Спецможливості
Техніка та обладнання

Роз­ки­дачі мінеральних до­б­рив: хто кращий

13.01.2015
2459
Роз­ки­дачі мінеральних до­б­рив: хто кращий фото, ілюстрація

Для успішно­го рос­ту і роз­вит­ку куль­турні рос­ли­ни по­тре­бу­ють оп­ти­маль­но­го за­без­пе­чен­ня по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації. Про­те їхньо­го вмісту в грунті за­зви­чай не­до­стат­ньо, тож вно­си­ти піджив­лен­ня потрібно у різні стро­ки і різни­ми спо­со­ба­ми.

Для успішно­го рос­ту і роз­вит­ку куль­турні рос­ли­ни по­тре­бу­ють оп­ти­маль­но­го за­без­пе­чен­ня по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації. Про­те їхньо­го вмісту в грунті за­зви­чай не­до­стат­ньо, тож вно­си­ти піджив­лен­ня потрібно у різні стро­ки і різни­ми спо­со­ба­ми.

В. Войновський, завлабораторії,
А. Войновська, агроном,
І. Коломієць, інженер,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Міне­ральні до­б­ри­ва — ос­но­ва підви­щен­ня кількості та якості сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції. За доцільно­го ви­ко­ри­с­тан­ня во­ни поліпшу­ють ро­дючість грунтів, підтри­му­ють по­зи­тив­ний ба­ланс біоген­них еле­ментів та гу­му­су. Близь­ко 50% за­галь­но­го вро­жаю одер­жу­ють за­вдя­ки вне­сен­ню до­б­рив. Пра­виль­не за­сто­су­ван­ня їх дає змо­гу ство­рю­ва­ти
по­зи­тив­ний ба­ланс по­жив­них
ре­чо­вин у зем­ле­робстві.
На рин­ку Ук­раїни на­разі пред­став­ле­но ши­ро­ке різно­маніття роз­ки­дачів міне­раль­них до­б­рив як за­рубіжно­го ви­роб­ництва, так і вітчиз­ня­но­го. По­яс­нюється це, перш за все, універ­сальністю аг­ре­га­ту, який за­вдя­ки пе­ре­орієнтації дис­ка за­без­пе­чує ви­со­ку якість вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив та ви­сокі по­каз­ни­ки за ши­ри­ною роз­ки­дан­ня. Нерівно­мірність вне­сен­ня до­б­рив при­зво­дить до дозріван­ня рос­лин у різні терміни, вик­ли­кає зни­жен­ня уро­жаю і погіршен­ня йо­го якості. В ок­ремі ро­ки че­рез ви­ля­ган­ня рос­лин, вик­ли­ка­не за­ви­щен­ням норм і нерівномірністю вне­сен­ня до­б­рив, втра­ти зер­на бу­ли ду­же знач­ни­ми.
Ос­нов­ни­ми по­каз­ни­ка­ми, що ха­рак­те­ри­зу­ють якість ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су роз­ки­дан­ня міндо­б­рив, є рівномірність по­пе­реч­но­го їхньо­го роз­поділен­ня, відхи­лен­ня фак­тич­ної нор­ми ви­т­ра­ти від за­да­ної та рівно­мірність фак­тич­ної нор­ми вне­сен­ня. Відповідно до ви­мог, що гар­монізо­вані в Ук­раїні до міжна­род­них стан­дартів, ці по­каз­ни­ки ма­ють відповіда­ти пев­ним нор­мам. Роз­г­ля­не­мо їх де­тальніше.
Рівномірність по­пе­реч­но­го роз­по­ділен­ня оцінюється за ко­ефіцієнтом варіації — віднос­ною ве­ли­чи­ною, що ха­рак­те­ри­зує ко­ли­ван­ня ва­ги вне­се­них до­б­рив на оди­ни­цю ши­ри­ни за­хва­ту. Цей ко­ефіцієнт варіації не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 15%. Цієї ви­мо­ги слід до­три­му­ва­тись завжди, окрім розсіван­ня до­б­рив по краю по­ля. Не­до­три­ман­ня ви­мог тільки на ви­ко­нанні цієї опе­рації (що­до рівно­мірно­го вне­сен­ня до­б­рив) має різно­біч­ний не­га­тив­ний вплив: зни­жен­ня їхньої ефек­тив­ності, не­од­но­час­не дозріван­ня рос­лин, погіршен­ня якості про­дукції, ви­ля­ган­ня ча­с­ти­ни посівів, ут­руд­не­не зби­ран­ня вро­жаю, збільшен­ня втрат, шко­да на­вко­лиш­нь­о­му се­ре­до­ви­щу, за­бруд­нен­ня грун­то­вих вод.
То­му не­дар­ма провідні ви­роб­ни­ки су­час­них роз­ки­дачів до­б­рив ком­плек­ту­ють їх су­провідною тех­но­логічною до­ку­мен­тацією, зо­к­ре­ма таб­ли­ця­ми, що міс­тять відповідні зна­чен­ня для пра­виль­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня тех­но­логічно­го про­це­су. Низ­ка провідних фірм на­да­ють інди­віду­альні ре­ко­мен­дації із на­ла­ш­ту­вань, про­во­дя­чи виз­на­чен­ня фізич­них вла­с­ти­во­с­тей до­б­рив із кож­ної ок­ре­мої партії. Відхи­лен­ня фак­тич­ної нор­ми ви­т­ра­ти (ва­ги до­б­рив, що над­хо­дять із до­зу­валь­ної си­с­те­ми за оди­ни­цю ча­су) від ус­та­нов­ле­ної не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 15% за нор­ми ви­т­ра­ти до 25 кг/хв; 10 — за 25–150 кг/хв; 7,5%  за нор­ми ви­т­ра­ти по­над 150 кг/хв. Рівномірність фак­тич­ної нор­ми ви­т­ра­ти оціню­ють мак­си­маль­но до­пу­с­ти­мим відхи­лен­ням від се­ред­ньої фак­тич­ної нор­ми ви­т­ра­ти, яке не має пе­ре­ви­щу­ва­ти вста­нов­ле­них зна­чень. Зо­к­ре­ма, за нор­ми ви­т­ра­ти до
25 кг/хв — 10%, за 25–150 — 7,5%, за по­над 150 кг/хв — 5%.
Од­на із найвідповідальніших си­с­тем роз­ки­дачів міне­раль­них до­б­рив — роз­подільна. Най­шир­шо­го ви­ко­ри­с­тан­ня у кон­ст­рукціях ма­шин на­бу­ла си­с­те­ма відцен­т­ро­во­го роз­поділен­ня, го­ло­вним ком­по­нен­том якої є обер­тові дис­ки. Біль­­­шість ви­роб­ників об­лад­ну­ють роз­подільни­ки дво­ма дис­ка­ми, що
обер­та­ють­ся зі швидкістю близь­ко
720–900 об./хв (є та­кож варіант із од­ним роз­подільним дис­ком).
Роз­г­ля­не­мо бу­до­ву, якість ро­бо­ти та особ­ли­вості де­я­ких роз­ки­дачів міне­раль­них до­б­рив, які аг­ре­га­ту­ють­ся із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 2 та 1,4 і які пред­став­лені для ко­ри­с­ту­вачів на на­шо­му рин­ку. Технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки та по­каз­ни­ки якості ро­бо­ти роз­ки­дачів на­ве­де­но у таб­л. 1 та 2.

