Спецможливості
Техніка та обладнання

Ма­ло­га­ба­ритні аг­ре­га­ти для при­го­ту­­ван­ня комбікормів

03.10.2011
731
Ма­ло­га­ба­ритні аг­ре­га­ти  для при­го­ту­­ван­ня комбікормів фото, ілюстрація

Пропонуємо вашій увазі матеріал про досвід господарств Коломийського району Івано-Франківської області у царині приготування комбікормів.

Пропонуємо вашій увазі матеріал про досвід господарств Коломийського району Івано-Франківської області у царині приготування комбікормів.

У сільгосппідприємствах для при­го­ту­ван­ня кон­цен­т­ро­ва­них роз­сип­них кор­мосумішей на ос­нові зер­но­фу­ра­жу і по­куп­них до­ба­вок, пре­міксів ви­ко­ри­с­то­ву­ють велико­га­­ба­рит­не об­лад­нан­ня УМК-Ф-2, ОКЦ-15, а та­кож аг­ре­га­ти ти­пу МКУ-1 і Р6-УПК із про­дук­тивністю про­це­су фор­му­ван­ня кор­мо­вої струк­ту­ри, відповідно, 2,5-9,3 і 0,2-1,0 т/год. Крім та­ких аг­ре­гатів, у гос­по­дар­ст­вах на­­се­лен­ня При­кар­пат­тя діють од­ноопе­раційні подрібню­вачі зер­но­фу­ра­жу за­водсь­кої кон­ст­рукції і не­стан­дарт­но­го ви­роб­ництва, які не ос­на­ще­но ме­ханіз­ма­ми для ма­ло­об'ємно­го змішу­ван­ня кор­мів. Про­дук­тивність технічних за­со­бів - 0,05-0,1 т/годину.
   Ре­алізація тех­но­логії ви­го­тов­лен­ня ма­локом­по­нент­них комбі­кормів на ос­нові си­ро­ви­ни місце­во­го ви­роб­ництва та по­куп­них білко­во-вітамінних міне­раль­них до­ба­вок (преміксів) у дрібних фер­мерсь­ких і гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня зу­мов­ле­на зоо- і тех­но­логічни­ми ви­мо­га­ми:
за­без­пе­чен­ня нор­ма­тив­них ви­мог і оп­ти­маль­но­го скла­ду кор­мо­сумішей з ура­ху­ван­ням на­пря­му гос­по­дарсь­кої діяль­­ності, на­яв­ної ма­те­ріаль­но-тех­ніч­ної ба­зи, ви­ду тва­рин, рівня їхньої про­дук­тив­ності й прий­нят­ої схе­ми ви­роб­ництва;
ви­ко­ри­с­тан­ня енер­го­ощад­них тех­ніч­них за­собів (ма­ло­га­ба­рит­них комбі­но­­ва­них аг­ре­гатів і од­но­ка­мер­них под­рібню­вачів-змішу­вачів);
за­сто­су­ван­ня у се­редніх і ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах АПК но­вих вітчиз­ня­них аг­ре­гатів серії АКГСМ "Мрія", при­зна­че­них для при­го­ту­ван­ня го­мо­ген­ної кор­мо­вої су­с­пензії (г.к.с.) сви­ням та ве­ликій ро­гатій ху­добі.
У раціонах годівлі тва­рин гру­па кон­цен­т­ро­ва­них кормів на 70-80% пред­став­ле­на зер­ном зла­ко­вих куль­тур. За енергією і про­теїном їхня ча­ст­ка пе­ре­ви­щує 60%. Для по­вноцінної годівлі тва­рин доцільним є поєднан­ня зер­но­фу­ра­жу зла­ко­вих куль­тур із вве­ден­ням у ком­бікор­ми сої, кор­мо­вих бобів та інших білко­вих ком­по­нентів.
