Спецможливості
Техніка та обладнання

Щоб «зайві» коні не гу­ля­ли в полі

13.05.2015
458
Щоб «зайві» коні не гу­ля­ли в полі фото, ілюстрація

Ведення агробізнесу полягає в тому, щоб отримати продукцію, яка буде конкурентна на ринку. Сьогодення наполегливо рекомендує: потрібно знижувати витрати на виробництво продукції. А для цього в кожного свій рецепт.

Ведення агробізнесу полягає в тому, щоб отримати продукцію, яка буде конкурентна на ринку. Сьогодення наполегливо рекомендує: потрібно знижувати витрати на виробництво продукції. А для цього в кожного свій рецепт.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Хтось еко­но­мить на до­б­ри­вах, насінні, ЗЗР, за­робітній платі, на за­сто­су­ванні не­о­ригіна­ль­них ви­т­рат­них ма­теріалів для техніки то­що. Про­те вод­но­час усі чу­до­во ро­зуміють, що це не те, на чо­му потрібно еко­но­ми­ти. Ад­же відомі не­по­оди­нокі ви­пад­ки, ко­ли та­ка оман­ли­ва «еко­номія» ще більше за­вдає кло­по­ту та збитків «го­ре-еко­номістам», аніж до­по­ма­гає «збе­рег­ти копійку». Чо­му так, я ду­маю, всі до­б­ре ро­зуміють. Що ж ро­би­ти? Які є шля­хи «ро­зум­ної» еко­номії?
Ос­таннім ча­сом в Ук­раїні ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють трак­то­ри ве­ли­кої по­туж­ності, яких ще на­зи­ва­ють «енер­го­на­си­че­ни­ми». До ва­шої ува­ги про­по­нуємо варіант підви­щен­ня ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня гу­се­нич­но­го енер­го­на­си­че­но­го трак­то­ра Che­llenger MT 865C в од­но­му із гос­по­дарств Чер­ка­щи­ни.
Як пра­ви­ло, для більшості аг­раріїв це — ли­ше тя­го­вий трак­­­тор, який здебільшо­го за­с­­то­­­­со­ву­ють для ви­ко­нан­ня робіт, пов’яза­них з об­робітком грун­ту та висівом. У СТОВ «Ма­як», що на Чер­ка­щині, так не вва­жа­ють і твер­дять, що, як­що «підійти з го­ло­вою», то мож­ли­вості цих трак­торів знач­но роз­ши­рю­ють­ся.
Заступник ди­рек­тора СТОВ «Ма­як» Олексій Ва­силь­чен­ко, як і го­дить­ся для керівни­ка мо­ло­до­го віку, зай­ма­ється по­шу­ком но­ва­торсь­ких рішень, які мож­на бу­ло б уп­ро­ва­ди­ти у своєму гос­по­дарстві і які б, яс­на річ, да­ва­ли відчут­ний еко­номічний ефект. Так, більшість техніки, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ної у гос­по­дарстві, бу­ло прид­ба­но са­ме за­в­дя­ки ре­ко­мен­даціям та на­по­лег­ли­вості Олексія Ми­ко­лай­о­ви­ча.
От­же, чо­му са­ме трак­то­ри Chellenger MT 865C?
— По пер­ше, гу­се­ничні трак­то­ри, порівня­но з колісни­ми, ма­ють низ­ку пе­ре­ваг. Го­ловні з них — мен­ша ви­т­ра­та паль­но­го за­вдя­ки зни­жен­ню ко­ефіцієнта бук­су­ван­ня рушіїв, кращі зчіпні вла­с­ти­вості, ширші мож­ли­вості аг­ре­га­ту­ван­ня із різно­манітним сільсько­го­с­по­дарсь­ким об­лад­нан­ням, ну й, звісно, надійність трак­торів цієї мар­ки, — го­во­рить заступник ди­рек­тора.
Пер­шим но­вим трак­то­ром гос­по­дар­ст­во «за­вдя­чує» ком­панії «Ама­ко», яка на той час (у 2011 р.) за­про­по­ну­ва­ла вигідні умо­ви співпраці. Та­кож од­но­час­но бу­ло прид­ба­но дис­ко­ву бо­ро­ну Chellenger.
Інше зна­ряд­дя для про­ве­ден­ня ос­нов­но­го об­робітку грун­ту та висіву цим трак­то­ром бу­ло за­куп­ле­но на відкри­тих аукціонах в Аме­риці: два гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі та два куль­ти­ва­то­ри. Чо­му са­ме два? То­му що від по­чат­ку онов­лен­ня МТП бу­ло за­пла­но­ва­но прид­ба­ти два та­ких трак­то­ри (че­рез півро­ку після пер­шо­го прид­бан­ня наш парк по­пов­нив­ся ще од­ним но­вим трак­то­ром). Це ду­же до­рогі трак­то­ри, про­те це як­раз той варіант «ро­зум­ної» тра­ти коштів, ко­ли, як ка­жуть, «во­ни то­го варті».
Потім пе­ред на­ми по­ста­ло пи­тан­ня, як за­ван­та­жи­ти ці трак­то­ри «на по­вну» у період висіван­ня зер­но­вих куль­тур. На­пе­ред слід ска­за­ти, що для про­ве­ден­ня висіву гос­по­дар­ст­во та­кож прид­ба­ло но­вий висівний ком­плекс у ком­панії
Pttinger, яка є надійни­ми парт­не­ром гос­по­дар­ст­ва вже впро­довж три­ва­ло­го ча­су (в ек­сплу­а­тації ма­ють «зе­ле­ну лінійку» ви­роб­ництва цієї ком­панії).
