Спецможливості
Техніка та обладнання

Технологія правильного внесення органічних добрив

11.03.2017
9819
Технологія правильного внесення органічних добрив фото, ілюстрація

Вартість рідких органічних добрив у Європі на сьогодні становить 8–10 €/м3. Загальна місткість лагун для зберігання гноївки на фермі, яка налічує 5–8 тис. голів свиней, становить близько 12–16 тис. м3. Залишається лише взяти і правильно використати вже наявні «кошти».

Спо­со­би вне­сен­ня рідких ор­ганічних до­б­рив

Усім відо­мо, що ор­ганічні до­б­ри­ва є най­кра­щим носієм по­жив­них еле­мен­­тів для рос­лин. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи їх, ми не тільки по­вер­таємо ук­рай потрібні для жит­тя і роз­вит­ку рос­лин по­живні ре­чо­ви­ни, а й підви­щуємо ро­дючість грун­ту, збіль­­шу­ю­чи вміст гу­му­су й еле­ментів жив­­­­­лен­ня, та поліпшуємо йо­го аг­ро­фі­зич­­ні вла­с­ти­вості, вод­ний і повітря­ний ре­жи­ми.

Про­те, як по­ка­зує прак­ти­ка, за вне­сен­ня од­но­го і то­го са­мо­го ви­ду до­б­ри­ва, на­при­клад гноївки, не завжди вдається от­ри­ма­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат на полі. На­сам­пе­ред це по­яс­нюється рівнем збе­ре­жен­ня та за­своєння по­жив­них еле­ментів грун­том, що за­ле­жить від спо­со­бу вне­сен­ня рідких до­б­рив.

Для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го збе­ре­жен­ня по­жив­них ре­чо­вин, що вно­сять­ся із ор­ганічним до­б­ри­вом, ос­таннє потрібно за­гор­ну­ти в грунт не пізніше ніж че­рез 5 год після вне­сен­ня. Іде­аль­ний варіант — вне­­­­­сен­ня до­б­рив із до­по­мо­гою куль­ти­ва­то­ра з приєдна­ни­ми до йо­го лап шлан­га­ми, яки­ми в про­кла­дені бо­ро­зен­ки ви­ли­ва­ють­­­ся до­б­ри­ва і від­ра­зу за­гор­та­ють­ся грун­­­том. Про­те тут слід відміти­ти і певні міну­си та­ко­го вне­сен­ня: низь­ку про­дук­тивність цьо­го аг­ре­га­ту і знач­не ча­со­ве об­ме­жен­ня що­­­до за­­­сто­су­ван­ня (ли­ше під час об­ро­бітку грунту). Ад­же всі тех­но­ло­гіч­ні опе­рації в сільсько­му гос­по­дарстві ма­­­­ють свій чітко виз­на­че­ний час ви­ко­нан­ня.

Сьо­годні в Ук­раїні до­сить по­ши­ре­ною тех­но­логією вне­сен­ня ор­ганіки є спосіб роз­ли­ван­ня рідких до­б­рив по­­­верх­нею по­ля із по­даль­шим за­гор­тан­ням їх грун­то­об­роб­ни­ми зна­ряд­дя­ми. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціальні фор­­сун­ки та де­флек­то­ри. Так, це справді до­сить де­ше­вий, про­стий та про­дук­тив­ний спосіб за­сто­су­ван­ня рідких ор­­га­нічних до­б­рив, який дає змо­гу вно­си­ти потрібну їхню кількість до­сить швид­ко, без прив’яз­ки до ча­су, що є йо­го ос­нов­ною пе­ре­ва­гою порівня­но з інши­ми спо­­­со­ба­ми. 

