Спецможливості
Техніка та обладнання

Технологія правильного внесення органічних добрив

11.03.2017
8341
Технологія правильного внесення органічних добрив фото, ілюстрація

Вартість рідких органічних добрив у Європі на сьогодні становить 8–10 €/м3. Загальна місткість лагун для зберігання гноївки на фермі, яка налічує 5–8 тис. голів свиней, становить близько 12–16 тис. м3. Залишається лише взяти і правильно використати вже наявні «кошти».

Спо­со­би вне­сен­ня рідких ор­ганічних до­б­рив

Усім відо­мо, що ор­ганічні до­б­ри­ва є най­кра­щим носієм по­жив­них еле­мен­­тів для рос­лин. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи їх, ми не тільки по­вер­таємо ук­рай потрібні для жит­тя і роз­вит­ку рос­лин по­живні ре­чо­ви­ни, а й підви­щуємо ро­дючість грун­ту, збіль­­шу­ю­чи вміст гу­му­су й еле­ментів жив­­­­­лен­ня, та поліпшуємо йо­го аг­ро­фі­зич­­ні вла­с­ти­вості, вод­ний і повітря­ний ре­жи­ми.

Про­те, як по­ка­зує прак­ти­ка, за вне­сен­ня од­но­го і то­го са­мо­го ви­ду до­б­ри­ва, на­при­клад гноївки, не завжди вдається от­ри­ма­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат на полі. На­сам­пе­ред це по­яс­нюється рівнем збе­ре­жен­ня та за­своєння по­жив­них еле­ментів грун­том, що за­ле­жить від спо­со­бу вне­сен­ня рідких до­б­рив.

Для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го збе­ре­жен­ня по­жив­них ре­чо­вин, що вно­сять­ся із ор­ганічним до­б­ри­вом, ос­таннє потрібно за­гор­ну­ти в грунт не пізніше ніж че­рез 5 год після вне­сен­ня. Іде­аль­ний варіант — вне­­­­­сен­ня до­б­рив із до­по­мо­гою куль­ти­ва­то­ра з приєдна­ни­ми до йо­го лап шлан­га­ми, яки­ми в про­кла­дені бо­ро­зен­ки ви­ли­ва­ють­­­ся до­б­ри­ва і від­ра­зу за­гор­та­ють­ся грун­­­том. Про­те тут слід відміти­ти і певні міну­си та­ко­го вне­сен­ня: низь­ку про­дук­тивність цьо­го аг­ре­га­ту і знач­не ча­со­ве об­ме­жен­ня що­­­до за­­­сто­су­ван­ня (ли­ше під час об­ро­бітку грунту). Ад­же всі тех­но­ло­гіч­ні опе­рації в сільсько­му гос­по­дарстві ма­­­­ють свій чітко виз­на­че­ний час ви­ко­нан­ня.

Сьо­годні в Ук­раїні до­сить по­ши­ре­ною тех­но­логією вне­сен­ня ор­ганіки є спосіб роз­ли­ван­ня рідких до­б­рив по­­­верх­нею по­ля із по­даль­шим за­гор­тан­ням їх грун­то­об­роб­ни­ми зна­ряд­дя­ми. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціальні фор­­сун­ки та де­флек­то­ри. Так, це справді до­сить де­ше­вий, про­стий та про­дук­тив­ний спосіб за­сто­су­ван­ня рідких ор­­га­нічних до­б­рив, який дає змо­гу вно­си­ти потрібну їхню кількість до­сить швид­ко, без прив’яз­ки до ча­су, що є йо­го ос­нов­ною пе­ре­ва­гою порівня­но з інши­ми спо­­­со­ба­ми. 

