Спецможливості
Новини

ІІ міжна­род­ний Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум

06.11.2014
920
ІІ міжна­род­ний  Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум фото, ілюстрація

Під теп­ли­ми про­ме­ня­ми  одесь­ко­го сон­ця 15–17 жовт­ня відбув­ся Дру­гий міжна­род­ний Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум з пи­тань жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин — 2014, ор­ганізо­ва­ний  ІК «Інфоіндустрія».

Під теп­ли­ми про­ме­ня­ми  одесь­ко­го сон­ця 15–17 жовт­ня відбув­ся Дру­гий міжна­род­ний Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум з пи­тань жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин — 2014, ор­ганізо­ва­ний  ІК «Інфоіндустрія».

У ро­боті фо­ру­му взя­ли участь 60 ком­паній з Ук­раїни, Росії, Біло­русі, Німеч­чи­ни, Польщі, Італії, Іспанії.
Про організацію конференції розповідає Дмитро Гордійчук,  керівник проекту «Інфоіндустрія»:
—    Ком­панія «Інфоіндустрія», ство­ре­на у 2011 р., ефек­тив­но по­ча­ла пра­цю­ва­ти із 2012 р. Са­ма ком­панія є муль­ти­пла­но­вою, про­во­ди­мо кон­фе­ренції не ли­ше у аг­рарній сфері, а й у ла­ко­фар­бовій про­мис­ло­вості, по ком­по­зит­ним ма­теріалам то­що. На­разі ми скон­цен­т­ру­ва­ли свою ува­гу ли­ше на аг­рохімії та рин­ку землі. Що­ро­ку ми пла­нуємо про­во­ди­ти декілька кон­фе­ренцій. Так, пер­ша — більш зорієнто­ва­на на ри­нок за­собів за­хи­с­ту рос­лин (це ос­танні на­укові роз­роб­ки), за­вдан­ням якої є по­ка­за­ти до­сяг­нен­ня хімічних ком­паній і т. д. Те­ма дру­гої кон­фе­ренції — ри­нок землі, де висвітлю­ють­ся усі юри­дичні пи­тан­ня з ура­ху­ван­ням за­ко­но­дав­чих актів.
Кон­фе­ренція «Східно-Єв­ро­­­­пейсь­кий фо­рум» для нас осо­би­с­то є ста­тус­ною, оскільки орієнто­ва­на не стільки на Ук­раїну, скільки на Східну Євро­пу. Вза­галі, Ук­раїна є регіональ­ним ліде­ром з ви­роб­ництва зер­на на зер­но­во­му рин­ку, і її по­тенціал ще цілком не роз­кри­тий. Ми як ор­ганіза­то­ри цьо­го фо­ру­му бу­де­мо всіля­ко спри­я­ти, щоб аг­ро­ви­роб­ни­ки постійно зміцню­ва­ли свої по­зиції з ви­роб­ництва аг­ро­про­дукції, ад­же, ко­ли бу­де за­мож­ним се­ля­нин, ли­ше тоді бу­де ба­га­тою і процвіта­ю­чою Ук­раїна.
   Пер­шу сесію — «До­б­ри­ва» відкрив  спікер від іспансь­кої ком­панії Valagro Iberia —  Маріано Мартін де Со­то.
Ес­та­фе­ту пан де Со­то пе­ре­дав го­ло­вно­му аг­ро­но­мові ДП «Аг­ро­центр Єврохім»  Іллі Мар­чу­ку, який у своїй до­повіді роз­крив те­ма­ти­ку ефек­тив­ності за­сто­су­ван­ня рідких азот­них до­б­рив на при­кладі найбільших хол­дингів Ук­раїни. Ко­ле­ги з Німеч­чи­ни, пред­став­ни­ки EuroChem Agro Gmbh,  Ігор Домініко­вич і Юр­ген Бервінкель,  оз­най­о­ми­ли учас­ників з  унікаль­ною тех­но­логією UTEC/ENTEC, яка вик­ли­ка­ла ве­ли­ке за­­цікав­лен­ня слу­хачів та ба­­га­то за­пи­тань.
