Спецможливості
Техніка та обладнання

Експерт-тест: найменші комбайни

20.07.2017
20432
Експерт-тест: найменші комбайни фото, ілюстрація

Фактично всі комбайнобудівні компанії в своєму арсеналі мають широкий ряд моделей зернозбиральних комбайнів, які різняться своєю продуктивністю. Їхня пропускна здатність становить від 3 до 30 кг/с, а продуктивність за годину змінної роботи за коефіцієнта використання робочого часу 0,70 — відповідно, від 3,8 до 38 т/год. Чим зумовлене таке розмаїття комбайнів за продуктивністю? Відповідь одна й дуже проста: виробничими потребами господарства, адже, як відомо, на всякий товар є свій покупець.

 

 

Обсяги робіт зернозбирального комбайна часто банально визначаються потужністю господарств і площею зернового клину. До вибору потужності (читай – продуктивності) зернозбирального агрегату, як правило, підходять із позицій урахування низки основних виробничих факторів: розмірів посівної площі технологічної культури, очікуваної врожайності, забур’яненості посівів та можливостей комбайнів.

Наразі в Україні комбайни за групами продуктивності розподіляються відповідно до розмірів господарств. Так, найменші господарства (малі та фермерські) мають розмір площі під зерновими культурами до 500 га. Не секрет, що середня врожайність зерна на них здебільшого становить у середньому 35 ц/га. За простими канонами економіки для таких господарств доцільно мати зернозбиральні комбайни з пропускною здатністю до 5 кг/с. Їхня продуктивність за одну годину змінного часу становитиме 6-8 т. Наукові дослідження структури зернозбирального парку України за його фактичної та оптимальної чисельності на рівні 48-50 тис. машин свідчать, що таких комбайнів необхідно на рівні 2500 машин. Потреба в таких комбайнах є. Але наскільки реально вона забезпечується та якими параметрами можна встановити клас такого комбайна?

До класифікаційних показників призначення зернозбиральних комбайнів під час визначення пропускної здатності об’єктивно слід віднести технічні параметри систем комбайна цього типорозмірного ряду: параметри молотарки і «прив’язану» до неї ширину захвату жниварки, потужність двигуна тощо, — параметри яких і є визначальними під час вибору і обґрунтування режиму максимального (та разом з тим – ефективного) їхнього застосування. На що слід звернути першочергову увагу? Звісно, насамперед — на найважливіші технічні вузли й системи, які в своїй сукупності й забезпечують певну продуктивність.

Жатка комбайна визначає здатність агрегату приймати та переробляти сформований потік технологічної маси з певною продуктивністю. Основним визначальним параметром, від якого залежить виконання цього завдання, є ширина захвату. Досвід використання комбайнів свідчить, що для комбайнів із зазначеною вище продуктивністю ширина захвату жатки має бути 4 м. До переліку характеристик, які визначають технічний рівень жатки, комбайна та загальну продуктивність агрегату також відносять інтенсивність різання ножа (циклів/хв) її різального апарата. Саме вона впливає на здатність зрізання стебел технологічної культури з певною (високою) інтенсивністю. Для комбайнів із зазначеною продуктивністю цей параметр перебуває в межах 1100-1220 циклів/хв і фактично є характерним для всіх комбайнів цієї групи. У результаті створюються передумови для руху агрегату з оптимальною робочою швидкістю. Природно, попри, здавалося б, невисоку продуктивність, ці комбайни мають усі характеристики, які дають змогу віднести їх до комбайнів високого сучасного рівня.

Але пропускну здатність зернозбиральних комбайнів визначають також технічні параметри молотарки: її ширина, діаметр молотильного барабана, площа молотильно-сепарувальних дек та довжина соломотряса. Тому проектну й водночас об’єктивну оцінку продуктивності комбайна можна виконувати за його технічною характеристикою.

Ширина молотарки – один з основних технічних визначників, від якого залежать параметри всіх її технологічних систем: довжина робочої частини молотильного барабана й МСС, ширина системи сепарації грубого вороху — соломотряса й системи очищення, а разом з ними, відповідно, й площа соломотряса та системи очищення зерна. Природно, більша ширина молотарки сприяє більшій пропускній здатності обробки технологічної маси, що може надійти в молотарку, та її обмолочуванню з установленою якістю. Так от, для досліджуваної групи комбайнів ширина сучасних молотарок комбайнів — на рівні 1000-1200 мм.