Так, прид­бан­ня посівно­го ком­плек­су Terrasem C ши­ри­ною за­хва­ту 9 м ста­ло наступним кро­ком на шля­ху «ро­зум­ної» еко­номії. Цей висівний ком­плекс на на­ше за­мов­лен­ня не був ос­на­ще­ний функцією вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, оскільки, на мою дум­ку, для цьо­го є ба­га­то інших спо­собів та ме­тодів, а ос­нов­не за­вдан­ня сівал­ки — швид­ке висіван­ня більшості сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Чо­му для ме­не ак­ту­аль­не пи­тан­ня мож­ли­вості про­ве­ден­ня висіву більшості сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур однією сівал­кою? Відповідь ду­же про­ста. Вже дру­гий рік поспіль ми про­во­ди­мо сівбу со­няш­ни­ку суцільним спо­со­бом. Та­кий досвід ми за­по­зи­чи­ли у гос­по­дарстві «Так-Аг­ро», керівник якої, Рус­лан Го­луб, пер­шим в Україні провів суцільний висів соняшнику сівалкою Pttinger Terrasem C. Ви­ко­ри­с­тан­ня ж висівно­го ком­плек­су для сівби со­няш­ни­ку, по-пер­ше, — це кра­ще за­ван­та­жен­ня сівал­ки, по-дру­ге, — підви­щен­ня уро­жай­ності со­няш­ни­ку в се­ред­нь­о­му на 4–5 ц/га, по-третє, — еко­номія на ви­ко­ри­с­танні про­сап­них сіва­лок
(у та­ко­му разі во­ни нам про­сто не потрібні), по-чет­вер­те, — еко­номія на про­ве­денні пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту. І зре­ш­тою — це швидкість висіву, ад­же цей висівний ком­плекс зда­тен
про­во­ди­ти висіван­ня на швид­кості до
17 км/год. Так, ми у своєму гос­по­дарстві про­во­ди­мо висіван­ня на швид­кості 15 км/год, — ділить­ся досвідом Олексій Ва­силь­чен­ко і про­дов­жує:
— Звісно, для то­го щоб висіва­ти со­няш­ник цим спо­со­бом, для по­чат­ку потрібно зла­ма­ти в го­лові ті сте­рео­ти­пи, які є в кож­но­го з нас. Пер­шо­го ро­ку, ко­ли ми все ж та­ки зва­жи­лись на ви­­­­сіван­ня у та­кий спосіб, бу­ло засіяно со­няш­ни­ком пло­щу 160 га. І, чес­но ка­­жу­чи, пер­ший висів зму­сив ме­не до­б­ря­че по­нер­ву­ва­ти. Пси­хо­логічно для ме­не бу­ло не­звич­ним, що ти не мо­жеш про­кон­т­ро­лю­ва­ти якість висіван­ня сівал­кою, ад­же насіння розміщується не в ряд­ку, а вроз­сип на певній площі. І за нор­ми висіван­ня со­няш­ни­ку, на­при­клад, 80 тис. га ми маємо близь­ко
8 насінин на 1 м2, яких, по­ки знай­деш, зга­даєш усіх свя­тих. Про­те зго­дом ми пе­ре­ко­на­лись в ефек­тив­ності цьо­го ме­то­ду і вже дру­гий рік поспіль про­во­ди­мо висіван­ня со­няш­ни­ку су­цільним спо­со­бом. Та­ким чи­ном маємо низ­ку пе­ре­ваг: на­сам­пе­ред — це вро­жайність, потім — ефек­тив­на бо­роть­ба з бур’яна­ми: як­що якісно спра­цю­вав грун­то­вий гербіцид, то со­няш­ник че­рез три-чо­ти­ри тижні повністю за­кри­ває по­верх­ню грун­ту, тож сон­ця для про­ро­с­тан­ня бур’яну не­має. Зна­ю­чи своїх при­скіпли­вих ко­лег-аг­раріїв, на­пе­ред дам відпо­відь на пи­тан­ня «а що ро­­би­ти, ко­ли не спра­цю­вав грун­то­вий гербіцид?». Для цьо­го є лег­ка пру­жин­на бо­­ро­на, яка чу­до­во пра­цює по со­няш­ни­ку та якісно зни­щує бур’яни. Тоб­то аг­ро­ном ди­вить­ся: ага, гербіцид чо­мусь не спра­цю­вав — потрібно щось ро­би­ти. І у відповідну фа­зу рос­ту бур’янів
«пу­с­каємо» пру­жин­ну бо­ро­ну — і все, пи­тан­ня за­­кри­те: че­рез декілька тижнів со­­няш­ник за­кри­ває грунт, а от­же, смерть бур’янам.
Те­пер пе­рей­де­мо до трак­торів. Шля­хом ви­ко­ри­с­тан­ня ши­ро­ко­за­хват­но­го та про­дук­тив­но­го причіпно­го об­лад­нан­ня ми вже ча­ст­ко­во збільши­ли ефек­тив­ність їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Про­те нам цьо­го ви­я­ви­лось за­ма­ло. Од­но­го ра­зу, бу­ду­чи з ро­бо­чим візи­том у сво­го то­ва­ри­ша, фер­ме­ра Юрія Си­ро­ти, я по­ба­чив, як за до­по­мо­гою трак­то­ра він вно­сив рідкі міне­ральні до­б­ри­ва. Та­ке рішен­ня мені ду­же спо­до­ба­лось, і я по­чав ду­мати, як йо­го вдо­с­ко­на­ли­ти та впро­ва­ди­ти у своєму гос­по­дарстві. Під час на­ступ­ної поїздки до Аме­ри­ки на аукціони із прид­бан­ня техніки я там по­ба­чив но­ву для ме­не си­с­те­му вне­сен­ня рідких до­б­рив, яка мон­ту­ва­лась на трак­тор (!),
а не на причіпне об­лад­нан­ня.
Без роз­думів я їх прид­бав. Це бу­ли оригінальні си­с­те­ми, які вже дав­но є
в США (ба­ки за­галь­ною ємністю ріди­ни 5,5 т зі спеціаль­ним кріплен­ням
на трак­тор).