За ре­зуль­та­та­ми досліджень і ек­сплу­а­тації од­ноопе­раційних дро­ба­рок, вста­нов­ле­но істот­не зни­жен­ня по­каз­ників кон­ст­рук­тив­но-тех­но­логічної надійнос­ті. На­при­клад, тер­мін служ­би ма­шин ти­пу КДУ-2,0, ДКМ-5,0, ДКУ-1,0 ско­ро­чується з 8700 до 7000-7400 год. Тоб­то з 6 до 4,6-5,2 ро­ку - че­рез невчасну пе­ре­ста­новку та зміну спраць­о­ва­них мо­лотків, очи­щен­ня магнітних влов­лю­вачів і ро­бо­чої ка­ме­ри від сто­ронніх домішок, заміну решіт. У фер­мерсь­ких гос­по­дар­ст­вах "Світа­нок", "Надія", а та­кож АТЗТ "Сте­пан Мель­ни­чук" Ко­ло­мийсь­ко­го рай­о­ну із 24 та 72 пла­с­тин­ча­с­тих мо­лотків 61,5% відпо­ві­дають ви­мо­гам нор­ма­тив­них гра­нич­них розмірів, у яких відстань від от­во­ру до ро­бо­чої по­верхні мо­лот­ка ста­но­вить не мен­ше 10 міліметрів.
Це зу­мов­ле­не роз­ду­ван­ням по­то­ком повітря ша­ру кор­мо­вої ма­си до бічних стінок ро­бо­чої ка­ме­ри дро­бар­ки, фор­му­ван­ням не­од­норідної фракційної струк­ту­ри. Зер­но­вий ма­теріал пе­ре­бу­ває у ка­мері дро­бар­ки не 28-37 с, а навіть 62-70 секунд.
   От­же, для за­побіган­ня втра­там енер­гії та інтен­сифікації про­це­су з упо­ряд­ку­ван­ням кіне­ти­ки пе­ремі­щен­ня - пе­ре­роз­поділу ча­с­точок слід удо­с­ко­на­ли­ти кон­ст­рукцію кор­пу­су ро­бо­чої ка­ме­ри дро­ба­рок, а та­кож ос­на­с­ти­ти їх до­зу­валь­­ним ме­ханізмом і ре­гу­ля­то­ром змі­щен­ня про­дук­то-повітря­но­го по­то­ку.
Для по­то­ко­во­го при­го­ту­ван­ня ком­біно­ва­них кормів без­по­се­ред­ньо у гос­по­дар­ст­вах об­ласті різних форм влас­нос­ті у Ко­ло­мийській дослідній станції бу­ли роз­роб­лені ус­та­нов­ки ротор­но­го ти­пу ПЗМР-01 і ПЗБР-02. Во­ни містять дро­бар­но-змішу­валь­ну ка­ме­ру, пе­ри­фе­рійне ре­ше­то або ри­ф­ле­ну де­ку, мо­лот­ко­вий ро­тор, за­ви­х­рю­вач, до­за­тор ко­туш­ко­во­го ти­пу, ре­гу­ля­тор про­дук­то-по­вітря­но­го по­то­ку. За ос­на­щен­ня аг­ре­гатів за­ви­х­рю­ва­чем зміне­но па­ра­ме­т­ри зміщен­ня яд­ра повітря­но­го ви­хо­ру та за­гла­д­жу­ван­ня вхідно­го по­то­ку зер­но­­вих ком­по­нентів і мік­ро­до­ба­вок, про­дук­тивність зро­с­тає до 116-147 кг/год, мо­дуль круп­ності по­ме­лу М = 0,8 - 2,2 мм. Відповідно, фор­мується якісний склад сумішей за еле­мен­та­ми си­с­те­ми "вміст - вла­с­ти­вості - про­цес - якість" за зни­жен­ня цик­лу сумішо­у­тво­рен­ня з 480-650 с до 30-65 с, пи­то­мих за­трат енергії - з 2,55-3,47 до 2,07-2,76 МДж/ц, нерівномірності змішу­ван­ня ком­по­нентів - від 10,3-17,6 до 4,7-5,6%, сту­пе­ня аг­ре­гації ма­си кор­му - з 15,8-22,1 до 5,7-7,1 відсотка.
