Спецможливості
Техніка та обладнання

Хто до­по­мо­же збе­рег­ти ви­ро­ще­ний уро­жай?

04.06.2014
910
Хто до­по­мо­же збе­рег­ти  ви­ро­ще­ний уро­жай? фото, ілюстрація

На сьогодні система зберігання зернових і олійних культур в Україні представлена зерносховищами різних типів — як побудованими ще за часів Радянського Союзу, так і сучасними високотехнологічними комплексами для зберігання зерна. Основу системи зберігання становлять елеватори різних типів, що представляють собою комплекс споруд і механізмів для приймання зерна, його післязбиральної обробки (очищення, сушіння), зберігання та відвантаження на різні види транспорту.

 

В. Ясе­нець­кий, канд. техн. на­ук, ака­демік АІНУ,
пров. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Як­що оціню­ва­ти в ціло­му пер­спек­ти­ви роз­вит­ку си­с­тем зберіган­ня зер­на в Ук­раїні, то цей сег­мент інфра­с­т­рук­ту­ри роз­ви­вається до­сить ди­намічно. Нині ве­деть­ся ак­тив­не будівництво но­вих зер­но­­с­хо­вищ і гли­бо­ке пе­ре­ос­на­щен­ня на­яв­них.
Вітчизняні компанії пропонують...
  Фірма KMZ (м. Карлівка Пол­тавсь­кої обл.) із 45-річним досвідом ви­роб­ництва об­лад­нан­ня для зберіган­ня, су­шіння, очи­щен­ня і транс­пор­ту­ван­ня зер­на про­ду­кує 88 мо­де­лей циліндрич­них схо­вищ із пла­с­ким дни­щем і 83 мо­делі схо­вищ — з конічним. KMZ — ви­роб­ник си­лосів в Ук­раїні № 1, і йо­го ча­ст­ка ста­но­вить по­над 50% внутрішньо­го ви­роб­ництва й ек­с­пор­ту.
Для ви­роб­ництва си­лосів KMZ ви­ко­ри­с­то­вує ви­со­ко­якісну оцин­ко­ва­ну сталь із по­крит­тям цин­ку до 450 г/м2. Схо­ви­ща KMZ адап­то­вані до вітро­вих і сніго­вих на­ван­та­жень у кліма­тич­них умо­вах Ук­раїни і Росії, об­лад­нані си­с­те­ма­ми ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня, ма­ють си­с­те­ми для рівномірно­го роз­поділен­ня зер­на все­ре­дині си­ло­са.
Си­ло­си KMZ за­без­пе­чу­ють дов­го­ст­ро­ко­ве зберіган­ня прак­тич­но всіх видів зер­на. В кон­ст­рукції схо­вищ цьо­го ви­роб­­ни­ка пе­ред­ба­че­но си­с­те­му по­да­ван­ня фумігантів і зне­за­ра­жу­валь­них ре­чо­вин усе­ре­ди­ну зер­но­вої ма­си че­рез си­с­те­му ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.
Та­кож схо­ви­ща до­дат­ко­во об­лад­нують: дра­би­на­ми, май­дан­чи­ка­ми і лю­ка­ми для об­слу­го­ву­ван­ня; си­с­те­ма­ми кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри, які да­ють змо­гу кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­на як за ви­со­тою, так і за діаме­т­ром си­ло­са та за­без­пе­чу­ють ви­ве­ден­ня кон­троль­них замірів із тер­мопідвісок на комп’ютер чи при­лад руч­но­го зчи­ту­ван­ня; дат­чи­ка­ми мак­си­маль­но до­пу­с­ти­мо­го рівня зер­на. У до­дат­ко­вий ком­плект до по­став­ки вхо­дить за­чис­ний шнек (для схо­вищ із пла­с­ким дни­щем) і си­с­те­ма по­же­жо­гасіння, че­рез яку во­да по­даєть­ся під дах схо­ви­ща, рівномірно роз­поді­ляється всім діаме­т­ром і по­дається на йо­­го стінки че­рез фор­сун­ки.
  При­ват­не підприємство — за­вод «Ком­со­мо­лець» (м. Луб­ни Пол­тавсь­кої обл.) із 125-річним досвідом ви­роб­ництва схо­вищ для зер­на — про­по­нує аг­раріям циліндричні си­ло­си МСВУ з пла­с­ким і конічним дни­щем. За­вод «Ком­со­мо­лець» впро­ва­див і ефек­тив­но ек­сплу­а­тує си­с­те­му за­без­пе­чен­ня якості, яка відповідає ви­мо­гам ДСТУ ISO 9001–2009 під час ви­роб­ництва еле­ва­тор­них ком­плексів.
Дах си­лосів МСВУ має ве­ли­ку жор­сткість кон­ст­рукції і повністю за­хи­ще­ний від про­ник­нен­ня ат­мо­сфер­ної во­ло­ги. Звер­ху для зруч­ності об­слу­го­ву­ван­ня об­лад­на­ний дра­би­ною, на­гля­до­вим лю­ком і при­сто­су­ван­ня­ми для кріплен­ня та об­слу­го­ву­ван­ня тер­мопідвісок си­с­те­ми по­ша­ро­во­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри збе­рі­­ган­ня зер­на.
Кор­пус си­ло­са мон­ту­ють з оцин­ко­ва­них па­не­лей хви­ль­о­во­го профілю, які зби­ра­ють і закріплю­ють бол­то­ви­ми з’єднан­ня­ми із ущільню­валь­ни­ми полі­мер­ни­ми про­клад­ка­ми. Тов­щи­на па­не­лей за ви­со­тою кор­пу­са різна. Па­нелі кор­пу­са ви­го­тов­ля­ють із оцин­ко­ва­ної ста­лі євро­пейсь­ко­го ви­роб­ництва з тов­щи­ною по­крит­тя цин­ком від 275 до 450 г/м2.
Пла­с­ке дни­ще си­лосів із вен­ти­ля­цій­ни­ми ка­на­ла­ми — це цо­коль­на ча­с­ти­на у ви­гляді залізо­бе­тон­ної пли­ти, яка опи­рається на кільце­вий стрічко­вий або спай­ний фун­да­мент із ту­не­ля­ми для ус­та­нов­ки й об­слу­го­ву­ван­ня ви­ван­та­жу­валь­них транс­пор­терів зер­на.
Ко­нус­не дни­ще ви­го­тов­ля­ють із тра­пецієподібних сек­торів. Кут на­хи­лу ко­ну­са дни­ща (45 або 60°) за­без­пе­чує оп­ти­мальні умо­ви для са­мостійно­го ви­ван­та­жен­ня (са­мо­пли­вом) про­дук­ту на транс­пор­тер. Сег­мен­ти дни­ща зав­тов­шки 3–4 мм зібрані з до­по­мо­гою бол­то­вих з’єднань із ущільню­валь­ни­ми про­клад­ка­ми. Си­с­те­ми ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня си­лосів за­без­пе­чу­ють по­да­ван­ня повітря не мен­ше ніж 8 м3/год на тон­ну за­ван­та­же­но­го зер­на.