Про тен­денції роз­вит­ку рин­ку спе­ціаль­них до­б­рив роз­повіла аг­рохімік ком­панії «Імперія-Аг­ро» Вікторія Педь. А та­кож поінфор­му­ва­ла учас­ників фо­ру­му про лідерів рин­ку мікро­до­б­рив та ос­нов­них імпор­терів і внутрішніх ви­роб­ників, про співвідно­шен­ня імпор­ту й ви­роб­ництва. А ще — оз­­ву­чи­ла про­гно­зи роз­вит­ку рин­ку.
   Сесію «Ком­плексні до­б­ри­ва» відкрив Дми­т­ро Гордійчук — один із провідних аналітиків рин­ку міне­раль­них до­б­рив.
Ек­с­перт пред­ста­вив аналітич­ний звіт про ви­ко­ри­с­тан­ня NPK в Ук­раї­ні,  а та­кож про­гно­зи й пер­спек­ти­ви роз­вит­ку рин­ку до­б­рив.  Пан Гор­дій­чук про­де­мон­ст­ру­вав ди­наміку цін на NPK, роз­повів про тен­денції роз­вит­ку імпор­ту, про ос­нов­них по­ста­чаль­ників до­б­ри­ва в Ук­раїну в 2013–2014 ро­ках, на­го­ло­сив на зміні посівних площ під зер­но­ви­ми й технічни­ми куль­ту­рам.
Аналітик  за­зна­чив, що в су­час­них умо­вах го­ло­вни­ми чин­ни­ка­ми впли­ву на ви­ко­ри­с­тан­ня NPK є  посівні площі, вартість NPK на світо­во­му рин­ку, вартість с.-г. сировини, зокрема ку­ку­руд­зи й технічних куль­тур на рин­ку Ук­раї­­ни, ва­лютні ко­ли­ван­ня й до­­ступність кре­дитів.
Провідний аг­ро­ном Agro Invest Ук­раїна, MK Group, Ан­тон Крюч­ков ре­пре­зен­ту­вав пре­зен­тацію з по­гля­ду кінце­во­го спо­жи­ва­ча й роз­повів ау­ди­торії про хімічну інтен­сифікацію сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, тех­но­логії «ноу-тілл» і рен­та­бельність сільгоспви­роб­ництва на базі влас­ної прак­ти­ки.
На­уко­вий кон­суль­тант ТОВ «Нікас-Ук­раїна» Олег Гри­щен­ко підго­ту­вав пре­зен­тацію суль­фо­а­мо­фо­су. Олег Во­ло­ди­ми­ро­вич про­де­мон­ст­ру­вав ефек­тивність закріплен­ня фо­с­фор­них спо­лук на різних ти­пах грунтів, висвітлив про­бле­му не­стачі фо­с­фо­ру в рос­ли­нах, роз­повів про фізіологічне зна­чен­ня сірки.
Про пе­ре­ва­гу ор­га­но-міне­раль­них гра­ну­ль­о­ва­них NPK U*Phos ук­раїнсько­го ви­роб­ни­ка роз­повів у своїй до­повіді ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту на­уки й аг­рохімічно­го сервісу Сергій Ада­мен­ко, ком­панія «Віте­ра Ук­раїна». На сьо­годні для рин­ку Ук­раїни це до­б­ри­во із вмістом в одній гра­нулі кальцію, магнію, бо­ру, цин­ку, сірки й мікро­е­ле­ментів — чу­до­ве рішен­ня.
   За­вер­шив дру­гу сесію ди­рек­тор ком­панії «Аг­ро­капітал Ме­недж­мент» Олег Оса­у­люк із про­хан­ням до­не­с­ти до своїх парт­нерів та клієнтів інфор­мацію про до­ступні кре­ди­ти для дрібних і се­редніх фер­мерів.
Потім до сло­ва  за­про­си­ли  Ва­лен­ти­ну Бо­ло­ховсь­ку — ла­у­ре­а­та Держ­премії в га­лузі на­уки й техніки. Во­на відкри­ла сесію «Інтен­сивні тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня» до­повіддю про за­сто­су­ван­ня біоп­ре­па­ратів у су­час­них аг­ро­тех­но­логіях. Пані Бо­ло­ховсь­ка роз­повіла про реєстрацію та  кла­сифікацію біоп­ре­па­ратів в Ук­раїні, а та­кож пред­ста­ви­ла на­уко­во підтвер­д­жені фак­ти ефек­тив­ної дії біоп­ре­па­ратів.
