Спецможливості
Техніка та обладнання

AGROEXPO — справжня націо­наль­­­на ви­с­тав­ка

09.11.2015
1126
AGROEXPO — справжня націо­наль­­­на ви­с­тав­ка фото, ілюстрація

Із 1 по 3 жовт­ня у Кіро­во­граді про­хо­ди­ла щорічна сільсько­-го­с­по­дарсь­ка ви­с­тав­ка AGROEXPO-2015. Уже третій рік поспіль во­на не пе­ре­стає ди­ву­ва­ти відвіду­вачів та учас­ників своїми ши­ро­ки­ми мож­ли­во­с­тя­ми що­до ор­ганізації та ро­бо­ти.

Із 1 по 3 жовт­ня у Кіро­во­граді про­хо­ди­ла щорічна сільсько­-го­с­по­дарсь­ка ви­с­тав­ка AGROEXPO-2015. Уже третій рік поспіль во­на не пе­ре­стає ди­ву­ва­ти відвіду­вачів та учас­ників своїми ши­ро­ки­ми мож­ли­во­с­тя­ми що­до ор­ганізації та ро­бо­ти.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Як і го­дить­ся для ви­с­тав­ки та­ко­го мас­шта­бу, її відкрив міністр аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни Олексій Пав­лен­ко, який відзна­чив зна­чимість сільсько­го гос­по­дар­ст­ва в Ук­раїні. Очільник міністер­ст­ва відмітив, що на сьо­годні аг­рар­на Ук­раїна го­дує по­над 120 млн осіб, хо­ча по­тенційні мож­ли­вості — 440 млн осіб. За аг­робізне­сом — май­бутнє, підкрес­лив міністр аг­рар­ної політи­ки у своєму вступ­но­му слові.
Ор­ганіза­то­ра­ми ви­с­тав­ки бу­ли: Міністер­ст­во аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, Тор­го­во-про­мис­ло­ва па­ла­та Ук­раїни, Фе­де­рація ро­бо­то­давців Ук­раїни, Національ­на ака­демія аг­рар­них на­ук Ук­раїни, асоціація підприємств — ви­роб­ників техніки та об­лад­нан­ня для аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су «Ук­ра­г­ро­маш», Все­ук­раїнська гро­мадсь­ка ор­ганізація «Ук­раїнська асоціація аг­рар­них інже­нерів», Кіро­во­градсь­ка обл­дер­ж­адміністрація.
Про­де­мон­ст­ру­ва­ти свою мак­си­маль­ну но­мен­к­ла­ту­ру про­дукції за ба­жан­ня мог­ли всі ек­с­по­нен­ти, ад­же цьо­го ро­ку пло­ща ви­с­тав­ко­во­го ком­плек­су бу­ла роз­ши­ре­на до ре­корд­них для Ук­раїни розмірів — 77 100 м2 від­кри­тої ви­с­тав­ко­вої площі та 9100 м2 — кри­тої. За­галь­на кількість ком­паній-ек­с­по­нентів ста­но­ви­ла 450 учас­ників, се­ред яких бу­ли пред­став­лені як вітчиз­няні, так і світові брен­ди. До речі, світові ви­роб­ни­ки техніки та її ди­ле­ри ак­тив­но до­лу­ча­ють­ся до участі у ви­с­тавці. Зо­к­ре­ма, хотіло­ся б відзна­чи­ти такі ком­панії, як Versatile, Case IH, John Deere, Zeppelin, АМА­КО. За­галь­на кількість відвіду­вачів за три дні ви­с­тав­ки ста­но­ви­ла 19 400 осіб.
Те­ма­тичні розділи ви­с­тав­ки та­кож бу­ло знач­но роз­ши­ре­но. Відвіду­вачі ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­ти­ся з ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми у рос­лин­ництві та тва­рин­ництві. Та­кож бу­ли ши­ро­ко пред­став­лені й інші аг­ро­ви­роб­ничі на­пря­ми: транс­порт і спеціаль­на техніка, будівництво та аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка, еко­логія та пе­ре­роб­ка відходів, лісо­ве та при­са­диб­не гос­по­дар­ст­во.
Про­те особ­ливість цієї ви­с­тав­ки, як відзна­чає більшість відвіду­вачів, — це мож­ливість оціни­ти техніку не в ста­тиці, на стенді, а в полі — на спеціаль­но­му полігоні для де­мон­ст­рацій. Цьо­го ро­ку по­льові де­мон­ст­рації про­хо­ди­ли у шир­шо­му фор­маті: ра­зом із уже звич­ни­ми для відвіду­вачів пла­но­ви­ми по­ка­за­ми техніки для АПК ор­ганіза­то­ри підго­ту­ва­ли но­во­вве­ден­ня — індивіду­альні по­льові де­мон­ст­рації. Свої но­вин­ки техніки змог­ли по­ка­за­ти у ро­боті як світові брен­ди, так і вітчиз­няні.