  Підприємство «Про­ектКон­та­кт­Сер­віс» (Ми­ко­лаїв) роз­ро­би­ло 20 ти­по­роз­мірів циліндрич­них ме­та­ле­вих схо­вищ зер­на із конічним і пла­с­ким дни­ща­ми. Зга­да­не підприємство про­ек­тує та бу­дує зер­но­с­хо­ви­ща і здає їх «під ключ». Міст­кість схо­ви­ща з конічним дном — до 1400, з пла­с­ким — до 8100 т.
  ТОВ «Тор­го­вий Дім "Юге­ле­ва­тор"» зай­мається пи­тан­ня­ми зберіган­ня зер­но­вих і олійних куль­тур із 1994 р. і на­був ба­га­то­го досвіду впро­ва­д­жен­ня ви­со­ко­тех­но­логічних рішень у цій сфері. В ком­панії ве­дуть постійну ро­бо­ту над удо­с­ко­на­лен­ням тех­но­логічних рішень із зер­но­­пе­ре­роб­ки зер­на.
Ос­нов­ним на­пря­мом діяль­ності за­во­ду «Юге­ле­ва­тор» є ви­роб­ництво ме­та­ле­вих вен­ти­ль­о­ва­них ємно­с­тей (си­ло­сів) для зер­но­с­хо­вищ і будівництво ком­плексів зер­ноз­беріган­ня «під ключ».
Окрім си­лосів, ком­панія ви­го­тов­ляє транс­порт­не об­лад­нан­ня для еле­ва­торів: норії стрічкові, кон­веєри лан­цю­гові, гвин­­тові, за­чисні радіаль­но-по­во­ротні. Та­кож роз­роб­ляє і ви­роб­ляє всі не­обхідні ме­та­ло­кон­ст­рукції для еле­ва­торів з оцин­ко­ва­но­го і чор­но­го ме­та­лу: норійні виш­ки, га­ле­реї, опо­ри, прий­мальні бун­ке­ри. Ви­роб­ни­чо-тех­но­ло­гічні по­туж­ності підприємства да­ють змо­­гу ви­го­тов­ля­ти си­ло­си з ко­ну­сним і пла­с­ким дни­щем місткістю від 10 до 12 000 т.
  На по­чат­ку 2013 р. на базі ви­роб­ни­чих підприємств ТОВ СП «Аг­ро-Да­ри­на» та ТОВ ПМК «Зер­но­буд» ор­ганізо­ва­но су­час­ний по­туж­ний за­вод еле­ва­тор­­но­го об­лад­нан­ня «Сокіл».
За­вод «Сокіл» сьо­годні — це 20 років чес­ної праці та унікаль­но­го досвіду ро­бо­ти цих підприємств на рин­ку сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня. За­вод ви­роб­ляє по­вний ком­плекс об­лад­нан­ня для еле­ва­торів: зер­но­с­хо­ви­ща, кон­веєри, норії, зер­но­су­шар­ки і ба­га­то іншо­го. Вся про­дукція сер­тифіко­ва­на, а ви­роб­ництво от­ри­ма­ло сер­тифікат на си­с­те­му уп­равління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. За­вдя­ки впро­ва­д­жен­ню пе­ре­до­вих тех­но­логій і ви­ко­ри­с­тан­ню су­час­них ме­та­ло­об­роб­них вер­статів про­дукція, яку ви­пу­с­кає за­вод, на 10–20% де­шев­ша від се­ред­ньо­­рин­ко­вої її вар­тості, а за якістю не по­сту­пається кра­щим вітчиз­ня­ним зраз­кам (ча­с­то навіть пе­ре­вер­шує їх).
  Ком­панія «Де­ме­т­ра» про­тя­гом ос­танніх 12 років по­став­ляє на те­ре­ни Ук­раїни об­лад­нан­ня для сушіння, зберіган­ня, транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих куль­тур від провідних ви­роб­ників США, та­ких як: Sukup MFG, Delux MFG, Brock, Sweet MFG то­що.
  ТОВ «УРП "БО­ЕЗ Ук­раїна"» є офіційним пред­став­ни­ком в Ук­раїні ма­ши­но­будівно­го за­во­ду ВАТ «Мель­інвест». Акціонер­не то­ва­ри­ст­во «Мель­інвест» — виз­на­ний лідер російської про­­мис­ло­вості із ви­роб­ництва мли­но-еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня і су­час­них ком­п­лекс­них зер­но­с­хо­вищ.
Фірма «Мельінвест» ви­роб­ляє зер­но­с­хо­ви­ща місткістю від 100 до 100 000 т і більше. Підприємство ство­рює як не­ве­ликі ком­плек­си для фер­мерсь­ких гос­по­дарств, так і про­мис­ло­во­го фор­ма­ту. Однією із кон­ст­рукційних особ­ли­во­с­тей си­лосів, які про­по­нує фірма «Мель­інвест», є за­хис­не цин­ко­ве по­крит­тя, яке на­но­сять на по­верх­ню із роз­ра­хун­ку 450 г/м2, що за­без­пе­чує стійкість до ко­розії впро­довж не мен­ше ніж 30 років.
  В Ук­раїні ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють про­мис­лові схо­ви­ща циліндрич­но­го ти­пу фірми Mfs/York/Stormor (США). Mfs/York/Stormor ви­ко­ри­с­то­вує найріз­но­манітніші да­хи, а та­кож кон­ст­рукції бун­­­керів. Оцин­ко­вані па­нелі да­ху стан­дартні для всіх мо­де­лей. Бун­ке­ри діаме­т­ром 18,29 м або мен­ше ма­ють дах із суцільних па­не­лей, а на бун­ке­ри діаме­т­ром 22,86–27,43 м вста­нов­лю­ють да­хи з ок­ре­мих ар­мо­ва­них кілець для підви­щен­ня надійності та стійкості. Щоб збіль­ши­ти місткість бун­ке­ра, всі шви в ньо­му з’єдна­но з подвійним пе­ре­крит­тям. Кож­ний бун­кер ви­го­тов­ле­но з го­ф­ро­ва­ної ви­со­ко­якісної сталі із кро­ком го­ф­ру­ван­ня 67,56 мм, на всі ме­та­леві ли­с­ти галь­ванічним ме­то­дом на­не­се­но про­мис­ло­ве цин­ко­ве по­крит­тя щільністю 275 г/м2. Вер­ти­кальні ко­ло­ни із ре­б­ра­ми жор­ст­кості пе­ре­да­ють на­ван­та­жен­ня від бун­керів на фун­да­мент. Еле­мен­ти про­мис­ло­вих зер­но­с­хо­вищ об’єднані на­дій­­ни­ми бол­то­ви­ми з’єднан­ня­ми. Схо­ви­ща об­лад­нані си­с­те­ма­ми тем­пе­ра­тур­но­го кон­тро­лю, до­дат­ко­ви­ми бічни­ми при­ст­ро­я­ми, які для роз­ван­та­жен­ня зер­на не по­тре­бу­ють енергії.
  Ком­панія ПМТО «Аг­ро-Со­юз» здійснює про­ек­ту­ван­ня і будівництво «під ключ» ком­плексів для зберіган­ня зер­на для фер­мерсь­ких гос­по­дарств і еле­ва­торів про­мис­ло­во­го при­зна­чен­ня. Схо­ви­ща для фер­мерів роз­ра­хо­вані для однієї або двох пе­ре­ва­лок зер­на в рік, про­­мис­­лові еле­ва­то­ри — від двох до чо­ти­рь­ох. Ємність си­лосів із пла­с­ким дни­щем — від 100 до 20 000 т; із конічним — від 100 до 4500 т.