Як правило, на полях з урожайністю 35-45 ц/га добре справляється зі збиранням зерна барабанна молотарка з клавішним соломотрясом — молотильний барабан діаметром 450-600 мм цілком задовільно виконує обмолочування.

І накінець, вирішальний момент для реалізації встановленої продуктивності комбайна 5 кг/с – відповідний рівень енергозабезпечення комбайна. Для комбайнів барабанного типу енергозабезпечення має відповідати марці комбайна та ширині молотарки відповідної групи. Причому для забезпечення продуктивності барабанних класичних комбайнів для реалізації однієї одиниці пропускної здатності – 1 кг/с — необхідно 25-30 к. с. Тобто комбайн із пропускною здатністю 5-6 кг/с потребує енергозабезпечення на рівні 130-160 к. с.

Бразильський силач від John Deere

Компанія John Deere — провідний світо­вий ви­роб­ник зер­но­зби­раль­них ком­байнів — на­яв­ністю в своєму про­дук­то­во­му ар­се­налі ма­лих ком­байнів за­зна­че­но­го кла­су впев­не­но підтвер­д­жує своє лідер­ст­во і в цьо­му на­прямі. Її пред­став­ни­ком в цьо­му сег­менті техніки є ком­байн із серії «CWS», а са­ме CWS–1450, який ви­роб­ля­ють у Бра­зилії. Мо­ло­тар­ка об­лад­на­на кла­сич­ною си­с­те­мою об­мо­ло­ту. Ком­байн відмінно за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе в Європі за­вдя­ки підтвер­д­жен­ню своєї про­дук­тив­ності та якості об­мо­ло­чу­ван­ня. Він має в своєму складі всі еле­мен­ти кон­ст­рукції, вла­с­тиві для кла­сич­них ком­байнів, зо­к­ре­ма ба­ра­бан­ну мо­ло­тиль­но–се­па­ру­валь­ну си­с­те­му (МСС) з биль­ним ба­ра­ба­ном діаме­т­ром 610 мм з вісьмо­ма би­ла­ми, підба­ра­бан­ня з ку­том об­хва­ту 112°. Си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на пред­став­ле­на дво­ма жа­люзійни­ми ре­ше­та­ми, су­мар­на пло­ща яких ста­но­вить 4,6 м2. Верхнє та нижнє ре­ше­та ру­ха­ють­ся за прин­ци­пом про­ти­фа­зи, що за­без­пе­чує їм хо­ро­ше са­мо­очи­щен­ня від не­зер­но­вих ча­с­ток зер­но­во­го во­ро­ху. Ви­со­ко­обо­рот­ний вен­ти­ля­тор ство­рює по­туж­ний потік повітря на решітний стан та тим са­мим — відмінну якість очи­щен­ня зер­на.

Фіна­ль­на се­па­рація зер­на відбу­вається за до­по­мо­гою п’ятик­лавішно­го се­па­ра­то­ра за­галь­ною пло­щею 4,83 м2. Ком­бай­не­рові ство­рені всі умо­ви для про­дук­тив­ної праці: зруч­на кабіна су­час­но­го ди­зай­ну з відмінною ог­ля­довістю та ком­фор­та­бельністю уп­равління. Зміна швид­кості ру­ху відбу­вається за до­по­мо­гою три­по­зиційно­го ба­га­то­функціональ­но­го ва­же­ля ке­ру­ван­ня. Ком­панія га­ран­тує ви­со­ку технічну надійність сво­го ком­бай­на — 1500 мо­того­дин безвідмов­ної ро­бо­ти, що в пе­ре­ра­хун­ку на зміни ста­но­вить 150 ро­бо­чих змін, а за терміну ви­ко­ри­с­тан­ня про­тя­гом 30 ро­бо­чих днів (змін) на рік — це фак­тич­но п’ять років (!). За­вдя­ки ви­со­ко­якісно­му ви­го­тов­лен­ню та за­сто­су­ван­ню міцних надійних ма­теріалів по­до­вже­но період між технічним об­слу­го­ву­ван­ням і по­тре­бою заміни олив та фільтрів у дви­гуні до 500 мо­того­дин, а трансмісії — до 1500 мо­того­дин. Як і для всіх ком­байнів John Deere, він має про­стий до­ступ для про­ве­ден­ня технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня.

Ком­байн ос­на­ще­но дви­гу­ном по­тужністю 180 к. с., що за­без­пе­чує якісне зби­ран­ня навіть «важ­ких» хлібів. 