Роз­ки­дач до­б­рив Bogballe мо­делі M3W
Роз­ки­дні дис­ки цієї ма­ши­ни обер­та­ють­ся все­ре­ди­ну, в на­прямі один до од­но­го, роз­поділя­ю­чи до­б­ри­во на чо­ти­ри зо­ни вне­сен­ня (фо­то 1, 2). Роз­ки­дачі до­б­рив Bogballe об­лад­нані си­с­те­мою Кvadro. Во­на ви­ко­нує такі функції: стан­дарт­не по­льо­ве роз­ки­дан­ня за си­с­те­мою Trend і око­лич­не роз­ки­дан­ня (роз­ки­дан­ня на краю по­ля), руч­не калібру­ван­ня і спо­рож­нен­ня бун­ке­ра. Роз­ки­дач об­лад­на­но си­с­те­мою для ви­ко­нан­ня опе­рації на краю по­ля — в роз­ки­дачі змінюється ли­ше на­прям обер­тан­ня дисків, які, своєю чер­гою, мо­жуть ство­рю­ва­ти два індивіду­альні по­крит­тя до­б­ри­вом віднос­но пра­вої і лівої сторін. Си­с­те­ма за­без­пе­чує іде­аль­не вне­сен­ня до­б­ри­ва на кра­ях та в се­ре­дині по­ля, до то­го ж не по­тре­бує знят­тя роз­кид­них дисків під час калібру­ван­ня і спо­рож­нен­ня бун­ке­ра. Бун­кер роз­ки­да­ча ос­на­ще­но сітка­ми для за­три­ман­ня ве­ли­ких гру­док та зай­вих ча­с­тин. На дні бун­ке­ра розміще­но обер­тові во­ру­шил­ки для за­без­пе­чен­ня рівномірно­го по­да­ван­ня на ро­бочі ор­га­ни роз­ки­да­ча. По­верхні роз­ки­да­ча та де­та­лей, які кон­так­ту­ють із до­б­ри­ва­ми, об­роб­лені стійкою до аг­ре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща фар­бою. Роз­кидні ло­пат­ки ви­го­тов­лені із ви­со­ко­якісної мар­ган­це­вої сталі.

