Спецможливості
Технології

Гербіцидна осінь, або Як захистити посіви озимої пшениці восени

15.09.2014
3640
Гербіцидна осінь,  або Як захистити посіви озимої пшениці восени  фото, ілюстрація

Під час вирощування пшениці озимої одним із основних завдань є збереження її високого врожаю. Нині через порушення технології вирощування культури значно збільшується забур’яненість посівів, внаслідок чого знижується урожайність пшениці озимої. Тож без контролю бур’янів у посівах культури неможливо отримати високі і якісні показники її врожайності.

   

Во­се­ни після висіву ози­мих, як пра­ви­ло, скла­да­ють­ся спри­ят­ливі умо­ви для роз­вит­ку не тільки сходів зер­но­вих куль­тур, а й бур’янів. Бур’яни ак­тив­но рос­туть, роз­ви­ва­ють­ся і вхо­дять у зимівлю, на­брав­ши знач­ну біома­су. На­весні, ко­ли по­чи­на­ють­ся об­роб­ки бур’янів гербіци­да­ми, де­які з них, на­при­клад хо­ри­с­по­ра ніжна, глу­ха кро­пи­ва пур­пу­ро­ва, ве­роніка плю­що­ли­с­та, ак­тив­но цвітуть, і ос­нов­ної шко­ди во­ни вже за­вда­ли тим, що ви­ко­ри­с­та­ли во­ло­гу, еле­мен­ти жив­лен­ня, со­няч­ну енергію. Крім цьо­го, зни­жується ефек­тивність ран­нь­о­вес­ня­но­го піджив­лен­ня ози­мих азот­ни­ми до­б­ри­ва­ми, оскільки більша ча­с­ти­на їх ви­ко­ри­с­то­вується бур’яна­ми, що підси­лює стійкість ос­танніх до гербіцидів.
  Рішен­ня про про­ве­ден­ня за­хис­них за­ходів, обробку гербіцидами у посівах слід прий­ма­ти тільки на підставі ре­зуль­татів об­сте­жен­ня полів. За­леж­но від сту­пе­ня засміче­ності та ви­до­во­го скла­ду бур’янів для кож­но­го по­ля уточ­ню­ють аг­ро­прий­о­ми із до­гля­ду за посіва­ми.
Хімічний за­хист посівів з осені, спри­ят­ливі по­годні умо­ви взим­ку є не­обхідни­ми фак­то­ра­ми рос­ту і роз­вит­ку пше­ниці ози­мої з по­чат­ку віднов­лен­ня ве­ге­тації на­весні. До­б­ре роз­ви­нуті посіви пе­ре­шко­д­жа­ють по­яві та роз­вит­ку вес­ня­ної по­пу­ляції зи­му­ю­чих і ярих бур’янів, знач­но пригнічу­ють ба­га­торічні їхні ви­ди.
  Кри­тич­ним для кон­тро­лю бур’янів во­се­ни є, як пра­ви­ло, ранній період рос­ту куль­ту­ри, по­чи­на­ю­чи від по­яви про­ростків або сходів, під час яко­го бур’яни здатні кон­ку­ру­ва­ти з пше­ни­цею ози­мою за по­живні ре­чо­ви­ни. То­му об­ме­жу­ва­ти шкідливість бур’янів слід на ранніх ета­пах роз­вит­ку куль­ту­ри.
Не­до­три­ман­ня потрібної ізо­ляції у часі і знач­не на­си­чен­ня ор­них зе­мель посіва­ми ози­мих куль­тур при­зво­дить до на­ко­пи­чен­ня на по­лях істот­ної кількості спе­цифічних ози­мих бур’янів, та­ких як мет­люг (Apera spica venti (L.) Pal Beauv.) і, особ­ли­во, ви­дів зи­му­ю­чих бур’янів: су­хо­ре­б­рик Льо­зеліїв (Sisymbrium loeselii L), су­хо­ре­б­рик ви­со­кий (Sisymbrium altissimum L), підма­рен­ник чіпкий (Galium aparine L), ку­че­ря­вець Софії (Deuscurainia Sophia (L.)Webb ex Prantl), рут­ка лікарсь­ка (Fumaria officinalis L), злин­ка ка­надсь­ка ( Erigeron canadensis L.).
  Про­це­си за­смічен­ня посівів пше­ниці ози­мої за­зна­че­ни­ми гру­па­ми бур’янів ма­ють свою зо­наль­ну і ча­со­ву спе­цифіку. Час по­яви сходів бур’янів мож­на розділи­ти на три періоди: осінній, вес­ня­ний і літній. Во­се­ни се­ред біологічних груп бур’янів найбільшої шко­ди посівам ози­мої пше­ниці та­кож за­вда­ють ко­ре­не­па­ро­ст­кові (осот ро­же­вий (Cirsium arvense L.), осот жов­тий (Sonchus arvensis L.)) і зи­му­ючі бур’яни: жов­тозілля вес­ня­не (Senecio vernalis Waldst.& Kit), ла­тук ди­кий (Lactuca serriola (L.) Torn.), мак ди­кий (Papaver rhoeas L.), підма­рен­ник чіпкий (Galium aparine L.), су­хо­ре­б­рик Льо­зеліїв (Sisymbrium loeselii L.), та­ла­бан по­льо­вий (Thlaspi arvense L.), ро­маш­ка не­па­ху­ча (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.), со­кир­ки по­льові (Consolida arvensis L.), жов­туш­ник роз­чепіре­ний (Erysimum repandum L.), кри­воцвіт по­льо­вий (Lycopsis arvensis L.), фіал­ка по­льо­ва (Viola arvensis Murr.), — схо­ди яких з’яв­ля­ють­ся вже во­се­ни. Їхній роз­ви­ток збігається із періодом ве­ге­тації рос­лин куль­ту­ри. Во­се­ни бур’яни фор­му­ють ро­зет­ки з при­лег­ли­ми до землі ли­ст­ка­ми і до­б­ре роз­ви­не­ну ко­ре­не­ву си­с­те­му, що за­без­пе­чує їм спри­ят­ли­ву пе­ре­зимівлю.
Вітчиз­няні і за­рубіжні дослідни­ки відміча­ють, що під час три­ва­лої теп­лої та во­ло­гої осені, за спри­ят­ли­вих умов для про­ро­с­тан­ня бур’янів, об­роб­ка гербіци­да­ми посівів пше­ниці ози­мої не по­сту­пається за ефек­тивністю вес­няній.