   На­ступ­ним ета­пом бу­ло вста­нов­лен­ня та­ких ємно­с­тей на трак­тор. Про­те без спеціаль­но­го на­сос­но­го об­лад­нан­ня вно­си­ти до­б­ри­ва не­мож­ли­во. Відповідне технічне об­лад­нан­ня, яке нині вста­нов­ле­но у нас на трак­торі, ми дібра­ли спільно із ком­панією UVC. Так, на трак­торі (хо­ча во­ни й про­по­ну­ва­ли вста­но­ви­ти ємності на причіпно­му об­лад­нанні) бу­ло змон­то­ва­но: мем­б­ран­ний на­сос, який при­во­дить­ся в дію від гідро­мо­то­ра, роз­поділю­вач до­б­рив, ви­т­ра­томір та комп’ютер, який ке­рує про­це­сом вне­сен­ня рідких пре­па­ратів. Чо­му я ка­жу пре­па­ратів? То­му що за­сто­су­ван­ня та­ко­го об­лад­нан­ня, яке є іден­тич­ним до то­го, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють на об­при­с­ку­ва­чах, да­ло нам змо­гу без про­блем під час об­робітку грун­ту та висіву вно­си­ти рідкі до­б­ри­ва (КАС, аміач­ну во­ду), грун­тові гербіци­ди та де­с­т­рук­то­ри — і це за незмінних ви­т­рат паль­но­го трак­то­ром. Тоб­то ми за­даємо не­обхідну нор­му вне­сен­ня пре­па­ра­ту, а си­с­те­ма са­ма нор­мує його ви­т­ра­ту не­за­леж­но від швид­кості ру­ху аг­ре­га­ту. Нам не потрібно вже до­дат­ко­во «га­ня­ти» об­при­с­ку­вач для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, грун­то­вих гербіцидів КАС під час об­робітку грун­ту — все це ро­бить один і той са­мий трак­тор, при­чо­му, по­вто­рюю, за незмінної ви­т­ра­ти паль­но­го.

