Спецможливості
Техніка та обладнання

Насоси обприскувачів сільгоспкультур

12.03.2014
2571
Насоси обприскувачів сільгоспкультур фото, ілюстрація

Насос — один із найважливіших компонентів обприскувача, надійність роботи і технічні характеристики якого визначають продуктивність робіт із захисту рослин. Насоси призначені для подавання робочої рідини до розпилювачів та утворення тиску, необхідного для її розпилення і надання краплинам певної швидкості, а також для самозаправлення обприскувача, приготування і перемішування робочої рідини.

Насос — один із найважливіших компонентів обприскувача, надійність роботи і технічні характеристики якого визначають продуктивність робіт із захисту рослин. Насоси призначені для подавання робочої рідини до розпилювачів та утворення тиску, необхідного для її розпилення і надання краплинам певної швидкості, а також для самозаправлення обприскувача, приготування і перемішування робочої рідини.

В. Ра­туш­ний, канд. техн. на­ук,
В. П’ята­чен­ко, інже­нер,
В. Па­на­сюк, на­ук. співробітник,
ННЦ «ІМЕСГ»

На вітчиз­ня­них та імпорт­них об­при­с­ку­ва­чах, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють в Ук­раїні, в ос­нов­но­му за­сто­со­ву­ють мем­б­ран­но-пор­ш­неві та відцен­т­рові на­со­си, на­ба­га­то рідше — пор­ш­неві.
Ос­нов­ни­ми ви­роб­ни­ка­ми мем­б­ран­но-пор­ш­не­вих на­сосів є фірми Annovi reverberi S.p.a., Comet S.p.a., Imovilli Pompe, Bertolini pumps, Udor S.r.l (усі — Італія), Agroplast (Поль­ща), відцен­т­ро­вих на­сосів — Hypro EU Limited (Ве­ли­ка Бри­танія) і ACE pump Сorporation (США), пор­ш­не­вих на­со­сів — Comet S.p.a. та Imovilli Pompe, які за­сто­со­ву­ють на об­при­с­ку­ва­чах різних ви­роб­ників. Де­які фірми, на­при­клад, Hardi (Данія), Berthoud agricole (Франція) та інші ви­го­тов­ля­ють на­со­си, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють ли­ше на об­при­с­ку­ва­чах влас­но­го ви­роб­ництва.
Мем­б­ран­но-пор­ш­неві на­со­си
Во­ни скла­да­ють­ся із кор­пу­са, го­ло­вки на­со­са, пнев­ма­тич­ної ка­ме­ри, об’ємно­го ком­пен­са­то­ра мас­ла, всмок­ту­валь­но­го і нагніталь­но­го ко­лек­торів. У кор­пусі розміще­но два або біль­ше циліндрів, у яких пе­реміщується та­ка са­ма кількість поршнів, що при­во­дять­ся в дію ку­лач­ко­вим ва­лом за до­по­мо­гою ша­­тунів. На поршні вста­нов­ле­но оли­во­знімне кільце та закріпле­но мем­б­ра­ну, краї якої приєднані до кор­пу­са і го­ло­вки. У го­ловці на­со­са розміще­но всмок­ту­валь­ний і нагніталь­ний кла­па­ни, а ку­лач­­ко­вий вал — в оливній ванні.
Прин­цип дії та­ких на­сосів по­ля­гає в то­му, що під дією ти­с­ку ро­бо­чої ріди­ни мем­б­ра­на про­ги­нається в один чи дру­гий бік. По­да­ван­ня ріди­ни відбу­вається шля­хом витіснен­ня її з ро­бо­чої ка­ме­ри. Під час ру­ху пор­ш­ня вниз у ро­бочій ка­мері над мем­б­ра­ною ство­рюється роз­ріджен­ня, під дією яко­го впу­ск­ний кла­пан відкри­вається, і ріди­на над­хо­дить із всмок­ту­валь­ної магістралі в ка­ме­ру над мем­б­ра­ною. Вод­но­час нагніталь­ний кла­пан при­тис­не­ний до сво­го гнізда внаслідок зни­жен­ня ти­с­ку в ка­мері. Під час ру­ху пор­ш­ня вго­ру в ка­мері над мем­б­ра­ною ство­рюється над­лиш­ко­вий тиск, унаслідок чо­го всмок­ту­валь­ний кла­пан підти­с­кується до сво­го гнізда, а нагні­таль­ний кла­пан відкри­вається — і ріди­на по­дається в нагніталь­ну магістраль об­при­с­ку­ва­ча.
Мем­б­ран­но-пор­ш­неві на­со­си поді­ля­ють­ся на на­со­си низь­ко­го (до 2,0 МПа), се­ред­нь­о­го (2,0–3,0) і ви­со­ко­го (4,0–5,0 МПа) ти­с­ку.

