Спецможливості
Технології

Підви­щен­ня дов­говічності са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня

04.06.2015
1004
Підви­щен­ня дов­говічності са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня фото, ілюстрація

Питання збереження якості зерна залишається основним для підприємств зернопереробної галузі, проте не менш важливими є питання підвищення рентабельності, зниження експлуатаційних витрат, зменшення втрат зерна тощо.

Питання збереження якості зерна залишається основним для підприємств зернопереробної галузі, проте не менш важливими є питання підвищення рентабельності, зниження експлуатаційних витрат, зменшення втрат зерна тощо.

Л. Ткаченко, керівник відділу збуту,
ЗЕО «Сокол»

Од­на із про­блем зер­но­пе­ре­роб­них підприємств, що впли­ває на ефек­тивність ви­роб­ництва, збе­ре­жен­ня якості зер­на, — швид­ке спра­цю­ван­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня (до ут­во­рен­ня дірок!). Ще гірші спра­ви на підп­риєм­ствах із ви­со­кою інтен­сивністю прий­ман­ня/відван­та­жен­ня зер­на, особ­ли­во — з ви­со­кою твердістю, що вла­с­ти­во для ку­ку­руд­зи, ри­су, яч­ме­ню. На та­ких підприємствах спра­цю­ван­ня са­мо­плив­них труб відбу­вається за тижні. Спрацьовані тру­би спри­чи­ню­ють втра­ти зер­на та йо­го трав­му­ван­ня, внаслідок чо­го ут­во­рюється бо­рош­ня­ний пил. Злагоджена ро­бо­та підприємств по­ру­шується, з’яв­ля­ють­ся про­стої, а все це — втра­ти.
«Ре­анімаційні» ро­бо­ти та­ких тру­бо­про­водів зво­дять­ся до підв’язу­ван­ня шматків транс­пор­тер­них стрічок, нава­рю­ван­ня ме­та­ле­вих ла­ток та інших подібних «підруч­них» спо­собів. У ре­зуль­таті, як­що та­ким чи­ном вдається усу­ну­ти зовнішні про­бле­ми са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня, то все­ре­дині ньо­го все од­но за­ли­ша­ють­ся гострі край­ки спраць­о­ва­но­го ме­та­лу, які, не­мов ножі, «ріжуть» зер­но.
Про­те час не стоїть на місці, і для вирішен­ня цієї про­бле­ми ба­га­то під­­приємств, що зай­ма­ють­ся ви­го­тов­лен­ням об­лад­нан­ня для еле­ва­торів, ство­рю­ють йо­го, як сьо­годні мод­но го­во­ри­ти, із ви­ко­ри­с­тан­ням на­нотех­но­логій. Так, на за­воді еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня «Сокол» у ре­зуль­таті ба­га­торічних ком­плекс­них робіт, спря­мо­ва­них на вдо­с­ко­на­лен­ня еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня, роз­роб­ле­но і за­сто­со­ва­но ме­то­ди поліу­ре­та­но­во­го фу­те­ру­ван­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня. Чо­му са­ме фу­те­ру­ван­ня поліуре­та­ном?
Ме­тод фу­те­ру­ван­ня поліуре­та­ном бу­ло ви­б­ра­но не­ви­пад­ко­во. Поліуре­тан — най­універ­сальніший ма­теріал, що має ви­со­ку стійкість до сти­ран­ня.

Ос­новні пе­ре­ва­ги поліуре­та­ну:
   ви­со­ка зно­состійкість — прак­тич­но вде­ся­те­ро ви­ща, ніж у сталі
мар­ки СТ-3;
   ви­со­ка ела­с­тичність — у діапа­зоні твер­дості 55–95 оди­ниць Шо­ра;
   низь­кий ко­ефіцієнт тер­тя;
   ви­со­ка міцність на роз­рив, стійкість до ме­ханічних по­шко­д­жень, зо­к­ре­ма до ударів, що мо­жуть посікти по­верх­ню;
   ви­со­ка стійкість до дії не­спри­ят­ли­вих ат­мо­сфер­них явищ, во­ло­гості і хімічно­го впли­ву;
   ши­ро­кий спектр ро­бо­чих тем­пе­ра­тур, прий­нят­них для за­сто­су­ван­ня об­лад­нан­ня, — від -60 до +150°С;
   чу­дові ад­гезійні вла­с­ти­вості;
   еко­логічність.
На дов­говічність са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня із фу­те­ру­ван­ням поліуре­та­ном впли­ває та­кож і ме­тод
на­не­сен­ня по­крит­тя.
Сьо­годні відо­мо декілька спо­собів футерування*:
Пер­ший — футерування вкладками поліуре­та­но­вих труб, колін, пе­ре­ходів найбільш ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них розмірів для встав­лян­ня їх у спраць­о­вані й нові са­мо­пли­ви. Такі го­тові рішен­ня да­ють змо­гу швид­ко про­во­ди­ти фу­те­ру­ван­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня без зу­пин­ки ос­нов­ної ро­бо­ти підприємства.
Дру­гий — на­кле­ю­ван­ня поліуре­та­но­вих листів різної тов­щи­ни і га­ба­рит­них розмірів на внутрішню по­­верх­ню са­мо­плив­них труб і колін не­стан­дарт­них розмірів і форм.
Третій — на­не­сен­ня рідко­го поліуре­та­ну на по­верхні, що підда­ють­ся інтен­сив­но­му спра­цю­ван­ню. Та­кий вид фу­те­ру­ван­ня ви­ко­ну­ють за індивіду­аль­ни­ми за­яв­ка­ми — він дає мож­ливість фу­те­ру­ва­ти най­проб­лемніші ділян­ки са­мо­плив­них труб.
Сьо­годні в Ук­раїні ком­плексні по­слу­ги що­до фу­те­ру­ван­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти ли­ше два підприємства — це ТОВ «Поліуре­та­нові тех­но­логії» (Львів) та ТОВ «За­вод еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня “Сокол”» (Харків). Та­кож є декілька підприємств, які про­по­ну­ють ча­ст­ко­ве фу­те­ру­ван­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня поліуре­та­но­ви­ми ли­с­та­ми.