Її до­повідь до­пов­нив ко­ле­га, завіду­вач ка­фе­д­ри рос­лин­ництва Ми­ко­лаївсько­го аг­рар­но­го універ­си­те­ту Олег Ко­ва­лен­ко. Він  роз­повів про стре­со­вий стан рос­лин і де­які фак­то­ри впли­ву на про­дук­тивність по­льо­вих куль­тур, а та­кож пред­ста­вив нові еле­мен­ти тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур.
Про важ­ливість точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, йо­го аг­ро­номічну й еко­номічну ефек­тивність го­во­рив ди­рек­тор ком­панії AGRILAB Яро­слав Бой­ко. Го­ло­вний співробітник Інсти­ту­ту біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків НА­АН Ла­ри­са Бур­де­нюк-Та­ра­се­вич підго­ту­ва­ла до­повідь про особ­ли­вості по­тре­би в міне­раль­них до­б­ри­вах різних ге­но­типів м’якої ози­мої пше­ниці. Пані Бур­де­нюк-Та­ра­се­вич про­де­мон­ст­ру­ва­ла за­лежність уро­жаю сортів пше­ниці від взаємодії та­ких чин­ників, як рік — сорт — се­ре­до­ви­ще —до­б­ри­ва. За сло­ва­ми ек­с­пер­та, вид до­б­ри­ва, до­зи й стро­ки вне­сен­ня потрібно за­сто­со­ву­ва­ти індивіду­аль­но до кож­но­го сор­ту з обов’яз­ко­вим ура­ху­ван­ням по­год­них умов ро­ку й гідро­технічних ко­ефіцієнтів в ок­ремі фа­зи роз­вит­ку сор­ту.
   За­вер­шив тре­тю сесію керівник ви­роб­ни­чо­го на­пря­му рос­лин­ництва кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп» Во­ло­ди­мир Сте­пан­чук. Він поділив­ся вла­сни­ми інно­ваційни­ми роз­роб­ка­ми й світо­вим досвідом тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня сої
в умо­вах Ук­раїни.
Те­ми піджив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин ідуть ру­ка в ру­ку в сільгоспви­роб­ництві. Це підтвер­ди­ли спіке­ри з чет­вер­тої сесії «За­хист рос­лин». Відкри­вав її ди­рек­тор «Щьол­ко­во Аг­рохім Ук­раїна» Олек­сандр Дре­ш­пак. Він до­клад­но роз­повів про інно­вації в сфері роз­роб­ки пре­па­ра­тив­них форм, які впро­ва­ди­ли вчені ком­панії «Щьол­ко­во». 
Про­дов­жив сесію Віктор Швар­тау,  за­ступ­ник ди­рек­то­ра Інсти­ту­ту фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни. Пан Швар­тау де­таль­но вик­лав ос­но­ви жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин, а та­кож здійснив ко­рот­кий ек­с­курс у не­да­ле­ке ми­ну­ле: роз­повів, наскільки змен­ше­но об­ся­ги вне­сен­ня міне­раль­них і ор­ганічних до­б­рив порівня­но з ми­ну­лим сторіччям.
Ек­с­перт з аг­робізне­су «Укр­сиб­банк» Ва­дим Скрип­ник ви­с­ту­пив з до­повіддю про ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми Clearfield® у посівах со­няш­ни­ку. До­повідач навів порівняль­ну ха­рак­те­ри­с­ти­ку гербіци­ду євро­лай­тинг з інши­ми грун­то­ви­ми гербіци­да­ми, роз­повів про їхні до­стоїнства й не­доліки. А та­кож висвітлив те­му еко­номічних мо­де­лей ве­ден­ня сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
На­уко­вий співробітник з аг­ро­номії «Аг­ро­сфе­ра» Олек­сандр Гон­ча­ров  по­ру­шив пи­тан­ня оп­тимізації фо­с­фор­но­го жив­лен­ня ози­мої пше­ниці в осінній період. До­повідь грунту­ва­ла­ся на про­ве­де­них дослідах, які засвідчи­ли ефек­тивність пре­па­ратів ком­панії «Аг­ро­сфе­ра» порівня­но з кон­троль­ним по­лем і по­лем сусіда.
   Сесію «Епо­ха калію» відкри­ла до­цент НУБіП Люд­ми­ла Ящен­ко  до­повіддю «Роль, зна­чен­ня та транс­фор­мація калію в грунті». Пані Ящен­ко роз­повіла про функціональ­ну роль калію в рос­ли­нах, про симп­то­ми йо­го дефіци­ту й особ­ли­вості  кру­го­обігу.