  Ком­панія «Ама­ко» про­по­нує для збе­ріган­ня зер­на циліндричні ме­та­леві схо­ви­ща фірми Brock.
  ТОВ «Ком­панія "Ар­се­нал"» є ек­с­клю­зив­ним пред­став­ни­ком на те­ри­торії Ук­раїни тор­го­вої мар­ки «Adakurutma і Mysilo» (Ту­реч­чи­на). Ком­панія про­по­нує си­ло­си для зберіган­ня зер­на, зер­но­су­шар­ки, транс­портні си­с­те­ми та здій­снює ав­то­ма­ти­зацію цьо­го об­лад­нан­ня.

... а закордонні відповідають...
  Фірма Riela (Німеч­чи­на) ви­го­тов­ляє бун­ке­ри з пла­с­ким або конічним дни­щем ємністю від 10 до 20 000 т та ек­с­пе­диційні си­ло­си. Відрізня­ють­ся від інших ви­роб­ників ви­ко­ри­с­тан­ням за­па­тен­то­ва­но­го спеціаль­но­го по­крит­тя Solano, на­не­се­но­го на оцин­ко­ва­ну сталь, яке за­хи­щає від дії уль­т­рафіоле­то­вих про­ме­нів. Крім то­го, транс­порт­не об­лад­нан­ня для за­ван­та­жен­ня си­лосів ви­го­тов­ле­не в са­мо­не­су­чо­му ви­ко­нанні, що знач­но еко­но­мить гроші на спо­ру­д­жен­ня ме­та­ле­вих кон­ст­рукцій.
Си­ло­си об­лад­нані оцин­ко­ва­ни­ми дра­би­на­ми та по­мо­с­та­ми, вен­ти­ляцій­ною технікою та ви­го­тов­лені із ве­ли­ким за­па­сом міцності що­до вітро­вих та сніго­вих на­ван­та­жень. Зер­но­с­хо­ви­ща фірми Riela пред­став­ляє в Ук­раїні
ТзОВ «Ріля Ук­раїна».
  Фірма Petkus (Німеч­чи­на) про­по­нує для аг­раріїв чо­ти­ри ти­пи зер­но­с­хо­вищ: пря­мо­кутні оцин­ко­вані бун­ке­ри мо­дуль­ної кон­ст­рукції місткістю до 54 м3; схо­ви­ща круг­лої фор­ми з го­ф­ро­ва­ної оцин­ко­ва­ної сталі з пла­с­ким (місткістю до 15 000 м3) або конічним (місткістю до 1300 м3) дни­щем; схо­ви­ща з профільо­ва­ни­ми, а та­кож із глад­ки­ми стіна­ми.
Си­ло­си мо­жуть бу­ти повністю оцин­ко­вані або по­фар­бо­вані, ви­ко­нані із глад­ких або профільо­ва­них листів — за­леж­но від по­ба­жан­ня за­мов­ни­ка. Окрім си­лосів, фірма Petkus по­став­ляє весь ком­плект тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня для си­лосів — від за­валь­них ям до тех­ніки для зва­жу­ван­ня з інте­г­ро­ва­ною си­с­те­мою уп­равління.
  Од­ним із відо­мих ви­роб­ників схо­вищ зер­на є фірма Prive (Франція), яка спеціалізується на ви­роб­ництві ме­та­ле­вих зер­но­с­хо­вищ із 1958 р. Ви­роб­ляє круглі ме­та­леві циліндричні схо­ви­ща із пла­с­ким і конічним дни­щем. Па­нелі си­лосів ви­ко­нані з оцин­ко­ва­ної сталі. Строк га­рантії — 10 років. Схо­ви­ща об­лад­на­но містка­ми, яки­ми зруч­но пе­реміща­ти­ся об­слу­го­ву­ю­чо­му пер­со­на­лу. Ці містки підтри­му­ють транс­пор­те­ри, яки­ми зер­но над­хо­дить у бун­ке­ри. Крім то­го, в схо­ви­щах є ог­ля­дові лю­ки, що ду­же зруч­но.
Си­ло­си із пла­с­ким дни­щем роз­ра­хо­вані на зберіган­ня всіх видів су­хих зер­но­вих. За не­знач­них кон­ст­рукційних змін у си­ло­сах мож­на зберіга­ти ма­ку­ху, гра­ну­ль­о­вані про­дук­ти (де­ре­винні па­ле­ти). Си­ло­си із ко­ну­сним дни­щем ви­го­тов­ля­ють із ку­том на­хи­лу 45°.
  Фірма Denis (Франція) ви­роб­ляє циліндричні ме­та­леві оцин­ко­вані схо­ви­ща місткістю до 650 т та об­лад­нан­ня для схо­вищ: транс­пор­ту­вальні шне­ки про­дук­тивністю до 200 т на годину, лан­цю­гові транс­пор­те­ри — до 300 т, ков­шові норії — до 300 т/год.
  Фірма Mepu (Фінляндія) ви­роб­ляє схо­ви­ща пря­мо­кут­но­го ти­пу трьох видів: Farmer (кількість бун­керів — 12) за­галь­ною місткістю 291–381 м3; Super (12) — 390–514 м3;
Elife (14) — 535–705 м3, відповідно.
  Фірма Agro Technologi (Данія) про­по­нує циліндричні ме­та­леві зер­но­с­хо­ви­ща із пла­с­ким і ко­ну­со­подібним дни­ща­ми і об’ємом від 800 до 20 000 м3. Си­ло­си на­зва­ної фірми ви­ко­ри­с­то­ву­ють для зберіган­ня всіх видів зер­но­вих куль­тур, бо­рош­ня­них і важ­ко­сип­ких про­дуктів, та­ких як соєвий шрот. Для ви­го­тов­лен­ня зер­но­с­хо­вищ фірма Agro Technologi ви­ко­ри­с­то­вує ви­со­ко­якісну оцин­ко­ва­ну сталь із ша­ром цин­ко­во­го по­крит­тя 450 г/м2. Для об­лад­нан­ня си­лосів фірма ви­роб­ляє ков­шові норії про­дук­тивністю до 1200 т/год, лан­цю­гові транс­пор­те­ри — до 1000 т і стрічкові кон­веєри — до 2000 т/год.
  Си­ло­си для зер­на фірми Konskilde (Данія) при­зна­чені для зберіган­ня зер­на пше­ниці, яч­ме­ню, жи­та, ріпа­ку, ку­ку­руд­зи, бо­бо­вих та інших куль­тур. Во­ни об­лад­нані си­с­те­мою вен­ти­ляції зер­на й ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю за йо­го тем­пе­ра­ту­рою та во­логістю. Місткість зер­но­с­хо­вищ ся­гає 4000 т. Про­дук­тивність норій, яки­ми ком­плек­ту­ють си­ло­си, — від 10 до 100 т/год.