Міжна­род­ний досвід обробки гербіцидами.
У Південній Німеч­чині за спри­ят­ли­вих по­год­них умов ре­ко­мен­до­вані ранні осінні об­роб­ки гербіци­да­ми.
   Оп­ти­маль­ни­ми умо­ва­ми за­сто­су­ван­ня гербіцидів та обробку нербіцидами (особ­ли­во для кон­тро­лю ли­со­хво­с­ту (Alopecurus L.) є: до­стат­ня кількість про­дук­тив­ної во­ло­ги (один із важ­ли­вих чин­ників) та якісний об­робіток по­ля, на грун­тах із важ­ким гра­ну­ло­ме­т­рич­ним скла­дом за­сто­со­ву­ють пре­па­ра­ти з мак­си­маль­ною нор­мою ви­т­ра­ти, бур’яни об­при­с­ку­ють під час стадії фор­му­ван­ня листків за со­няч­ної по­го­ди.
Обробка гербіцидами. Для кон­тро­лю мет­лю­гу (Apera Adans.) та інших од­норічних бур’янів за­сто­со­ву­ють пре­па­рат Bacara (діючі ре­чо­ви­ни: flurtamone + diflufenikan) із нор­мою ви­т­ра­ти 1,0 л/га, а та­кож пре­па­рат Malibu (діючі ре­чо­ви­ни: pendimethalin + flufenacet) з нор­мою ви­т­ра­ти 3,0 л/га.
Для об­ме­жен­ня шкідли­вості ли­со­хво­с­ту (Alopecurus L.) та інших од­норічних бур’янів за­сто­со­ву­ють такі ком­по­зиції пре­па­ратів: Stomp (діюча ре­чо­ви­на pendimethalin) з нор­мою ви­т­ра­ти 2,5 л/га + IPU (діюча ре­чо­ви­на isoproturon) з нор­мою ви­т­ра­ти 3,0 л/га; Stomp (діюча ре­чо­ви­на pendimethalin) з нор­мою ви­т­ра­ти 2,5 л/га + Ralon super (діючі ре­чо­ви­ни: fenoxaprop-P + mefenpyr) з нор­мою ви­т­ра­ти 0,75 л/га, а та­кож Herold (діючі ре­чо­ви­ни: flufenacet + diflufenican) з нор­мою ви­т­ра­ти 0,5 кг/га + 0,3 л/га Topik (діючі ре­чо­ви­ни: clodinafop + cloquintocet).

