Спецможливості
Агрохімія

При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка

20.07.2017
2503
При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка фото, ілюстрація

На пер­ший по­гляд, зву­чить де­що нуд­ну­ва­то, але обіцяємо — далі бу­де цікавіше. На­ми бу­ли про­ве­дені досліджен­ня на про­мис­ло­вих посівах та от­ри­мані ре­зуль­та­ти,  які, сподіваємось, ба­гать­ох зму­сять за­мис­ли­тись…

 

 

Ку­ку­руд­зя­ний стеб­ло­вий ме­те­лик є од­ним із ос­нов­них шкідників ку­ку­руд­зи. Ви­роб­ни­ки насіння ак­тив­но про­по­ну­ють гібри­ди, стійкі до ура­жен­ня цим шкідни­ком. До  то­го ж одні обіця­ють стійкість ли­ше до ви­ля­ган­ня,  інші на­го­ло­шу­ють на то­ле­рант­ності до ура­жен­ня гусінню, а де­які ви­роб­ни­ки все частіше ре­ко­мен­ду­ють  хімічний або біологічний кон­троль кількості стеб­ло­во­го метелика за ви­ро­щу­ван­ня гібридів.Виз­на­чен­ня за­се­лен­ня ку­ку­руд­зи стеб­ло­вим ме­те­ли­ком. На полі О. Колєсніков і О. Ва­сильєв (пра­во­руч )

Оскільки більшість су­час­них гібридів ку­ку­руд­зи ма­ють стеб­ло з міцною ме­ханічною тка­ни­ною, відсот­ко­вий рівень його ви­ля­ган­ня на по­лях, вик­ли­ка­ний по­шко­д­жен­ням гусінню, до­сить ма­лий  і не за­вдає ніяких пе­ре­шкод за зби­ран­ня уро­жаю. Са­ме це і при­зво­дить до ома­ни сільгоспви­роб­ників, які вва­жа­ють  пи­тан­ня виріше­ним і не ви­т­ра­ча­ють в по­даль­шо­му на бо­роть­бу зі стеб­ло­вим ме­те­ли­ком ні ча­су, ні сил (фо­то 1).

Хибність дум­ки по­ля­гає в то­му, що життєдіяльність гу­сені все­ре­дині стеб­ла є при­чи­ною не тільки пря­мих втрат (від лам­кості сте­бел) за зби­ран­ня вро­жаю, але й ря­ду інших при­хо­ва­них збитків.
Гусінь, по­шко­д­жу­ю­чи стеб­ла й ка­ча­ни, по­ру­шує здо­ро­ве протікан­ня обмінних про­цесів, що своєю чер­гою по­зна­чається на вро­жай­ності гібридів, а та­кож ство­рює осе­ред­ки роз­вит­ку фу­заріозу та плісня­вих грибів (фо­то 2).

Зерно из поврежденных и неповрежденных растений кукурузыПовреждение кукурузы стеблевой бабочкойПовреждено стеблевой бабочкой почти 100% 

По­тре­ба що­до виз­на­чен­ня об­сягів при­хо­ва­них втрат від гу­сені стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка й ста­ла при­чи­ною про­ве­ден­ня досліджень на про­мис­ло­вих посівах різних гібридів ку­ку­руд­зи у  Ко­те­левсь­ко­му рай­оні Пол­тавсь­кої об­ласті у 2015–2016 ро­ках. Ме­тою досліджених робіт бу­ло виз­на­чен­ня відсот­ко­во­го рівня  за­се­лен­ня шкідни­ком ку­ку­руд­зи та ва­ги зер­на ура­же­них і не­ура­же­них рос­лин. Досліджен­ня про­во­ди­ло­ся за стан­дарт­ною ме­то­ди­кою (Ще­петіль-ніко­ва, 1968 р). Досліджу­ва­ли по 150 рос­лин із трьох сторін по­ля, по­чи­на­ю­чи з 10–15 м від йо­го краю. Ма­су насіння з кож­но­го ка­ча­на пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли на 14%-ву во­логість. За ос­но­ву роз­ра­хунків бра­ли щільність посівів – 70 тис. рос­лин/га.

