Спецможливості
Технології

Гібриди цукрових буряків: резерви бурякового поля

24.02.2017
6856
Гібриди цукрових буряків: резерви бурякового поля фото, ілюстрація

На сучасному етапі розвитку буряківництва актуальним залишається завдання повного розкриття біологічного потенціалу гібридів цукрових буряків і вміння зібрати з поля максимально можливий урожай коренеплодів високої якості. Важливим резервом для вирішення цього питання є густота посівів цукрових буряків та строки їх збирання.

 

 

Вивчення цих факторів проводи­ться дослідниками від самого початку зародження галузі і тому отримано величезний багаж інформації. По­ряд із цим, постійний про­грес у роз­вит­ку бу­ряківництва, нові до­сяг­нен­ня се­лекції та насінництва не­одмінно спо­ну­ка­ють до про­дов­жен­ня досліджень, по­глиб­лен­ня і постій­но­го онов­лен­ня знань що­до впли­ву гу­с­то­ти сто­ян­ня та строків зби­ран­ня цу­к­ро­вих бу­ряків на вро­жай­ність та тех­­но­логічні якості ко­ре­неп­лодів. Ціл­ком до­ве­де­но той факт, що по­до­вжен­ня термінів ве­ге­тації цу­к­ро­вих бу­ряків по­зи­тив­но впли­ває на підви­щен­ня уро­жай­­­ності та по­кра­щен­ня тех­но­логіч­них яко­с­тей ко­ре­неп­лодів. Так, за спри­ят­ли­вих по­год­но-кліма­тич­них умов у ве­рес­ні ко­жен день відтер­мі­ну­­­ван­ня зби­ран­ня вро­жаю дає до­дат­ко­во в се­ред­нь­о­му що­­най­мен­ше 1,5–2,0 ц/га ко­ре­неп­лодів.

За ре­зуль­та­та­ми досліджень ав­то­ра статті, про­ве­де­них у 2001–2005 рр., у зоні нестійко­го зво­ло­жен­ня, от­ри­ма­ли аналітич­ну за­лежність за­водсь­ко­го ви­­хо­ду цу­к­ру від гу­с­то­ти сто­ян­ня і строків зби­ран­ня ко­ре­неп­лодів, яка ілю­с­т­рує зміну ви­хо­ду цу­к­ру під вп­ли­вом цих фак­торів (рис. 1).

 Аналіз рівнянь, які опи­су­ють за­леж­ність за­водсь­ко­го ви­хо­ду цу­к­ру від гу­с­то­ти сто­ян­ня, по­ка­зує, що точ­ки мак­си­му­му роз­та­шо­вані в ме­жах оп­ти­маль­но­го стро­ку зби­ран­ня (се­ре­ди­на жовт­ня) і гу­с­то­ти сто­ян­ня 100 тис. рос­лин на 1 га. За тре­ть­о­го пізньо­го стро­ку зби­ран­ня (на­прикінці жовт­ня) мак­си­маль­ний вихід цу­к­ру за­без­пе­чується тільки за гу­с­то­ти 110–120 тис. шт. рос­лин на 1 га.

В умо­вах сьо­го­ден­ня за­водсь­кий ви­­хід цу­к­ру за ра­ху­нок ви­со­кої вро­жайності й цу­к­ри­с­тості ко­ре­неп­лодів зріс, але, бе­зу­мов­но, по­до­вжен­ня стро­ку ве­­ге­тації рос­лин цу­к­ро­вих бу­ряків впли­ва­ти­ме на цей по­каз­ник. Так, в умо­вах 2016 ро­ку на базі гос­по­дар­ст­ва ТОВ «Ни­ва 2008», що роз­та­шо­ва­не в с. Ко­­ло­­­­мійцівка Носівсько­го рай­о­ну Чер­ні­гівської об­ласті (зо­на до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня) бу­ли про­ве­дені досліджен­ня що­до вста­нов­лен­ня оп­ти­маль­них строків зби­ран­ня цу­к­ро­вих бу­ряків різ­них гібридів і їх вп­лив на підви­щен­ня вро­жай­ності та по­кра­щен­ня тех­но­логіч­них яко­с­тей ко­ре­неп­лодів. У досліджен­нях ви­ко­ри­с­та­ли гібри­ди цу­к­ро­вих бу­ряків се­лекції ком­панії «Бе­тасід».