Пе­ре­ва­ги та­ких на­сосів:
   відсутність кон­так­ту аг­ре­сив­них ро­бо­чих рідин із де­та­ля­ми пор­ш­не­вої гру­пи;
   надійність в ек­сплу­а­тації;
   про­сто­та об­слу­го­ву­ван­ня, низь­ка вар­тість і ме­та­ломісткість;
   не­має по­тре­би за­пов­нен­ня на­со­са ріди­ною пе­ред за­пу­с­ком;
   три­ва­лий строк ек­сплу­а­тації;
   ви­со­кий тиск (до 5,0 МПа) за по­стійно­го по­да­ван­ня ріди­ни;
   ви­со­ка ре­мон­то­при­датність.
Ро­бо­чий ор­ган мем­б­ран­но-пор­ш­не­вих на­сосів — пружні мем­б­ра­ни, які ви­роб­ля­ють із ма­теріалів, стійких до хі­міч­ної дії пе­с­ти­цидів, у яких ви­ко­ри­с­тан­ня ме­талів не­ба­жа­не. Більшість мем­б­ран має пла­с­ку фор­му, але ви­го­тов­ля­ють та­кож мем­б­ра­ни го­ф­ро­ва­но­го або сфе­рич­но­го профілю, що дає змо­гу збільши­ти їхню пло­щу і змен­ши­ти хід, зни­зи­ти ра­діальні на­ван­та­жен­ня і вібрацію оли­ви у кар­тері, змен­ши­ти до­вжи­ну і ма­су ша­ту­на шля­хом заміни ма­теріалу йо­го ви­го­тов­лен­ня — стійкішим про­ти спра­цю­ван­ня спла­вом брон­зи (на­со­си фірми Bertolini pumps). Змен­шен­ня хо­ду пор­ш­ня підви­щує строк служ­би мем­б­ра­ни і надійність ро­бо­ти на­сосів. Кількість мем­б­ран у на­со­сах — від двох до ше­с­ти, у здвоєних на­сосів їх 12.
Для за­хи­с­ту від ко­розії го­ло­вки на­сосів і ко­лек­то­ри все­ре­дині по­криті хі­міч­ностійки­ми ма­теріала­ми. Усі ме­та­ле­ві де­талі ано­до­вані або ви­го­тов­лені із нержавіючої сталі, а де­талі, які пе­ре­бу­ва­ють під ви­со­ким ти­с­ком, ви­го­тов­лені із нержавіючої сталі або поліпропіле­ну. У де­я­ких мо­де­лях на­сосів ви­со­ко­го ти­с­ку де­талі, які пра­цю­ють під ви­со­ким ти­с­ком, ви­го­тов­ле­но із брон­зи, а ана­логіч­ні де­талі фірма Annovi reverberi S.p.a. ви­го­тов­ляє та­кож із ано­до­ва­но­го алюмі­нію. Для збільше­но­го по­да­ван­ня ріди­ни ви­го­тов­ля­ють та­кож здвоєнні (спа­рені) на­со­си низь­ко­го ти­с­ку.
   Фірма Hardi роз­ро­би­ла но­ву ро­бо­чу си­с­те­му на­сосів із чо­ти­ри­хо­до­ви­ми кла­па­на­ми SmartValves, яка за­без­пе­чує про­сто­ту й надійність усіх функцій об­при­с­ку­ван­ня і про­ми­ван­ня. Та­ка си­с­те­ма міс­тить по од­но­му чо­ти­ри­хо­до­во­му всмок­ту­валь­но­му і нагніталь­но­му кла­па­ну та на­ла­ш­то­ву­ва­ний кла­пан для пе­ремішу­ван­ня ріди­ни у ба­ку.
Де­які на­со­си ма­ють за­побіжний кла­пан, що змен­шує над­лиш­ко­вий тиск у разі ви­хо­ду з ла­ду ре­гу­лю­валь­ної си­с­те­ми ти­с­ку та ре­гу­лю­валь­ний кла­пан ти­с­ку, який кон­тро­лює ро­бо­чий тиск і дає змо­гу по­то­ку ріди­ни про­хо­ди­ти обвід­ною магістрал­лю в бак об­при­с­ку­ва­ча для за­побіган­ня над­лиш­ко­во­му ти­с­ку у нагнітальній магістралі.
Для згла­д­жу­ван­ня пуль­сацій ти­с­ку і рівномірно­го по­да­ван­ня ріди­ни у мем­б­ран­но-пор­ш­не­вих на­со­сах за­сто­со­ву­ють пнев­ма­тичні ка­ме­ри. Пнев­ма­тич­на ка­ме­­ра яв­ляє со­бою гер­ме­тич­ний ре­зер­ву­ар із діаф­раг­мою, за­пов­не­ний до діаф­раг­ми ріди­ною. В ка­мері над діаф­раг­мою ство­ре­на повітря­на по­душ­ка з над­лиш­ко­вим ти­с­ком.
Під час так­ту нагнітан­ня ріди­на сти­с­кає повітря, яке містить­ся над діаф­раг­мою пнев­ма­тич­ної ка­ме­ри, і об’єм під діаф­раг­мою за­пов­нюється ріди­ною. За зни­жен­ня ти­с­ку в напірній магістралі під час так­ту всмок­ту­ван­ня під дією над­лиш­ко­во­го ти­с­ку в об’ємі над діаф­раг­мою повітря витісняє ро­бо­чу ріди­ну, що містить­ся під діаф­раг­мою, у напірний тру­бо­провід, чим ком­пен­сується тим­ча­со­ве зни­жен­ня по­да­ван­ня ріди­ни.