  Фірма Westeеl (Ка­на­да) ви­роб­ляє ши­ро­кий спектр рішень для зберіган­ня зер­на — від не­ве­ли­ких фер­мерсь­ких схо­вищ до ве­ли­ких про­мис­ло­вих си­с­тем. Во­­ни вклю­ча­ють де­таль­но роз­роб­лені ком­плек­си «під ключ». Westeеl про­по­нує технічні кон­суль­тації, про­ек­ту­ван­ня об’єкта, по­ста­чан­ня по­вно­го ком­плек­ту об­лад­нан­ня, шеф-мон­таж і мон­таж об­лад­нан­ня, вве­ден­ня ком­плек­су в ек­сплу­а­тацію і сервісне об­слу­го­ву­ван­ня. Офіційним дис­три­бу­то­ром ком­панії Westeеl в Ук­раїні є гру­па ком­паній «Зер­но­ва Сто­ли­ця» (Оде­са).
Ком­панія на­дає по­вний спектр по­слуг із про­ек­ту­ван­ня, мон­та­жу, шеф-мон­та­жу, вен­ти­лю­ван­ня по­став­ле­но­го об­лад­нан­ня, про­во­дить ав­торсь­кий на­гляд та за­без­пе­чує га­рантійне і після­га­рантійне об­слу­го­ву­ван­ня про­дукції, що імпор­тує. Також компанія виробляє транс­порт­не і са­мо­плив­не об­лад­нан­ня для зер­но­с­хо­вищ, у то­му числі: за­чисні шне­ки, гвин­тові кон­веєри, норії, за­сув­ки, кла­па­ни, ме­та­ло­кон­ст­рукції транс­порт­них га­ле­рей та інше об­лад­нан­ня і ком­плек­ту­ючі.
Но­вою роз­роб­кою ком­панії се­ред си­с­тем за­чи­щен­ня си­лос­них ємно­с­тей є кон­веєр скреб­ко­вий си­лос­ний ZEO-CAT.
На­зва­на фірма та­кож про­по­нує набір оп­ти­маль­них го­то­вих рішень для хлібо­прий­маль­них пунктів, зо­к­ре­ма про­ект Mobil для зберіган­ня 4000 т збіжжя за про­дук­тив­ності прий­ман­ня зер­на — 300 т і ви­ван­та­жен­ня — 100 т/год. У ком­плексі ви­ко­ри­с­то­ву­ють си­лосні ємності та об­лад­нан­ня для мобільно­го за­ван­та­жен­ня та ви­ван­та­жен­ня зер­на ка­надсь­кої ком­панії Westeel. Ос­таннім ре­алізо­ва­ним про­ек­том та­ко­го ти­пу є ТОВ «Ни­ва Біла» (Тер­нопільська об­л.).
Стінові па­нелі си­лосів серії Wide-Corr Centurion ви­го­тов­лені з оцин­ко­ва­ної сталі G115. Закріплю­ють стінові па­нелі дво­ма ря­да­ми оцин­ко­ва­них болтів. Ком­панія Westeеl ви­ко­ри­с­то­вує новітню тех­но­логію ви­роб­ництва вер­ти­каль­них ре­бер жор­ст­кості (ре­б­ра жор­ст­кості пе­ремінно­го розрізу), прин­цип дії якої по­ля­гає в та­ко­му: що більше вер­ти­каль­не на­ван­та­жен­ня, то більшою має бу­ти секція опо­ри. Це зна­чить, що тов­щи­на вер­ти­каль­них ре­бер жор­ст­кості та секції змінюється від да­ху до дни­ща.
На відміну від інших фірм Westeеl для за­ван­та­жен­ня схо­вищ ви­роб­ляє довгі по­хилі шне­ки.
  По­туж­но про­би­вається на ри­нок Ук­раїни фірма Symaga (Іспанія), яка ви­го­тов­ляє схо­ви­ща зер­на із 1985 р. Си­ло­си фірми Symaga кла­сифіку­ють за та­ки­ми ти­па­ми: циліндричні; ме­та­леві з пла­с­ким або конічним дни­щем; місткості з ме­та­ле­вою ниж­нь­ою ча­с­ти­ною із ку­та­ми 45° або 60°; місткості, при­сто­со­вані для роз­ван­та­жен­ня ван­таж­них ав­то­мобілів або поїздів; місткості не­ве­ли­кої ємності, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для по­треб тва­рин­ництва.
  Фірма Scafco (США) ви­роб­ляє си­ло­си із пла­с­ким і конічни­м дни­ща­ми. Стіни схо­вищ із пла­с­ким дни­щем ви­го­тов­ля­ють із го­ф­ро­ва­но­го оцин­ко­ва­но­го ли­с­та з кро­ком го­ф­ри 67,7 мм і цин­ко­вим по­крит­тям завтовшки350 г/м2, діаме­т­ром 4,57–42,06 м і місткістю до 31 600 т. Стан­дарт­ний ди­зайн си­лосів роз­ра­хо­ва­ний на на­ван­та­жен­ня за до­пу­с­ти­мої швид­кості вітру 145 км/год. За інди­віду­аль­ним за­мов­лен­ням фірма мо­же спро­ек­ту­ва­ти схо­ви­ще, яке мо­же ви­т­ри­ма­ти швидкість вітру до 250 км/год. Схо­ви­ща об­лад­ну­ють ков­шо­ви­ми но­ріями, лан­цю­го­ви­ми кон­веєра­ми, спі­раль­­ни­ми дра­би­на­ми та си­с­те­ма­ми ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.
  Фірма Kepler Weber (Бра­зилія) про­ду­кує си­ло­си із пла­с­ким і конічним дни­ща­ми. Особ­ли­во­с­тя­ми кон­ст­рукції си­лосів на­зва­ної фірми є розміщен­ня на листі трьох ре­бер жор­ст­кості і спеціаль­на кон­ст­рукція да­ху схо­ви­ща, що дає змо­гу опи­ра­ти на си­лос га­ле­реї з по­туж­ни­ми транс­пор­те­ра­ми. Стіни схо­ви­ща ви­го­тов­лені з го­ф­ро­ва­ної ви­со­коміцної оцин­ко­ва­ної сталі з товщиною по­крит­тя 450 г/м2. Схо­ви­ща із пла­с­ким дни­щем об­лад­нані вітро­ви­ми кільця­ми, які за­без­пе­чу­ють стійкість си­лосів за вітро­во­го на­ван­та­жен­ня до 144 км/год. Ли­с­ти да­ху ви­го­тов­ля­ють із вуг­ле­це­вої сталі, по­кри­тої ме­та­ле­вим спла­вом, який фор­мує підви­ще­ний рівень за­хи­с­ту від іржі. Строк ек­сплу­а­тації та­ких листів удвічі-вчет­ве­ро ви­щий, аніж зви­чай­но­го оцин­ко­ва­но­го ли­с­та.
Схо­ви­ща із пла­с­ким дни­щем мо­жуть бу­ти ви­го­тов­лені із мож­ливістю двох бо­ко­вих ви­ван­та­жень, си­ло­си із ко­ну­сним дни­щем — із ку­та­ми на­хи­лу 45 і 60°. Схо­ви­ща фірми Kepler Weber об­лад­нані си­с­те­ма­ми тер­мо­метрії, двер­ця­та­ми до­сту­пу, за­ван­та­жу­валь­ни­ми норіями та транс­пор­те­ра­ми.
  Си­ло­си для зер­на фірми BIN (Поль­ща) при­зна­чені для три­ва­ло­го без­печ­но­го зберіган­ня су­хо­го зер­на різних куль­тур. Во­ни обладнані си­с­те­мою кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри зер­на.