Гібри­ди цу­к­ро­вих бу­ряків розміщу­ва­ли в полі зер­но-бу­ря­ко­вої сівозміни по шість рядків кож­но­го гібри­да у три­ра­зовій по­втор­ності. За­галь­на пло­ща обліко­вої ділян­ки кож­но­го гібри­да ста­но­ви­ла 3510 м2. Розміщен­ня діля­нок — рен­домізо­ва­не. Висіва­ли такі гібри­ди: Брітні — вро­жай­ний (N-тип), то­ле­рант­ний до цер­ко­с­по­ро­зу, низ­ки ко­ре­не­вих гни­лей, парші й ра­му­ляріозу; БТС 980 — вро­жай­ний (N-тип), має ви­со­ку стій­кість до фу­заріозу й се­ред­ню — до цер­ко­с­по­ро­зу; БТС 665 — цу­к­ри­с­тий (Z-тип), стійкий до ко­ре­не­вих гни­лей, то­ле­рант­ний до фу­заріозу й парші; БТС 875 — вро­жай­ний (N-тип), відзна­чає­ться ви­со­кою то­ле­рантністю до цер­ко­с­по­ро­зу й бо­рош­ни­с­тої ро­си, то­ле­рант­ний до фу­заріоз­них гни­лей; БТС 140 — уро­жай­но-цу­к­ри­с­тий (NZ-тип); БТС 705 UltiPro® — вро­жай­ний (N-тип), має ви­со­ку стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу, то­ле­рант­ний до парші та ко­ре­не­вої гни­лі. 

Обліки біологічної вро­жай­ності, цу­к­ри­с­тості та тех­но­логічної якості при­па­да­ли на період 15 ве­рес­ня (І строк зби­ран­ня) і 15 жовт­ня (ІІ строк зби­ран­ня), заліко­вої про­дук­тив­ності — 28 жовт­ня 2016 ро­ку. Цу­к­ристість і тех­но­логічну якість ко­ре­неп­лодів виз­на­ча­ли на кож­но­му по­вто­ренні за двох строків зби­ран­ня у ла­бо­ра­торії Яресківсько­го цу­к­ро­во­го за­во­ду. Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків у гос­по­дарстві ТОВ «Ни­ва 2008» бу­ла за­галь­но­прий­ня­тою для зо­ни до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня. По­пе­ред­ник — од­норічні тра­ви. Після їхньо­го зби­ран­ня про­во­ди­ли дис­ку­ван­ня на гли­би­ну 10–12 см, далі оран­ку на гли­би­ну 28–30 см і куль­ти­вацію. Та­кий осінній об­робіток ґрун­ту за­без­пе­чив вирівня­не по­ле на­весні, що да­ло мож­ливість більше зо­се­ре­ди­ти во­ло­ги в посівно­му ложі та ущільни­ти ґрунт для ак­тив­но­го про­ро­с­тан­ня насін­ня цу­к­ро­вих бу­ряків. У гос­по­дарстві зай­ма­ють­ся тва­рин­ництвом, то­му під цу­к­рові бу­ря­ки вне­се­но 40 т/га гною в поєднанні з N150P60K60. На­весні си­с­те­ма об­робітку ґрун­ту пе­ред­ба­ча­ла за­крит­тя во­ло­ги й сівбу, яку про­во­ди­ли 4 квітня 2016 р. нор­мою 1,4 п.од./га. Си­с­те­ма за­хи­с­ту від бур’янів пе­ред­ба­ча­ла поєд­нан­ня гербіцидів Бе­та­нал Ек­с­перт, 27% к.е. із Карібу, 50% з.п. та підси­лен­ня Голтікс, 70% к.с. Для змен­шен­ня фіто­ток­сич­ності на куль­ту­ру гос­по­дар­ст­во збільшує кратність об­ро­бок пре­па­ра­та­ми бе­та­наль­ної гру­пи, змен­шу­ю­чи при цьо­му нор­му вне­сен­ня. За­хист від хво­роб ли­ст­ко­во­го апа­ра­ту містив три об­роб­ки фунгіци­да­ми Аль­то Су­пер, 33% к.е. нор­мою вне­сен­ня 0,5 л/га та Рекс Дуо, 49,7% к.е. — 0,6 л/га. На період зби­ран­ня вро­жаю посіви цу­к­ро­вих бу­ряків за­ли­ша­ли­ся в чи­с­то­му від бур’янів стані, по­шко­д­жен­ня цер­ко­с­по­ро­зом не пе­ре­ви­щу­ва­ло 5%.