Для підви­щен­ня про­дук­тив­ності та раціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня ро­бо­чо­го ча­су ком­байн ос­на­ще­но бун­ке­ром об’ємом 6 тис. л. Швидкість ви­ван­та­жен­ня теж на ви­со­ко­му рівні й ста­но­вить 55 л/с.

 

Sampo Rosenlev — «екстремал» із Фінляндії

Ком­панія Sampo Rosenlev (Фінляндія) за­яви­ла про се­бе на рин­ку Ук­раїни в пер­шо­му де­ся­тилітті ХХІ століття й упев­не­но ос­воює ри­нок ком­байнів ма­лої про­дук­тив­ності. І для цьо­го є знач­не підґрун­тя. Об’єктив­но слід за­зна­чи­ти, що цей ком­байн спо­чат­ку ство­рю­ва­ли тільки для внутрішньо­го рин­ку Фінляндії — країни з ха­рак­тер­ним для неї знач­ним го­ри­с­тим пе­ресічним рельєфом та не­ве­ли­ки­ми по­ля­ми з хліба­ми підви­ще­ної во­ло­гості. Але як і всі євро­пейські ви­роб­ни­ки, фінни роб­лять свої ком­бай­ни якісно та надійно. Тож ви­роб­ництво ком­байнів бу­ло ос­воєно, при­чо­му — в знач­но­му діапа­зоні про­дук­тив­ності — з про­пу­ск­ною здатністю від 4,5 до 7,5 кг/с. І в цьо­му діапа­зоні є ком­бай­ни, які впев­не­но за­без­пе­чу­ють про­пу­ск­ну здатність на рівні 5 кг/с. Тоб­то такі машини є ре­аль­ни­ми помічни­ка­ми для ма­лих гос­по­дарств.

Це ком­бай­ни серії Соміа. З них на пред­став­ни­ка з про­пу­ск­ною здатністю 5 кг/с упев­не­но «тяг­не» ком­байн Соміа С–4. Не­зва­жа­ю­чи на «нор­мандсь­ке» по­хо­д­жен­ня, він при­зна­че­ний для зби­ран­ня навіть ку­ку­руд­зи й со­няш­ни­ку. Ши­ри­на за­хва­ту жат­ки, за­леж­но від умов ро­бо­ти (рельєфу або рівня вро­жай­ності) мо­же ста­но­ви­ти 3,74–5,47 м. Для при­во­ду но­жа ви­ко­ри­с­та­но ме­ханізм ко­ли­валь­ної шай­би (МКШ). По­хи­ла ка­ме­ра об­лад­на­на ре­вер­сом. Пальці граб­лин мо­то­ви­ла ви­го­тов­лені з пла­с­тик-ней­ло­ну, і в разі зла­му­ван­ня та­ко­го паль­ця або по­па­дан­ня в ро­бо­чу зо­ну жат­ки ка­ме­ня ос­танній не ста­но­вить не­без­пе­ки для си­с­тем мо­ло­тар­ки. У складі транс­пор­те­ра по­хи­лої ка­ме­ри — три лан­цю­ги. Нижній вал транс­пор­те­ра кріпить­ся за до­по­мо­гою ре­сор­них пру­жин, які в поєднанні з ба­ра­ба­ном важ­ко­го ти­пу іде­аль­но при­датні для об­мо­ло­чу­ван­ня ку­ку­руд­зи на зер­но. Не­зва­жа­ю­чи на малі га­ба­ри­ти ком­бай­на, йо­го мо­ло­тар­ка укомп­лек­то­ва­на ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми в ком­бай­но­бу­ду­ванні. Так, у складі МСС ви­ко­ри­с­та­но три ба­ра­ба­ни: пер­ший — для по­пе­ред­нь­о­го об­мо­ло­чу­ван­ня, дру­гий — ос­нов­ний, мо­ло­тиль­ний, биль­но­го ти­пу, третій — відбійний чо­ти­ри­биль­ний бітер ква­д­рат­но­го пе­рерізу. Діаметр мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на становить 500 мм. Але на цьо­му но­во­вве­ден­ня в кон­ст­рукції мо­ло­тар­ки не закінчу­ють­ся: над третім ка­с­ка­дом клавішно­го со­ло­мо­тря­са в про­сторі мо­ло­тар­ки розміще­но пальць­о­вий циліндр — роз­пу­шу­вач ма­си (опція). Він ви­ко­ри­с­то­вується за­леж­но від со­ло­ми­с­тості тех­но­логічної куль­ту­ри і дає змо­гу збільши­ти про­дук­тивність та ефек­тивність ви­о­крем­лен­ня за­лишків зер­на з об­мо­ло­че­ної со­ло­ми до 20%. Ши­ри­на мо­ло­тар­ки ста­но­вить 1,12 м. Со­ло­мо­тряс — клавішно­го ти­пу, чо­ти­ри­ка­с­кад­ний. За­галь­на пло­ща йо­го по­верхні для се­па­рації за­лишків зер­на ста­но­вить 4,8 м2. Клавіші со­ло­мо­тря­са ви­го­тов­лені з не­р­жавіючої сталі, що сприяє підви­щен­ню йо­го дов­говічності та технічної надійності. За­галь­на ро­бо­ча по­верх­ня решіт си­с­те­ми очи­щен­ня зер­на — на рівні 4 м2. Верхнє ре­ше­то має свою ха­рак­тер­ну кон­ст­рукцію. Мо­ло­тар­ка ком­плек­тується со­ло­мо­подрібню­ва­чем-роз­ки­да­чем. Тоб­то за по­тре­би со­ло­му мож­на подрібни­ти й роз­ки­да­ти по­лем або вкла­с­ти у ва­лок. Дви­гун ком­бай­на — чо­ти­ри­циліндро­вий SisuPower по­­туж­ніс­тю 150 к. с. Номіна­ль­на ча­с­то­та обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла дви­гу­на — 2000 об./хв. Місткість бун­ке­ра ста­но­вить 3700 л. 

