Спецможливості
Техніка та обладнання

AGROEXPO — справжня націо­наль­­­на ви­с­тав­ка

09.11.2015
1143
AGROEXPO — справжня націо­наль­­­на ви­с­тав­ка фото, ілюстрація

Із 1 по 3 жовт­ня у Кіро­во­граді про­хо­ди­ла щорічна сільсько­-го­с­по­дарсь­ка ви­с­тав­ка AGROEXPO-2015. Уже третій рік поспіль во­на не пе­ре­стає ди­ву­ва­ти відвіду­вачів та учас­ників своїми ши­ро­ки­ми мож­ли­во­с­тя­ми що­до ор­ганізації та ро­бо­ти.

Із 1 по 3 жовт­ня у Кіро­во­граді про­хо­ди­ла щорічна сільсько­-го­с­по­дарсь­ка ви­с­тав­ка AGROEXPO-2015. Уже третій рік поспіль во­на не пе­ре­стає ди­ву­ва­ти відвіду­вачів та учас­ників своїми ши­ро­ки­ми мож­ли­во­с­тя­ми що­до ор­ганізації та ро­бо­ти.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Як і го­дить­ся для ви­с­тав­ки та­ко­го мас­шта­бу, її відкрив міністр аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни Олексій Пав­лен­ко, який відзна­чив зна­чимість сільсько­го гос­по­дар­ст­ва в Ук­раїні. Очільник міністер­ст­ва відмітив, що на сьо­годні аг­рар­на Ук­раїна го­дує по­над 120 млн осіб, хо­ча по­тенційні мож­ли­вості — 440 млн осіб. За аг­робізне­сом — май­бутнє, підкрес­лив міністр аг­рар­ної політи­ки у своєму вступ­но­му слові.
Ор­ганіза­то­ра­ми ви­с­тав­ки бу­ли: Міністер­ст­во аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, Тор­го­во-про­мис­ло­ва па­ла­та Ук­раїни, Фе­де­рація ро­бо­то­давців Ук­раїни, Національ­на ака­демія аг­рар­них на­ук Ук­раїни, асоціація підприємств — ви­роб­ників техніки та об­лад­нан­ня для аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су «Ук­ра­г­ро­маш», Все­ук­раїнська гро­мадсь­ка ор­ганізація «Ук­раїнська асоціація аг­рар­них інже­нерів», Кіро­во­градсь­ка обл­дер­ж­адміністрація.
Про­де­мон­ст­ру­ва­ти свою мак­си­маль­ну но­мен­к­ла­ту­ру про­дукції за ба­жан­ня мог­ли всі ек­с­по­нен­ти, ад­же цьо­го ро­ку пло­ща ви­с­тав­ко­во­го ком­плек­су бу­ла роз­ши­ре­на до ре­корд­них для Ук­раїни розмірів — 77 100 м2 від­кри­тої ви­с­тав­ко­вої площі та 9100 м2 — кри­тої. За­галь­на кількість ком­паній-ек­с­по­нентів ста­но­ви­ла 450 учас­ників, се­ред яких бу­ли пред­став­лені як вітчиз­няні, так і світові брен­ди. До речі, світові ви­роб­ни­ки техніки та її ди­ле­ри ак­тив­но до­лу­ча­ють­ся до участі у ви­с­тавці. Зо­к­ре­ма, хотіло­ся б відзна­чи­ти такі ком­панії, як Versatile, Case IH, John Deere, Zeppelin, АМА­КО. За­галь­на кількість відвіду­вачів за три дні ви­с­тав­ки ста­но­ви­ла 19 400 осіб.
Те­ма­тичні розділи ви­с­тав­ки та­кож бу­ло знач­но роз­ши­ре­но. Відвіду­вачі ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­ти­ся з ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми у рос­лин­ництві та тва­рин­ництві. Та­кож бу­ли ши­ро­ко пред­став­лені й інші аг­ро­ви­роб­ничі на­пря­ми: транс­порт і спеціаль­на техніка, будівництво та аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка, еко­логія та пе­ре­роб­ка відходів, лісо­ве та при­са­диб­не гос­по­дар­ст­во.
Про­те особ­ливість цієї ви­с­тав­ки, як відзна­чає більшість відвіду­вачів, — це мож­ливість оціни­ти техніку не в ста­тиці, на стенді, а в полі — на спеціаль­но­му полігоні для де­мон­ст­рацій. Цьо­го ро­ку по­льові де­мон­ст­рації про­хо­ди­ли у шир­шо­му фор­маті: ра­зом із уже звич­ни­ми для відвіду­вачів пла­но­ви­ми по­ка­за­ми техніки для АПК ор­ганіза­то­ри підго­ту­ва­ли но­во­вве­ден­ня — індивіду­альні по­льові де­мон­ст­рації. Свої но­вин­ки техніки змог­ли по­ка­за­ти у ро­боті як світові брен­ди, так і вітчиз­няні.