По­годні умо­ви 2016 ро­ку в ТОВ «Ни­ва 2008» бу­ли до­сить спри­ят­ливі для фор­му­ван­ня ви­со­кої вро­жай­ності ко­ре­неп­лодів. Так, по­чи­на­ю­чи від 1 квітня до 20 жовт­ня ви­па­ло 523,9 мм опадів, про­те во­ни бу­ли нерівномірні за міся­ця­ми. Так, не­ста­чу во­ло­ги в ґрунті відміча­ли, по­чи­на­ю­чи від дру­гої де­ка­ди серп­ня до 10 жовт­ня. При цьо­му в квіт­ні і травні ви­па­ло 58,1 і 111,8 мм опадів відповідно. Про­тя­гом літніх місяців су­ма опадів ста­но­ви­ла 216,8 мм (чер­вень — 69,0, ли­пень — 66,8, сер­пень — 81,0 мм).

 За ре­зуль­та­та­ми оцінки біологічної про­дук­тив­ності на період І стро­ку зби­ран­ня, ко­ре­неп­ло­ди сфор­му­ва­ли уро­жайність 83,3–102,2 т/га за­вдя­ки як ви­со­ко­му рівню ор­га­но-міне­раль­но­го жив­лен­ня, так і по­год­ним умо­вам. Ліде­ром за уро­жайністю став гібрид Брітні — 102,2 т/га, тоді як цу­к­ристість бу­ла кра­щою в гібри­да цу­к­ри­с­то­го на­пря­му БТС 665 (табл. 1). На період дру­го­го стро­ку зби­ран­ня (15 жовт­ня) зрос­ла як ма­са ко­ре­неп­лодів, так і цу­к­ристість. Біоло­­гічна вро­жайність гібридів вро­жай­но­го і вро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го типів ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 94,0–107,2 т/га, цу­к­ри­с­то­го ти­пу (БТС 665) — 92,1 т/га. Подібним чи­ном відмічаємо більший приріст уро­жай­ності в гібридів уро­жай­но­го ти­пу порівня­но з цу­к­ри­с­ти­ми. Так, гібрид БТС 665 за І стро­ку зби­ран­ня сфор­му­вав біологічну вро­жайність на рівні 85,4 т/га з цу­к­ристістю 18,4 %, при­­­ріст за місяць ста­но­вив 6,7 т/га, а за цу­к­ристістю відбу­ло­ся зни­жен­ня на 0,17% абс. На­сам­пе­ред це по­яс­нюється біологічни­­ми особ­ли­во­с­тя­ми гібри­ду, він на­ле­жить до цу­к­ри­с­то­го ти­пу (Z-тип) та відповідно має ко­рот­ший період ве­ге­тації і в се­ре­дині ве­рес­ня го­то­вий до зби­ран­ня. 

Найбільший приріст біологічної вро­жай­ності за до­дат­ко­вий місяць ве­ге­тації відмічаємо в гібри­да БТС 980, який ся­гав +14,2 т/га, що дає мож­ли­вість до­дат­ко­во от­ри­ма­ти 2,0 т/га цу­к­ру (рис. 2). У гібридів БТС 140, БТС 705 UltiPro і БТС 875 приріст біоло­гічної вро­жай­ності та­кож був на ви­со­ко­му рівні і ста­но­вив +13,7, +11,9 і +10,7 т/га відповідно. 

