Спецможливості
Новини

Сільський зе­ле­ний ту­ризм: бізнес і просвітництво

16.01.2013
319
Сільський  зе­ле­ний ту­ризм:  бізнес і просвітництво фото, ілюстрація

На око­лиці сто­лиці відбу­ла­ся кон­фе­ренція «Фор­му­ван­ня політи­ки роз­вит­ку та функціону­ван­ня сільсько­го ту­риз­му в Ук­раїні». У за­ході взя­ло участь близь­ко 130 де­ле­гатів та близь­ко двох де­сятків пред­став­ників за­собів ма­со­вої інфор­мації.

На око­лиці сто­лиці відбу­ла­ся кон­фе­ренція «Фор­му­ван­ня політи­ки роз­вит­ку та функціону­ван­ня сільсько­го ту­риз­му в Ук­раїні». У за­ході взя­ло участь близь­ко 130 де­ле­гатів та близь­ко двох де­сятків пред­став­ників за­собів ма­со­вої інфор­мації.

О. Риж­ков
o.ryzhkov@univest-media.com
   
Про­бле­ма зай­ня­тості на селі дав­но вже на­бу­ла важ­ли­во­го зна­чен­ня. Се­ля­ни рем­ст­ву­ють на без­робіття, втім, і влас­ни­­ки аг­рофірм скар­жать­ся на брак ква­лі­фіко­ва­ної ро­бо­чої си­ли. Мо­же, й справ­ді, не у всіх є хист до ро­бо­ти без­по­се­ред­ньо на землі. Од­нак копійчи­ну за­роб­ля­ти все од­но тре­ба, а місто по­де­ко­ли ви­яв­ляється не над­то гос­тин­ним для шу­качів при­стой­ної ро­бо­ти. Та й за орен­ду жит­ла слід спла­чу­ва­ти чи­малі гроші. Во­че­видь, вихід є у са­мо­зай­ня­тос­ті у сільській місце­вості. Euro-2012, хо­ча й не ви­ко­ри­с­та­ло усіх про­мо­мож­ли­во­с­тей Ук­раїни, засвідчи­ло: на­ша нень­ка має не­аби­я­кий ту­ри­с­тич­ний по­тенціал. Звісно, на­со­ло­д­жу­ва­ти­ся кра­сою Києва, Льво­ва, Кам’ян­ця-Подільсько­го, Оде­си чи Кри­му охо­чих завжди ви­с­та­ча­ло, але ж тур­по­тенціал не ви­чер­пується ли­ше ни­ми. Сільський зе­ле­ний ту­ризм стає у світі де­далі по­пу­лярнішим.

   Які ж кро­ки вар­то здійсни­ти для даль­шо­го роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му в Ук­раїні? Кон­фе­ренція за­про­по­ну­ва­ла об­ла­сним, рай­он­ним осе­ред­кам і чле­нам Спілки спри­ян­ня роз­вит­ку сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му на­да­ти про­по­зиції місце­вим ор­га­нам вла­ди що­до підтрим­ки роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му для вклю­чен­ня до про­ек­ту Дер­жав­ної цільо­вої про­гра­ми роз­вит­ку ту­риз­му до 2022 р., у т. ч. що­до пільго­во­го кре­ди­ту­ван­ня, опо­дат­ку­ван­ня, по­пу­ля­ри­зації то­що; ак­ти­візу­ва­ти ро­бо­ту з ка­те­го­ри­зації са­диб сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му та еко­ло­гіч­но­го мар­ку­ван­ня в рам­ках єди­ної про­гра­ми «Сільське по­се­лен­ня»; на при­кла­ді Рівненсь­кої об­ласті роз­г­ля­ну­ти в об­ла­с­тях ра­зом із місце­ви­ми ор­га­на­ми са­мо­вря­ду­ван­ня пи­тан­ня що­до пільго­во­го кре­ди­ту­ван­ня влас­ників са­диб за про­гра­мою «Влас­ний дім».
На кон­фе­ренції чи­ма­ло йшло­ся про про­бле­ми, що ста­ють на за­ваді роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му в нашій країні. Зо­к­ре­ма, істот­но впли­ває на наміри по­тен­ційних ту­ристів не­до­статній роз­ви­ток інфра­с­т­рук­ту­ри в сільській місце­вості, якість по­слуг сільсько­го ту­риз­му. Й це на­про­чуд бо­лю­че пи­тан­ня, ад­же спо­жи­вач ту­ри­с­тич­них по­слуг ос­таннім ча­сом істот­но підви­щив свої ви­мо­ги. Роз­бе­щені ком­фор­том го­телів у виз­на­них ту­ри­с­тич­них країнах ук­раїнці вже не за­до­воль­ня­ють­ся су­то ет­но­графічною ек­зо­ти­кою. Во­на має бу­ти поєдна­на з пев­ним ком­фор­том. У 2004 р. Спілкою спри­ян­ня роз­вит­ку сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му в Ук­раїні за­про­ва­д­же­но си­с­те­му еко­ло­гіч­ної якості са­диб «Зе­ле­на са­ди­ба», у 2008 р. — си­с­те­му розміщен­ня «Ук­раїнська гос­тин­на са­ди­ба». Од­нак ча­си не сто­ять на місці. При­род­но, що ці си­с­те­ми по­тре­бу­ють пе­ре­гля­ду і вдо­с­ко­на­лен­ня.
По­при безліч про­блем, що сто­ять пе­ред сільським зе­ле­ним ту­риз­мом в Ук­раї­ні, впро­довж усь­о­го ча­су ро­бо­ти кон­фе­ренції ме­не не за­ли­ша­ло відчут­тя, що всі про­бле­ми по­до­ла­ти ре­аль­но. Ко­жен регіон Ук­раїни при­ваб­ли­вий по-своєму. Будь-де мож­на знай­ти ек­зо­ти­ку, вар­ту ту­ри­с­тич­ної ува­ги. Зро­би­ти з цьо­го бізнес і ма­ти ста­лий за­робіток цілком до сна­ги підприємли­вим лю­дям. Чи мож­на про­гно­зу­ва­ти збільшен­ня ува­ги кла­сич­но­го аг­робізне­су до роз­бу­до­ви інфра­с­т­рук­ту­ри сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му? Во­че­видь, над­то бурх­ли­во­го спле­с­ку очі­ку­ва­ти не до­во­дить­ся, але не­ква­пом цей про­цес три­ва­ти­ме. Звер­ніть ува­гу на цей бізнес!

Інтерв'ю
У розвинених країнах агрострахування вже давно застосовується як ефективний інструмент розвитку агробізнесу, в Україні страхування ризиків сільського господарства все ще знаходиться на стадії розвитку
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее

1
0