   Потім у пе­редній ча­с­тині всіх грун­то­об­роб­них аг­ре­гатів, з яки­ми пра­цю­ють ці трак­то­ри, бу­ло вста­нов­ле­но шлан­ги для протікан­ня рідких пре­па­ратів та фор­сун­ки для їхньо­го вне­сен­ня. І са­ме за­вдя­ки мон­ту­ван­ню об­лад­нан­ня на трак­торі, а не на причіпно­му об­лад­нанні, мож­на вно­си­ти різно­манітні пре­па­ра­ти за ро­бо­ти з різни­ми грун­то­об­роб­ни­ми аг­ре­га­та­ми. Для цьо­го си­с­те­ма об­лад­на­на швид­ко­роз’ємни­ми муф­та­ми. Пот­рібно ли­ше відче­пи­ти аг­ре­гат, зміни­ти на­ла­ш­ту­ван­ня у комп’ютері, і все — ми го­тові пра­цю­ва­ти даль­ше. Ті, хто сьо­годні про­по­нує подібні рішен­ня на рин­ку Ук­раїни, ком­по­ну­ють та­ке об­лад­нан­ня на грун­то­об­роб­но­му або висівно­му аг­ре­гаті, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що не­має кон­ст­рукційної мож­ли­вості при­че­пи­ти на трак­тор ємності для ріди­ни та відповідне об­лад­нан­ня. Ні, це не так — сьо­годні вже є такі рішен­ня! Вза­галі мож­на про­сто при­че­пи­ти ок­ре­мо боч­ку за грун­то­об­роб­ним аг­ре­га­том, про­те, на мою дум­ку, на­сос, роз­поділю­вач та ви­т­ра­томір ма­ють бу­ти вста­нов­лені са­ме на трак­торі.

