Спецможливості
Новини

Податкові пільги для фер­мерів гірських місце­во­с­тей

23.10.2014
1237
Податкові пільги  для фер­мерів гірських місце­во­с­тей фото, ілюстрація

Відповідь на за­пи­тан­ня чи­та­чів із Івано-Франківської області на­дає Оле­на Опа­на­сен­ко, ад­во­кат, парт­нер пра­во­во­го об’єднан­ня DICENDUM.

Відповідь на за­пи­тан­ня чи­та­чів із Івано-Франківської області на­дає Оле­на Опа­на­сен­ко, ад­во­кат, парт­нер пра­во­во­го об’єднан­ня DICENDUM.

Як відомо, діючим законодавством передбачений спеціальний податковий режим для сільськогосподарських підприємств: якщо у них частка сільськогосподарського товаровироб­ництва за попередній рік становить або перевищує 75%,  то такі сільгосптоваровиробники можуть зареєс­т­ру­ватися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку (окремі винятки із цього загального правила
встановлено ст. 301.6 Податкового кодексу України).
Но­во­у­тво­рені сільсько­го­с­по­дарські то­ва­ро­ви­роб­ни­ки мо­жуть бу­ти плат­ни­ка­ми по­дат­ку ли­ше із на­ступ­но­го ро­ку, як­що ча­ст­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва, от­ри­ма­на за по­пе­редній по­дат­ко­вий (звітний) рік, до­рів­нює або пе­ре­ви­щує 75%.
Розмір по­дат­ку за­ле­жить від площі с.-г. угідь, що пе­ре­бу­ває у влас­ності сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ни­ка або на­да­на йо­му у ко­ри­с­ту­ван­ня, у то­му числі на умо­вах орен­ди.
По­да­ток роз­ра­хо­ву­ють ви­хо­дя­чи із нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра сільсько­го­с­по­дарсь­ких угідь (ріллі, сіно­жа­тей, па­со­вищ і ба­га­то­річних на­са­д­жень), про­ве­де­ної ста­ном на 1 лип­ня 1995 р. (звісно, з ура­ху­ван­ням її індек­сації); для зе­мель вод­но­го фон­ду (внутрішніх во­дойм, озер, ставків, во­до­схо­вищ) — ви­хо­дя­чи із нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра ріллі в об­ласті, про­ве­де­ної ста­ном на 1 лип­ня 1995 р.
   За­галь­ний розмір по­дат­ку ста­но­вить:
   для ріллі, сіно­жа­тей і па­со­вищ — 0,15% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра, по­мно­жені на кількість гек­тарів, що пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності або ко­ри­с­ту­ванні сільгоспто­ва­ро­ви­роб­ни­ка;
   для ба­га­товіко­вих на­­са­д­жень — 0,09% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра, по­­мно­жені на відповідну кількість гек­тарів;
   для зе­мель вод­но­го фон­ду — 0,45% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра, по­мно­жені на відповідну кількість гек­тарів.
   Для сільгоспто­ва­ро­ви­роб­ників, які пра­цю­ють у гірській місце­вості, ще за­ко­ном «Про фіксо­ва­ний сільсько­го­с­по­дарсь­кий по­да­ток» (1999 р.) бу­ло вста­нов­ле­но пільги, які є незмінни­ми до­те­пер (зафіксо­вані у ст. 304 По­дат­ко­во­го ко­дек­су):
   для ріллі, сіно­жа­тей і па­со­вищ, розміще­них у гірських зо­нах, розмір по­дат­ку ста­но­вить 0,09% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра, що мно­жать на кількість гек­тарів, які пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності або ко­ри­с­ту­ванні сільгоспто­ва­ро­ви­роб­ни­ка;
   для ба­га­торічних на­са­д­жень, розміще­них у гірських зо­нах, — 0,03% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки од­но­го гек­та­ра, що мно­жать на кількість гек­тарів, відповідно.
Ви­щий розмір по­дат­ку вста­нов­ле­но для гос­по­дарств, які спеціа­лізу­ють­ся на ви­роб­ництві (ви­ро­щу­ванні) та пе­ре­роб­­­­ці про­дукції рос­лин­­­­ництва за­кри­то­го грун­ту, тоб­то в яких ча­ст­ка до­хо­ду, от­ри­ма­но­го від цієї діяль­ності, пе­ре­ви­щує 2/3 за­галь­но­го до­хо­ду гос­по­дар­ст­ва (66%). Розмір по­дат­ку для та­ких під­приємств по всій те­ри­торії Ук­раїни ста­но­вить 1%.
Пе­релік гірських зон виз­на­че­но КМУ на підставі За­ко­ну Ук­раїни «Про ста­тус гірських на­се­ле­них пунктів в Ук­раїні». Зо­к­ре­ма, 11 серп­ня 1995 р. КМ Ук­раїни за­твер­див По­ста­но­ву № 647 «Про пе­релік на­се­ле­них пунктів, яким на­дається ста­тус гірських». По­сту­по­во цей пе­релік роз­ши­рюється шля­хом вне­сен­ня змін до за­зна­че­ної по­ста­но­ви (ос­танні зміни бу­ло вне­се­но 17 жовт­ня 2013 р.).
   Плат­ни­ки фіксо­ва­но­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го по­дат­ку звільня­ють­ся від спла­ти:
   по­дат­ку на при­бу­ток підприємств;
   зе­мель­но­го по­дат­ку (крім опо­дат­ку­ван­ня зе­мель­них діля­нок, що не ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся для ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва);
   збо­ру за спеціаль­не ви­ко­ри­с­тан­ня во­ди;
   збо­ру за про­ва­д­жен­ня де­я­ких видів підприємниць­кої діяль­ності (у ча­с­тині про­ва­д­жен­ня тор­го­вель­ної діяль­ності).
Пе­релік до­ку­ментів, які потрібно що­ро­ку до 20 лю­то­го на­да­ва­ти у по­дат­ко­ву ус­та­но­ву для отримання на по­точ­ний рік ста­тусу плат­ни­ка фіксо­ва­но­го с.-г. по­дат­ку, міс­ти­ть­ся у ст. 308 По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни.
Для с.-г. виробників гірських місцевостей, які не зареєструвалися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку, будь-яких податкових пільг (у тому числі пільг щодо сплати тих податків, які «поглинає» собою фіксований сільськогосподарський податок) чинним законодавством не встановлено.

Інтерв'ю
Російська агресія вдарила по всій вітчизняній аграрній сфері – від фермерів до агрохолдингів. Про те, як великі агрокомпанії справляються з проблемами, які навалилися на сільгоспвиробників нинішньої весни, і ще й примудряються допомагати... Подробнее
Николай Сафонов
Потенціал зростання органічного сегменту великий, його частка може досягти 5-10%. Тоді як поки що в Україні на нього припадає це менше 0,1% від загального споживання продуктів харчування. І статися це може в найближчі 5-10 років. Багато що... Подробнее

1
0