Си­ло­си BIN мож­на та­кож за­ван­та­жу­ва­ти во­ло­гим зер­ном, яке до­су­шується без­по­се­ред­ньо у си­лосі і за­ли­шається в ньо­му для три­ва­ло­го зберіган­ня. До ком­плек­ту си­ло­са мо­же вхо­ди­ти об­лад­нан­ня до­су­шу­ван­ня (вен­ти­ля­тор, нагрі­вач повітря, кон­тро­лер із ком­плек­том дат­­чиків). До­су­шу­ван­ня відбу­вається шля­хом про­ду­ван­ня нагріто­го повітря крізь шар зер­на че­рез пер­фо­ро­ва­ну під­ло­гу схо­ви­ща за низь­ких тем­пе­ра­тур із мак­си­маль­ним ви­ко­ри­с­тан­ням теп­ло­вої енергії, яка на­ко­пи­чується в ат­мо­сфер­но­му повітрі. У поєднанні з комп’ютер­ним ке­ру­ван­ням це ро­бить про­цес до­су­шу­ван­ня еко­номічним і повністю без­печ­ним. Кількість ви­су­ше­но­го зер­на ду­же ви­со­ка, то­му що про­цес до­су­шу­ван­ня на­бли­жається до при­род­но­го. Про­ве­дені в УкрЦВТ сер­тифікаційні ви­про­бу­ван­ня підтвер­ди­ли ви­со­ку ефек­тивність за­сто­су­ван­ня схо­вищ зер­на фірми BIN (Поль­ща).
  Ши­ро­кий асор­ти­мент циліндрич­них ме­та­ле­вих схо­вищ про­по­нує фірма Araj (Поль­ща). Си­ло­си цієї фірми при­зна­чені для зберіган­ня су­хо­го зер­на пше­ниці, яч­ме­ню, ку­ку­руд­зи, ріпа­ку, бо­бо­вих та інших куль­тур. Згідно із да­ни­ми фірми, спеціаль­на кон­ст­рукція дни­ща та ефек­тив­на си­с­те­ма вен­ти­ляції за­без­пе­чу­ють рівномірне провітрю­ван­ня зер­но­во­го ма­теріалу.
У ціло­му фірма Araj про­ду­кує по­над 100 мо­де­лей схо­вищ різних га­ба­ритів місткістю від 110 до 7430 т.
Для ви­роб­ництва си­лосів ви­ко­ри­с­то­ву­ють пласкі ста­леві ли­с­ти із ви­со­ко­якісним галь­ванічним по­крит­тям. За­вдя­ки цьо­му на пла­с­ких стінках не за­три­му­ють­ся бруд і за­лиш­ки зер­на. Схо­ви­ща об­лад­нані си­с­те­мою дат­чиків тем­пе­ра­ту­ри, які відо­б­ра­жа­ють ре­аль­ну ін­фор­­мацію про стан зер­на, що збері­га­єть­ся у си­лосі.
Для за­без­пе­чен­ня вен­ти­ляції зер­но­с­хо­ви­ща фірми Araj об­лад­нані пер­фо­ро­ва­ним дном, си­с­те­мою підло­го­вих повіт­ря­них ка­налів, вен­ти­ля­то­ра­ми та си­с­те­мою да­хо­вих душ­ників. Ви­ван­та­жен­ня си­­ло­сів відбу­вається спеціаль­но дібра­ни­ми кон­веєра­ми. Для по­вно­го ви­ван­та­жен­ня бун­керів під дном схо­ви­ща роз­міще­но шне­ки.
  Фірма Tornum (Швеція) про­по­нує циліндричні схо­ви­ща з го­ф­ро­ва­них лис­тів оцин­ко­ва­ної сталі зав­тов­шки від 0,8 до 3,5 мм, які ос­на­щені зовнішніми профільо­ва­ни­ми вер­ти­каль­ни­ми ре­б­ра­ми жор­ст­кості, та­кож ви­го­тов­ле­ни­ми з оцин­ко­ва­ної сталі. Всі схо­ви­ща фірма Tor­num об­лад­нує сервісни­ми лю­ка­ми, вста­нов­ле­ни­ми на рівні дру­го­го кільця. Си­ло­си ви­го­тов­ля­ють із пла­с­ким і ко­ну­сним дни­щем. Для вен­ти­лю­ван­ня зер­на ви­ко­ри­с­то­ву­ють радіальні вен­ти­ля­то­ри. Схо­ви­ща фірми Tornum об­лад­нані бо­ко­ви­ми дра­би­на­ми, містка­ми з об­слу­го­ву­валь­ни­ми май­дан­чи­ка­ми. Для кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри за­сто­со­ву­ють си­с­те­му дат­чиків та тем­пе­ра­тур­них ка­белів.
Для роз­ван­та­жен­ня зер­на фірма Tornum мо­же за­про­по­ну­ва­ти як стан­дарт­ні обігові шне­ки, так і си­с­те­му Kanal­system, яка скла­дається зі спеціаль­но роз­роб­ле­них ка­налів для розміщен­ня на пласкій бе­тонній ос­нові. Між ка­на­ла­ми фор­му­ють­ся бе­тонні на­прав­ля­ючі ре­б­ра під ку­том, не­обхідним для за­без­пе­чен­ня зси­пан­ня зер­на на по­верх­ню Kanalsystem. Швидкість роз­ван­та­жен­ня за­ле­жить від розмірів зер­но­с­хо­ви­ща. Після при­пи­нен­ня ру­ху зер­на са­мо­пли­вом Kanalsystem мо­же за­без­пе­чу­ва­ти роз­ван­та­жен­ня зер­на че­рез бічні зас­лінки на рівні до 1000 т/год.
Для охо­ло­д­жен­ня зер­на мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти стан­дартні вен­ти­ля­то­ри або спеціаль­но роз­роб­лені охо­ло­д­жу­вачі, які да­ють змо­гу ро­би­ти це за будь-якої по­го­ди і тем­пе­ра­ту­ри до 10оС. Та­ка про­це­ду­ра дає змо­гу зберіга­ти зер­но із во­логістю до 20% та за­побігає розмно­жен­ню та по­ши­рен­ню шкідників у зерні.
  Ши­рокі ти­по­розмірні ря­ди цилін­дрич­них схо­вищ для зер­на про­ду­кує фір­ма Obial A.S. (Ту­реч­чи­на). Їх ви­го­тов­ля­ють як із пла­с­ким, так і з конічним дни­щем. Об­лад­нані ог­ля­до­ви­ми лю­ка­ми. По схо­ви­щу зер­но рівномірно роз­поділя­ють скреб­кові кон­веєри, ви­ван­та­жується во­но са­мо­пли­вом. Схо­ви­ща ма­ють такі па­ра­ме­т­ри: діаметр си­лосів із пла­с­ким дном — 4,51–27,09 м, ви­со­та — 5,74–26,01 м, місткість — 80–12 063 м3; з конічним дном, відповідно, — 4,51–10,83 м, 8,23–26,46 м та 90,38–1925,68 м3.
