Спецможливості
Техніка та обладнання

Рідкі міне­ральні до­б­ри­ва: як та чим із ни­ми пра­цю­ва­ти Су­час­не сільсько­го­с­по­дарсь­ке ви­роб­ництво не­мож­ли­во уя­ви­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня міне­раль­них до­б­рив. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу збільши­ти вро­жайність і поліпши­ти як

10.03.2015
2472
Рідкі міне­ральні до­б­ри­ва:  як та чим із ни­ми  пра­цю­ва­ти Су­час­не сільсько­го­с­по­дарсь­ке ви­роб­ництво не­мож­ли­во  уя­ви­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня міне­раль­них до­б­рив. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу збільши­ти вро­жайність і поліпши­ти як фото, ілюстрація

Су­час­не сільсько­го­с­по­дарсь­ке ви­роб­ництво не­мож­ли­во уя­ви­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня міне­раль­них до­б­рив. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу збільши­ти вро­жайність і поліпши­ти якість про­дукції рос­лин­ництва.

Су­час­не сільсько­го­с­по­дарсь­ке ви­роб­ництво не­мож­ли­во уя­ви­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня міне­раль­них до­б­рив. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу збільши­ти вро­жайність і поліпши­ти якість про­дукції рос­лин­ництва.

В. Войновський, зав. лабораторією,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Аг­ро­ри­нок Ук­раїни про­по­нує сільгоспви­роб­ни­кові ве­ли­кий асор­ти­мент міне­раль­них до­б­рив, які пред­став­лені трьо­ма ос­нов­ни­ми гру­па­ми: гра­ну­ль­о­вані, рідкі та во­до­роз­чинні. Най­по­пу­лярніша з ог­ля­ду на ши­ро­ку мож­ливість ро­бо­ти з ни­ми (транс­пор­ту­ван­ня, зручність зберіган­ня, про­сто­та вне­сен­ня, ши­ро­ка гам­ма відповідних ма­шин) — гра­ну­ль­о­ва­на фор­ма міндо­б­рив.
Рідкі міне­ральні до­б­ри­ва (РМД) — це міне­ральні ре­чо­ви­ни про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва, які вно­сять у грунт у рідко­му ви­гляді.
До цієї гру­пи до­б­рив відно­сять:
   азотні — рідкий без­вод­ний аміак, аміач­на во­да (вод­ний аміак), аміака­ти, КАС (кон­цен­т­ро­вані водні роз­чи­ни се­чо­ви­ни і аміач­ної селітри);
   складні  — до скла­ду яких вхо­дять два або три ос­нов­них по­жив­них еле­мен­ти (азот, фо­с­фор, калій) у різних співвідно­шен­нях.

Ви­ко­ри­с­тан­ня за кор­до­ном
та в Ук­раїні
У США у рідко­му ви­гляді вно­сять до 50% азот­них і близь­ко 10% склад­них до­б­рив. Азотні рідкі —за­сто­со­ву­ють у євро­пейсь­ких країнах; складні рідкі  — у Франції, Ве­ликій
Бри­танії, Ка­наді.
На сьо­годні в Ук­раїні рідкі міне­ральні до­б­ри­ва ви­ко­ри­с­то­вує не більше ніж 10–15% гос­по­дарств. При­чи­на­ми цьо­го мож­на на­зва­ти ви­со­ку вартість до­б­рив (хо­ча нині й тверді до­б­ри­ва та­­кож не­де­шеві), не­ве­ли­кий їхній асор­ти­мент, а та­кож відсутність у гос­по­дар­ст­вах су­час­них ма­шин для вне­сен­ня, транс­пор­ту­ван­ня та зберіган­ня рідких до­б­рив.
Про­те, як по­ка­зує прак­ти­ка, вне­сен­ня до­б­рив у рідкій формі є най­оп­ти­мальнішим що­до ко­ристі для рос­лин. Особ­ли­во ефек­тив­не їхнє за­сто­су­ван­ня у по­су­ш­ли­вих рай­о­нах: порівня­но із гра­ну­ль­о­ва­ни­ми, во­ни швид­ше за­сво­ю­ють­ся та інтен­сивніше впли­ва­ють на рос­ли­ни, за­без­пе­чу­ють ви­со­ку рівномірність над­хо­д­жен­ня по­жив­них ре­чо­вин до ко­ре­не­вої си­с­те­ми.
Вне­сен­ня до­б­рив мож­ли­ве на різних стадіях ве­ге­тації рос­лин: як під час висіву чи ви­са­д­жу­ван­ня, так і за по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня. Ще однією не­за­пе­реч­ною пе­ре­ва­гою рідких міне­раль­них до­б­рив є їхній ви­пуск у зручній для зберіган­ня і ви­ко­ри­с­тан­ня формі, що, своєю чер­гою, зни­жує ви­т­ра­ти на транс­пор­ту­ван­ня, зберіган­ня та роз­ван­та­жен­ня до­б­рив. До то­го ж, як пра­ви­ло, роз­чин уже го­то­вий до за­сто­су­ван­ня. Вне­сен­ня до­б­рив не по­тре­бує до­дат­ко­вих ви­т­рат на зва­жу­ван­ня, роз­чи­нен­ня і фільтрацію. Крім то­го, за­со­би вне­сен­ня рідких до­б­рив дов­говічніші, ніж роз­ки­дачі твер­дих міне­раль­них до­б­рив. Єди­на про­бле­ма за пе­ре­хо­ду до ро­бо­ти із рідки­ми до­б­ри­ва­ми — це прид­бан­ня відповідних ма­шин для їхньо­го транс­пор­ту­ван­ня, зберіган­ня та вне­сен­ня.

