Спецможливості
Статті

Досвід розведення імпортованих свиней

16.01.2013
895
Досвід розведення імпортованих свиней  фото, ілюстрація

Останніми роками в Україну інтенсивно завозили поголів’я свиней із-за кордону. Племінних тварин виводять з метою підсилення або отримання певних господарсько корисних ознак. А імпортованих тварин наші господарства здебільшого використовують як поліпшувачів, що, своєю чергою, має позитивно вплинути на продуктивність вітчизняного поголів’я.

Останніми роками в Україну інтенсивно завозили поголів’я свиней із-за кордону. Племінних тварин виводять з метою підсилення або отримання певних господарсько корисних ознак. А імпортованих тварин наші господарства здебільшого використовують як поліпшувачів, що, своєю чергою, має позитивно вплинути на продуктивність вітчизняного поголів’я.

В. Бож­ко,
канд. біол. на­ук, ме­не­д­жер із про­ектів,
ТОВ «Аг­ро­тех­центр Сервіс»

Для за­купівлі та по­даль­шо­го відтво­рен­ня по­голів’я імпор­то­ва­них тва­рин вітчиз­ня­ним ви­роб­ни­кам сви­ни­ни слід ура­хо­ву­ва­ти, що у Західній Європі су­про­во­д­жен­ня роз­ве­ден­ня племінних сви­ней про­во­дять ко­мерційні ор­ганізації за ме­то­дом племінної оцінки тва­рин BLUР (Best Linear Unbiased Prediction — най­кра­щий лінійний незміще­ний про­гноз). На ос­нові оцінко­вих да­них ма­ток та племінно­го мо­лод­ня­ку во­ни на­да­ють гос­по­дар­ст­вам варіан­ти підбо­ру пар для сви­но­ма­ток і ре­монт­них сви­нок па­ру­валь­но­го віку, а та­кож се­лекційні індек­си тва­рин, які є кри­терієм для ви­б­ра­ку­ван­ня ма­лоцінно­го по­голів’я. На прикладі вітчизняного товарного господарства розглянемо один з варіантів розведення свиней.