Всі гібри­ди ку­ку­руд­зи з тією чи іншою інтен­сивністю бу­ли ура­жені гусінню стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка (табл. 1). У де­я­ких гібридів ура­женість рос­лин ся­га­ла 56%. По­до­ро­жу­ю­чи, ми декілька разів  зу­пи­ня­ли­ся пе­ред де­мон­ст­раційни­ми посіва­ми ку­ку­руд­зи. Ва­би­ли ма­ль­ов­ничі пла­ка­ти різних ви­роб­ників насіння. Ми не ут­ри­ма­ли­ся, щоб  не виз­на­чи­ти за­се­леність рек­ла­мо­ва­них посівів гусінню стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка. Ци­ф­ри за раз­ра­хун­ка­ми суттєво не відрізня­ли­ся від на­ве­де­них в таб­лиці.  У гос­по­дар­ст­вах, де ку­ку­руд­за є мо­но­куль­ту­рою, ура­жен­ня шкідни­ком ся­га­ло 96–98% (фо­то 4). Жах­ли­ве ви­до­ви­ще!

Окрім по­каз­ників за­се­лен­ня ме­те­ли­ком, важ­ли­ве зна­чен­ня та­кож має виз­на­чен­ня розміру при­хо­ва­них втрат уро­жаю, що спричинено ураженням шкідни­ком через жив­лен­ня рос­ли­н. Зер­но з кож­но­го ка­ча­на бу­ло зва­же­не, пе­ре­ра­хо­ва­не на 14%-ву во­логість, і ось що ми от­ри­ма­ли… (табл.2).

Для виз­на­чен­ня втрат вартість ку­ку­руд­зи ста­но­ви­ла 4000 грн/т. Ціна ос­таннім ча­сом не­суттєво ко­ли­вається, то­му ми не ста­ли виз­на­ча­ти кон­крет­ну ци­ф­ру на пев­ний час. От­ри­мані ре­зуль­та­ти бу­ли до­сить пе­ре­кон­ливі. При­хо­вані втра­ти ся­га­ли 7680 грн/га. Ми на­ма­га­ли­ся бу­ти мак­си­маль­но об’єктивні та про­во­ди­ли досліджен­ня з метою от­ри­ман­ня уяв­лен­ня про ре­альні об­ся­ги втрат ура­жаю в по­льо­вих умо­вах на су­час­них гібри­дах, які за­раз ак­тив­но ви­ро­щу­ють­ся.

Сподіваємо­ся, що ця стат­тя до­по­мо­же кож­но­му аг­рарію ви­я­ви­ти ура­женість ку­ку­руд­зи стеб­ло­вим ме­те­ли­ком на влас­них по­лях і виз­на­чи­ти доцільність бо­роть­би з ним.

На ос­нові про­ве­де­них дослідів бу­ло зафіксо­ва­но, що стеб­ло­вий ме­те­лик по­ши­ре­ний по­всюд­но, але осе­ред­ка­ми. На те­ри­торії од­но­го рай­о­ну мож­на спо­с­теріга­ти до­сить не­од­норідну кар­ти­ну: від по­оди­но­ких ура­жень рос­лин із відсутністю по­тре­би в ак­тивній бо­ротьбі проти цього шкідни­ка на од­них по­лях до пе­ре­ви­щен­ня еко­номічно­го по­ро­гу шко­до­чин­ності в декілька разів у сусідньо­му гос­по­дарстві всьо­го за яки­хось 15 км.

Сподіваємось, що на­ша інфор­мація зму­сить ба­га­ть­ох за­мис­ли­тись про значні втра­ти вро­жаю від стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка та зро­би­ти оцінку ста­ну своїх полів для  своєчас­но­го здійснен­ня за­хи­с­ту від цьо­го шкідни­ка та за­оща­ди­ти за­хо­ди для от­ри­ман­ня більш ви­со­ко­го вро­жаю.

Л. Колєсніков, канд. біол. на­ук, 
О. Ва­сильєв, ди­рек­тор ТОВ «Біосер­віс Плюс»

 

Інформація для цитування
При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка/ Л. Колєсніков, О. Ва­сильєв// Пропозиція/ — 2017. — № 7-8. — С. 154-155

 

Інтерв'ю
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0