 За­вдя­ки ши­рокій гамі ти­по­розмірів ме­та­леві циліндричні схо­ви­ща, які сьо­годні до­сить ши­ро­ко пред­став­лені на те­ри­торії Ук­раїни, мож­на з упев­неністю ре­ко­мен­ду­ва­ти для про­мис­ло­во­го ви­ко­ри­с­тан­ня в аг­ро­хол­дин­гах та фер­мерсь­ких гос­по­дар­ст­вах різно­го розміру. Вод­но­час ба­га­то ком­паній мо­жуть за­без­пе­чи­ти аг­раріїв не­обхідним об­лад­нан­ням для ефек­тив­но­го та еко­ном­но­го зер­ноз­беріган­ня.

Фірми, що ви­роб­ляють і по­став­ляють
об­лад­нан­ня для зер­но­с­хо­вищ
Гру­па підприємств «Зер­но­ва Сто­ли­ця» (Оде­са) ви­роб­ляє транс­порт­не і са­мо­плив­не об­лад­нан­ня для зер­но­с­хо­вищ, у то­му числі: за­чисні шне­ки, гвин­тові кон­веєри, норії, за­сув­ки, кла­па­ни, ме­та­ло­кон­ст­рукції транс­порт­них га­ле­рей та інше об­лад­нан­ня і ком­плек­ту­ючі.
Ростсільмаш (Росія) для за­ван­та­жен­ня зер­но­с­хо­вищ ви­го­тов­ляє мо­дель­ний ряд пе­ре­ван­та­жу­вачів зер­на із се­ми різних за про­дук­тивністю і розміра­ми ма­шин. Во­ни ма­ють ши­ро­кий діапа­зон ви­со­ти за­ван­та­жен­ня — від 11 до 20,2 м, діаметр шне­ка — 25,4 або 33 см і про­дук­тивність —
140–280 т/год.
Оригіна­ль­ну мобільну си­с­те­му за­ван­та­жен­ня зер­но­с­хо­вищ ви­роб­ляє фірма Brandt (Німеч­чи­на). Її скла­дові: прий­маль­ний бун­кер, ви­ван­та­жу­валь­ний шнек та по­хи­лий кон­веєр. Після за­ван­та­жен­ня од­но­го зі схо­вищ уся мобільна си­с­те­ма пе­реміщується до іншо­го схо­ви­ща. Про­дук­тивність на за­ван­та­женні — від 160 до 320 т/год, до­вжи­на шне­ка — від 21,34 до 33,53 м.
Ком­панія Skandia Elevator (Швеція) бу­ла за­сно­ва­на 1914 р. і май­же за сторіччя пе­ре­тво­ри­ла­ся із не­ве­ли­кої місце­вої ком­панії на провідно­го євро­пейсь­ко­го ви­роб­ни­ка транс­порт­них си­с­тем для зер­но­вої про­мис­ло­вості. Про­ду­кує об­лад­нан­ня для зер­но­с­хо­вищ, у то­му числі пішохідні містки, дра­би­ни та кон­веєрні си­с­те­ми.
Skandia Elevator — це, на­сам­пе­ред, пе­ре­дові ме­то­ди та об­лад­нан­ня для транс­пор­ту­ван­ня зер­на із пунк­ту А в пункт Б. Ком­панія во­лодіє най­су­часніши­ми тех­но­логіями, ве­ли­чез­ним досвідом і бе­ре на се­бе ве­ли­ку відповідальність провідно­го ви­роб­ни­ка у своїй га­лузі.
Ус­тат­ку­ван­ня Scandia Elevator мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти навіть у най­с­кладніших по­год­них умо­вах.
Сьо­годні всі про­дук­ти Skandia Elevator ви­роб­ляє у Швеції, в Арен­тур­пе. Ви­роб­ни­чий ком­плекс скла­дається із су­час­них ви­со­ко­ав­то­ма­ти­зо­ва­них ліній для штам­пу­ван­ня та зги­нан­ня, а та­кож мон­та­жу і з’єднан­ня. Всі комп’юте­ри, ро­бо­ти і вер­ста­ти пе­ре­бу­ва­ють під постійним кон­тро­лем, що дає змо­гу завжди відповіда­ти ви­мо­гам най­су­часніших тех­но­логій. Ви­со­ка про­дук­тивність за­во­ду у поєднанні із жор­ст­ким кон­тро­лем якості до­по­ма­га­ють підтри­му­ва­ти низькі ціни та ви­со­ку якість.
Їхні ма­ши­ни ви­го­тов­ле­но з оцин­ко­ва­ної сталі, а сти­ки зроб­ле­но вна­пуск. Уся про­дукція ком­панії сер­тифіко­ва­на відповідно до ISO 9001:2008, а та­кож роз­роб­ле­на і ви­го­тов­ле­на відповідно до Ди­рек­ти­ви ЄС що­до без­печ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня
об­лад­нан­ня.
Підприємство «Харківпрод­маш» (Харків) про­по­нує ши­ро­ку гам­у об­лад­нан­ня для схо­вищ (гвин­тові кон­веєри, скреб­кові транс­пор­те­ри, кла­па­ни то­що) та на­дає по­вний ком­плекс по­слуг — від про­ек­ту­ван­ня до об­слу­го­ву­ван­ня еле­ва­торів.
ТОВ «Буд­мон­таж "Ко­лос"» про­во­дить мон­таж, будівництво «під ключ» ком­плексів для післяз­би­раль­но­го очи­щен­ня та сушіння зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих, круп’яних та інших куль­тур.
Та­кож про­во­дить ре­кон­ст­рукцію зер­но­очис­них ком­плексів ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС та їхні ре­монт­но-віднов­лю­вальні ро­бо­ти.
Мон­таж об­лад­нан­ня, що ви­пу­с­кає підприємство, про­во­дять фахівці ТОВ «Буд­мон­таж "КО­ЛОС"», які ма­ють ве­ли­кий досвід у цій сфері.
Фірма «КСК» (Київ) ви­роб­ляє для схо­вищ си­с­те­ми для вимірю­ван­ня важ­ли­вих по­каз­ників уп­равління та ре­гу­лю­ван­ня про­це­са­ми зберіган­ня, сиг­наліза­то­ри рівня зер­но­вої ма­си, тен­зо­ме­т­ричні дат­чи­ки ва­ги, во­ло­гоміри у по­тоці, ви­т­ра­томіри для зер­на, си­с­те­ми тем­пе­ра­тур­но­го моніто­рин­гу, си­с­те­ми іден­тифікації і кон­тро­лю за ру­хом ав­то­транс­пор­ту та інші вимірю­вальні си­с­те­ми. Во­на ви­го­тов­ляє та­кож си­с­те­ми охо­ло­д­жен­ня зер­на у си­лосі.
Для за­ван­та­жен­ня зер­но­с­хо­вищ фірма CanAgro (Чехія) про­ду­кує по­хилі шне­кові кон­веєри МК-Serie. Їхня до­вжи­на ста­но­вить 15,3–33 м, мак­си­маль­на ви­со­та за­ван­та­жен­ня — 21 м, про­дук­тивність — 60, 100 і 150 т/год. Привід кон­веєрів — від ВВП трак­то­ра.