Роз­ве­ден­ня ліній без інбри­дин­гу
Перш за все, для то­го щоб пра­виль­но ор­ганізу­ва­ти відтво­рен­ня по­голів’я сви­ней в гос­по­дарстві, слід пам’ята­ти, що тільки на­явність чо­ти­рь­ох спорідне­них груп в лінії (або за­куп­ле­но­му по­­голів’ї) дасть змо­гу роз­во­ди­ти сви­ней без за­сто­су­ван­ня близь­ко­го інбри­дин­гу. Більше чо­ти­рь­ох груп не ба­жа­но ма­ти то­му, що це мо­же при­зве­с­ти до роз­дріб­нен­ня та ус­клад­нен­ня закріплен­ня оз­нак.
 Розмір груп (гілок) ліній за­ле­жить від їхньої кількості в лінії. Але на ­по­чат­ку фор­му­ван­ня лінії ба­жа­но, щоб в кожній групі (гілці) бу­ло не мен­ше двох кнурів, п’яти-ше­с­ти сви­но­ма­ток та, відповідно, ре­монт­но­го мо­лод­ня­ку, що їх відібра­ли в се­лекційну ча­с­ти­ну ста­да. Збільшен­ня по­голів’я в гру­пах має іти рівномірно і про­порційно рос­ту йо­го у всій лінії.
Щоб ве­с­ти та­кий відбір, тре­ба ма­ти чо­ти­ри гру­пи нерідних між со­бою чи­с­то­по­род­них кнурів і сви­нок однієї або де­­кіль­кох ліній. Як­що в од­но­му гос­по­дарстві не­мож­ли­во знай­ти чо­ти­ри не­спо­ріднені до четвертого по­коління гру­пи сви­ней, то тва­рин слід прид­ба­ти в інших гос­по­дар­ст­вах. І не мен­ше ніж по вісім сви­нок і три кнурі од­нієї гілки, тоб­то всьо­го 32 свин­ки і 12 кнурів однієї по­ро­ди. 
За­во­зи­ти не­обхідно кнурів і сви­нок двох порід, на­при­клад, ве­ли­кої білої і лан­д­рас, та кнурів — тре­тьої по­ро­ди, так зва­них терміна­ль­них кнурів. Кож­ної по­ро­ди потрібно за­во­зи­ти по чо­ти­ри гру­пи.
 Як­що гос­по­дар­ст­во то­вар­не, го­ло­вне за­вдан­ня яко­го — ви­роб­ництво то­вар­них сви­ней на м’ясо, мож­на за­про­по­ну­ва­ти та­ку схе­му роз­ве­ден­ня сви­ней (див. схему):
    ство­ри­ти провідну племінну гру­пу (племінне яд­ро) ве­ли­кої білої по­ро­ди та племінне яд­ро по­ро­ди лан­д­рас;
щорічно куп­ля­ти терміна­ль­них кнурів порід: п’єтрен, дю­рок, гемп­шир або їхні помісі — на ду­же ве­ли­ких фер­мах або мож­на са­мим роз­во­ди­ти їх за ана­­логічною схе­мою;
   ство­ри­ти племінний ре­про­дук­тор ве­ли­кої білої по­ро­ди за­для ви­роб­ництва племінних сви­нок для ре­мон­ту то­вар­но­го ре­про­дук­то­ра в не­обхідній кількості для ре­мон­ту ста­да і до­дат­ко­во 30% — на бра­ку­ван­ня сви­нок після осіменіння та опо­ро­су. До­мо­ро­ще­них сви­но­ма­ток пле­­­­­­­­мін­но­го ре­про­дук­то­ра потрібно по­­сту­по­во заміни­ти свин­ка­ми, яких одер­жать від за­ве­зе­но­го по­голів’я ве­ли­кої білої по­ро­ди;
    то­вар­ний ре­про­дук­тор слід по­сту­по­во заміни­ти помісни­ми свин­ка­ми пер­шо­го по­коління (F1), яких одер­жать від за­ве­зе­них ма­ток ве­ли­кої білої по­ро­ди та за­ве­зе­них кнурів по­ро­ди лан­д­рас. Щоб не до­пу­с­ка­ти спорідне­но­го спа­ро­ву­­ван­ня, сви­но­ма­ток то­вар­но­го ре­про­дук­то­ра не­обхідно осіме­ня­ти тільки спер­мою тер­міна­ль­них кнурів.
Та­ка схе­ма роз­ве­ден­ня сви­ней в од­­но­му гос­по­дарстві замінить над­бу­до­ву: плем­за­вод, пле­м­ре­про­дук­тор, то­вар­ний ре­про­дук­тор, — яку ви­га­да­ли ще в ра­­дянсь­­кий період. Нині помісних сви­нок F1 і терміна­ль­них кнурів (го­мо­зи­готні за м’яс­ни­ми яко­с­тя­ми) роз­во­дять, на­при­клад, в нук­ле­усі «Сер­во­люкс Ге­не­ти­ка», в ук­раїнсько­му плем­го­с­по­дарстві, ство­ре­но­му спільно з міжна­род­ною ком­панією Пі Аі Сі (РІС), Ми­ко­лаївська об­ласть, та інших.
Ве­ден­ня
се­лекційно-племінної ро­бо­ти
За роз­ве­ден­ня сви­ней за за­кри­ти­ми лініями се­лекційна ро­бо­та має бу­ти спря­мо­ва­на, го­ло­вним чи­ном, на підтри­ман­ня та поліпшен­ня внутрішньо­по­род­ної струк­ту­ри в за­ве­зе­них лініях усіх по­рід.
 Тре­ба ве­с­ти ре­тель­ний облік оцінки про­дук­тив­ності тва­рин, пла­ну­ва­ти їхній добір і відбір, про­во­ди­ти індекс­ну оцін­ку. Для цьо­го гос­по­дар­ст­во має закріпи­ти спеціаліста, який би су­во­ро кон­тро­лю­вав ви­ко­нан­ня цих робіт.
У племінній групі, пер­шою чер­гою, вирішу­ють за­вдан­ня кон­солідації і ге­не­а­логічної відмінності в гру­пах. Суттєва фе­но­ти­по­ва відмінність між гру­па­ми не обов’яз­ко­ва. Ви­со­ка кон­солідація тва­рин в групі ду­же важ­ли­ва, оскільки в умо­вах про­мис­ло­вої тех­но­логії во­на за­без­пе­чує стан­дартність по­каз­ників про­дук­тив­ності і по­точність тех­но­логічних про­цесів.
За хо­ро­ших ма­те­ринсь­ких яко­с­тей по­том­ст­во за­кор­дон­них сви­ней має збе­рег­ти відмінні відгодівельні та м’ясні якості. Для цьо­го потрібно ро­би­ти оцін­ку ре­монт­них сви­нок і кнурців за влас­ною про­дук­тивністю за до­сяг­нен­ня жи­вої ма­си 95–105 кг, а ма­ток і кнурів потрібно ще оціню­ва­ти за якістю на­щадків (за відгодівель­ни­ми та м’яс­ни­ми яко­с­тя­ми). За ре­зуль­та­та­ми оцінок роз­ра­хо­ву­ють се­лекційні індек­си.

