Спецможливості
Агрохімія

При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка

20.07.2017
2945
При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка фото, ілюстрація

На пер­ший по­гляд, зву­чить де­що нуд­ну­ва­то, але обіцяємо — далі бу­де цікавіше. На­ми бу­ли про­ве­дені досліджен­ня на про­мис­ло­вих посівах та от­ри­мані ре­зуль­та­ти,  які, сподіваємось, ба­гать­ох зму­сять за­мис­ли­тись…

 

 

Ку­ку­руд­зя­ний стеб­ло­вий ме­те­лик є од­ним із ос­нов­них шкідників ку­ку­руд­зи. Ви­роб­ни­ки насіння ак­тив­но про­по­ну­ють гібри­ди, стійкі до ура­жен­ня цим шкідни­ком. До  то­го ж одні обіця­ють стійкість ли­ше до ви­ля­ган­ня,  інші на­го­ло­шу­ють на то­ле­рант­ності до ура­жен­ня гусінню, а де­які ви­роб­ни­ки все частіше ре­ко­мен­ду­ють  хімічний або біологічний кон­троль кількості стеб­ло­во­го метелика за ви­ро­щу­ван­ня гібридів.Виз­на­чен­ня за­се­лен­ня ку­ку­руд­зи стеб­ло­вим ме­те­ли­ком. На полі О. Колєсніков і О. Ва­сильєв (пра­во­руч )

Оскільки більшість су­час­них гібридів ку­ку­руд­зи ма­ють стеб­ло з міцною ме­ханічною тка­ни­ною, відсот­ко­вий рівень його ви­ля­ган­ня на по­лях, вик­ли­ка­ний по­шко­д­жен­ням гусінню, до­сить ма­лий  і не за­вдає ніяких пе­ре­шкод за зби­ран­ня уро­жаю. Са­ме це і при­зво­дить до ома­ни сільгоспви­роб­ників, які вва­жа­ють  пи­тан­ня виріше­ним і не ви­т­ра­ча­ють в по­даль­шо­му на бо­роть­бу зі стеб­ло­вим ме­те­ли­ком ні ча­су, ні сил (фо­то 1).

Хибність дум­ки по­ля­гає в то­му, що життєдіяльність гу­сені все­ре­дині стеб­ла є при­чи­ною не тільки пря­мих втрат (від лам­кості сте­бел) за зби­ран­ня вро­жаю, але й ря­ду інших при­хо­ва­них збитків.
Гусінь, по­шко­д­жу­ю­чи стеб­ла й ка­ча­ни, по­ру­шує здо­ро­ве протікан­ня обмінних про­цесів, що своєю чер­гою по­зна­чається на вро­жай­ності гібридів, а та­кож ство­рює осе­ред­ки роз­вит­ку фу­заріозу та плісня­вих грибів (фо­то 2).

Зерно из поврежденных и неповрежденных растений кукурузыПовреждение кукурузы стеблевой бабочкойПовреждено стеблевой бабочкой почти 100% 

По­тре­ба що­до виз­на­чен­ня об­сягів при­хо­ва­них втрат від гу­сені стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка й ста­ла при­чи­ною про­ве­ден­ня досліджень на про­мис­ло­вих посівах різних гібридів ку­ку­руд­зи у  Ко­те­левсь­ко­му рай­оні Пол­тавсь­кої об­ласті у 2015–2016 ро­ках. Ме­тою досліджених робіт бу­ло виз­на­чен­ня відсот­ко­во­го рівня  за­се­лен­ня шкідни­ком ку­ку­руд­зи та ва­ги зер­на ура­же­них і не­ура­же­них рос­лин. Досліджен­ня про­во­ди­ло­ся за стан­дарт­ною ме­то­ди­кою (Ще­петіль-ніко­ва, 1968 р). Досліджу­ва­ли по 150 рос­лин із трьох сторін по­ля, по­чи­на­ю­чи з 10–15 м від йо­го краю. Ма­су насіння з кож­но­го ка­ча­на пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли на 14%-ву во­логість. За ос­но­ву роз­ра­хунків бра­ли щільність посівів – 70 тис. рос­лин/га.