Фірми, що про­по­ну­ють свої по­слу­ги із про­ек­ту­ван­ня і будівництва зер­но­с­хо­вищ
Гру­па ком­паній AGRORITET (ТОВ «ПМТЗ "Аг­ро-Со­юз"», ТОВ «Аг­рорітет») спеціалізується на до­борі й по­ста­чанні об­лад­нан­ня, про­ек­ту­ванні і будівництві еле­ва­торів та інших об’єктів сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Ком­панія про­по­нує ви­ко­нан­ня як усь­о­го цик­лу робіт «під ключ», так і ре­алізацію ок­ре­мих етапів про­ек­ту, а са­ме: роз­роб­ку тех­но­логічно­го рішен­ня, підбір і по­ста­чан­ня ус­тат­ку­ван­ня, ви­ко­нан­ня будівель­них робіт, мон­таж еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня і шеф-мон­таж, а та­кож по­даль­ше га­рантійне та сервісне об­слу­го­ву­ван­ня.

За пле­чи­ма ком­панії — по­над сот­ня успішно ре­алізо­ва­них про­ектів різно­го спря­му­ван­ня. За­да­ю­чи тен­денції рин­ку та впро­ва­д­жу­ю­чи новітні тех­но­логії, ком­панія по­бу­ду­ва­ла пер­ший в Ук­раїні еле­ва­тор із си­ло­са­ми кор­по­рації Global Industries Inc.
ТОВ «Євро­Буд­Сервіс» (Оде­са) про­по­нує співробітництво у га­лузі про­ек­ту­ван­ня, будівництва та мон­та­жу зер­но-­
с­хо­вищ як вітчиз­ня­но­го, так і за­рубіжно­го ви­роб­ництва. Бри­га­ди ТОВ «Євро­Буд­Сервіс» ос­на­щені всім не­обхідним об­лад­нан­ням, у то­му числі і підйом­но-транс­порт­ним, та виїздять у будь-яке місто Ук­раїни.
ТОВ «Ком­панія "Ар­се­нал"» (Кіро­во­град), яка пред­став­ляє на рин­ку Ук­раїни євро­пейські тор­гові мар­ки Mysilo й Adakurutma, на ос­нові про­ве­де­но­го інфор­маційно­го аналізу ство­рює по­пе­редній про­ект ком­плек­су для зберіган­ня зер­на із ура­ху­ван­ням прив’яз­ки до пев­ної зе­мель­ної ділян­ки. Спеціалізо­ва­на про­гра­ма дає змо­гу ство­ри­ти по­вну візу­алізацію об’єкта у 3D-фор­маті. За­вдя­ки цьо­му за­мов­ник мо­же ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти кон­цепцію пла­но­ва­но­го об’єкта, а та­кож от­ри­ма­ти до­стовірний ко­ш­то­рис усь­о­го зер­ноз­берігаль­но­го ком­плек­су.
Ком­панія ТОВ «Об’єднані зер­нові тех­но­логії» (United Grain Technologies LTD) (Оде­са) роз­роб­ляє і ре­алізує про­ек­ти ком­плексів для зберіган­ня зер­на. Во­на зай­мається про­ек­ту­ван­ням, підбо­ром об­лад­нан­ня та йо­го по­став­кою, ви­ко­нує мон­тажні і пу­с­ко­на­ла­го­д­жу­вальні ро­бо­ти, про­во­дить на­вчан­ня пер­со­на­лу, га­рантійне і після­га­рантійне об­слу­го­ву­ван­ня. Ком­панія є офіційним пред­став­ни­ком кор­по­рації Altinbilek в Ук­раїні, до якої вхо­дять такі тор­гові мар­ки: BBCA Storex — ви­роб­ництво си­лосів для зберіган­ня зер­на; ALTINBILEK — ви­роб­ництво транс­порт­но­го об­лад­нан­ня на UGUR MAKINA — ви­роб­ництво комбікор­мо­во­го об­лад­нан­ня.
ТОВ «Еле­ва­тор­ний Аль­янс» (Київ) роз­роб­ляє про­ек­ти зер­но­с­хо­вищ і су­про­во­д­жує про­ект від йо­го роз­роб­ки до впро­ва­д­жен­ня, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го про­ек­ту­ван­ня (Avto CAD, «Ком­пас» та інші) та тісно кон­так­ту­ю­чи із парт­не­ра­ми — ви­роб­ни­ка­ми об­лад­нан­ня.
Ми чітко мо­же­мо прослідку­ва­ти тісний зв’язок між ви­роб­ни­ка­ми об­лад­нан­ня та ком­паніями, які зай­ма­ють­ся про­ек­ту­ван­ням, будівництвом, мон­та­жем об­лад­нан­ня та сервісним об­слу­го­ву­ван­ням. Сподіва­юсь, по­да­на інфор­мація ста­не для вас у при­годі та при­не­се до­дат­кові мож­ли­вості для вас та ва­шо­го підприємства.

Шля­хи «еко­номії» на будівництві
еле­ва­то­ра та їхні наслідки

Ле­ся Корінь, інже­нер,ТОВ «Рілля Ук­раїна»
У ба­га­ть­ох клієнтів — вічне ба­жан­ня мак­си­маль­но зе­ко­но­ми­ти. Еко­ном­лять на всьо­му…
…на ви­ко­нанні інже­нер­них ви­шу­ку­вань
Без про­ве­ден­ня ге­о­де­зич­них та ге­о­логічних досліджень на місце­вості не мо­же бу­ти роз­роб­ле­ний і уз­го­д­же­ний жо­ден про­ект. Від точ­ності та до­стовірності цих да­них за­ле­жить не ли­ше вартість будівництва, а, на­сам­пе­ред, дов­говічність бу­до­ви і без­пе­ка. На їхній ос­нові здійсню­ють та­кож вер­ти­каль­ну прив’яз­ку об’єкта до місце­вості, виз­на­чен­ня ну­ль­о­вої відмітки і відмітки за­кла­ден­ня фун­да­мен­ту. Про­ве­ден­ня мон­та­жу си­ло­са без ви­ко­нан­ня цих робіт мо­же при­зве­с­ти до просідан­ня фун­да­мен­ту, ут­во­рен­ня тріщин. У по­даль­шо­му, щоб не до­пу­с­ти­ти падіння всьо­го си­ло­са, не­обхідно бу­де най­ма­ти ор­ганізацію для об­сте­жен­ня, про­ве­ден­ня відповідних роз­ра­хунків та роз­роб­ки кон­ст­рукцій для по­си­лен­ня залізо­бе­тон­них фун­да­ментів і ви­ко­нан­ня са­мих робіт, що не­се за со­бою до­дат­кові ве­ликі ви­т­ра­ти.
…на ви­ко­нанні про­ек­ту (ро­бо­чої до­ку­мен­тації)
Для будівництва си­ло­са, як і будь-яко­го іншо­го об’єкта, про­ект­на до­ку­мен­тація — невід’ємний пе­ред­стар­то­вий етап будівель­них робіт. Про­те на прак­тиці, на жаль, про­ект ча­с­то або вза­галі не за­мов­ля­ють, або оби­ра­ють най­де­шев­ший варіант. На­томість йо­го ви­ко­нан­ня є обов’яз­ко­вим (відповідно до ви­мог ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст про­ект­ної до­ку­мен­тації на будівництво» та ДБН А.3.1-5-2009 «Ор­ганізація будівель­но­го ви­роб­ництва»). Відсут­ність ро­бо­чої до­ку­мен­тації тяг­не за со­бою в по­даль­шо­му ве­ликі штрафні санк­ції від усіх пе­ревіря­ю­чих ор­ганів. Зда­ти в ек­сплу­а­тацію та­кий об’єкт ук­рай важ­ко. Вже не раз пе­ревіре­но, що еко­номія на про­ек­ту­ванні ви­ли­вається в ба­га­то­ра­зові пе­ре­ви­т­ра­ти і ри­зи­ки.