Техніка для вне­сен­ня
На­далі пред­став­ле­но технічну ха­рак­те­ри­с­ти­ку та ко­рот­кий опис бу­до­ви ма­шин для вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив як імпорт­но­го ви­роб­ництва, так і ви­го­тов­ле­них в Ук­раїні (таблиця). Досліджен­ня про­во­ди­ли за рег­ла­мен­то­ва­них умов та ре­жимів ро­бо­ти під час вне­сен­ня аміач­ної во­ди.
Мо­делі ма­шин для вне­сен­ня рідких до­б­рив, які про­хо­ди­ли досліджен­ня:
Œ   аг­ре­гат для вне­сен­ня рідких до­б­рив Krause Liquid-jet 1000-13 ви­роб­ництва фірми Krause Corporation, США (а); 
   ци­с­тер­на для вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив DMI 2800 ви­роб­ництва фірми Case International, США (б);
Ž   піджив­лю­вач при­став­ний ПЖУ-5000 ви­роб­ництва ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка», Ук­раїна (в).
Аг­ре­га­ти Krause Liquid-jet 1000-13 та DMI 2800 скла­да­ють­ся з ос­нов­ної (цен­т­раль­ної) ра­ми з причіпною сни­цею та хо­до­ви­ми ко­ле­са­ми, до якої приєдна­но секції із ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. На секціях мон­тується об­лад­нан­ня для вне­сен­ня у грунт рідких міне­раль­них до­б­рив. До йо­го скла­ду вхо­дять кла­пан ре­гу­лю­ван­ня ти­с­ку (і відповідно — нор­ми йо­го вне­сен­ня), ко­лек­то­ри, ко­мунікації, ро­бочі ор­га­ни для без­по­се­ред­нь­о­го вне­сен­ня аміаку в грунт. Ос­танні скла­да­ють­ся із різа­ль­но­го дис­ка, роз­пу­шу­ва­ча із тру­бо­про­во­дом, ущільню­валь­но­го кот­ка та пру­жи­ни ре­гу­лю­ван­ня ти­с­ку на грунт.
Вста­нов­лен­ня гли­би­ни хо­ду ро­бо­чих ор­ганів про­во­дять шля­хом зміни по­ло­жен­ня хо­до­вих коліс віднос­но ра­ми за до­по­мо­гою гідро­циліндрів. Су­часні ма­ши­ни для вне­сен­ня рідких до­б­рив об­лад­ну­ють за­со­ба­ми ке­ру­ван­ня, які ви­ко­ну­ють функції ре­гу­лю­ван­ня та уп­равління тех­но­логічним про­це­сом в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі, а та­кож на­да­ють інфор­мацію що­до до­зи вне­сен­ня, ви­т­ра­че­но­го роз­чи­ну, об­роб­ле­ної площі то­що.
На цих ма­ши­нах ви­ко­ри­с­то­ву­ють пе­ре­важ­но на­со­си відцен­т­ро­во­го ти­пу. Ос­нов­не їхнє за­вдан­ня — по­да­ван­ня до­б­рив на пристрій для вне­сен­ня РМД. Привід на­сосів здійснюється від опор­но­го ко­ле­са за до­по­мо­гою лан­цю­го­вої пе­ре­дачі та ре­дук­то­ра. Ре­дук­тор об­лад­на­но при­ст­роєм зі шка­лою для ре­гу­лю­ван­ня до­зи вне­сен­ня до­б­рив (шля­хом зміни пе­ре­да­валь­но­го чис­ла).
Піджив­лю­вач ПЖУ-5000 скла­дається із та­ких ос­нов­них ча­с­тин: ра­ми, хо­до­вої ча­с­ти­ни, причіпно­го ди­ш­ла, ре­зер­ву­а­ра, на­со­са, всмок­ту­валь­ної та нагніталь­ної магістралі, фільтра гру­бо­го очи­щен­ня, пуль­та ке­ру­ван­ня, при­ст­рою для за­прав­лян­ня ре­зер­ву­а­ра ро­бо­чою ріди­ною, комплект для контролю забивання робочих органів. Ра­ма — суцільноз­вар­на кон­ст­рукція. Хо­до­ва ча­с­ти­на — од­новісна. Ре­зер­ву­ар ви­го­тов­ле­ний із пла­с­ти­ка. На­сос — поршневого ти­пу фірми Annovi Reverberi (Італія), що при­во­дить­ся у дію від колеса.
Магістралі (ус­мок­ту­валь­на та нагніталь­на) вклю­ча­ють тру­бо­про­во­ди, ко­лек­то­ри із фор­сун­ка­ми, вста­нов­лені на ла­пах куль­ти­ва­то­ра труб­ки для вне­сен­ня до­б­рив у грунт. Блок ке­ру­ван­­ня — еле­к­т­рич­ний. За­прав­ний пристрій скла­даєтьсяі з кра­на та напівмуф­ти.
Послідовність тех­но­логічно­го про­це­су та­ка: рідкі до­б­ри­ва на­со­сом за­би­ра­ють­ся із ци­с­тер­ни, си­с­те­мою гідро­ко­му­нікацій по­да­ють­ся до ме­ханізму для вне­сен­ня і че­рез фор­сун­ки над­хо­дять у грунт. Під час те­с­ту­вань аг­ре­гатів для вне­­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив ре­­зуль­та­ти всіх ма­шин за якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су та по­каз­ни­ка­ми без­пе­ки за­до­воль­ни­ли ви­мо­ги нор­­­­ма­тив­них до­ку­ментів, чин­них в Ук­раїні.

