування страхових премiй у найбiльшiй сiльськогосподарськiй країнi свiту — США.

Для страхування врожаю або доходу виробник має сплатити страхову премiю, яка є платою за вiдшкодування у випадку настання страхової подiї. Ставка страхової премiї визначається розмiром очiкуваних втрат чи вiдшкодування врожаю або доходу. Ставки премiї є часткою вiд загальної суми страхування, яка називається страховою вiдповiдальнiстю.
Ставка премiї залежить вiд ризикованостi ситуацiї виробника. Бiльшiсть планiв страхування врожаю або доходу класифiкують ризик виробника вирощуваними ним культурами, мiсцезнаходженням, очiкуваною врожайнiстю (яка базується на врожайностi за останнi роки), практикою господарювання (використання зрошуваних або незрошуваних земель). Ставка страхових премiй для врожаю коливається вiд 2—3% для виробникiв, у яких очiкуваний врожай перевищує середнiй в регiонах з низьким рiвнем ризикiв, до 25—30% для виробникiв, у яких рiвень врожайностi є меншим за середнiй i якi розташованi в регiонах з високим рiвнем ризикiв. У 2000 роцi середня ставка премiї для всiх програм страхування врожаю дорiвнювала приблизно 7%.
Для обчислення розмiру премiї в доларах ставка страхової премiї помножується на розмiр вiдшкодування (страхову вiдповiдальнiсть). У випадку страхування врожаю розмiр вiдшкодування визначається очiкуваним урожаєм або доходом, помноженим на вiдсоток вiдшкодування. Оскiльки очiкуваний врожай виражено в одиницях урожаю (наприклад, тоннах), вiн перераховується в долари множенням на цiну культури, за якою вiдбувалося би вiдшкодування. Якщо врожайнiсть кукурудзи у виробника протягом попереднiх 4 рокiв становить 9,415 т/га i виробник обирає 65%-ве вiдшкодування за умовами страхування врожаю, гарантований врожай виробника становитиме 6,12 т/га. Якщо виробник обирає максимальну цiну, наприклад, 78,74 дол./т, тодi страхова вiдповiдальнiсть дорiвнюватиме 481,89 дол./га. За умови, що ставка страхової премiї для 65%-го вiдшкодування для даного виробника становитиме 6%, вартiсть страхової премiї дорiвнюватиме 28,91 дол./га.
Вартiсть, сплачувана виробником, дорiвнює загальнiй вартостi премiї за винятком субсидiї. Розмiр субсидiї розраховується множенням частки субсидування на розмiр премiї. Розмiр субсидiї для 65% вiдшкодування у 2000 роцi дорiвнював 59%. Отже, у наведеному вище прикладi розмiр субсидiї становив 17,06 дол./га: виробник має сплатити 11,85 дол./га iз загальної премiї 28,91 дол./га.
Зростання рiвня субсидування, зі знижками на вартiсть страхування включно, та прогресивний рiвень субсидування за високих рiвнiв вiдшкодувань дали змогу виробникам зменшити витрати на страхування, особливо у випадку страхування з високим рiвнем вiдшкодувань. Наприклад, до 1999 року типова субсидiя до премiї за 65%-го вiдшкодування врожаю становила 42%. У 1999 роцi, коли були запровадженi знижки до премiй, фактичний рiвень субсидування премiй досяг 59%. Для виробника у наведеному прикладi вартiсть страхування за 65%-го вiдшкодування зменшилася б з 16,78 до 11,85 дол./га.
Типовий рiвень субсидування для 75%-го вiдшкодування врожаю до 1999 року становив 24%. У 1999 роцi запровадження знижок до премiй пiдвищило його до 47%. У 2001 роцi рiвень субсидування для 75%-го вiдшкодування врожаю зрiс до 55%. Оскiльки страхова вiдповiдальнiсть та ставка страхової премiї за 75%-го вiдшкодування є бiльшими за такi у випадку 65%-го вiдшкодування, загальна премiя буде бiльшою. Наприклад, якщо страхова вiдповiдальнiсть дорiвнює 225 дол., а ставка страхової премiї — 9%, вартiсть страхової премiї становитиме 20,25 дол. За 24% субсидiї виробник має сплатити 15,39 дол., а за 55% субсидiї виробник має сплатити 9,11 дол. за 75%-го вiдшкодування.
Фактичнi витрати виробника на страхування залежать вiд особливостей страхування врожаю, наприклад, вiд того, чи страхується площа одним масивом, чи масив розбивається на кiлька дiлянок, якi страхуються окремо, та вiд того, чи включаються в страхування також випадки загибелi врожаю вiд градобою чи пожежi.
Збiльшення рiвня субсидування премiй та запровадження знижок до премiй дало змогу зменшити витрати виробникiв на страхування та охопити страхуванням бiльшi площi, проте одночасно це призвело до збiльшення урядових витрат. Iз зростанням кiлькостi бажаючих страхувати врожай за бiльшого рiвня вiдшкодувань субсидiї зросли як у грошовому вираженi, так i у спiввiдношеннi до сумарних премiй.
Мiж 1995—1998 сiльськогосподарськими роками ставка субсидування премiй залишалася сталою, а на субсидiї припадало 50—57% загальної вартостi премiй. Однак, змiни в обсягах застрахованих площ i цiнах на сiльськогосподарську продукцiю призвели до змiн у сумах субсидiй. У 1995 роцi (коли вперше було запроваджене повне субсидування премiй), урядовi витрати на субсидування премiй становили 890 млн дол. У 1996 роцi загальна сума субсидування премiй зросла до 980 млн дол. У 1997 роцi субсидування премiй скоротилося до 900 млн дол. через зменшення цiн на сiльськогосподарську продукцiю.
У 1999—2000 роках запровадження знижок до премiй суттєво збiльшило частку урядових витрат у загальнiй вартостi премiй. Запровадження 30%-ї знижки до премiй у 1999 роцi збiльшило субсидування премiй на 440 млн дол., а загальнi урядовi витрати на субсидування премiй — до 1,4 млрд дол. Запровадження 25%-ї знижки до премiй збiльшило витрати на субсидування премiй на 390 млн дол., а загальну суму урядових витрат — до 1,3 млрд дол. За оцiнками експертiв витрати на субсидування страхових премiй зростуть до 8,2 млрд дол. протягом 2001—2005 рокiв.
Загальне субсидування премiй (у тому числі знижки) досягло 60% вiд вартостi премiй. Хоча частка витрат виробникiв у вартостi премiй зменшилася, їх загальнi витрати на страхування зросли через надання ними переваги страхуванню з бiльшим рiвнем вiдшкодування.

Інтерв'ю
Вкрай важливо не лише готуватися до придбання землі, але й не втратити земельні ділянки, що є в користуванні агропідприємств уже сьогодні. В цьому контексті вкрай важливо розуміти, на які умови договору оренди, емфітевзису слід звертати... Подробнее
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее

1
0