  Як завжди, ве­ли­ка ува­га бу­ла при­ку­та до техніки іно­зем­них ком­паній — Lemken, Greate Plains,
Va..derstad. Про­те, окрім за­галь­но­го за­хоп­лен­ня, ажіотаж де­що стри­му­вав усім до­б­ре відо­мий фак­тор, який до­сить оригіна­ль­но оз­ву­чив фер­мер Се­мен По­ло­хать­ко із Віннич­чи­ни: «Їм би трішки зни­зи­ти вартість на цю техніку, то їй би ціни не бу­ло». На сусідніх ділян­ках не гірше від за­кор­дон­ної техніки пра­цю­ва­ли вітчиз­няні аг­ре­га­ти. Зо­к­ре­ма, дис­кові бо­ро­ни та об­при­с­ку­вачі від ПАТ «Чер­во­на зірка», дис­кові бо­ро­ни ви­роб­ництва ЛКМЗ (Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод), БІЛОЦЕРКІВМАЗ, Харківсько­го трак­тор­но­го за­во­ду, ПАТ «Бер­дянські жат­ки» та ба­га­то ін.
Крім то­го, на AGROEXPO-2015 аг­рарії ма­ли змо­гу ку­пи­ти сільгосптехніку де­шев­ше, ніж за­зви­чай. У ком­паній, які до­лу­чи­лись до акції, діяли дві дис­контні акції — зниж­ки 5 і 10%
(10%-ву на­да­ва­ли на ви­с­тав­кові аг­ре­га­ти, а 5%-ву — у разі ук­ла­дан­ня кон­трак­ту на по­став­ку про­дукції під час пе­ребігу ви­с­тав­ки). Свою техніку зі зниж­кою про­да­ва­ли Lemken, «Чер­во­на зірка», «Лозівські ма­ши­ни», Кра­силів­маш, Аг­ро­ре­сурс, Умань­­фер­ммаш. Та­кож до акції до­лу­чи­лись не тільки ви­роб­ни­ки техніки, а й ди­ле­ри. Зо­к­ре­ма, мож­на бу­ло прид­ба­ти техніку за зни­же­ною ціною у ПП «Аг­рохім», яке зай­мається по­ста­чан­ням ши­ро­ко­го асор­ти­мен­ту про­дукції для вирішен­ня ціло­го ком­плек­су сільсько­го­с­по­дарсь­ких за­вдань, а са­ме: аг­рохімікатів, до­б­рив, насіння, техніки від світо­вих ви­роб­ників. «Із кож­ним ро­ком ви­с­тав­ка на­би­рає обертів і в близь­ко­му май­бут­нь­о­му ста­не гідним кон­ку­рен­том київським ви­с­тав­кам», — го­во­рить Ва­лерій Ма­ли­шок, ди­рек­тор ПП «Аг­рохім».
   Ук­раїнський ви­роб­ник — ком­панія «Чер­во­на зірка» на цій ви­с­тавці пред­ста­ви­ла 30 оди­ниць техніки у ста­тичній ек­с­по­зиції, вісім — у полі і дві оди­ниці техніки — на май­дан­чи­ку для де­мон­ст­рації до­рож­ньо-будівель­ної техніки.
Будівель­ну техніку від «Чер­во­ної зірки» пред­став­ля­ли: аб­со­лют­на но­вин­ка — ек­с­ка­ва­тор ELEX та фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач, який аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми кла­су 1,4.
Ек­с­ка­ва­тор ELEX повністю ви­го­тов­ляється на базі по­туж­но­с­тей «Чер­во­ної зірки» з іно­зем­них та вітчиз­ня­них ком­плек­ту­ю­чих. Так, ра­му та кабіну ви­роб­ля­ють вла­сни­ми си­ла­ми за­во­ду, дви­гун — біло­русь­ко­го ви­роб­ництва, гід­рав­­ліка, мос­ти та трансмісія — італійсь­ко­го. Хотіло­ся б відміти­ти ве­ли­ку зацікав­леність аг­раріїв до техніки ПАТ «Чер­во­на зірка». Мож­на кон­ста­ту­ва­ти, що цьо­му спри­я­ла участь ком­панії в акції, про­те вар­то відда­ти на­леж­не і підви­щен­ню якості та тех­но­логічності техніки.
До речі, про акцію. За сло­ва­ми Сер­гія Чен­чи­ка, ди­рек­то­ра із мар­ке­тин­гу ТД «Чер­во­на зірка», всю техніку, що бу­­­ло пред­став­ле­но на ви­с­тавці, «розі­бра­ли» ще у пер­ший день її про­ве­ден­ня.
Із но­ви­нок ком­панії мож­на відміти­ти об­при­с­ку­вач із варіан­та­ми ши­ри­ни за­х­ва­ту 24 та 28 м, роз­ки­дач міне­раль­них до­б­рив і од­ну з ос­танніх но­ви­нок, про­те вже до­сить відо­мий про­дукт — 16-ряд­ну сівал­ку для про­сап­них куль­тур, ви­ро­щу­ва­них за тра­диційною та міні­маль­ною тех­но­логіями. Слід відміти­ти і про­ве­ден­ня ком­панією гли­бо­кої мо­дер­нізації зер­но­вих ме­ханічних сіва­лок та за­­­пуск у ви­роб­ництво сіва­лок із ро­бо­чою ши­ри­ною 4 та 6 м.
 