Всі гібри­ди ку­ку­руд­зи з тією чи іншою інтен­сивністю бу­ли ура­жені гусінню стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка (табл. 1). У де­я­ких гібридів ура­женість рос­лин ся­га­ла 56%. По­до­ро­жу­ю­чи, ми декілька разів  зу­пи­ня­ли­ся пе­ред де­мон­ст­раційни­ми посіва­ми ку­ку­руд­зи. Ва­би­ли ма­ль­ов­ничі пла­ка­ти різних ви­роб­ників насіння. Ми не ут­ри­ма­ли­ся, щоб  не виз­на­чи­ти за­се­леність рек­ла­мо­ва­них посівів гусінню стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка. Ци­ф­ри за раз­ра­хун­ка­ми суттєво не відрізня­ли­ся від на­ве­де­них в таб­лиці.  У гос­по­дар­ст­вах, де ку­ку­руд­за є мо­но­куль­ту­рою, ура­жен­ня шкідни­ком ся­га­ло 96–98% (фо­то 4). Жах­ли­ве ви­до­ви­ще!

Окрім по­каз­ників за­се­лен­ня ме­те­ли­ком, важ­ли­ве зна­чен­ня та­кож має виз­на­чен­ня розміру при­хо­ва­них втрат уро­жаю, що спричинено ураженням шкідни­ком через жив­лен­ня рос­ли­н. Зер­но з кож­но­го ка­ча­на бу­ло зва­же­не, пе­ре­ра­хо­ва­не на 14%-ву во­логість, і ось що ми от­ри­ма­ли… (табл.2).

Для виз­на­чен­ня втрат вартість ку­ку­руд­зи ста­но­ви­ла 4000 грн/т. Ціна ос­таннім ча­сом не­суттєво ко­ли­вається, то­му ми не ста­ли виз­на­ча­ти кон­крет­ну ци­ф­ру на пев­ний час. От­ри­мані ре­зуль­та­ти бу­ли до­сить пе­ре­кон­ливі. При­хо­вані втра­ти ся­га­ли 7680 грн/га. Ми на­ма­га­ли­ся бу­ти мак­си­маль­но об’єктивні та про­во­ди­ли досліджен­ня з метою от­ри­ман­ня уяв­лен­ня про ре­альні об­ся­ги втрат ура­жаю в по­льо­вих умо­вах на су­час­них гібри­дах, які за­раз ак­тив­но ви­ро­щу­ють­ся.

Сподіваємо­ся, що ця стат­тя до­по­мо­же кож­но­му аг­рарію ви­я­ви­ти ура­женість ку­ку­руд­зи стеб­ло­вим ме­те­ли­ком на влас­них по­лях і виз­на­чи­ти доцільність бо­роть­би з ним.

На ос­нові про­ве­де­них дослідів бу­ло зафіксо­ва­но, що стеб­ло­вий ме­те­лик по­ши­ре­ний по­всюд­но, але осе­ред­ка­ми. На те­ри­торії од­но­го рай­о­ну мож­на спо­с­теріга­ти до­сить не­од­норідну кар­ти­ну: від по­оди­но­ких ура­жень рос­лин із відсутністю по­тре­би в ак­тивній бо­ротьбі проти цього шкідни­ка на од­них по­лях до пе­ре­ви­щен­ня еко­номічно­го по­ро­гу шко­до­чин­ності в декілька разів у сусідньо­му гос­по­дарстві всьо­го за яки­хось 15 км.

Сподіваємось, що на­ша інфор­мація зму­сить ба­га­ть­ох за­мис­ли­тись про значні втра­ти вро­жаю від стеб­ло­во­го ме­те­ли­ка та зро­би­ти оцінку ста­ну своїх полів для  своєчас­но­го здійснен­ня за­хи­с­ту від цьо­го шкідни­ка та за­оща­ди­ти за­хо­ди для от­ри­ман­ня більш ви­со­ко­го вро­жаю.

Л. Колєсніков, канд. біол. на­ук, 
О. Ва­сильєв, ди­рек­тор ТОВ «Біосер­віс Плюс»

 

Інформація для цитування
При­хо­вані втра­ти від ку­ку­руд­зя­но­го ме­те­ли­ка/ Л. Колєсніков, О. Ва­сильєв// Пропозиція/ — 2017. — № 7-8. — С. 154-155

 

Інтерв'ю
Михайло Філатов та Ірина Леженіна
Кількість комах-запилювачів скорочується по всій планеті, оскільки руйнуються осередки їхнього проживання — незаймані куточки природи. Критична ситуація посилилася під час воєнних дій на території України. Ми розпитали вчених Державного... Подробнее
Клінт Мартін
11 липня 2016 року Україна і Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Це найбільша угода такого плану після ЗВТ з Євросоюзом. 

1
0