Те­му калію підхо­пив аг­рохімік Біло­русь­кої калійної ком­панії Ген­надій Пєсковсь­кий. Він роз­повів про ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня калію хло­ри­с­то­го в Ук­раїні, зо­к­ре­ма, про підви­ще­ну стре­состійкість рос­лин у разі  ви­ко­ри­с­тан­ня +К, а ще — роз­крив те­му вро­жай­ності та її струк­ту­ри в ози­мо­го ріпа­ку, ку­ку­руд­зи, кар­топлі, сої, за­леж­но від калійних до­б­рив. З до­повіддю «Ли­ст­кові піджив­лен­ня суль­фа­том калію як чин­ник знач­но­го підви­щен­ня якості та вро­жай­ності про­дукції» ви­с­ту­пив Пе­т­ро Си­кут, пред­став­ник ком­панії Tessenderlo Group. Ек­с­перт роз­повів, що без калію ду­же по­га­но за­своюється азот, а та­кож про то­ле­рантність різних куль­тур до за­со­ле­ності грунтів. Пан Си­кут оз­най­о­мив учас­ників з дією пре­па­ра­ту K-Leaf™, який не тільки по­ста­чає рос­ли­ни калієм че­рез ли­с­тя, а пе­ре­дусім, до­по­ма­гає по­гли­на­ти йо­го із грун­ту.
Ос­тан­ня сесія закінчи­ла­ся, але на цьо­му фо­рум не за­вер­шив­ся. Учас­ни­ки відвіда­ли Одесь­кий при­пор­то­вий за­вод — од­не з найбільших підприємств в Ук­раїні в хімічній га­лузі.  На ОПЗ їх гос­тин­но й привітно зустрів за­ступ­ник ди­рек­то­ра із соціаль­них і зовнішньо­е­ко­номічних пи­тань Сте­пан Кімінчи­д­жи і  люб’яз­но провів гос­тей те­ри­торією підприємства. Під час ек­с­курсії учас­ни­ки по­бу­ва­ли на терміналі кон­тро­лю про­цесів ви­роб­ництва, в це­ху очи­щен­ня во­ди, зо­к­ре­ма й морсь­кої. Потім де­ле­гація Східно-Євро­пейсь­ко­го фо­ру­му відвіда­ла ком­панію «ТрансІнвест­Сервіс» — один із найбільших су­хо­ван­таж­них портів в Ук­раїні. Тут учас­ни­ки змог­ли оціни­ти об­ся­ги морсь­ких пе­ре­ве­зень зер­на й до­б­рив, а та­кож по­ба­чи­ли спо­со­би за­ван­та­жен­ня ко­раблів ван­та­жопідйомністю по­над 60 тис. т. Фо­рум­ча­ни бу­ли ура­жені пло­ща­ми складів і об’єма­ми розміще­ної в них про­дукції.
«Інфоіндустрія» по­обіця­ла й на­далі ор­ганізо­ву­ва­ти учас­ни­кам фо­румів такі пізна­вальні ек­с­курсії.
ІК «Інфоіндустрія» дя­кує всім учас­ни­кам кон­фе­ренції за ак­тивність. Особ­ли­ва по­дя­ка на­шим парт­не­рам: Agrofertrans LTD, ДП «Аг­ро­центр Єврохім Ук­раїна», Одесь­ко­му при­пор­то­во­му за­во­ду й групі пе­ре­вал­ко­вих терміналів Трансінвест­сервіс за на­да­ну до­по­мо­гу в про­ве­денні фо­ру­му.
Дя­куємо на­шим медіа-парт­не­рам — жур­на­лу «Про­по­зиція»,
«Но­ве Сільське Гос­по­дар­ст­во», «Овочі й фрук­ти», Аgroexpert, те­ле­ка­на­лу Business та інтер­нет-пор­та­лу AgroXXI.  До зустрічі  на Тре­ть­о­му Східно-Євро­пейсь­ко­му фо­румі з пи­тань жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин — 2015!

Інтерв'ю
Літо - традиційний час представницьких аграрних зібрань на базі Корпорації "Агро-Союз". VII міжнародна конференція "Самовідновлювальне ефективне землеробство на основі системного підходу" зібрала
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0