…на про­цесі будівництва фун­да­ментів
 На­ван­та­жен­ня на фун­да­мент си­ло­са ємністю, на­при­клад, 5 тис. т ста­но­вить від 14 до 17 т/м2 (за­леж­но від діаме­т­ра та ви­со­ти). Та­ке на­ван­та­жен­ня по­тре­бує міцно­го ар­мо­ва­но­го фун­да­мен­ту, роз­роб­ле­но­го відповідни­ми про­ект­ни­ми ор­ганізаціями.
…на ви­борі мон­таж­них ор­ганізацій, які ма­ють відповідні ліцензію та досвід
 Вва­жа­ю­чи, що своїми си­ла­ми ця ро­бо­та обійдеть­ся де­шев­ше, ча­с­то най­ма­ють од­ну-дві лю­ди­ни, які, на їхню дум­ку, є про­фесіона­ла­ми. Наслідки та­ко­го рішен­ня:
че­рез те, що ана­логічні ро­бо­ти во­ни не про­во­ди­ли і не вміють чітко ор­ганізу­ва­ти пра­цю, про­цес мон­та­жу три­ває вдвічі або втричі до­вше;
у не­спеціалістів не­має відповідних інстру­ментів, ос­на­щен­ня, техніки та ме­ханізмів, тож ви­ко­ри­с­то­ву­ють підручні за­со­би, що впли­ває на якість мон­та­жу та збільшує ймовірність от­ри­ман­ня травм працівни­ка­ми;
че­рез відсутність досвіду, технічної інфор­мації та інстру­ментів ви­ни­кає про­бле­ма із за­тя­гу­ван­ням болтів, із вра­ху­ван­ням крут­но­го мо­мен­ту, який за­ле­жить від діаме­т­ра бол­та і кла­су міцності, а та­кож склад­нощі, пов’язані із по­оди­но­кою не­ста­чею пев­них болтів або про­кла­док по всьо­му си­ло­су;
працівни­ки не про­хо­дять на­вчан­ня із пи­тань охо­ро­ни праці, без­печ­но­го ви­ко­нан­ня робіт на ви­соті та не ма­ють до­пусків з еле­к­т­ро­без­пе­ки; як пра­ви­ло, не про­во­дять­ся інструк­тажі, не­має доз­волів на ви­ко­нан­ня робіт підви­ще­ної не­без­пе­ки.
…на кількості транс­пор­терів
Об’єдну­ють кілька тех­но­логічних доріг на один транс­пор­тер, чим бло­ку­ють про­ве­ден­ня од­но­час­ної ро­бо­ти всіх вузлів. На­при­клад, не­мож­ли­во про­во­ди­ти відван­та­жен­ня зер­на вод­но­час із пе­ребігом про­цесів сушіння або прий­ман­ня зер­на.
…на га­ле­ре­ях
Як варіант — ку­пу­ють си­ло­си у ви­роб­ни­ка без га­ле­рей. Ма­ю­чи пев­ну кількість ме­та­лу, вирішу­ють га­ле­реї зва­ри­ти вла­сни­ми си­ла­ми. Не вра­хо­ву­ють, що прид­ба­ний си­лос, який ви­ко­на­ний у лег­ко­му ви­ко­нанні, не роз­ра­хо­ва­ний на до­дат­кові на­ван­та­жен­ня. Ма­са влас­но­руч зва­ре­них га­ле­рей ста­но­вить від 200 до 400 кг/ п. м (без підпор) за­леж­но від кро­ку вста­нов­лен­ня підпор, при то­му що ва­га за­водсь­ких (для при­кла­ду га­ле­реї ТМ RIELA) — 61 кг/пм. (без підпор). А як­що ще вра­ху­ва­ти се­реднє на­ван­та­жен­ня снігу — 183,6 кг/м2 і вітру — 61,2 кг/м2, то для си­ло­са, ви­го­тов­ле­но­го у лег­ко­му ви­ко­нанні, та­ке на­ван­та­жен­ня при­зве­де до руй­ну­ван­ня йо­го да­ху.
Крім то­го, га­ле­реї, зва­рені влас­но­руч із чор­но­го ме­та­лу, по­тре­бу­ють постійно­го по­крит­тя фар­бою, на відміну від га­ле­рей, що ви­го­тов­лені з оцин­ко­ва­ної сталі на за­воді.
…влас­не на купівлі са­мих си­лосів
Ку­пу­ють за прин­ци­пом «де де­шев­ше», не­зва­жа­ю­чи на те, що фірма, яка про­да­ла:
про­по­нує сумнівну якість: ме­та­лу, оцин­ку­ван­ня, стійок, за­собів кріплен­ня, ка­белів, еле­к­т­ро­дви­гунів та при­ладів;
не вклю­чає в ціну весь пе­релік не­обхідних до­дат­ко­вих опцій, та­ких як: транс­пор­ту­валь­не об­лад­нан­ня, га­ле­реї, при­ла­ди, крес­лен­ня на­оч­но­го ком­по­ну­ван­ня об­лад­нан­ня з прив’яз­кою до кон­крет­ної ділян­ки чи спо­ру­ди;
не інфор­мує, що техніка для транс­пор­ту­ван­ня зер­на в по­даль­шо­му по­тре­бує мон­та­жу до­дат­ко­во­го (до­ро­го­го) ме­та­ле­во­го кар­ка­са, ад­же во­на не ви­ко­на­на у са­мо­не­су­чо­му ви­ко­нанні;
не про­по­нує га­рантійно­го та після­га­рантійно­го сервісно­го об­слу­го­ву­ван­ня;
не на­дає інструкції з ек­сплу­а­тації;
не про­во­дить на­вчан­ня праців­ни­ків, що
об­слу­го­ву­ють си­лос.

Вис­но­вок. Ко­ли ви­роб­ник про­по­нує весь пе­релік об­лад­нан­ня для по­вно­цінно­го еле­ва­то­ра, то функції кож­ної де­талі та кож­но­го гвин­ти­ка про­ра­хо­вані інже­не­ра­ми і відповіда­ють нор­мам. На­томість влас­ни­ки, які з ме­тою еко­номії по­чи­на­ють «відки­да­ти» ча­с­ти­ни об­лад­нан­ня, вва­жа­ю­чи що без них мож­на обій­тись, — підда­ють ри­зи­ку як свої власні гроші, вкла­дені у спра­ву, так і ре­пу­тацію підприємства-ви­роб­ни­ка. Ба­жаємо, щоб відома при­каз­ка: «Ску­­пий пла­тить двічі» — бу­ла не про вас.

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
Богдан Шаповал, директор UFEB
Хто з сільгоспвиробників (навіть невеликих за обсягами виробництва) не мріє експортувати продукцію та отримувати за неї тверду валюту? Порадити кому варто розпочинати експорто-орієнтовану діяльність,

1
0