Кон­троль відтво­рен­ня у стаді
Слід пам’ята­ти, що в гос­по­дар­ст­вах, які самі ви­ро­щу­ють ре­монт­ний мо­лод­няк, є ве­ли­ка ймовірність до­пу­щен­ня спо­рідне­но­го спа­рову­ван­ня, шко­ду від яко­го важ­ко уя­ви­ти. Пер­ший фак­тор, який впли­ває на не­кон­тро­ль­о­ва­не па­ру­ван­ня, — це відсутність пла­ну па­ру­ван­ня сви­но­ма­ток племінних груп. Ста­до сви­но­ма­ток і кнурів племінних груп має бу­ти поділе­не на лінії, а кож­на лі­­нія —  на чо­ти­ри гілки, і скла­де­но схе­му їхньо­го па­ру­ван­ня між гілка­ми лінії з тим, щоб за­галь­ний пре­док був далі п’ято­го по­коління.
Дру­га при­чи­на по­ля­гає у то­му, що племінні за­пи­си не завжди роб­лять згід­но з інструкцією з боніту­ван­ня сви­ней. Для їхньо­го ве­ден­ня не­обхідно, пер­шою чер­гою, міти­ти тва­рин. Ос­таннім ча­сом в гос­по­дар­ст­вах ре­монт­них сви­нок, яких відібра­но на плем’я, за до­сяг­нен­ня жи­вої ма­си 100 кг мітять бир­ка­ми та еле­к­трон­ни­ми чи­па­ми з так зва­ними транс­пон­де­ра­ми. На од­не ву­хо став­лять бир­ку, а на дру­ге — бир­ку з транс­по­де­ром, на яко­му по­вто­рю­ють індивіду­аль­ний но­мер про­чи­та­ного та­туювання на вусі. Мож­на та­кож на базі ос­нов­но­го індивіду­аль­но­го но­ме­ра при­своїти но­вий но­мер. За до­по­мо­гою еле­к­трон­но­го зчи­ту­ва­ча но­мерів за та­ки­ми бир­ка­ми ду­же про­сто відшу­ка­ти потрібну мат­ку, іден­тифіку­ва­ти її та одер­жа­ти про неї потрібну інфор­мацію в еле­к­трон­но­му вигляді.
 До спорідне­но­го роз­ве­ден­ня при­зво­дить та­кож і ви­ко­ри­с­тан­ня кнурів пле­мін­ної фер­ми на то­варній фермі та за­сто­су­ван­ня зміша­ної спер­ми різних кну­рів. У зв’яз­ку з цим до­пу­с­ка­ють­ся осі­меніння бать­ка­ми до­чок і вну­чок, а бра­та­ми — се­с­тер.

Інтерв'ю
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее
Клінт Мартін
11 липня 2016 року Україна і Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Це найбільша угода такого плану після ЗВТ з Євросоюзом. 

1
0