Стан­дарт­на ви­со­та роз­ван­та­жен­ня ста­но­вить 3,4 м, за по­тре­би її мож­на збільши­ти до 4,0 м. Ком­байн об­лад­на­но гідро­т­рансмісією з ба­га­то­функціональ­ним ва­же­лем, то­му ке­ру­ва­ти ком­бай­ном лег­ко та зруч­но. Пе­ред­ба­че­на ком­плек­тація ком­бай­на по­вним при­во­дом (участь у хо­довій си­с­темі всіх чо­ти­рь­ох коліс з ши­ро­ки­ми ши­на­ми). Тя­го­ве зу­сил­ля за ви­ко­ри­с­тан­ня ком­бай­на в склад­них умо­вах рельєфу мо­же та­кож бу­ти збільше­не шля­хом спеціаль­но­го бло­ку­ван­ня ди­фе­ренціалу хо­до­вої трансмісії.

 

Avero-160 — «най­мен­ший із ма­лих»

Зер­ноз­би­раль­ний ком­байн Avero-160 — «най­мен­ший із ма­лих», що при­зна­че­ний за­до­воль­ни­ти по­тре­би ма­лих гос­по­дарств, — про­по­нує ком­панія CLAAS (Німеч­чи­на). Ця ма­ши­на є однією з ос­танніх, найсу­час­ніших, роз­ро­бок ком­панії.