   Обробка пшениці гербіцидами. У Литві гербіци­ди у посівах пше­ниці ози­мої за­сто­со­ву­ють у період її роз­вит­ку від двох листків до кінця ку­щен­ня (пре­па­рат Logran, діюча ре­чо­ви­на три­а­суль­фу­рон) та на­весні у фазі ку­щен­ня (пре­па­рат Ат­ри­бут, діюча ре­чо­ви­на про­пок­си­кар­ба­зон-натрію; пре­па­рат Монітор, діюча ре­чо­ви­на суль­фо­суль­фу­рон; пре­па­рат Гу­зар, діюча ре­чо­ви­на йод­суль­фу­рон-ме­тил натрію) і від ку­щен­ня до ут­во­рен­ня од­но­го-двох міжвузлів куль­ту­ри  (пре­па­рат Му­с­танг, діюча ре­чо­ви­на фло­ра­су­лам + 2,4-D 2-етил­гек­си­ло­вий ефір).
Осіннє застосування гербіцидів на озимій пшениці.За­сто­су­ван­ня гербіцидів во­се­ни спри­я­ло збільшен­ню вро­жай­ності пшениці на 33,5% порівня­но із вес­ня­ним ви­ко­ри­с­тан­ням. Су­часні тех­но­логії вне­сен­ня гербіцидів у осінній період на ранніх ета­пах роз­вит­ку пше­ниці ози­мої ду­же пер­спек­тивні, про що свідчать от­ри­мані ре­зуль­та­ти: зо­к­ре­ма, відміче­но збільшен­ня вро­жаю зер­на пшениці до 25%. До то­го ж за порівнян­ня от­ри­ма­ної вро­жай­ності із по­каз­ни­ка­ми се­ред­ньої вро­жай­ності пше­ниці ози­мої в Ли­товській Ре­с­публіці впро­довж періоду досліджень зафіксо­ва­но збільшен­ня вро­жаю зер­на від 50 до 85%.
  За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них досліджень виз­на­че­но, що для кра­що­го кон­тро­лю бур’янів та підви­щен­ня вро­жай­ності пше­ниці ози­мої осіннє за­сто­су­ван­ня гербіцидів є ви­прав­да­ним і ефек­тив­ним, особ­ли­во за спри­ят­ли­вих по­год­них умов для три­ва­ло­го роз­вит­ку бур’янів, навіть за низь­кої чи­сель­ності їхніх ба­га­торічних видів у посівах.
На ос­нові про­ве­де­ної оцінки ефек­тив­ності різних гербіцидів дослідни­ка­ми Ли­товсь­кої Ре­с­публіки бу­ло вста­нов­ле­но, що кількість бур’янів після об­при­с­ку­ван­ня во­се­ни змен­шу­ва­лась на 32–91%, порівня­но з кон­тро­лем, про­ве­де­ним у вес­ня­ний період. Оцінка ста­ну посівів пше­ниці ози­мої на­весні по­ка­за­ла, що осіннє за­сто­су­ван­ня гербіцидів зу­мо­ви­ло змен­шен­ня за­бур’яне­ності куль­ту­ри, яке збе­рег­ло­ся і після її пе­ре­зимівлі. Кількість бур’янів змен­ши­лась на 70–92% порівня­но з кон­тро­лем (без за­сто­су­ван­ня гербіцидів во­се­ни).