   До­став­ку во­ди та рідких міне­раль­них до­б­рив у гос­по­дарстві здійсню­ють дво­ма тя­га­ча­ми, на кож­но­му із яких вста­нов­ле­но шість ємно­с­тей по 5 т кож­на. Єди­ною про­бле­мою для нас по­ки що є при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну без­по­се­ред­ньо в полі. Про­те сьо­годні вже є відповідні рішен­ня і що­до цьо­го. І я ду­маю, що цьо­го ро­ку ми ма­ти­ме­мо та­кий аг­ре­гат у своєму гос­по­дарстві.
Ос­нов­на про­бле­ма ши­ро­ко­го впро­ва­д­жен­ня та­ко­го рішен­ня — це відсутність відповідних си­с­тем на рин­ку Ук­раїни. І це не­пра­виль­но, ад­же для аг­рар­ної Ук­раїни та­ке рішен­ня потрібно бу­ло впро­ва­ди­ти ще ба­га­то років то­му. І для цьо­го ми маємо всі мож­ли­вості. Пласт­ма­сові ба­ки ви­го­то­ви­ти не­с­клад­но, оскільки маємо безліч фірм, які зай­ма­ють­ся ви­роб­ництвом та­ких ємно­с­тей. А кріплен­ня на трак­тор, які сьо­годні вже ви­го­тов­ля­ють прак­тич­но для всіх трак­торів, нічо­го не вар­то «пе­ре­дра­ти» із за­кор­дон­них ана­логів — це та­кож не про­бле­ма, ад­же більшість вітчиз­ня­ної техніки ви­го­тов­ляється са­ме та­ким чи­ном. Про­те і тут не все га­разд. Для то­го, щоб це зро­би­ти, потрібно вклю­ча­ти мізки, пра­цю­ва­ти, щось ство­рю­ва­ти, бу­ду­ва­ти. А з цим, на пре­ве­ли­кий жаль, ніхто не хо­че «зв’язу­ва­тись». То­му що тільки роз­поч­ни щось ро­би­ти, а в те­бе на порозі — ку­па інспек­торів, пе­ревіряль­ників із різних інстанцій і т. д. То­му й ви­хо­дить, що, як це не при­кро, в Ук­раїні — одні «тор­гаші», які всіма си­ла­ми «бу­ду­ють» еко­номіку країни. Ад­же ніхто не хо­че зв’язу­ва­тись із «си­с­те­мою», а «вер­хи» не поспіша­ють її зміню­ва­ти. У зв’язку з цим лю­ди і зму­шені зай­ма­тись бізне­сом на кшталт «ку­пив — про­дав», з од­но­го бо­ку, то­му що так лег­ше, а з дру­го­го — мо­же, хто й хо­че роз­ви­ва­ти ви­роб­ництво, так «си­с­те­ма» не сприяє цьо­му.

   А су­час­ний за­кор­дон­ний трак­тор має пра­цю­ва­ти 365 днів на рік! І сьо­годні в більшості успішних гос­по­дарств Ук­раїни ви­ко­ри­с­то­вується імпорт­на техніка, і це дає мож­ливість ви­хо­ди­ти на ри­нок і ви­жи­ва­ти. Ад­же та­ка техніка на по­ря­док, а то й більше кра­ща, надійніша та тех­но­логічніша від вітчиз­ня­ної. Сьо­годні мож­ли­вості та­ких су­час­них трак­торів да­ють змо­гу, на­при­клад, «за­па­м’ята­ти» всі тех­но­логічні опе­рації, які потрібно опе­ра­то­рові зро­би­ти на краю по­ля, і вне­сти відповідні на­ла­ш­ту­ван­ня у пам’ять комп’юте­ра. Після цьо­го опе­ра­то­рові потрібно ли­ше на­тис­ну­ти кноп­ку — і всі опе­рації бу­де ви­ко­на­но в певній послідо­вності. Оскільки ми ви­ко­ри­с­то­вуємо комбіно­вані аг­ре­га­ти у поєд­нанні з до­дат­ко­ви­ми си­с­те­ма­ми (для вне­сен­ня рідких пре­па­ратів), то для нас це ду­же важ­ли­во.
Що мо­же за­про­по­ну­ва­ти вітчиз­ня­на про­мис­ловість? На жаль, нічо­го, —
з су­мом кон­ста­тує Олексій
Ми­ко­лай­о­вич…
Під час відвідан­ня гос­по­дар­ст­ва трак­тор як­раз про­во­див висіван­ня со­няш­ни­ку сівал­кою Terrasem з од­но­ча­сним уне­сен­ням до­б­рив КАС. Слід ска­за­ти, що за 100%-го на­пов­нен­ня баків рідиною, сівал­ки — насінням на­ван­та­жен­ня на дви­гун, за трак­тор­ним комп’юте­ром, на рівній ділянці по­ля ста­но­вить 53–57% (!), а під гірку — 83%. Про­дук­тивність за аг­ре­га­ту­ван­ня із 9-ме­т­ро­вою сівал­кою Terrasem ста­но­ви­ла 11 га/год, се­ред­ня ви­т­ра­та паль­но­го — 5,5 л/га. Як ба­чи­мо, навіть за та­ко­го на­ван­та­жен­ня 550 к. с. Challenger MT 865 C більше ніж до­стат­ньо.

Інтерв'ю
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее
Літо - традиційний час представницьких аграрних зібрань на базі Корпорації "Агро-Союз". VII міжнародна конференція "Самовідновлювальне ефективне землеробство на основі системного підходу" зібрала

1
0