Відцен­т­ро­ві на­со­си
По­да­ван­ня ріди­ни і потрібний тиск ство­рю­ють­ся за­вдя­ки відцен­т­ро­вим си­лам, які ви­ни­ка­ють під дією ло­па­тей ро­бо­чо­го ко­ле­са на ріди­ну. Все­ре­дині кор­пу­са на­со­са, який, як пра­ви­ло, має спіраль­ну фор­му, на ва­лу закріпле­но ро­бо­че ко­ле­со. Здебіль­шо­го во­но скла­дається із зад­нь­о­го і пе­ред­нь­о­го дисків, між яки­ми вста­нов­ле­но ло­паті, ос­танні відігнуті від радіаль­но­го на­прям­ку в про­ти­леж­ний від на­прям­ку обер­тан­ня бік. За до­по­мо­гою па­т­рубків кор­пус на­со­са з’єдна­ний із всмок­ту­валь­ним і нагніталь­ним тру­бо­про­во­да­ми об­при­с­ку­ва­ча. За повністю за­пов­не­но­го кор­пу­са і на­дан­ня обертів ро­бо­чо­му ко­ле­су ріди­на, яка пе­ре­бу­ває між ло­па­тя­ми ро­бо­чо­го ко­ле­са, під дією відцен­т­ро­вих сил відки­дається від цен­т­ра ро­бо­чо­го ко­ле­са до пе­ри­ферії. Унаслідок цьо­го в цен­т­ральній ча­с­тині ро­бо­чо­го ко­ле­са ство­рюється розріджен­ня, а на пе­ри­фе­рії підви­щується тиск, і ріди­на по­чи­нає над­хо­ди­ти у напірний тру­бо­провід. У ре­зуль­таті все­ре­дині кор­пу­са на­со­са ство­рюється розріджен­ня, під дією яко­го ро­бо­ча ріди­на із всмок­ту­валь­но­го тру­бо­про­во­ду по­чи­нає над­хо­ди­ти в цен­т­раль­ну ча­с­ти­ну ро­бо­чо­го ко­ле­са. Та­ким чи­ном відбу­вається без­пе­рерв­не по­да­ван­ня ріди­ни відцен­т­ро­вим на­со­сом із всмок­ту­валь­но­го тру­бо­про­во­ду у напір­ний. Як­що ви­пу­ск­ний отвір відцен­т­ро­во­го на­со­са за­кри­тий, то ро­бо­че ко­ле­со про­дов­жує вільно обер­та­ти­ся. Внаслідок цьо­го у си­с­те­мах та­ких на­сосів не по­тріб­ні спеціальні пе­ре­пускні кла­па­ни.
 Пе­ре­ва­ги відцен­т­ро­вих на­сосів:
   ма­ла кількість скла­до­вих;
   спро­щен­ня кон­ст­рукції: во­на не міс­тить кла­панів і мем­б­ран, що­ підви­щує надійність ро­бо­чо­го про­це­су;
   відпа­дає по­тре­ба в пуль­сації ти­с­ку, що ви­клю­чає не­обхідність ви­ко­ри­с­тан­ня пнев­ма­тич­ної ка­ме­ри;
   ви­со­кий рівень по­да­ван­ня ріди­ни.