  Як завжди, ве­ли­ка ува­га бу­ла при­ку­та до техніки іно­зем­них ком­паній — Lemken, Greate Plains,
Va..derstad. Про­те, окрім за­галь­но­го за­хоп­лен­ня, ажіотаж де­що стри­му­вав усім до­б­ре відо­мий фак­тор, який до­сить оригіна­ль­но оз­ву­чив фер­мер Се­мен По­ло­хать­ко із Віннич­чи­ни: «Їм би трішки зни­зи­ти вартість на цю техніку, то їй би ціни не бу­ло». На сусідніх ділян­ках не гірше від за­кор­дон­ної техніки пра­цю­ва­ли вітчиз­няні аг­ре­га­ти. Зо­к­ре­ма, дис­кові бо­ро­ни та об­при­с­ку­вачі від ПАТ «Чер­во­на зірка», дис­кові бо­ро­ни ви­роб­ництва ЛКМЗ (Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод), БІЛОЦЕРКІВМАЗ, Харківсько­го трак­тор­но­го за­во­ду, ПАТ «Бер­дянські жат­ки» та ба­га­то ін.
Крім то­го, на AGROEXPO-2015 аг­рарії ма­ли змо­гу ку­пи­ти сільгосптехніку де­шев­ше, ніж за­зви­чай. У ком­паній, які до­лу­чи­лись до акції, діяли дві дис­контні акції — зниж­ки 5 і 10%
(10%-ву на­да­ва­ли на ви­с­тав­кові аг­ре­га­ти, а 5%-ву — у разі ук­ла­дан­ня кон­трак­ту на по­став­ку про­дукції під час пе­ребігу ви­с­тав­ки). Свою техніку зі зниж­кою про­да­ва­ли Lemken, «Чер­во­на зірка», «Лозівські ма­ши­ни», Кра­силів­маш, Аг­ро­ре­сурс, Умань­­фер­ммаш. Та­кож до акції до­лу­чи­лись не тільки ви­роб­ни­ки техніки, а й ди­ле­ри. Зо­к­ре­ма, мож­на бу­ло прид­ба­ти техніку за зни­же­ною ціною у ПП «Аг­рохім», яке зай­мається по­ста­чан­ням ши­ро­ко­го асор­ти­мен­ту про­дукції для вирішен­ня ціло­го ком­плек­су сільсько­го­с­по­дарсь­ких за­вдань, а са­ме: аг­рохімікатів, до­б­рив, насіння, техніки від світо­вих ви­роб­ників. «Із кож­ним ро­ком ви­с­тав­ка на­би­рає обертів і в близь­ко­му май­бут­нь­о­му ста­не гідним кон­ку­рен­том київським ви­с­тав­кам», — го­во­рить Ва­лерій Ма­ли­шок, ди­рек­тор ПП «Аг­рохім».
   Ук­раїнський ви­роб­ник — ком­панія «Чер­во­на зірка» на цій ви­с­тавці пред­ста­ви­ла 30 оди­ниць техніки у ста­тичній ек­с­по­зиції, вісім — у полі і дві оди­ниці техніки — на май­дан­чи­ку для де­мон­ст­рації до­рож­ньо-будівель­ної техніки.
Будівель­ну техніку від «Чер­во­ної зірки» пред­став­ля­ли: аб­со­лют­на но­вин­ка — ек­с­ка­ва­тор ELEX та фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач, який аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми кла­су 1,4.
Ек­с­ка­ва­тор ELEX повністю ви­го­тов­ляється на базі по­туж­но­с­тей «Чер­во­ної зірки» з іно­зем­них та вітчиз­ня­них ком­плек­ту­ю­чих. Так, ра­му та кабіну ви­роб­ля­ють вла­сни­ми си­ла­ми за­во­ду, дви­гун — біло­русь­ко­го ви­роб­ництва, гід­рав­­ліка, мос­ти та трансмісія — італійсь­ко­го. Хотіло­ся б відміти­ти ве­ли­ку зацікав­леність аг­раріїв до техніки ПАТ «Чер­во­на зірка». Мож­на кон­ста­ту­ва­ти, що цьо­му спри­я­ла участь ком­панії в акції, про­те вар­то відда­ти на­леж­не і підви­щен­ню якості та тех­но­логічності техніки.
До речі, про акцію. За сло­ва­ми Сер­гія Чен­чи­ка, ди­рек­то­ра із мар­ке­тин­гу ТД «Чер­во­на зірка», всю техніку, що бу­­­ло пред­став­ле­но на ви­с­тавці, «розі­бра­ли» ще у пер­ший день її про­ве­ден­ня.
Із но­ви­нок ком­панії мож­на відміти­ти об­при­с­ку­вач із варіан­та­ми ши­ри­ни за­х­ва­ту 24 та 28 м, роз­ки­дач міне­раль­них до­б­рив і од­ну з ос­танніх но­ви­нок, про­те вже до­сить відо­мий про­дукт — 16-ряд­ну сівал­ку для про­сап­них куль­тур, ви­ро­щу­ва­них за тра­диційною та міні­маль­ною тех­но­логіями. Слід відміти­ти і про­ве­ден­ня ком­панією гли­бо­кої мо­дер­нізації зер­но­вих ме­ханічних сіва­лок та за­­­пуск у ви­роб­ництво сіва­лок із ро­бо­чою ши­ри­ною 4 та 6 м.
 