Ма­ла йо­го про­дук­тив­ність зу­мов­ле­на особ­ли­во­с­тя­ми мо­­ло­тар­ки, ши­ри­на якої ста­но­вить усь­о­го 1060 мм. Мо­ло­тар­ка — кла­сич­но­го ти­­пу, по­бу­до­ва­на за схе­мою: мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан биль­но­го ти­пу + відбійний бітер + клавішний со­ло­мо­тряс + вітро­решітна си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на. І мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан — та­кож не­ве­ли­ко­го розміру: йо­го діаметр ста­но­вить 450 мм. Завдяки та­кому ба­ра­бану, ча­с­то­та йо­го обер­тан­ня пе­ре­бу­ває в двох діапа­зо­нах: 650–1500 та 500–1400 об./ хв. Кут об­хва­ту підба­ра­бан­ням мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на, зва­жа­ю­чи на йо­го ма­лий діаметр та по­тре­бу мак­си­маль­но се­па­ру­ва­ти зер­но в зоні мо­ло­тиль­но–се­па­ру­валь­ної де­ки, — знач­ний і ста­но­вить 117°. Ре­гу­лю­ван­ня за­зорів між ба­ра­ба­ном і підба­ра­бан­ням здійс­нюється із кабіни. Для по­пе­ре­д­жен­ня по­па­дан­ня в си­с­те­му об­мо­ло­ту каміння та інших не­ба­жа­них пред­метів ком­байн об­лад­на­но влов­лю­ва­чем каміння ве­ли­кої місткості. Функції се­па­ра­то­ра гру­бо­го во­ро­ху ви­ко­нує тра­диційний, ра­зом з тим по­туж­ний со­ло­мо­тряс, до­вжи­на кла­­віші яко­го ста­но­вить 3900 мм. Чотири клавіші роз­та­шо­вані по всій до­вжині соломотрясу і слу­гу­ють для за­без­пе­чен­ня мінімаль­них втрат за со­ло­мо­тря­сом. Ро­бо­ча пло­ща для се­па­рації за­лишків зер­на — 4,9 м2 та У си­с­темі очи­щен­ня зер­на ви­ко­ри­с­та­но знімне дни­ще (гро­хот), що сприяє зруч­но­му та швид­ко­му йо­го де­мон­ту­ван­ню під час про­ве­ден­ня технічно­го та тех­но­логічно­го об­слу­го­ву­ван­ня. Вен­ти­ля­тор — відцен­т­ро­во­го ти­пу. Ча­с­то­та йо­го обер­тан­ня ре­гу­люється за до­по­мо­гою еле­к­т­рич­но­го при­во­ду. Пло­ща дво­ре­шітно­го ста­ну — 3 м2. Ре­ше­та — тра­ди­ційні, жа­люзійно­го ти­пу. Мо­ло­тар­ка має си­с­те­му по­вер­нен­ня не­об­мо­ло­че­них ко­лосків на по­втор­не до­об­мо­ло­чу­ван­ня. Цей про­цес кон­тро­люється візу­аль­но з кабіни під час ро­бо­ти ком­бай­на, що, звісно, зруч­но та ефек­тив­но, оскільки за інтен­сивністю цьо­го про­це­су мож­на аналізу­ва­ти не тільки йо­го пе­ребіг, а й пра­вильність об­ра­них ре­жимів об­мо­ло­чу­ван­ня. Яс­на річ, для та­ко­го ма­ло­про­дук­тив­но­го ком­бай­на зер­но­вий бун­кер та­кож не­ве­ли­кий: йо­го місткість ста­но­вить 4200 л. Кут по­во­ро­ту ви­ван­та­жу­валь­но­го шне­ка бун­ке­ра — знач­ний і ста­но­вить 101°. Швидкість ви­ван­та­жен­ня зер­на не­ви­со­ка — 51 л/с. Про­те цьо­го до­стат­ньо для ком­бай­на та­ко­го кла­су. Подрібню­вач со­ло­ми Standard Cut, що вста­нов­ле­ний у ка­поті мо­ло­тар­ки, на ви­ході со­ло­ми із клавіш, є роз­роб­кою ком­панії CLAAS і має 40 ножів.

Для зби­ран­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур у ре­жимі пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня при­зна­чені стан­дартні зер­нові жат­ки C 490 (4,92 м), C 430 (4,32 м), C 370 (3,71 м). Як жат­ки іншо­го при­зна­чен­ня мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані ви­со­ко­технічні мо­делі серії Vario: Vario 560 (5,6 м), Vario 500 (5,0 м) або жат­ка серії Cerio: Cerio 560 (5,6 м). Усі жат­ки мо­жуть бу­ти пе­ре­об­лад­нані при­ст­ро­я­ми для зби­ран­ня ріпа­ку. Ком­байн та­кож мо­же зби­ра­ти ку­ку­руд­зу на зер­но, що важ­ли­во для гос­по­дарств із до­три­ман­ням пра­виль­ної сівозміни (навіть для ма­лих сільгосппідприємств). 

Дви­гун ком­бай­на Avero–160 — ви­роб­ництва ком­панії Perkins: Perkins 1206 F–E70TA. З шістьма циліндра­ми він має ро­бо­чий об’єм 7,0 л, роз­ви­ває мак­си­маль­ну по­тужність 116 кВт (158 к. с.) Ємність па­лив­но­го ба­ка — 400 л, чо­го цілком до­стат­ньо як для ком­бай­на та­ко­го кла­су для без­пе­ребійної ро­бо­ти про­тя­гом однієї ро­бо­чої зміни. 