Роз­ки­дач міне­раль­них
до­б­рив Amazone ZA-M novis
Фірма Amazone ви­ко­ри­с­то­вує си­с­те­му Soft Ballistic System (фо­то 3, 4). Гра­ну­ли по­да­ють­ся без­по­се­ред­ньо на центр роз­подільно­го дис­ка. За ча­с­то­ти обер­тан­ня дисків 720 об./хв си­с­те­ма Amazone Soft Ballistic System за­без­пе­чує плав­ний відцен­т­ро­вий розгін гра­нул. Навіть ті до­б­ри­ва, гра­ну­ли яких до­сить крихкі, зберіга­ють стабільне розсіюван­ня, а по­ша­ро­вий відбір гра­нул із бун­ке­ра не ство­рює лійко­подібно­го ефек­ту в центрі ньо­го. Бун­кер роз­ки­да­ча ме­та­ле­вий, по­фар­бо­ва­ний стійкою фар­бою і до­дат­ко­во мо­же ком­плек­ту­ва­тись спеціаль­ни­ми над­став­ка­ми для збільшен­ня об’єму. Роз­ки­дач укомп­лек­то­ва­но при­ст­роєм Limiter із дис­танційним гідро­ке­ру­ван­ням для ро­бо­ти на краю по­ля.

Роз­ки­дач міне­раль­них
до­б­рив Kverneland мо­делі Exacta СL 1550 L
Більшість ви­роб­ників за­сто­со­ву­ють пласкі дис­ки із розміще­ни­ми на них роз­кид­ни­ми ло­пат­ка­ми, про­те є й інші кон­ст­рукційні рішен­ня. Так, фірма Kver­neland об­лад­нує свої ма­ши­ни роз­кид­ни­ми дис­ка­ми із прий­маль­ною ка­ме­рою (фо­то 5, 6). Си­с­те­ма CentreFlow за­без­пе­чує по­то­ко­ве по­да­ван­ня до­б­рив не без­по­се­ред­ньо на ло­пат­ки, а в ка­ме­ру, де во­ни по­пе­ред­ньо при­ско­рю­ють­ся та по­да­ють­ся на ло­пат­ки із пев­ною швидкістю, що змен­шує подрібнен­ня гра­нул і, відпо­відно, нерівномірність роз­поділен­ня до­б­рив. Ко­жен роз­кид­ний диск має по вісім ло­па­ток, кут ус­та­нов­лен­ня і до­вжи­на яких виз­на­ча­ють ро­бо­чу ши­ри­ну вне­сен­ня до­б­рив. Обид­ва дис­ки мо­жуть вклю­ча­ти­ся у ро­бо­ту ок­ре­мо для вне­сен­ня на по­ло­ви­ну ро­бо­чої ши­ри­ни.
Аг­ре­гат ос­на­ще­но еле­к­трон­ною си­с­те­мою кон­тро­лю ро­бо­ти ISOMatch GEOcontrol, яка відповідає за уп­равління секціями: ви­ко­нує ав­то­ма­тич­не відклю­чен­ня секцій зна­ряд­дя; ке­рує про­це­сом до­зу­ван­ня — ав­то­ма­тич­но ре­гу­лює про­дук­тивність цьо­го зна­ряд­дя; уп­рав­ляє інфор­мацією, що над­хо­дить із сен­сор­них дат­чиків (до­ку­мен­тація), тоб­то ви­ко­нує функції на­ко­пи­чен­ня да­них, їхньо­го обміну між різни­ми спеціаль­ни­ми про­гра­ма­ми, ви­ко­нує ро­бо­ту із кар­та­ми полів і ISOMatch GEOcontrol че­рез USB/флеш-кар­ту.
Бун­кер роз­ки­да­ча ме­та­ле­вий, по­фар­бо­ва­ний стійкою до аг­ре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща фар­бою. Верх­ня ча­с­ти­на ви­ко­на­на у формі па­ра­ле­лепіпе­да, а ни­жня на­га­дує фор­мою дві зрізані піраміди. У бун­кері вста­нов­ле­но пер­фо­ро­ва­не си­то для за­побіган­ня над­хо­д­жен­ню на ро­бочі ор­га­ни гру­док до­б­рив. Роз­ки­дач об­лад­на­но си­с­те­мою для ро­бо­ти на краю по­ля Exact Line.