Прак­тичні ви­про­бу­ван­ня
Для про­ве­ден­ня ви­про­бу­вань і роз­роб­ки на їхній ос­нові об­грун­то­ва­них ре­ко­мен­дацій що­до за­сто­су­ван­ня поліуре­та­но­во­го фу­те­ру­ван­ня
у 2012–2013 рр. на кількох еле­ва­то­рах вста­но­ви­ли сек­то­ри і тру­бо­про­во­ди різних пе­ре­тинів. Ек­с­пе­ри­мен­таль­ним шля­хом бу­ло вста­нов­ле­но, що ви­ко­ри­с­тан­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня, яке бу­ло фу­те­ро­ва­не поліуре­та­ном, істот­но підви­щує термін йо­го ек­сплу­а­тації. На­при­клад, у філії «Ар­темівська» СП «Нібу­лон» че­рез са­мо­пливні тру­би бу­ло про­пу­ще­но 356 870 т зер­на. При­чо­му са­мо­плив­не об­лад­нан­ня за­ли­ша­лось у ро­бо­чо­му стані, зовнішніх оз­нак спра­цю­ван­ня не ви­яв­ле­но.
За­га­лом за 2012–2014 рр. фу­те­ро­ва­ни­ми са­мо­плив­ни­ми тру­ба­ми і пе­ре­хо­да­ми бу­ло ос­на­ще­но цілу низ­ку діючих еле­ва­торів Ук­раїни.

Вис­но­вки
Досвід ви­ко­ри­с­тан­ня са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня на цих підприємствах підтвер­див доцільність за­сто­су­ван­ня ме­то­ду фу­те­ру­ван­ня, оскільки він:
  за­хи­щає тру­бо­про­во­ди від спра­цю­ван­ня, ко­розії, по­до­вжу­ю­чи тер­­­­­­­­­­­­мін їхньої ек­сплу­а­тації — до се­ми років;
  за­побігає трав­му­ван­ню і дроб­лен­ню зер­на (зо­к­ре­ма, на підприємствах, що бра­ли участь у ви­про­бу­ванні, відзна­че­но зни­жен­ня трав­му­ван­ня зер­на у 2–5 разів);
  за­без­пе­чує ритмічну ро­бо­ту тех­но­логічних ліній, змен­шує про­стої
ус­тат­ку­ван­ня;
  попереджає на­ли­пан­ня зер­на, йо­го на­ко­пи­чен­ня й ут­во­рен­ня за­торів, що за­побігає погіршен­ню якості го­то­вої про­дукції;
  змен­шує пи­ло­у­тво­рен­ня, зни­жує рівень шу­му та ступінь
ви­бу­хо­не­без­печ­ності.
От­же, ще раз за­зна­чи­мо, що фу­те­ру­ван­ня всіх про­блем­них зер­но­про­водів еле­ва­то­ра не тільки за­без­пе­чить без­пе­ребійну ро­бо­ту об­лад­нан­ня про­тя­гом п’яти-се­ми років, але й відчут­но (на сотні ти­сяч гривень!) зни­зить ви­т­ра­ти на ре­монт і заміну са­мо­плив­но­го об­лад­нан­ня, при­не­се мільйо­ни до­­ларів до­дат­ко­во­го при­бут­ку за­вдя­ки зни­жен­ню втрат і поліпшен­ню сорт­ності зер­на.
Цьо­го ро­ку Ук­раїна увійшла до трійки лідерів із ек­с­пор­ту зер­но­вих куль­тур, тож надійність об­лад­нан­ня еле­ва­тор­но­го ком­плек­су стоїть як ніко­ли гос­тро. Приємно, що сьо­годні вже є спо­со­би і ме­то­ди, спря­мо­вані на те, щоб збе­рег­ти ви­сокі вро­жаї і підви­щи­ти рен­та­бельність ве­ден­ня бізне­су.
На­ступ­ний вибір — за ва­ми!

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее

1
0