 

Синьо-жовтий лідер рин­ку Ук­раїни 

Ком­панія New Holland є од­ним зі світо­вих лідерів у ви­роб­ництві ши­ро­ко­го спе­к­т­ра сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин та об­лад­нан­ня. У ви­роб­ничій лінійці мо­де­лей цієї ком­панії по­ряд із трак­то­ра­ми — ши­ро­ко­відомі зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни та інші сільсько­го­с­по­дарські ма­ши­ни. Ос­танні п’ять років ком­панія впев­не­но три­має лідер­ст­во з ре­алізації своїх ком­байнів на рин­ку Ук­раїни. Це до­ся­гається за­вдя­ки ба­га­ть­ом чин­ни­кам, се­ред яких не ос­тан­ню роль відіграє ши­ро­ка лінійка зер­ноз­би­раль­них ком­байнів. Се­ред них ва­го­ме місце зай­ма­ють ком­бай­ни з про­пу­ск­ною здатністю на рівні 5–7 кг/с, які так ба­жані в не­ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах. 

Серія ком­байнів ТС–5000 New Holland вклю­чає п’ять ком­байнів, які фак­тич­но ду­же близькі за своїми технічним па­ра­ме­т­ра­ми та про­дук­тив­ніс­тю. Роз­роб­лені во­ни 1992 ро­ку, але й по­нині є су­ча­сни­ми та за­тре­бу­ва­ни­ми, оскільки іде­аль­но при­датні для не­ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств. «Най­менший» із них — комбайн ТС-5040.

Мо­ло­тиль­на си­с­те­ма — кла­сич­на, в ній ви­ко­ри­с­та­но ос­нов­ний мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан та по­во­рот­ний бітер. То­му пло­ща ос­нов­ної се­­па­­рації зер­на в зоні об­мо­ло­ту ста­но­вить 0,63 м2. Об­мо­ло­че­ну після про­хо­д­жен­ня мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на со­ло­му прий­має бітер, який та­кож має свою се­па­ру­валь­ну де­ку, пло­ща якої ста­но­вить 0,318 м2. Со­ло­мо­тряс — чо­ти­ри­клавішний. Си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на — решітна, її пло­ща ста­но­вить 3,27 м2. Для ство­рен­ня повітря­но­го по­то­ку на решітний стан і очи­щен­ня от­ри­ма­но­го зер­на ви­ко­ри­с­та­но про­стий та вод­но­час прак­тич­ний ло­па­те­вий вен­ти­ля­тор. Він до­б­ре при­дат­ний для різних умов ро­бо­ти — засміче­ності та во­ло­гості не­зер­но­вих до­­мішок — і за­без­пе­чує 350–1500 об./хв. На­яв­на та­кож си­с­те­ма до­об­мо­ло­чу­ван­ня ко­лосків. Місткість бун­ке­ра для зер­на — 4000 л. Енер­го­за­без­пе­чен­ня ком­бай­на — дви­гун по­тужністю 125/170 кВт/к. с. Хо­ро­ша ефек­тивність зго­ран­ня па­ли­ва в ньо­му до­ся­гається за­вдя­ки ви­со­ко­му ти­с­ку впор­ску­ван­ня па­ли­ва, який ство­рюється в за­гальній па­ливній апа­ра­турі. І як ре­зуль­тат — повністю спа­лю­ва­на дрібно­ди­с­перс­на повітря­но-па­лив­на су­­міш. Поєднан­ня та­кої тех­но­логії по­да­ван­ня ро­бо­чої суміші в ка­ме­ру спа­лю­ван­ня кож­но­го циліндра з ви­ко­ри­с­тан­ням чо­ти­рик­ла­пан­них ци­лін­дрів суттєво підви­щує по­тужність та еко­номічність дви­гу­на. Але на­дій­ність ос­тан­нь­о­го ре­а­лізується не­по­вною мірою за йо­го ро­бо­ти в мож­ли­во­му не­за­довільно­му тем­пе­ра­тур­но­му ре­жимі, тоб­то в умо­вах пе­­рег­ріван­ня. Щоб цьо­го не ста­ло­ся, між ра­­діато­ром і фільтром розміще­но по­туж­ний се­ми­ло­па­те­вий вен­ти­ля­тор, який має влас­ну си­с­те­му очи­щен­ня повітря. Ця система ви­да­ляє з по­верхні вентилятора дрібну по­ло­ву та пи­лю­ку, на­ко­пи­чен­ня яких у радіаторі не­без­печ­не — зу­мов­лює по­ни­жен­ня ефек­тив­ності теп­ло­обміну. Та­ке кон­ст­рукційне рішен­ня дає змо­гу за­без­пе­чи­ти чи­с­то­ту в мо­тор­но­му відсіку та оп­ти­маль­ний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим. Місткість па­лив­но­го ба­ка — 300 л. Тран­смісія ком­бай­на — ме­ха­нічна, має чо­ти­ри ре­жи­ми швид­кості ру­ху. У транс­порт­но­му ре­жимі во­на дає змо­гу роз­ви­ва­ти швидкість до 30 км/год. 