Роз­ки­дач міне­раль­них
до­б­рив Rauсh Axis 20.1
Фірма Rauсh об­лад­нує роз­кидні дис­ки (фо­то 7, 8) роз­ки­да­ча до­б­рив Axis де­ф­лек­то­ра­ми AirFin для уник­нен­ня зіс­ков­зу­ван­ня по­то­ку до­б­рив із дис­ка, а та­­кож спря­мо­ву­ва­чем по­то­ку Granusafe. Він скла­дається із: низь­ко­обер­то­вої мі­­шал­ки, ту­ко­про­водів-спря­мо­ву­вачів спе­ці­­аль­ної кон­ст­рукції та де­флек­торів на дис­ках. Роз­ки­дач об­лад­на­но си­с­те­мою пря­мо­го кон­тро­лю по­то­ку до­б­рив DFC, що дає мож­ливість зміню­ва­ти до­зу до­б­рив за до­по­мо­гою спеціаль­но гра­дуй­о­ва­ної шка­ли. Для ро­бо­ти на краю по­ля роз­­­ки­дач об­лад­на­но де­флек­то­ром Telimat.
Роз­ки­дач міне­раль­них
до­б­рив Sulky X 44
Роз­ки­дач до­б­рив має такі кон­ст­рукційні скла­дові: ра­му, бун­кер, роз­кид­ний апа­рат, при­ст­рої для до­зу­ван­ня та вста­нов­лен­ня ши­ри­ни роз­поділен­ня до­б­рив, при­ст­рої для за­кри­ван­ня та відкри­ван­ня до­зу­валь­них от­ворів, при­від ро­бо­чих ор­ганів, гідро­си­с­те­му.
Бун­кер має пірамідаль­ну фор­му, ви­го­тов­ле­ний із ме­та­лу і по­кри­тий зно­состійким по­крит­тям. Роз­кид­ний апа­рат — дво­ди­с­ко­вий, відцен­т­ро­во­го ти­пу (фо­то 9, 10). На кож­но­му із дисків вста­нов­ле­но по дві ло­пат­ки. До то­го ж на пра­во­му дис­ку це ко­роткі, пев­ним чи­ном виг­нуті ло­пат­ки Tribord 3D, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для роз­ки­дан­ня до­б­рив на краю по­ля — во­ни при­во­дять­ся в дію за до­по­мо­гою еле­к­т­ро­при­во­ду із пуль­та ке­ру­ван­ня. До­зу­вальні при­ст­рої при­зна­чені для без­ступінча­с­то­го ре­гу­лю­ван­ня до­зи вне­сен­ня до­б­рив шля­хом зміни розміру ви­пу­ск­них вікон. Во­ни скла­да­ють­ся із ши­бер­них заслінок, ва­желів та шкал. При­ст­рої для вста­нов­лен­ня ши­ри­ни роз­поділен­ня до­б­рив пра­цю­ють за прин­ци­пом зміни точ­ки їхньо­го падіння на дис­ки.

Аг­ро­технічне оціню­ван­ня роз­ки­дачів
Ви­про­бу­ван­ня про­во­ди­ли на ділян­ках по­ля з од­норідним ме­ханічним скла­дом, рельєфом, во­логістю грун­ту та з од­на­ко­вою якістю йо­го об­робітку. Всі ма­ши­ни відпра­цю­ва­ли по­над три зміни. Відповідно до вітчиз­ня­них ви­мог пе­ревіря­ли по­каз­ни­ки відхи­лен­ня від них, зо­к­ре­ма: нерівномірність вне­сен­ня до­зи до­б­рив за ши­ри­ною за­хва­ту та вздовж ру­ху аг­ре­га­ту, а та­кож відхи­лен­ня фак­тич­ної до­зи вне­сен­ня до­б­рив від за­да­ної. По за­вер­шен­ню те­с­ту­вань бу­ло вста­нов­ле­но, що ма­ши­ни за якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су за­до­воль­ни­ли всі ви­мо­ги нор­ма­тив­них до­ку­ментів, але по­каз­ни­ки різнять­ся між со­бою, оскіль­ки за ви­ко­ри­с­тан­ня од­на­ко­вих до­б­рив бу­ли різни­ми по­каз­ни­ки їхньої на­сип­ної щільності, нор­ми вне­сен­ня та ши­ри­ни за­хва­ту роз­ки­дачів. Ре­зуль­та­ти оціню­ван­ня якості ро­бо­ти роз­ки­дачів до­б­рив на­ве­де­но в табл. 2.

Інтерв'ю
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0