Про­те й тут є од­не «але», а са­ме: за­без­пе­чен­ня збе­­­ре­жен­ня по­жив­ності вне­се­них до­б­рив. На пер­ший по­гляд са­ма про­це­ду­ра не вик­ли­кає ніяких сумнівів: ми вне­сли ор­ганічну по­жи­ву для рос­лин, тож цілком спра­вед­ли­во роз­ра­хо­ву­ва­ти на не­­по­гані вро­жаї без за­сто­су­ван­ня міне­раль­них до­б­рив. А на­­справ­­ді це не так, то­му що, як ви­яв­ляється, за та­ко­го спо­со­бу вне­сен­ня у повітря ви­па­ро­вується до 70% на­яв­но­го у гноївці азо­ту. Та­кож втра­ча­єть­ся істотна кількість й інших по­живних еле­мен­тів. До не­доліків слід відне­с­ти і знач­ну нерівномірність вне­сен­ня за ши­ри­ною за­хва­ту ма­ши­ни. Тож з ог­ля­ду на за­зна­чені плю­си й міну­си та­кої тех­но­логії потрібно оби­ра­ти щось се­реднє між зруч­ною мож­­­ливістю по­верх­не­во­го вне­сен­ня гноївки і не­ба­жа­ни­ми втра­та­ми по­жив­них ре­чо­вин.

Євро­пейсь­кий досвід

У Європі най­по­ши­реніший спосіб вне­сен­ня  — та­кож ви­ли­ван­ня до­б­рив на по­верх­ню по­ля. Про­те із ви­ко­ри­с­тан­ням но­вих, су­час­них і ви­со­ко­е­фек­тив­них, си­с­тем, які да­ють змо­гу рівномірно роз­поділи­ти до­б­ри­ва всією ши­ри­ною за­хва­ту ма­ши­ни та змен­ши­ти ви­па­ро­ву­ван­ня азо­ту до 20%. Си­с­те­ма скла­да­ється зі спеціаль­но­го навісно­го ме­­­ха­нізму штан­го­во­го ти­пу із тру­бо­про­во­да­ми, яки­ми на по­верх­ню по­ля витікає гноївка. Ця си­с­те­ма універ­саль­на — во­на, по суті, є ок­ре­мим вуз­лом і мо­же мон­ту­ва­тись на боч­ку будь-якої ємності не­за­леж­но від ви­роб­ни­ка.

 «Серцем» системи є малий за геометричними розмірами, проте досить продуктивний прецезійний подріб­нювач-розподілювач ExaCut. Він одночасно проводить подрібнення та розподілення матеріалу, що надходить із цистерни. Крім того, подрібнювальна головка оснащена сепаратором важких матеріалів, що знижує ризики механічного пошкодження під час роботи. Також у разі потреби подрібнювальна головка може поставлятись як окремий вузол, завдяки чому нею можна дооснастити будь-яку систему розподілення. Виготовляється вона у декількох варіантах і може мати 24/30/40/48 випускних шлангів діаметром 40 або 50 мм.

Ду­же приємно відміти­ти, що на те­ри­торії Ук­раїни вже пра­цює та­кий аг­ре­гат — си­с­те­ма німець­кої ком­панії Vogelsang із ро­бо­чою ши­ри­ною 15 м, яка аг­ре­га­тується із боч­кою ємністю 18 м3. Влас­ни­ком цьо­го аг­ре­га­ту є ПП «Аг­ро-Но­во­селівка 2009», яке зай­мається ви­ро­щу­ван­ням сви­ней та ВРХ абер­дин-ан­гусь­кої по­ро­ди. Ди­рек­тор підпри­ємства, Олег Не­сте­рен­ко, відмічає ви­со­ку надійність та про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня аг­ре­га­ту. Керівник гос­по­дар­ст­ва за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­том йо­го за­сто­су­ван­ня, що за­без­пе­чи­ло підви­щен­ня ефек­тив­ності са­мих до­б­рив та ме­недж­мен­ту вне­сен­ня. Ад­же за­вдя­ки рівномірності роз­поділен­ня до­б­рив змен­ши­лась кількість їхньо­го вне­сен­ня на оди­ни­цю площі (добрива не вносяться з врахуванням втрат), по­рівня­но зі спо­со­бом роз­ли­ван­ня, при­близ­но на 30–50%, що сприяє та­кож підви­щен­ню про­дук­тив­ності праці на ви­ко­нанні цієї опе­рації.

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее

1
0