  Зи­му­ючі і літні од­норічні дво­дольні бур’яни ма­ють важ­ли­вий вплив на пше­ни­цю ози­му. Во­ни кон­ку­ру­ють за во­ду, світло, простір і по­живні ре­чо­ви­ни, що при­зво­дить до зни­жен­ня про­дук­тив­ності вро­жаю пше­ниці ози­мої, за оцінка­ми спеціалістів, щорічно на 10%. На­при­клад, у штаті Не­бра­с­ка (США) втра­ти вро­жаю пше­ниці ози­мої у гро­шо­во­му еквіва­ленті ста­нов­лять при­близ­но 35 млн дол./рік.
Гербіциди для пшениці. Отже, у штаті Не­бра­с­ка для кон­тро­лю ши­ро­ко­ли­с­тих бур’янів у посівах пше­ниці ози­мої ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти гербіци­ди та їхні ком­по­зиції (за­для роз­ши­рен­ня спе­к­т­ра їхньо­го за­сто­су­ван­ня) на ос­нові та­ких діючих ре­чо­вин: ти­фен­суль­фу­рон + три­бе­ну­рон, ди­кам­ба + ти­фен­суль­фу­рон + три­бе­ну­рон + мет­суль­фу­рон, кар­фен­т­ро­зон-етил, мет­суль­фу­рон, мет­суль­фу­рон + ти­фен­суль­фу­рон + три­бе­ну­рон), три­а­суль­фу­рон, 2,4-Д, ди­кам­ба, клопіралід + 2,4-Д, мет­суль­фу­рон + хлор­суль­фу­рон, ти­фен­суль­фу­рон + три­бе­ну­рон, про­суль­фу­рон, три­а­суль­фу­рон + ди­кам­ба, флу­рок­сипір + бро­мок­синіл, флу­рок­сипір, флу­рок­сипір + клопіралід. Комбінації за­зна­че­них ви­ще гербіцидів та­кож ре­ко­мен­ду­ють ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як ме­тод уп­равління роз­вит­ком стійкості бур’янів до гербіцидів.
  Особ­ли­ву ува­гу приділя­ють кон­тро­лю двосім’ядоль­них і зла­ко­вих бур’янів для успішно­го збе­ре­жен­ня вро­жаю пше­ниці ози­мої та підго­тов­ки посівів до зби­ран­ня пря­мим спо­со­бом. Че­рез во­ло­гий клімат у штаті Не­бра­с­ка збільшується за­смічен­ня посівів куль­ту­ри в осінній період зла­ко­ви­ми бур’яна­ми, особ­ли­во од­норічни­ми (мет­люг).
Го­ло­вним за­вдан­ням за­сто­су­ван­ня гербіцидів во­се­ни є зни­жен­ня схо­жості бур’янів за­для усу­нен­ня кон­ку­ренції куль­ту­ри за го­ловні фак­то­ри жит­тя. У штаті Не­бра­с­ка вес­ня­ну об­роб­ку гербіци­да­ми про­во­дять за умов, ко­ли осіннє за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів бу­ло не­до­стат­ньо ефек­тив­ним або потрібно кон­тро­лю­ва­ти де­які про­блемні бур’яни, такі як бро­мус безплідний. Стро­ки осінньо­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів за­ле­жать від видів бур’янів і умов що­до мож­ли­вості об­при­с­ку­ван­ня.