Транс­пор­ту­ван­ня
Для транс­пор­ту­ван­ня рідких міне­раль­них до­б­рив мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як зви­чайні ємності, так і спеціалізо­вані ма­ши­ни-ци­с­тер­ни. Так, вітчиз­ня­ний ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка» для транс­пор­ту­ван­ня РМД про­по­нує мобільний за­прав­ник 2×5000, який мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як для при­го­ту­ван­ня рідких міне­раль­них до­б­рив, так і для їхньо­го транс­пор­ту­ван­ня.
Особ­ли­вості кон­ст­рукції.
За­прав­ник скла­дається із двох поліети­ле­но­вих баків об’ємом по 5 тис. л ко­жен. Ці ба­ки вста­нов­ле­но на ра­му, яка має дві осі. Аг­ре­га­тується за­прав­ник із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 3. По­да­ван­ня ріди­ни відбу­вається за до­по­мо­гою відцен­т­ро­во­го на­со­са аме­ри­кансь­кої фірми Ace Pumps. Привід на­со­са — від мо­то­пом­пи.
На за­прав­ни­ку вста­нов­ле­но лічиль­ник ріди­ни, який до­по­ма­гає кон­тро­лю­ва­ти кількість ріди­ни для точ­но­го до­зу­ван­ня пре­па­ратів. Для то­го, щоб транс­пор­то­вані пре­па­ра­ти не ви­па­ли в осад і в ба­ку завжди підтри­му­ва­лась од­но­рідна кон­си­с­тенція до­б­ри­ва, у ко­жен бак вста­нов­ле­но спеціальні змішу­вачі.
Для ство­рен­ня ба­ко­вих сумішей на за­прав­ни­ку вста­нов­ле­но спеціаль­ний міксер ро­бо­чої ріди­ни.
Но­вин­ка від ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка» — ци­с­тер­на ЗНЦ-14, що ви­ко­на­на як три­секційний за­прав­ник за­собів за­хи­с­ту рос­лин та рідких ор­га­нічних до­б­рив і ви­ко­ри­с­то­вується для транс­пор­ту­ван­ня роз­чи­ну ЗЗР та РМД від ста­ціонар­них змішу­вачів у по­ле для за­прав­лен­ня відповідної техніки. Місткість ре­зер­ву­а­ра об’ємом 14 м3  роз­поділе­на на ок­ремі ча­с­ти­ни: три — по 4,3 м3 кож­на та од­на — 0,7 м3 (для чи­с­тої во­ди). Об’єм кож­но­го відсіку роз­ра­хо­ва­ний на за­прав­лен­ня об­при­с­ку­ва­ча об’ємом 4,5 м3 (4,3 м3 — для ро­бо­чо­го роз­чи­ну та 0,23 м3 — для во­ди, потрібної для про­ми­ван­ня відсіку). У кож­но­му із трьох відсіків ци­с­тер­ни мож­на транс­пор­ту­ва­ти різні ЗЗР.