   Та­кож відвіду­вачі цьо­го за­хо­ду ма­ли змо­гу об­ра­ти най­кра­ще для се­бе рішен­ня що­до зберіган­ня зер­на, будівництва су­час­но­го еле­ва­то­ра, складів, ан­гарів. Ад­же на ви­с­тавці бу­ли при­сутні ком­панії, які на цьо­му до­б­ре зна­ють­ся і вже ма­ють по­бу­до­вані та функціону­ючі об’єкти. Так, до­сить ши­ро­ко бу­ло пред­став­ле­но ТОВ «ТБК “Го­ри­зонт”», яке пра­цює на рин­ку по­над вісім років і вже встиг­ло по­бу­ду­ва­ти низ­ку об’єктів для збе­рі­ган­ня зер­на (зо­к­ре­ма, де­які еле­ва­то­ри «Нібу­ло­ну» та Укр­ланд­фармінгу), різно­манітних торгівель­них ме­реж то­що. До речі, ком­панія та­кож бра­ла участь у ре­кон­ст­рукції кри­то­го павільйо­ну для про­ве­ден­ня цієї ви­с­тав­ки.
До­волі не­звич­ним ек­с­по­нен­том для аг­рар­ної ви­с­тав­ки ста­ла участь ук­раїнсько­го ви­роб­ни­ка сталі — ком­панії «Метінвест», яка пре­зен­ту­ва­ла ук­раїнським аг­рар­ним ком­паніям, що зай­ма­ють­ся ви­го­тов­лен­ням техніки, свій но­вий про­дукт — про­кат­ний лист сталі мар­ки 30MnB5, ви­роб­ле­ний за євро­пейсь­ким стан­дар­том EN10083-3 і при­зна­че­ний для ви­го­тов­лен­ня де­та­лей, схиль­них до підви­ще­но­го спра­цю­ван­ня, зо­к­ре­ма для ро­бо­чих ор­ганів грун­то­об­роб­ної техніки.

   Ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ла англійська сівал­ка Mzuri, яка про­во­дить висіван­ня зер­но­вих куль­тур за тех­но­логії стрип-тілл. «Цьо­го ро­ку че­рез по­су­ш­ли­ве літо прак­­­тич­но всі сільгоспви­роб­ни­ки зіт­кну­лись із про­бле­мою висіван­ня ріпа­ку. Точніше, не з про­бле­мою влас­не висі­ван­ня, а з от­ри­ман­ням йо­го сходів. На всіх по­лях, які бу­ло засіяно за ви­ко­ри­с­тан­ня тра­диційної тех­но­логії (лу­щен­ня, оран­ка, висів), ми спо­с­терігаємо нерівномірний роз­ви­ток рос­лин із відсот­ком схо­жих зер­нин, що не пе­ре­ви­щує 40%. Інші зернівки че­рез відсутність во­ло­ги про­сто ле­жать і че­ка­ють до­щу.
Про­те зовсім іншу кар­ти­ну спо­с­терігаємо на по­лях, де висіван­ня про­во­ди­ли за си­с­те­мою стрип-тілл на­шою сівал­кою. У всіх гос­по­дар­ст­вах от­ри­ма­ли 100%-й рівень сходів ріпа­ку. І все це за склад­них висівних умов — за два мі­­сяці до та півто­ра місяці після висіван­ня на по­ля не ви­па­ло ні краплі до­щу», — го­во­рить ди­рек­тор ПП «Хутірець», яке є пред­став­ни­ком ком­панії Mzuri в Ук­раїні, Во­ло­ди­мир Бой­ко.
 
   У кри­то­му павільйоні ви­с­тав­ки зібра­лись ви­роб­ни­ки насіння, до­б­рив, об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на, си­с­тем навігації та кон­тро­лю за ви­роб­ни­чи­ми про­це­са­ми. Тож об’єктів для ог­ля­ду та вда­ло­го ви­бо­ру бу­ло чи­ма­ло.
Ком­панія RAGT Semences, яка є фра­н­­­­­цузь­ким сімей­ним підприємством із ві­­ковою історією, поділи­лась з учас­ни­ка­ми ви­с­тав­ки своїми ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми. Зо­к­ре­ма, В’яче­слав Крас­нюк, регіональний ме­не­д­жер у південній ча­с­тині Ук­­­раїни, відмітив ви­со­ку зацікав­леність ук­раїнських аг­раріїв до про­дукції цієї ком­­­­панії. «РАЖТ Семенс— це ком­панія, яка зай­мається виключно насінництвом. Сьо­годні в Ук­раїні ми пред­став­ляємо влас­­ні се­лекційні на­пра­цю­ван­ня по п’яти куль­ту­рах, се­ред яких: ку­ку­руд­за (понад 40 гібридів), со­няш­ник (25 гібридів), сор­­­го (4 сор­ти), пше­ни­ця (3 сор­ти) та соя (3). Ос­нов­на пе­ре­ва­га насіння від RAGT Semences — це іно­зем­не ви­роб­ництво з ви­со­кою якістю. В Ук­раїні ком­панія пра­цює фактично із 2009 ро­ку, з кож­ним ро­ком на­ро­щу­ю­чи свої мож­ли­вості та по­туж­ності. Так, за останні три роки компанія займає лідируючі позиції по пос­тавці насіння гібридів кукурудзи та сорго товаровиробникам України», — відмітив пан В’яче­слав.
Ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ли нові технічні рішен­ня що­до зберіган­ня зер­на, зо­к­ре­ма мобільні схо­ви­ща від ком­панії AGI, які є відмінною аль­тер­на­ти­вою до­ро­го­вартісним еле­ва­то­рам і да­ють змо­гу зберіга­ти зер­но три­ва­лий час із мож­ливістю про­ве­ден­ня всіх тех­но­логічно не­обхідних опе­рацій (вен­ти­лю­ван­ня, кон­троль тем­пе­ра­ту­ри, пе­ре­ван­та­жен­ня) із мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми. Як відміти­ли у ком­панії, ста­леві мобільні зер­но­с­хо­ви­ща — це щось се­реднє між еле­ва­то­ром та зберіган­ням зер­на у ру­ка­вах.
 
   Ок­ре­мим бло­ком про­гра­ми у рам­ках AGROEXPO-2015 прой­шов куль­тур­но-роз­ва­жаль­ний захід «По­кровсь­кий яр­ма­рок» із міні-ек­с­по­зиціями, кон­кур­са­ми, ча­с­ту­ван­ня­ми, ви­с­ту­па­ми твор­чих ко­лек­тивів та ви­с­тав­кою-про­да­жем то­варів від майстрів де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­с­тецтва з усіх ку­точків Ук­раїни.

Інтерв'ю
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0