Кабіна та ро­бо­че місце опе­ра­то­ра відповідають усім су­ча­сним ви­мо­гам ер­го­но­міки. Її ди­зайн поєднується з де­таль­но про­ду­ма­ним розміщен­ням ор­­ганів уп­­рав­ління. І як ре­зуль­тат — ком­фор­та­бель­ність, яка не по­сту­пається кра­щим зраз­кам кабін ком­байнів, пред­став­ле­них на рин­ку: зручність ро­бо­чо­го міс­ця, що за­без­пе­чує при­род­ну по­зу опе­ра­то­ра, відмінна за­ск­леність кабіни та хо­ро­ше освітлен­ня поліпшу­ють ог­ля­довість ро­бо­чої зо­ни жат­ки. Ви­­ко­рис­тання зву­коізо­ляційно­го по­крит­тя з пе­ре­до­вою тех­но­логією спа­лю­ван­ня па­ли­ва в ма­ло­шум­них дви­гу­нах, а та­­кож розміщен­ня го­ло­вно­го ре­дук­то­ра в зад­ній ча­с­тині мо­тор­но­го відсіку суттєво змен­шує рівень шу­му і вібрації в кабіні, який ста­но­вить ли­ше 74 дБ. Сидіння опе­ра­то­ра на­ла­ш­то­вується з ура­ху­ван­ням йо­го індивіду­аль­них ана­томічних особ­ли­во­с­тей. На ви­мо­гу за­мов­ни­ка сидіння мо­же бу­ти до­пов­не­не пнев­ма­тич­ною підвіскою, а та­кож місцем для па­са­жи­ра, на­бо­ром уп­равління жат­кою та бло­ком об­мо­ло­ту. 

Ер­го­номічно та кон­ст­рукційно відпраць­о­ва­ний ба­га­то­функціональ­ний важіль до­б­ре при­сто­со­ва­ний під ана­томічні особ­ли­вості кисті ру­ки опе­ра­то­ра. Він об­лад­на­ний кноп­ка­ми для ке­ру­ван­ня всіма ос­нов­ни­ми функціями жат­ки. Мож­ливість миттєво­го до­сту­пу до кно­пок уп­равління ва­же­ля дає змо­гу опе­ра­то­рові швид­ше ре­а­гу­ва­ти на не­пе­ред­ба­чу­вані об­ста­ви­ни під час ро­бо­ти. Поєднан­ня ба­га­то­функціональ­но­го ва­же­ля з па­нел­лю ке­ру­ван­ня по­лег­шує до­ступ до ор­ганів уп­равління аг­ре­га­том. На­явність у си­с­темі кон­трою ре­жимів ком­бай­на і жат­ки інди­ка­то­ра ти­с­ку на ґрунт і ви­со­ти стерні до­по­ма­гає до­дер­жу­ва­тись ба­жа­ної ви­со­ти зрізу жат­ки. Особ­ли­во він є ефек­тив­ним та ба­жа­ним за ро­бо­ти ком­бай­на в нічний час. Під час об­мо­ло­чу­ван­ня гор­би­с­тих діля­нок жат­ка­ми навіть із ши­ри­ною за­хва­ту 5 м мож­ли­ве за­мов­лен­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня спеціалізо­ва­ної си­с­те­ми, яка за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ко­ри­гу­ван­ня ро­бо­чої ви­со­ти жат­ки за­леж­но від по­ка­зань дат­чиків, закріпле­них на баш­ма­ках зовнішньої зо­ни жат­ки.

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

 

Інформація для цитування
Експерт-тест: малі та продуктивні / А. Сухина// Пропозиція/ — 2017. — № 7-8. — С. 62-66

Інтерв'ю
Справжні друзі пізнаються у біді, справжні ґрунтообробні агрегати — під час роботи у важких умовах   Зима і весна цього року порадували аграріїв більшості регіонів України рясними опадами. Є задатки щодо отримання високих урожаїв. Але… На... Подробнее
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее

1
0