До не­доліків та­ких на­сосів мож­на відне­с­ти:
   знач­не зни­жен­ня по­да­ван­ня ріди­ни за підви­щен­ня ти­с­ку в нагнітальній си­с­темі;
   не­обхідність за­пов­нен­ня ро­бо­чих по­рож­нин пе­ред по­чат­ком ро­бо­ти.
Кор­пус на­со­са ви­го­тов­ля­ють із зно­со­стійко­го ча­ву­ну, нержавіючої сталі або поліпропіле­ну, які ви­т­ри­му­ють дію кон­цен­т­ро­ва­них хімічних за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Ло­паті на більшості мо­де­лей на­сосів із ча­вун­ним кор­пу­сом ви­го­тов­лені із ней­ло­ну, ар­мо­ва­но­го скло­пла­с­ти­ком, а у на­сосів з кор­пу­сом із нержа­вію­чої сталі або поліпропіле­ну — із поліпро­піле­ну, ар­мо­ва­но­го скло­пла­с­ти­ком. Ро­бочі ко­ле­са об­роб­ля­ють та­кож еле­к­т­ро­фо­рез­ним чи еле­к­т­ролітич­ним по­крит­тям або ви­го­тов­ля­ють із хімічно стійких ма­теріалів, що за­без­пе­чує їхню ве­ли­ку ко­розійну стійкість. На на­со­сах із ча­вун­ним кор­пу­сом ус­та­нов­ле­но ком­пен­са­цій­ні кільця із нержавіючої сталі для підви­щен­ня стро­ку їхньої ек­сплу­а­тації.
Ущільнен­ня ро­бо­чо­го ко­ле­са до­ся­га­ють за до­по­мо­гою стан­дарт­них вуг­ле­це­во-ке­рамічних кілець Viton, які лег­ко за­міню­ва­ти. Для підви­щен­ня стро­ку служ­би у відцен­т­ро­вих на­сосів ком­панії Hypro EU Limited і кор­по­рації ACE pump Сorporation пер­вин­не і приєдну­валь­не кільця ущільнен­ня мо­жуть бу­ти ви­го­тов­лені із карбіду кремнію з підви­ще­ною аб­ра­зив­ною стійкістю, які про­слу­жать до вось­ми разів більше, ніж зви­чайні ущі­льнен­ня. Ущільню­валь­не приєдну­валь­не кільце сприяє пе­ре­дачі теп­ла із ущільнен­ня в кор­пус на­со­са, в ре­зуль­таті чо­го тем­пе­ра­ту­ра ущільнен­ня за­ли­шаєть­ся на віднос­но низь­ко­му рівні, що знач­но підви­щує надійність на­со­са під час мож­ли­вої йо­го ро­бо­ти без ріди­ни.
Відцен­т­рові на­со­си ви­го­тов­ля­ють як із ре­жи­мом са­мо­за­пов­нен­ня, так і без та­ко­го. Для швид­ко­го за­пов­нен­ня відцен­т­ро­во­го на­со­са ви­ко­ри­с­то­ву­ють са­мовсмок­ту­валь­ний адап­тер, ви­го­тов­ле­ний із нержавіючої сталі, який за­хи­щає ме­ханічні ущільнен­ня на­со­са від ро­бо­ти без ріди­ни під час йо­го за­пов­нен­ня та в про­цесі роз­пи­лен­ня, ко­ли си­с­те­ма функ­ціонує в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі. Са­мовсмок­ту­валь­ний адап­тер мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний на відстані до 3 м від на­со­са.
Адап­тер містить по­чат­ко­ву кількість ріди­ни для са­мо­за­пов­нен­ня. Для при­ско­рен­ня за­пов­нен­ня на­со­са ріди­на цир­ку­лює че­рез на­сос і міжло­па­те­вий про­стір. Підклю­чен­ня адап­те­ра до відцен­т­ро­во­го на­со­са дає змо­гу ство­ри­ти по­чат­ко­вий цикл за­пов­нен­ня, який миттєво до­по­ма­гає ство­ри­ти всмок­ту­валь­ний тиск. Си­с­те­ма відво­дить повітря із всмок­ту­валь­ної лінії в ат­мо­сфе­ру че­рез вен­ти­ляційну труб­ку і по­вер­тає у на­сос ли­ше ріди­ну, да­ю­чи змо­гу повністю за­пов­ни­ти на­сос про­тя­гом 10 с.

