Спецвозможности
Новости

Сільський зе­ле­ний ту­ризм: бізнес і просвітництво

16.01.2013
681
Сільський  зе­ле­ний ту­ризм:  бізнес і просвітництво фото, иллюстрация

На око­лиці сто­лиці відбу­ла­ся кон­фе­ренція «Фор­му­ван­ня політи­ки роз­вит­ку та функціону­ван­ня сільсько­го ту­риз­му в Ук­раїні». У за­ході взя­ло участь близь­ко 130 де­ле­гатів та близь­ко двох де­сятків пред­став­ників за­собів ма­со­вої інфор­мації.

О. Риж­ков
o.ryzhkov@univest-media.com
   
Про­бле­ма зай­ня­тості на селі дав­но вже на­бу­ла важ­ли­во­го зна­чен­ня. Се­ля­ни рем­ст­ву­ють на без­робіття, втім, і влас­ни­­ки аг­рофірм скар­жать­ся на брак ква­лі­фіко­ва­ної ро­бо­чої си­ли. Мо­же, й справ­ді, не у всіх є хист до ро­бо­ти без­по­се­ред­ньо на землі. Од­нак копійчи­ну за­роб­ля­ти все од­но тре­ба, а місто по­де­ко­ли ви­яв­ляється не над­то гос­тин­ним для шу­качів при­стой­ної ро­бо­ти. Та й за орен­ду жит­ла слід спла­чу­ва­ти чи­малі гроші. Во­че­видь, вихід є у са­мо­зай­ня­тос­ті у сільській місце­вості. Euro-2012, хо­ча й не ви­ко­ри­с­та­ло усіх про­мо­мож­ли­во­с­тей Ук­раїни, засвідчи­ло: на­ша нень­ка має не­аби­я­кий ту­ри­с­тич­ний по­тенціал. Звісно, на­со­ло­д­жу­ва­ти­ся кра­сою Києва, Льво­ва, Кам’ян­ця-Подільсько­го, Оде­си чи Кри­му охо­чих завжди ви­с­та­ча­ло, але ж тур­по­тенціал не ви­чер­пується ли­ше ни­ми. Сільський зе­ле­ний ту­ризм стає у світі де­далі по­пу­лярнішим.

   Які ж кро­ки вар­то здійсни­ти для даль­шо­го роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му в Ук­раїні? Кон­фе­ренція за­про­по­ну­ва­ла об­ла­сним, рай­он­ним осе­ред­кам і чле­нам Спілки спри­ян­ня роз­вит­ку сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му на­да­ти про­по­зиції місце­вим ор­га­нам вла­ди що­до підтрим­ки роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му для вклю­чен­ня до про­ек­ту Дер­жав­ної цільо­вої про­гра­ми роз­вит­ку ту­риз­му до 2022 р., у т. ч. що­до пільго­во­го кре­ди­ту­ван­ня, опо­дат­ку­ван­ня, по­пу­ля­ри­зації то­що; ак­ти­візу­ва­ти ро­бо­ту з ка­те­го­ри­зації са­диб сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му та еко­ло­гіч­но­го мар­ку­ван­ня в рам­ках єди­ної про­гра­ми «Сільське по­се­лен­ня»; на при­кла­ді Рівненсь­кої об­ласті роз­г­ля­ну­ти в об­ла­с­тях ра­зом із місце­ви­ми ор­га­на­ми са­мо­вря­ду­ван­ня пи­тан­ня що­до пільго­во­го кре­ди­ту­ван­ня влас­ників са­диб за про­гра­мою «Влас­ний дім».
На кон­фе­ренції чи­ма­ло йшло­ся про про­бле­ми, що ста­ють на за­ваді роз­вит­ку сільсько­го ту­риз­му в нашій країні. Зо­к­ре­ма, істот­но впли­ває на наміри по­тен­ційних ту­ристів не­до­статній роз­ви­ток інфра­с­т­рук­ту­ри в сільській місце­вості, якість по­слуг сільсько­го ту­риз­му. Й це на­про­чуд бо­лю­че пи­тан­ня, ад­же спо­жи­вач ту­ри­с­тич­них по­слуг ос­таннім ча­сом істот­но підви­щив свої ви­мо­ги. Роз­бе­щені ком­фор­том го­телів у виз­на­них ту­ри­с­тич­них країнах ук­раїнці вже не за­до­воль­ня­ють­ся су­то ет­но­графічною ек­зо­ти­кою. Во­на має бу­ти поєдна­на з пев­ним ком­фор­том. У 2004 р. Спілкою спри­ян­ня роз­вит­ку сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му в Ук­раїні за­про­ва­д­же­но си­с­те­му еко­ло­гіч­ної якості са­диб «Зе­ле­на са­ди­ба», у 2008 р. — си­с­те­му розміщен­ня «Ук­раїнська гос­тин­на са­ди­ба». Од­нак ча­си не сто­ять на місці. При­род­но, що ці си­с­те­ми по­тре­бу­ють пе­ре­гля­ду і вдо­с­ко­на­лен­ня.
По­при безліч про­блем, що сто­ять пе­ред сільським зе­ле­ним ту­риз­мом в Ук­раї­ні, впро­довж усь­о­го ча­су ро­бо­ти кон­фе­ренції ме­не не за­ли­ша­ло відчут­тя, що всі про­бле­ми по­до­ла­ти ре­аль­но. Ко­жен регіон Ук­раїни при­ваб­ли­вий по-своєму. Будь-де мож­на знай­ти ек­зо­ти­ку, вар­ту ту­ри­с­тич­ної ува­ги. Зро­би­ти з цьо­го бізнес і ма­ти ста­лий за­робіток цілком до сна­ги підприємли­вим лю­дям. Чи мож­на про­гно­зу­ва­ти збільшен­ня ува­ги кла­сич­но­го аг­робізне­су до роз­бу­до­ви інфра­с­т­рук­ту­ри сільсько­го зе­ле­но­го ту­риз­му? Во­че­видь, над­то бурх­ли­во­го спле­с­ку очі­ку­ва­ти не до­во­дить­ся, але не­ква­пом цей про­цес три­ва­ти­ме. Звер­ніть ува­гу на цей бізнес!

Интервью
Аномальная погода этой весной для предприятий, специализирующихся на производстве плодово-ягодной  продукции, стала катастрофой. Случилась она в ночь с 10 на 11 мая. Кроме морозов, стабильная
В середине декабря официально было сообщено о создании новой общественной организации - «Всеукраинского аграрного форума», целью которой является объединение всех сельскохозяйственных организаций для совместной продуктивной работы и... Подробнее

1
0