Вітчиз­ня­ний досвід обробки гербіцидами озимої пшениці.
Досліджен­ня що­до ефек­тив­ності осінньо­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів у посівах пше­ниці ози­мої про­во­ди­ли на­уковці ІЗР НА­АН впро­довж 2001–2003 рр. в умо­вах півден­но-східної та східної ча­с­тин Лісо­сте­пу Ук­раїни, Півден­но­го Сте­пу і Полісся.
 
  В умо­вах півден­но-східної ча­с­ти­ни Лісо­сте­пу Ук­раїни досліджен­ня по застосуванню гербіцидів про­во­ди­ли на по­лях аг­рофірми «Ко­пачівська» Де­раж­нянсь­ко­го рай­о­ну Хмель­ниць­кої об­ласті. В умо­вах Півден­но­го Сте­пу — у ви­роб­ни­чих умо­вах ДГ «Еліта» Ми­ко­лаївської об­ласті. На Поліссі — на по­лях Рівненсь­кої дер­жав­ної сільсько­го­с­по­дарсь­кої дослідної станції. У Східно­му Лісо­сте­пу — на по­лях Сумсь­ко­го інсти­ту­ту АПВ.
Гербіциди для пшениці. З цією ме­тою за­сто­со­ву­ва­ли пре­па­ра­ти Гроділ Уль­т­ра, в. г., на ос­нові ком­по­зицій: амідо­суль­фу­рон, 50 г/кг + йод­­­­­­­суль­фу­рон-ме­тил натрію, 12,5 г/кг + ан­ти­дот (ме­фенпірди­е­тил), 12,5 г/кг; Лінтур 70 WG, в. г., на ос­нові діючих ре­чо­вин: три­а­суль­фу­рон, 41 г/кг + ди­кам­ба, 659 г/кг. Гербіци­ди вно­си­ли штан­го­ви­ми об­при­с­ку­ва­ча­ми ОП-2000, ОПШ-15 з нор­мою ви­т­ра­ти ріди­ни 300 л/га у період роз­вит­ку од­норічних бур’янів два-чо­ти­ри ли­ст­ки, ба­га­торічних — у фазі ро­зет­ки.

  За ре­зуль­та­та­ми досліджень вста­нов­ле­но, що Гроділ Уль­т­ра, Лінтур 70 WG, в. г., та Сатіс мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як для осінньо­го, так і вес­ня­но­го кон­тро­лю бур’янів у посівах пше­ниці ози­мої. За­сто­су­ван­ня гербіцидів во­се­ни для пшениці в умо­вах теп­лої та во­ло­гої по­го­ди, спри­ят­ли­вої для про­ро­с­тан­ня бур’янів, не тільки не по­сту­па­ло­ся, але й знач­ною мірою пе­ре­ва­жа­ло за ефек­тив­ністю вес­ня­ну об­роб­ку. Біологічна ефек­тивність осінньо­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів ста­но­ви­ла 66,0–92,7%, а вес­ня­но­го — 65,4–86,5%. За­сто­су­ван­ня пре­па­ратів спри­я­ло суттєво­му збільшен­ню вро­жаю ози­мої пше­ниці порівня­но з кон­тро­лем: за осінньої об­роб­ки — в ме­жах 0,7–1,3 т/га, за вес­ня­ної — 0,2–0,8 т/га. Істот­но­го ос­лаб­лен­ня мо­ро­зостійкості рос­лин ози­мої пше­ниці внаслідок осінньо­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів за ре­ко­мен­до­ва­них доз їхньо­го вне­сен­ня не ви­яв­ле­но.
Уп­ро­довж 2003–2009 рр. вив­ча­ли ефек­тивність гербіцидів Ло­г­ран, Лінтур, Пік і Гроділ Уль­т­ра з різни­ми нор­ма­ми ви­т­ра­ти. Відповідно, вно­си­ли за­зна­чені гербіци­ди для пшениці з мен­ши­ми і більши­ми від ре­ко­мен­до­ва­них нор­ма­ми ви­т­рат.

  Гербіцид для пшениці Ло­г­ран за­сто­со­ву­ва­ли во­се­ни у фазі трьох листків куль­ту­ри, за на­яв­ності сім’ядо­лей прак­тич­но у всіх видів бур’янів осінньої си­нузії. Кількісни­ми домінан­та­ми по­льо­во­го засмічен­ня на цей час бу­ли: фіал­ка по­льо­ва — 47%, три­ре­бер­ник не­па­ху­чий — 21, зіроч­ник зви­чай­ний — 18, мет­люг зви­чай­ний — 11%. Рясність бур’янів бу­ла близь­кою до кількості в аб­со­лют­но­му кон­тролі та ста­но­ви­ла 200–210 шт./м2. Ви­нят­ко­во ви­со­кою ви­до­вою стійкістю відзна­ча­ла­ся фіал­ка по­льо­ва.
Гербіцид, вне­се­ний пізно во­се­ни — під час фа­зи ку­щен­ня і пе­ред вхо­д­жен­ням у зи­му куль­ту­ри, про­яв­ляв ефек­тивність в умо­вах до­стат­ньо низь­ких по­зи­тив­них тем­пе­ра­тур повітря (5…7°С) та ско­ро­че­но­го світло­во­го дня.