Пор­ш­неві на­со­си
Ви­ко­ри­с­то­ву­ють на об­при­с­ку­ва­чах знач­но рідше, ніж мем­б­ран­но-пор­ш­неві і відцен­т­рові. Як пра­ви­ло, пор­ш­неві на­со­си об­лад­нані пор­ш­ня­ми подвійної дії, тоб­то ро­бо­ча ріди­на по­дається під час ру­ху пор­ш­ня як уго­ру, так і вниз. Для за­побіган­ня по­па­дан­ня у блок циліндрів ро­бо­чої ріди­ни пе­ред­ба­че­но ущільнен­ня. Кри­во­шип­но-ша­тун­ний ме­ханізм зма­щується оли­вою.
 
Переваги  пор­ш­не­вих на­сосів:
   мож­ливість ство­рен­ня ве­ли­ких тис­ків за їхніх ма­лих розмірів;
   мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня ти­с­ку в напірно­му тру­бо­про­воді шля­хом зміни ча­с­то­ти обер­тан­ня ва­ла або хо­ду поршнів;
   взаємо­замін­ність де­та­лей.

Не­доліки:
   складність ви­го­тов­лен­ня і як наслідок — їхня ве­ли­ка вартість;
   не­обхідність ущіль­нен­ня між стінка­ми циліндрів і пор­ш­ня­ми, які спраць­о­ву­ють­ся в ре­зу­ль­­таті тер­тя.
 