 Цу­к­ристість ко­ре­неп­лодів на період дру­го­го стро­ку зби­ран­ня (15 жовт­ня) ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 17,85–18,23% і мен­ше за­ле­жа­ла від біологічної фор­ми гібридів. Приріст цу­к­ри­с­тості за місяць ве­ге­тації ста­но­вив: у гібри­да Брітні +1,13, БТС 875 +1,53% абс., що доз­во­ли­ло в поєднанні зі збільшен­ням уро­жай­ності от­ри­ма­ти до­дат­ко­во 1,86 і 3,19 т/га збо­ру цу­к­ру відповідно.

Заліко­ва вро­жайність гібридів аме­ри­кансь­кої се­лекції «Бе­тасід» в умо­вах ТОВ «Ни­ва 2008» бу­ла в ме­жах 78,8–91,0 т/га (табл. 2). Зби­ран­ня ко­ре­неп­лодів про­во­ди­ли ком­бай­ном Vervaet Beet Eater 617, фізич­на за­бруд­неність, за да­­ни­ми Згурівсько­го цу­к­ро­во­го за­во­ду, — 8,7%. Гу­с­то­та сто­ян­ня рос­лин ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 120–125 тис. шт./га, ли­ше в гібри­ду БТС 665 — 115 тис. шт./га. Ви­со­ку про­дук­тивність (уро­жайність ко­ре­не­п­лодів — 91,0 т/га, збір цу­к­ру — 16,56 т/га) фор­му­вав гібрид БТС 705, який ви­роб­ля­ють за тех­но­логією UltiPro® ак­ти­вації насіння. Та­ка тех­но­логія доз­во­ляє оп­ти­маль­но при­ско­ри­ти про­цес про­ро­с­тан­ня насіння і за­без­пе­чи­ти рівномірні схо­ди. Та­ким чи­ном, кри­тич­на фа­за по­чат­ко­вої стадії роз­вит­ку, під час якої ба­га­то рос­лин по­шко­д­жу­ють­ся шкідни­ка­ми і хво­ро­ба­ми або ги­нуть, ми­нає знач­но швид­ше. Це не тільки зберігає гу­с­то­ту сто­ян­ня, а й дає змо­гу до­сяг­ти ран­нь­о­го та рівномірно­го зми­кан­ня рядків без про­пусків і во­гнищ бур’янів, що по­зи­тив­но впли­ває на по­даль­ше фор­му­ван­ня вро­жаю. 

Се­ред інших гібридів відзна­чив­ся БТС 980 з уро­жайністю ко­ре­неп­лодів 89,1 т/га і збо­ром цу­к­ру 15,90 т/га, а та­кож Брітні з по­каз­ни­ка­ми 88,9 т/га і 16,18 т/га відповідно. Подібно до біоло­гічної, менші по­каз­ни­ки заліко­вої вро­жай­ності спо­с­терігаємо в гібри­да БТС 665, що пов’яза­но з йо­го біологічною фор­мою. 

Та­ким чи­ном у зоні до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня гібри­ди се­лекції ком­панії «Бе­тасід» фор­му­ють ви­со­ку вро­жай­­ність ко­ре­неп­лодів і цу­к­ристість на рів­ні 18,0%. Надійність гібридів аме­ри­кансь­кої се­лекції в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах, як і їхня здатність із кра­що­го бо­ку про­яв­ля­ти свій ге­не­тич­ний по­тенціал в умо­вах Ук­раїни, пов’яза­на з об’єктив­ни­ми фак­то­ра­ми: цу­к­рові бу­ря­ки в США ви­ро­щу­ють в се­ми кліма­тич­них зо­нах, а клімат і ґрун­ти ос­нов­них регіонів ви­роб­ництва цу­к­ро­вих бу­ряків у США більш подібні до ук­раїнських, ніж до євро­пейсь­ких. Крім кліма­ту та ґрун­ту, в нас од­на­кові най­по­ши­реніші за­хво­­­­рю­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків. Ось і ви­хо­дить, що аме­ри­кансь­ка се­лекція дає змо­гу от­ри­ма­ти гібри­ди з ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми, мак­си­маль­но на­бли­же­ни­ми до по­треб ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­­ряків в ук­раїн­ських умо­вах.