Для не­за­леж­но­го ви­ко­нан­ня функцій пе­ремішу­ван­ня та про­ми­ван­ня відсіку у кож­но­му із трьох відділень ци­с­тер­ни ви­ко­ри­с­то­вується три ро­ли­ко­вих на­со­си із ро­бо­чим ти­с­ком 10,3 бар та про­дук­тивністю кож­но­го — 193 л/хв, які при­во­дять­ся у дію гідро­мо­то­ром WR 100 (для цьо­го бу­де задіяно ли­ше од­ну па­ру гідро­ви­ходів трак­то­ра). За­прав­лен­ня об­при­с­ку­вачів відбу­вається за до­по­мо­гою відцен­т­ро­во­го на­со­са 9306С про­дук­тивністю 1000 л/хв.
Для пе­ремішу­ван­ня роз­чи­ну за­сто­со­ву­ють чо­ти­ри ан­типінні гідравлічні змі­шу­вачі (орієнтов­но увесь об’єм — 4,3 м3 прой­де че­рез ці змішу­вачі за 5 хв).
На кожній секції вста­нов­ле­но куль­ко­вий по­каж­чик рівня ріди­ни.
Боч­ка для вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив та гноївки ВНЦ-20 з куль­ти­ва­то­ром. За­сто­со­вується для вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив (аміач­на во­да, КАС), рідких ор­ганічних до­б­рив (гноївки) та підвезення во­ди для оп­ри­с­ку­вачів. Прин­цип дії: ва­ку­ум­ний на­сос МЕС 12000, який при­во­дить­ся в рух від ВВП трак­то­ра, нагнітає тиск під час вне­сення добрив або ство­рює ва­ку­ум при за­ка­чу­ванні в боч­ку. Нагніта­ю­чи тиск, він по­дає роз­чин у роз­поділювач куль­ти­ва­то­ра, який роз­поділяє йо­го на всі труб­ки і підво­дить до кож­ної ла­пи. Роз­по­ділювач при­во­дить­ся у рух від гідравліки трак­то­ра че­рез гідро­мо­тор, який на ньо­му вста­нов­лено. Гли­би­на вне­сен­ня куль­ти­ва­то­ра ре­гу­люється до 12–14 см. За не­обхідності куль­ти­ва­тор мо­жна від’єдна­ти, а са­му боч­ку — використати для підве­зення во­ди до обп­ри­с­ку­ва­ча, що ро­бить її більш універ­саль­ною і дає змогу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти її про­тя­гом усьо­го се­зо­ну.

Інтерв'ю
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее
Система КОНВІЗО® СМАРТ все частіше застосовується сільгоспвиробниками на українських полях. Це не лише ефективно, а й значно економить час аграріїв (лише дві гербіцидні обробки за сезон). Цей новаторський крок зробила компанія KWS спільно... Подробнее

1
0