Привід насоса
Насос мо­же бу­ти роз­мі­ще­ний на рамі об­при­с­ку­ва­ча, а у при­чіпних і навісних об­при­с­ку­вачів — та­кож без­по­се­ред­ньо на ВВП трак­то­ра. У причіпних і навісних об­при­с­ку­вачів при­від мем­б­ран­но-пор­ш­не­вих на­сосів — від ВВП трак­то­ра че­рез кар­дан­ну пе­ре­да­чу або — ду­же рідко — від гідравлічно­го дви­гу­на, а привід відцен­т­ро­вих на­со­сів — від ВВП трак­то­ра як че­рез кар­дан­ну пе­ре­да­чу, так і в разі без­по­се­ред­нь­о­го мон­та­жу на­со­са на ВВП трак­то­ра — від гідро­дви­гу­на. Привід пор­ш­не­вих на­сосів здійснюється від ВВП трак­то­ра че­рез кар­дан­ну пе­ре­да­чу. На са­мохідних об­при­с­ку­ва­чах для при­во­ду на­сосів ви­ко­ри­с­то­ву­ють гідравлічний дви­гун або па­со­ву пе­ре­да­чу.
За вста­нов­лен­ня на­со­са на рамі об­при­с­ку­ва­ча і під’єднан­ня йо­го до ВВП трак­то­ра за до­по­мо­гою кар­дан­но­го ва­ла потрібно, щоб ос­танній був пря­молі­ній­ним, без згинів. На причіпних об­при­с­ку­ва­чах для змен­шен­ня пе­ре­дачі вібрацій на на­сос під час по­во­ро­ту па­лець при­чіп­но­го при­ст­рою має місти­тись по­се­ре­дині між привідним ва­лом на­со­са і ВВП трак­то­ра. Під час по­во­ротів і транс­пор­ту­ван­ня причіпних об­при­с­ку­вачів слід уни­ка­ти кру­тих кутів по­во­ро­ту — по­над 450. Не­ви­ко­нан­ня цих умов мо­же при­зве­с­ти до си­ло­вих ударів у на­сосі та при­воді і до при­ско­ре­но­го спра­цю­ван­ня ущільнень і де­та­лей. Для за­побіган­ня по­лом­кам на­со­са під час по­во­ротів на вітчиз­ня­них причіпних об­при­с­ку­ва­чах між на­со­сом і кар­дан­ним ва­лом ба­га­то ви­роб­ників мон­ту­ють проміжну опо­ру.
Привід відцен­т­ро­вих на­сосів кор­по­рації ACE pump Сorporation здійс­нюється від ше­с­те­рен­ча­с­тих гідравліч­них дви­гунів із рівнем по­да­ван­ня оли­ви від 7,6 до 87 л/хв, а ком­панії Hypro EU Limited — від ге­ро­тор­них дви­гунів із вну­трішнім за­чеп­лен­ням, ос­на­ще­них те­ф­ло­но­ви­ми ущільнен­ня­ми з подвійни­ми кром­ка­ми, з мак­си­маль­ним ти­с­ком оли­ви 20,7 МПа і по­да­ван­ням оли­ви від 6 до 91 л/хв. Ше­с­те­рен­часті гідро­дви­гу­ни ефек­тивніші, ніж ге­ро­торні, і мен­ше по­шко­д­жу­ють­ся че­рез за­бруд­нен­ня. Во­ни ос­на­щені ре­вер­сив­ним зво­рот­ним кла­па­ном, який за­побігає ро­боті на­со­са у зво­рот­но­му на­прям­ку, та кла­па­ном галь­му­ван­ня, що за­хи­щає ущільнен­ня дви­гу­на.
Пе­ре­ва­ги ге­ро­тор­них гідро­дви­гунів:   відсутність кла­панів;   ли­ше два ру­хо­мих ро­то­ри, мінімум ущільнень. Їхні не­доліки — не­ве­ли­кий тиск, ство­рю­ва­ний на­со­сом, і ве­ликі радіальні на­ван­та­жен­ня на підшип­ни­ки ва­ла.
У са­мохідних і причіпних об­при­с­ку­ва­чах фірми Berthoud agricole для роз­пи­лен­ня ріди­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ють дво­пор­ш­не­вий на­сос-до­за­тор дво­с­то­рон­ньої дії VOLUX із по­да­ван­ням ріди­ни на рівні 240 або 320 л/хв. Привід на­со­са — від ко­ле­са об­при­с­ку­ва­ча че­рез кар­дан­ний вал, що за­без­пе­чує ве­ли­ку точність нор­ми вне­сен­ня ро­бо­чої ріди­ни, оскільки рівень по­да­ван­ня про­порційний швид­кості ру­ху об­при­с­ку­ва­ча і не за­ле­жить від ре­жимів ро­бо­ти дви­гу­на. Привід на­со­са від ко­ле­са дає змо­гу еко­но­ми­ти до 20% паль­но­го, то­му що не­має по­тре­би за­без­пе­чу­ва­ти номіна­ль­ний ре­жим ро­бо­ти. Не­ве­ли­ка (100–150 хв-1) ча­с­то­та обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла підви­щує дов­говічність на­со­са. По­да­ван­ня на­со­са і, відповідно, роз­пи­лен­ня ро­бо­чої ріди­ни не відбу­ва­ють­ся, ко­ли енер­ге­тич­ний засіб зу­пи­няється, і віднов­люється, ко­ли аг­ре­гат по­чи­нає ру­ха­тись. Ре­гу­лю­ван­ня по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни на­со­сом-до­за­то­ром здійснюється за­вдя­ки зміні швид­кості обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла та хо­ду пор­ш­ня шля­хом зміни до­вжи­ни пле­ча колінча­с­то­го ва­ла: вруч­ну на на­со­сі або з бло­ка ке­ру­ван­ня із ви­ко­ри­с­тан­ням си­с­те­ми TELEVOLUX. Ке­ру­ван­ня зчеп­лен­ням на­со­са здійснюється еле­к­т­рогідравлічною муф­тою із кабіни. За­сто­су­ван­ня та­ких на­сосів усу­ває по­тре­бу ос­на­щен­ня об­при­с­ку­вачів ре­гу­ля­то­ра­ми ти­с­ку для зміни нор­ми вне­сен­ня ро­бо­чої ріди­ни, про­те не­знач­но об­ме­жує ро­бо­чу швидкість.
Ши­ро­ко­за­хватні об­при­с­ку­вачі ча­с­то об­лад­нані дво­ма на­со­са­ми, при­чо­му один на­сос пе­ре­важ­но відцен­т­ро­вий, із більшим рівнем по­да­ван­ня ріди­ни, за­без­пе­чує ли­ше за­пов­нен­ня ба­ка, пе­ре­мішу­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни і про­ми­ван­ня си­с­те­ми, а дру­гий — як пра­ви­ло, мем­б­ран­но-пор­ш­не­вий — ви­ко­ри­с­то­вується для її роз­пи­лен­ня. Хо­ча у де­я­ких об­при­с­ку­вачів обид­ва на­со­си — мем­б­ран­но-пор­ш­неві. Са­мохідний об­при­с­ку­вач IBIS MAIS 2200 фірми MAZZOTTI S.r.l. (Італія) ос­на­ще­ний трьо­ма мем­б­ран­но-пор­ш­не­ви­ми на­со­са­ми, два з яких ви­ко­ри­с­то­ву­ють для пе­ремішу­ван­ня ріди­ни у двох ба­ках і один — для роз­пи­лен­ня.

