Спецможливості
Техніка та обладнання

Гу­се­ниці замість коліс

09.04.2015
1507
Гу­се­ниці замість коліс фото, ілюстрація

Пи­тан­ня ви­бо­ру най­кра­що­го рушія для сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки завжди за­ли­шається ак­ту­аль­ним. І як би нам цьо­го не хотіло­ся, са­ме технічні рушії без­по­се­ред­ньо впли­ва­ють на ефек­тивність ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го бізне­су.

Пи­тан­ня ви­бо­ру най­кра­що­го рушія для сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки завжди за­ли­шається ак­ту­аль­ним. І як би нам цьо­го не хотіло­ся, са­ме технічні рушії без­по­се­ред­ньо впли­ва­ють на ефек­тивність ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го бізне­су.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Більшість аг­раріїв уже оціни­ли ек­сплу­а­тацію техніки з гу­се­нич­ни­ми рушіями, і сьо­годні на по­лях Ук­раїни мож­на зустріти все більше та­кої техніки. Ад­же гу­се­ничні трак­то­ри ма­ють кращі тя­го­во-зчіпні вла­с­ти­вості в по­льо­вих умо­вах, у то­му числі і за підви­ще­ної во­ло­гості грун­ту, та повністю ви­ко­ри­с­то­ву­ють по­тужність дви­гу­на прак­тич­но без втрат. Са­ме це дає змо­гу гу­се­нич­ним трак­то­рам вий­ти в по­ле на­весні на два-три дні раніше від колісних та за­без­пе­чи­ти ви­ко­нан­ня робіт у кращі аг­ро­технічні терміни, що підви­щує вро­жайність ви­ро­щу­ва­них куль­тур.
Про­те у гос­по­дар­ст­вах Ук­раїни МТП скла­дається пе­ре­важ­но з колісних трак­торів. Що ро­би­ти в та­ко­му разі? Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни при­сутні ком­панії, які пред­став­ля­ють зовсім нові технічні рішен­ня для зміни рушія. Мо­ва йде про пе­ре­об­лад­нан­ня колісної сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки на гу­се­нич­ний рушій із ка­у­чу­ко­ви­ми гу­се­ни­ця­ми. Мож­ли­ва заміна як однієї трак­тор­ної осі на гу­се­ничні рушії, так і обох.
   Яку техніку мож­на пе­ре­об­лад­на­ти
на гу­се­нич­ний рушій?
Пе­ре­об­лад­нан­ня мож­ли­ве для будь-якої на­яв­ної сьо­годні на рин­ку Ук­раїни техніки, не­за­леж­но від брен­да. Для то­го, щоб пе­ре­об­лад­на­ти трак­тор чи ком­байн на гу­се­нич­ний хід, потрібно ма­ти: гу­се­ни­цю, дом­крат та ключ для відгвин­чу­ван­ня гай­ок, які фіксу­ють ко­ле­со. Тоб­то су­час­на про­мис­ловість сьо­годні ви­го­тов­ляє універ­сальні гу­се­ниці, що повністю адап­то­вані до вста­нов­лен­ня на техніку без будь-яких кон­ст­рук­тив­них змін. Слід ска­за­ти, що універ­сальні гу­се­ниці ви­пу­с­ка­ють у декількох ти­по­розмірах і їх мож­на вста­нов­лю­ва­ти на трак­то­ри, ком­бай­ни та при­че­пи.
   Що нам це дає?
Най­о­че­видніші пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­с­тан­ня гу­се­нич­но­го рушія — це зручність та еко­номія в ек­сплу­а­тації сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ад­же гу­се­ниці — це:
   на 43% мен­ша пло­ща кон­так­ту із грун­том порівня­но зі спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми (не плу­та­ти із пля­мою кон­так­ту!) за кра­що­го в ра­зи грун­то­во­го зчеп­лен­ня (іде­аль­но при­датні для робіт із до­гля­ду за посіва­ми за ви­ко­ри­с­тан­ня тех­но­логічних колій, ви­ро­щу­ван­ня про­сап­них та ово­че­вих куль­тур);
  гідне рішен­ня для фер­мерів, які прак­ти­ку­ють си­с­те­му об­робітку грун­ту «ноу-тілл»: тиск на грунт у 1,5 ра­за ниж­чий від та­ко­го в коліс;
  за­по­ру­ка то­го, що техніка не за­груз­не та не про­бук­со­ву­ва­ти­ме, а ма­ти­ме плав­ний хід чо­ти­рь­ох не­за­леж­них гу­се­ниць за будь-якої по­го­ди і на будь-яко­му, навіть силь­но нерівно­му та пе­ре­зво­ло­же­но­му полі;
  мож­ливість швид­ко­го і зруч­но­го пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня рушіїв — зміни­ти ко­ле­са на гу­се­ниці зай­має півго­ди­ни, так са­мо лег­ко про­во­дять зво­рот­ну опе­рацію;
  еко­номія паль­но­го — від 4 до 30% (за­вдя­ки зни­жен­ню рівня про­бук­со­ву­ван­ня ве­ду­чих коліс);
  змен­шен­ня транс­порт­ної ши­ри­ни сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки за нез­мінних тя­го­во-зчіпних вла­с­ти­во­с­тей.
Вста­нов­лен­ня спеціаль­них гу­се­ниць на ком­бай­ни дає змо­гу зни­зи­ти пи­то­мий тиск на грунт під час ро­бо­ти та збільши­ти по­льо­ву прохідність техніки. Особ­ли­во це ак­ту­аль­но під час зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на си­лос влітку та зер­но во­се­ни, а та­кож ри­су то­що.
Скільки ко­ш­тує та­ке пе­ре­об­лад­нан­ня і які особ­ли­вості ек­сплу­а­тації техніки із ка­у­чу­ко­ви­ми гу­се­нич­ни­ми рушіями — по­го­во­ри­мо в на­ступ­них чис­лах жур­на­лу.

Інтерв'ю
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее

1
0