Ком­панії «Бе­тасід» вда­ло­ся та­кож по­до­ла­ти й та­кий відо­мий усім бу­ряків­ни­кам не­долік ба­га­ть­ох імпорт­них гіб­ридів, як не­спро­можність дов­го збе­ріга­ти­ся на ка­гат­них по­лях. Аме­ри­кан­сь­ка се­лекція істо­рич­но орієнто­ва­на на ви­мо­ги цу­к­ро­вих за­водів до си­ро­ви­ни і спо­чат­ку ро­би­ла став­ку на лежкість: цу­к­рові за­во­ди в США пе­ре­роб­ля­ють цу­к­рові бу­ря­ки з ве­рес­ня по тра­вень, тоб­то період ро­бо­ти за­водів ста­но­вить близь­ко 250 діб, то­му гібри­ди зі слаб­кою лежкістю у США при­жи­ти­ся не мог­ли за жод­них об­ста­вин. Ор­ганізація прий­ман­ня, зберіган­ня і пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни — на ду­же ви­со­ко­му тех­но­логічно­му рівні. На­при­клад, цу­к­ро­вий за­вод ком­панії Sounterm Minn пе­ре­роб­ляє си­ро­ви­ну з 50 000 га, а за­вод ком­панії Minn-Dak — із 48 159 га. Хо­четь­ся відміти­ти, що роз­ра­хун­ко­вий період зби­ран­ня цу­к­ро­вих бу­ряків у США, а це по­над 500 тис. га, ста­но­вить 15 діб. Фак­тич­но 75% площі зби­ра­ють за три тижні. Та­ким чи­ном, збільшен­ня періоду ве­ге­тації за ра­ху­нок пізніх строків зби­ран­ня доз­во­ляє мак­си­маль­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ге­не­тич­ний по­тенціал гібридів у кон­кретній ґрун­то­во-кліма­тичній зоні.

Оцінка гібридів цу­к­ро­вих бу­ряків тільки за вро­жайністю, цу­к­ристістю ко­ре­неп­лодів і збором цу­к­ру не дає по­вної ха­рак­те­ри­с­ти­ки їх як си­ро­ви­ни для от­ри­ман­ня цу­к­ру. У ви­роб­ни­чих умо­вах вста­нов­ле­но, що за тієї са­мої цу­к­ри­с­тості ко­ре­неп­лодів вихід цу­к­ру різний. Крім то­го, суттєво різниться вміст сахарози в мелясі за пе­ре­роб­ки ко­ре­неп­лодів різ­них гібридів. У зв’яз­ку з цим, про­дук­тивність бу­ряків цу­к­ро­вих потрібно оці­ню­ва­ти з ура­ху­ван­ням тех­но­логіч­них по­­каз­ників ко­ре­неп­лодів. То­му бу­ли про­ве­дені аналітичні досліджен­ня, за ре­зуль­та­та­ми яких мож­на оціню­ва­ти тех­но­ло­гіч­ну якість ко­ре­неп­лодів як си­ро­ви­ни для пе­ре­роб­ки на за­воді.

За ре­зуль­та­та­ми аналітич­них до­сліджень, усі гібри­ди на 15 жовт­ня, порівня­но з 15 ве­рес­ня, в се­ред­нь­о­му ма­ли ви­щу цу­к­ристість на 0,48% абс. Гібрид БТС 665, що за ге­не­тич­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою відно­сить­ся до цу­к­ри­с­то­го на­прям­ку, вже на 15 ве­рес­ня мав рівень вмісту цу­к­ру на 0,76% абс. до ма­си бу­ряків ви­щий, ніж у се­ред­нь­о­му для цієї вибірки гібридів. Він та­кож мав най­ниж­чий вміст кон­дук­то­ме­т­рич­ної зо­ли та вміст ор­га­ніч­них не­цукрів на цей термін зби­ран­ня. Як пра­ви­ло, в зоні бу­ря­косіян­ня кож­но­го цу­к­ро­во­го за­во­ду має бу­ти 10–20% ран­нь­о­с­тиг­лих гіб­ри­дів, тоб­то йо­го мож­на ре­ко­мен­ду­ва­ти висіва­ти як ран­нь­о­с­тиг­лий та ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти до ма­со­во­го зби­ран­ня і пе­ре­роб­ки в цей період.