Різно­ви­дом роз­роб­ле­них ус­та­но­вок є ком­по­ну­ван­ня ро­бо­чих ор­га­нів у ви­гляді ва­ла з мо­лот­ко­вим при­ст­роєм, си­та і ри­ф­ле­ної ро­бо­чої ка­ме­ри, який розміще­но у вер­ти­кальній пло­щині. Ро­бо­чий ор­ган подрібню­ва­ча - у ви­гляді двобічно­го но­жа з різа­ль­ною кром­кою.
- У до­маш­нь­о­му гос­по­дарстві вже 12 років поспіль ви­ко­ри­с­то­вую дро­бар­ку з вер­ти­каль­но розміще­ним ро­то­ром і ци­ми са­ми­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, - ка­же жи­тель с. Ка­за­нів Ва­силь Граб­чук. - Це не­с­клад­на ус­та­нов­ка. За­леж­но від гос­по­дарсь­ко-по­бу­то­вих по­треб, якість подрібнен­ня зер­но­вої ма­си мож­на ре­гу­лю­ва­ти за­вдя­ки заміні си­та або пе­ре­міщен­ню йо­го віднос­но ро­бо­чої кром­ки різа­ль­но­го еле­мен­та (за ре­ко­мен­дацією на­уковців дослідної станції). На­далі бу­де вра­хо­ва­но й технічне рішен­ня: фор­му­ван­ня за­да­ної мікро­ст­рук­ту­ри сумішей без­по­се­ред­ньо у ро­бочій ка­мері. Для цьо­го ви­ко­ри­с­та­но технічні ро­бочі ескі­зи й де­талі не­стан­дарт­но­го ви­роб­ницт­ва.
   Відо­мо, що на­уков­ця­ми ННЦ "ІМЕСГ" роз­роб­ле­но ус­та­нов­ку ОК-1, яка ос­на­ще­на дво­ма дви­гу­на­ми при­во­ду дро­бар­ки та змішу­ва­ча по­тужністю 1,1:1,5 кВт відповідно. Її про­дук­тивність - до 0,1 т/год з от­ри­ман­ням вирівня­но­го за фракцій­ним скла­дом про­дук­ту.
Крім зга­да­них ма­ло­га­ба­рит­них тех­ніч­них за­собів, на­ми роз­роб­ле­но аг­ре­гат із мо­дуль­ним змішу­ва­чем, який з осені 2007 ро­ку ек­сплу­а­туєть­ся у міні-це­ху на те­ри­торії с. Тов­ма­чик на Ко­ло­мий­щині. Він теж міс­тить дро­бар­ку з вер­ти­каль­ним мо­лот­ко­во-дис­ко­вим ро­то­ром. Під дро­бар­кою розміще­но дво­по­то­ко­вий роз­труб із заслінкою, до­за­тор і мо­дуль­ну при­став­ку-змішу­вач. У циліндричній ка­мері змішу­ва­ча - стріч­ко­во-гвин­то­вий кон­веєр і ста­бі­ліза­тор фор­му­ван­ня сумі­ші ти­пу "біля­че ко­ле­со". Ця ка­ме­ра на­хи­ле­на під ку­том 30°. Про­дук­тивність аг­ре­га­ту ста­но­вить 0,56-0,82 т/годину.
Ре­алізація про­це­су ви­го­тов­лен­ня ма­локом­по­нент­них комбікормів без­­по­се­ред­ньо у гос­по­дар­ст­вах аг­ро­­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва об­ласті на ос­нові си­ро­ви­ни місце­во­го ви­роб­ництва та по­куп­­них до­ба­вок (преміксів) - по­ста­чаль­ни­ки: АВО-MIX (м. Ко­ло­мия) та інші заво­ди-ви­роб­ни­ки Ук­раїни - з ви­ко­ри­с­тан­ням за­про­по­но­ва­них технічних за­собів та їхніх ана­логів зни­жує вартість го­то­вої про­дукції на 16-30% за­вдя­ки ско­ро­чен­ню ма­теріаль­них, транс­порт­них і енер­ге­тич­них за­трат.

М. Фіял­ка,
канд. техн. на­ук,
Ко­ло­мийсь­ка дослідна станція
Іва­но-Франківсько­го інсти­ту­ту АПВ

Інтерв'ю
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее

1
0