Експлуатація та ТО насоса
Під час ек­сплу­а­тації на­со­са не­об­хід­но постійно кон­тро­лю­ва­ти рівень та стан оли­ви у ньо­му, оскільки від цьо­го за­ле­жить нор­маль­на ро­бо­та на­со­са і стан мем­б­ран. На не­пра­цю­ю­чо­му на­сосі рівень оли­ви має бу­ти вста­нов­ле­но на за­водській по­значці. За відсут­ності у задіяно­му на­сосі ро­бо­чої ріди­ни рівень оли­ви де­що зни­жується і мірою за­пов­нен­ня на­со­са ріди­ною — піднімається до вста­нов­ле­но­го рівня. У перші го­ди­ни ро­бо­ти на­со­са рівень оли­ви мо­же зни­жу­ва­ти­ся, і це вва­жається нор­маль­ним яви­щем, у та­ко­му разі до­стат­ньо до­ли­ти оли­ву ти­пу SАЕ 20 W/40 до потрібно­го рівня. Як­що ж у про­цесі ек­сплу­а­тації спо­с­терігається по­даль­ше падіння рівня оли­ви, то це свідчить про де­фор­мацію мем­б­ран і підсмок­ту­ван­ня повітря че­рез них внаслідок їхньо­го хімічно­го по­шко­д­жен­ня, а та­кож про де­фор­му­ван­ня всмок­ту­валь­ної ко­мунікації або за­би­ван­ня всмок­ту­валь­но­го фільтра. У та­ко­му разі слід пе­ревіри­ти всмок­ту­валь­ну си­с­те­му та її фільтр, а у разі зміни ко­ль­о­ру оли­ви (мо­лоч­ний відтінок свідчить про на­явність в оливі ро­бо­чої ріди­ни) по­трібно об­сте­жи­ти мем­б­ра­ни і за по­тре­би заміни­ти їх. Ек­сплу­а­тація на­со­са з по­шко­д­же­ною мем­б­ра­ною не­при­пу­с­ти­ма. За не­мож­ли­вості своєчас­ної заміни мем­б­ран кар­тер на­со­са звільня­ють від ро­бо­чої ріди­ни і за­ли­ва­ють оли­ву (на­віть відпраць­о­ва­ну) або диз­па­ли­во для за­побіган­ня ко­розії внутрішніх де­та­лей на­со­са.
Після закінчен­ня ро­бо­ти на­сос слід про­ми­ти чи­с­тою во­дою. Зберіган­ня на­со­са із за­лиш­ка­ми ро­бо­чої ріди­ни при­зво­дить до знач­ної ко­розії йо­го вну­тріш­ньої по­верхні.
Під час ек­сплу­а­тації на­со­са, особ­ли­во у разі ви­ник­нен­ня вібрації в напірній си­с­темі, слід періодич­но пе­ревіря­ти тиск повітря в аку­му­ля­торі, який за­ле­жить від ро­бо­чо­го ти­с­ку ріди­ни і ко­ре­гується відповідно до да­них таб­лиці, на­ве­де­ної в інструкції з ек­сплу­а­тації на­со­са.

Інтерв'ю
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Нещодавно в Києві пройшла виставка «АгроВесна-2019», в якій взяв участь провідний вітчизняний виробник біопрепаратів — група компаній «БІОНОРМА». Про масштаби участі у виставці, її результати та також про те, що викликало найбільший... Подробнее
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд

1
0