Аналіз хімічно­го скла­ду ко­ре­неп­лодів різних гібридів по­ка­зує, що вміст ос­нов­них ме­ля­со­у­тво­рю­валь­них не­цукрів — калію, натрію і a-амінно­го азо­ту та їх співвідно­шень, уже на 15 ве­рес­ня мав оп­ти­мальні зна­чен­ня, що свід­чить про ви­со­ку тех­но­логічну якість. На 15 жовт­ня у всіх гібридів змен­шив­ся вміст калію, a-амінно­го азо­ту й ор­ганічних не­цукрів, де­що збіль­шив­ся вміст натрію та кон­дук­то­ме­т­рич­ної зо­ли, що мо­же бу­ти наслідком осінніх дощів.

За співвідно­шен­ням су­ми луж­них ме­талів до a-амінно­го азо­ту (ко­ефіцієнт луж­ності) всі досліджу­вані гібри­ди ха­­рак­те­ри­зу­ють­ся як ви­со­ко­тех­но­ло­гічні до пе­ре­роб­ки й такі, що за­без­пе­чу­ють по­зи­тив­ну на­ту­раль­ну лужність за про­мис­ло­вої пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни на за­во­ді. Зна­чен­ня ко­ефіцієнта луж­ності, за тех­но­логічни­ми нор­ма­ти­ва­ми, має бу­ти не ниж­чим за 1,8. За йо­го зни­жен­ня мен­ше вка­за­но­го зна­чен­ня у ви­роб­ни­чий про­цес ма­ють бу­ти вне­сені лужні до­бав­ки. За виз­на­че­ни­ми зна­чен­ня­ми (табл. 3) усі гібри­ди ма­ють знач­ний за­пас луж­ності, що змо­же за­без­пе­чи­ти тех­но­логічну пе­ре­роб­ку про­тя­гом усь­о­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну.

Аналізу­ю­чи цей набір гібридів за ви­хо­дом цу­к­ру, мож­на за­зна­чи­ти, що на 15 жовт­ня во­ни в се­ред­нь­о­му ма­ють ви­­­щий вихід на 0,55% абс. до ма­си бу­­ря­ків і на 0,79% абс. до ма­си са­ха­ро­зи бу­ряків, так зва­ний ко­ефіцієнт ви­роб­ництва. У розрізі гібридів за на­пря­ма­ми се­лекцій гібрид цу­к­ри­с­то­го на­прям­ку БТС 665 повністю відповідає своїй ха­рак­те­ри­с­тиці — ран­нь­о­с­тиг­лий, із ви­со­ким рівнем ви­хо­ду цу­к­ру. На 15 ве­рес­ня він має вміст цу­к­ру в ме­лясі ниж­чий на 0,03% абс. до ма­си бу­ряків, ніж у се­ред­нь­о­му за на­бо­ром, а вихід цу­к­ру ви­щий на 0,78% абс. до ма­си бу­ряків. Ко­ефі­цієнт ви­роб­ництва теж ви­щий на 0,84 % абс. (табл. 4).

МБ-фак­тор — по­каз­ник ви­­­ро­бітку ме­ля­си на 100 кг цу­к­ру, ви­ко­ри­с­то­ву­ють як кри­терій стиг­лості ко­ре­неп­лодів. Він свідчить, що весь набір гібридів уже на 15 ве­рес­ня має йо­го зна­чен­ня 30 та ниж­че, що за кри­теріями, за­про­по­но­ва­ни­ми чесь­ки­ми на­уков­ця­ми, відно­сять до стиг­лих ко­ре­неп­лодів. Тоб­то, усіх їх мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для ма­со­во­го зби­ран­ня та пе­­ре­роб­лен­ня в цей період.