Про­те й тут є од­не «але», а са­ме: за­без­пе­чен­ня збе­­­ре­жен­ня по­жив­ності вне­се­них до­б­рив. На пер­ший по­гляд са­ма про­це­ду­ра не вик­ли­кає ніяких сумнівів: ми вне­сли ор­ганічну по­жи­ву для рос­лин, тож цілком спра­вед­ли­во роз­ра­хо­ву­ва­ти на не­­по­гані вро­жаї без за­сто­су­ван­ня міне­раль­них до­б­рив. А на­­справ­­ді це не так, то­му що, як ви­яв­ляється, за та­ко­го спо­со­бу вне­сен­ня у повітря ви­па­ро­вується до 70% на­яв­но­го у гноївці азо­ту. Та­кож втра­ча­єть­ся істотна кількість й інших по­живних еле­мен­тів. До не­доліків слід відне­с­ти і знач­ну нерівномірність вне­сен­ня за ши­ри­ною за­хва­ту ма­ши­ни. Тож з ог­ля­ду на за­зна­чені плю­си й міну­си та­кої тех­но­логії потрібно оби­ра­ти щось се­реднє між зруч­ною мож­­­ливістю по­верх­не­во­го вне­сен­ня гноївки і не­ба­жа­ни­ми втра­та­ми по­жив­них ре­чо­вин.

Євро­пейсь­кий досвід

У Європі най­по­ши­реніший спосіб вне­сен­ня  — та­кож ви­ли­ван­ня до­б­рив на по­верх­ню по­ля. Про­те із ви­ко­ри­с­тан­ням но­вих, су­час­них і ви­со­ко­е­фек­тив­них, си­с­тем, які да­ють змо­гу рівномірно роз­поділи­ти до­б­ри­ва всією ши­ри­ною за­хва­ту ма­ши­ни та змен­ши­ти ви­па­ро­ву­ван­ня азо­ту до 20%. Си­с­те­ма скла­да­ється зі спеціаль­но­го навісно­го ме­­­ха­нізму штан­го­во­го ти­пу із тру­бо­про­во­да­ми, яки­ми на по­верх­ню по­ля витікає гноївка. Ця си­с­те­ма універ­саль­на — во­на, по суті, є ок­ре­мим вуз­лом і мо­же мон­ту­ва­тись на боч­ку будь-якої ємності не­за­леж­но від ви­роб­ни­ка.

 «Серцем» системи є малий за геометричними розмірами, проте досить продуктивний прецезійний подріб­нювач-розподілювач ExaCut. Він одночасно проводить подрібнення та розподілення матеріалу, що надходить із цистерни. Крім того, подрібнювальна головка оснащена сепаратором важких матеріалів, що знижує ризики механічного пошкодження під час роботи. Також у разі потреби подрібнювальна головка може поставлятись як окремий вузол, завдяки чому нею можна дооснастити будь-яку систему розподілення. Виготовляється вона у декількох варіантах і може мати 24/30/40/48 випускних шлангів діаметром 40 або 50 мм.

Ду­же приємно відміти­ти, що на те­ри­торії Ук­раїни вже пра­цює та­кий аг­ре­гат — си­с­те­ма німець­кої ком­панії Vogelsang із ро­бо­чою ши­ри­ною 15 м, яка аг­ре­га­тується із боч­кою ємністю 18 м3. Влас­ни­ком цьо­го аг­ре­га­ту є ПП «Аг­ро-Но­во­селівка 2009», яке зай­мається ви­ро­щу­ван­ням сви­ней та ВРХ абер­дин-ан­гусь­кої по­ро­ди. Ди­рек­тор підпри­ємства, Олег Не­сте­рен­ко, відмічає ви­со­ку надійність та про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня аг­ре­га­ту. Керівник гос­по­дар­ст­ва за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­том йо­го за­сто­су­ван­ня, що за­без­пе­чи­ло підви­щен­ня ефек­тив­ності са­мих до­б­рив та ме­недж­мен­ту вне­сен­ня. Ад­же за­вдя­ки рівномірності роз­поділен­ня до­б­рив змен­ши­лась кількість їхньо­го вне­сен­ня на оди­ни­цю площі (добрива не вносяться з врахуванням втрат), по­рівня­но зі спо­со­бом роз­ли­ван­ня, при­близ­но на 30–50%, що сприяє та­кож підви­щен­ню про­дук­тив­ності праці на ви­ко­нанні цієї опе­рації.

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  

1
0