  Як ре­зуль­тат кон­ста­то­ва­но, що мен­ша, ніж ре­ко­мен­до­ва­на до за­сто­су­ван­ня, нор­ма гербіци­ду для пшениці Ло­г­ран (6,5 г/га) за вне­сен­ня в осінній період ве­ге­тації за ефек­тивністю кон­тро­лю за­бур’янен­ня дорівню­ва­ла більшій нормі (10 г/га), яку вно­си­ли на­весні. Осіннє вне­сен­ня гербіци­ду для пшениці озимої Ло­г­ран в аг­рофіто­це­нозі кон­тро­лю­ва­ло двосім’ядольні ви­ди бур’янів, схо­ди яких з’яв­ля­ли­ся до вхо­д­жен­ня куль­ту­ри у зи­му. З віднов­лен­ням вес­ня­ної ве­ге­тації за­бур’янен­ня посіву пше­ниці ози­мої відбу­ва­ло­ся за ярим ти­пом і не пе­ре­ви­щу­ва­ло фіто­це­но­тич­но­го по­ро­гу.

  Вар­то відміти­ти, що для кон­тро­лю сходів бур’янів у осінній період ефек­тив­ним є та­кож за­сто­су­ван­ня гербіцидів для пшениці на ос­нові суль­фонілсе­чо­вин, та­ких як: Пойн­тер, 75% в. г. — 20–25 г/га, Елай Су­пер, 70% в. г. — 15 г, Калібр, 75% в. г. — 45–50 г, Ла­рен ПРО, 60% в. г. — 8–10 г, Гран­стар Голд, 75% в. г. — 25–30 г, Лінтур, 70 WG в. г. — 150 г/га, Гроділ Максі, 37,5% в. г. — 0,1 л/га (ос­танній має подвійну дію на бу­­р’я­­ни — че­рез ли­с­тя і че­рез грунт).
Во­се­ни най­кра­ще ви­ко­ри­с­та­ти грун­то­вий гербіцид для пшениці на ос­нові д. р. пен­ди­ме­талін + ізо­про­ту­рон. Оп­ти­маль­ний строк вне­сен­ня вка­за­но­го пре­па­ра­ту — фа­за од­но­го-двох листків пше­ниці ози­мої (стадія BBCH 11–12), то­му що цей період за­зви­чай збігається в часі з най­у­раз­ливішою стадією роз­вит­ку бур’янів, а са­ме: фа­зою сім’ядолі або пер­шої па­ри листків. Гербіцид для пшениці мож­на та­кож за­сто­со­ву­ва­ти у фазі трьох-чо­ти­рь­ох листків пше­ниці ози­мої (стадія BBCH 13–21), але ос­нов­ною умо­вою у та­ко­му разі є те, щоб не до­пу­с­ти­ти пе­ре­ро­с­тан­ня бур’янів (на­при­клад, підма­рен­ник чіпкий не має прой­ти стадію пер­шо­го кільця).

  Збе­рег­ти та от­ри­ма­ти ви­со­кий уро­жай куль­ту­ри без інтен­сив­но­го за­сто­су­ван­ня за­собів хімізації, в то­му числі і гербіцидів, не­мож­ли­во.
У зв’яз­ку з цим посіви пше­ниці ози­мої слід ще з осені об­сте­жи­ти на засміченість бур’яна­ми і у разі по­тре­би в цей са­мий період за­сто­су­ва­ти гербіци­ди для пшениці на ос­нові та­ких діючих ре­чо­вин: пен­ди­ме­талін + ізо­про­ту­рон, амідо­суль­фу­рон + йод­суль­фу­рон-ме­ти­лу натрію + ан­ти­дот (ме­фен­пірди­е­тил), три­а­суль­фу­рон + ди­кам­ба, про­пок­си­кар­ба­зон натрію, суль­фо­суль­фу­рон
та інші.

І. Сторчоус, канд. с.-г. культур   

Інтерв'ю
В Україні традиційно нарікають на відірваність освіти від практики, яка виникла ще в радянські часи, коли на виробництві молодим спеціалістам прямим текстом казали: «Забудьте все, чому вас навчали в вузі». Однак деякі аграрні вузи вирішили... Подробнее
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее

1
0