Гібрид цу­к­ри­с­то­го на­пря­му БТС 665 на 15 ве­рес­ня має од­не з най­ниж­чих зна­чень МБ-фак­то­ру, що підтвер­д­жує йо­го ге­не­тич­ну ха­рак­те­ри­с­ти­ку як ран­нь­о­с­тиг­ло­го. Гібрид уро­жай­но­го ти­пу БТС 980 на цей же період зби­ран­ня та­кож ха­рак­те­ри­зу­вав­ся низь­ким по­­каз­ни­ком МБ-фак­то­ра. На 15 жовт­ня весь набір досліджу­ва­них гібридів має вже близькі зна­чен­ня МБ-фак­то­ру, вміст цу­к­ру в ме­лясі, вихід цу­к­ру та ко­ефіцієнт ви­роб­ництва ( табл. 4).

За по­каз­ни­ка­ми чи­с­то­ти бу­ря­ко­во­го со­ку, на 15 ве­рес­ня най­кра­щий по­каз­ник мав гібрид БТС 665 цу­к­ри­с­то­го на­пря­му — 90,23%, що на 0,81% абс. ви­ще, ніж у се­ред­нь­о­му для гру­пи до­­сліджу­ва­них гібридів. Гібрид уро­жай­но­го на­пря­му БТС 980 на цю ж да­ту мав ви­щу чи­с­то­ту нор­маль­но­го со­ку на 0,44% абс. порівня­но із се­ред­нім зна­чен­ням.

Аналізу­ю­чи весь набір досліджу­ва­них гібридів, слід відзна­чи­ти, що про­дов­жен­ня періоду ве­ге­тації спри­я­ло підви­щен­ню чи­с­то­ти бу­ря­ко­во­го со­ку на 0,56% абс. (табл. 5).

От­же, всі досліджу­вані гібри­ди ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ви­со­ки­ми по­каз­ни­ка­ми тех­но­логічної якості ко­ре­неп­лодів вже на 15 ве­рес­ня. За по­каз­ни­ком стиг­лості ко­ре­неп­лодів (МБ-фак­то­ром), усі гібри­ди відно­сять­ся до стиг­лих і мо­жуть бу­ти ре­ко­мен­до­вані до ма­со­во­го зби­ран­ня. Най­­­кращі тех­но­логічні по­каз­ни­ки (чи­с­то­та бу­ря­ко­во­го со­ку, вихід цу­к­ру, ко­ефіцієнт ви­роб­ництва, вміст цу­к­ру в ме­лясі то­що) має гібрид БТС 665 цу­к­ри­с­то­го на­пря­му за своєю ге­не­тич­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою. 

Гібрид уро­жай­но­го на­прям­ку БТС 980 на 15 ве­рес­ня та­­кож ха­рак­те­ри­зує­ть­ся ви­со­ки­ми по­­каз­­ни­ка­ми чи­с­то­ти бу­ря­ко­во­го со­ку. Про­дов­жен­ня періоду ве­ге­тації на 30 діб по­зи­тив­но впли­ну­ло на поліпшен­ня хіміко-тех­но­логічних по­каз­ників усіх гібридів: підви­щив­ся вміст цу­к­ру в ко­ре­неп­ло­дах, змен­шив­ся вміст a-амін­­но­го азо­ту та ор­га­ніч­них не­цук­рів, чи­с­то­та бу­ря­ко­во­го со­ку, внаслідок чо­го збільшив­ся вихід цу­к­ру, ко­ефіцієнт ви­роб­ництва, змен­шив­ся вміст цу­к­ру в ме­лясі. Усі гібри­ди за співвідно­шен­ням су­ми луж­них ме­талів до a-амінно­го азо­ту (ко­е­фіцієнт луж­ності) ха­рак­те­ри­зу­ють­ся як ви­со­ко­тех­но­логічні до пе­ре­роб­ки, за­без­пе­чу­ють по­зи­тив­ну на­ту­раль­ну лужність під час про­мис­ло­вої пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни на за­воді. За виз­на­че­ни­ми зна­чен­ня­ми всі досліджу­вані гібри­ди ма­ють знач­ний за­пас луж­ності, що змо­же за­без­пе­чи­ти тех­но­логічну пе­ре­роб­ку про­тя­гом усь­о­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну, що є наслідком як ге­не­тич­них особ­ли­во­с­тей, так і особ­ли­во­с­тей жив­лен­ня.

Мож­на ствер­д­жу­ва­ти, що до­дат­ко­вий місяць ве­ге­тації сприяє суттєво­му зро­с­тан­ню вро­жай­ності ко­ре­неп­лодів, підви­щен­ню їх цу­к­ри­с­тості й по­кра­щен­ню тех­но­логічної якості. Успішно­му ви­ко­ри­с­тан­ню цьо­го ре­зер­ву пе­ре­шко­д­жає не­до­ско­на­ла ор­ганізація тех­но­логічних про­цесів на цу­к­ро­вих за­во­дах, які починають переробляти сировинуна по­чат­ку ве­рес­ня або навіть на­при­кінці серп­ня. Че­рез це ви­роб­ни­ки си­ро­ви­ни не­до­от­ри­му­ють значні фінан­сові ре­сур­си, які ма­ють ком­пен­су­ва­ти­ся ціно­вою політи­кою. Вар­то роз­ро­би­ти ор­ганіза­ційні та тех­но­логічні за­хо­ди, які да­дуть мож­ливість збільши­ти період ве­ге­тації цу­к­ро­вих бу­ряків з од­но­ча­сним ско­ро­чен­ням вт­рат 
цу­к­ру на за­воді. 

Висновок

Ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків пе­ред­ба­чає, на­сам­пе­ред, пра­виль­ний підбір гібридів для кон­крет­но­го гос­по­дар­ст­ва й до­три­ман­ня тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри, ос­нов­ни­ми еле­мен­та­ми якої є: розміщен­ня після оп­ти­маль­них по­пе­ред­ників, ре­ко­мен­до­ва­не на­си­чен­ня сі­во­­зміни цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми; за­сто­су­ван­ня обґрун­то­ва­них си­с­тем міне­раль­но­го й ор­га­но-міне­раль­но­го жив­лен­ня за­леж­но від кон­крет­ної ґрун­то­во-кліма­тич­ної зо­ни; ут­ри­ман­ня посівів чи­с­ти­ми від бур’янів про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації; за­без­пе­чен­ня оп­ти­маль­ної гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин на період зби­ран­ня; збільшен­ня періоду ве­ге­тації цу­к­ро­вих бу­ряків; зби­ран­ня в мак­си­маль­но пізні та стислі стро­ки. По­ряд із цим важ­ли­ва пра­виль­на ор­ганізація тех­но­логічних про­цесів прий­ман­ня і збері­ган­ня си­ро­ви­ни на цу­к­ро­вих за­во­дах. Та­кий підхід дає змо­гу га­ран­то­ва­но от­ри­му­ва­ти вро­жайність ко­ре­неп­лодів на рівні 60–80 т/га з ви­со­ки­ми по­каз­ни­ка­ми тех­но­логічної якості, що за­без­пе­чує збір цу­к­ру до 14 т/га в умо­вах ос­нов­них зон бу­ря­косіян­ня в Ук­раїні. 

Ю. Іоніцой, док­тор с.-г. на­ук, за­слу­же­ний працівник с.-г. Ук­раїни, за­ступ­ник ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра з тех­но­логічно­го кон­сал­тин­гу ТОВ «Аг­ро­скоп Інтер­нешнл»

 

Інформація для цитування

Не­ви­ко­ри­с­тані ре­зер­ви  бу­ря­ко­во­го по­ля / Ю. Іоніцой // Пропозиція. — 2016. — № 12. — С. 76-80

Інтерв'ю
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее

1
0