   Та­кож відвіду­вачі цьо­го за­хо­ду ма­ли змо­гу об­ра­ти най­кра­ще для се­бе рішен­ня що­до зберіган­ня зер­на, будівництва су­час­но­го еле­ва­то­ра, складів, ан­гарів. Ад­же на ви­с­тавці бу­ли при­сутні ком­панії, які на цьо­му до­б­ре зна­ють­ся і вже ма­ють по­бу­до­вані та функціону­ючі об’єкти. Так, до­сить ши­ро­ко бу­ло пред­став­ле­но ТОВ «ТБК “Го­ри­зонт”», яке пра­цює на рин­ку по­над вісім років і вже встиг­ло по­бу­ду­ва­ти низ­ку об’єктів для збе­рі­ган­ня зер­на (зо­к­ре­ма, де­які еле­ва­то­ри «Нібу­ло­ну» та Укр­ланд­фармінгу), різно­манітних торгівель­них ме­реж то­що. До речі, ком­панія та­кож бра­ла участь у ре­кон­ст­рукції кри­то­го павільйо­ну для про­ве­ден­ня цієї ви­с­тав­ки.
До­волі не­звич­ним ек­с­по­нен­том для аг­рар­ної ви­с­тав­ки ста­ла участь ук­раїнсько­го ви­роб­ни­ка сталі — ком­панії «Метінвест», яка пре­зен­ту­ва­ла ук­раїнським аг­рар­ним ком­паніям, що зай­ма­ють­ся ви­го­тов­лен­ням техніки, свій но­вий про­дукт — про­кат­ний лист сталі мар­ки 30MnB5, ви­роб­ле­ний за євро­пейсь­ким стан­дар­том EN10083-3 і при­зна­че­ний для ви­го­тов­лен­ня де­та­лей, схиль­них до підви­ще­но­го спра­цю­ван­ня, зо­к­ре­ма для ро­бо­чих ор­ганів грун­то­об­роб­ної техніки.

   Ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ла англійська сівал­ка Mzuri, яка про­во­дить висіван­ня зер­но­вих куль­тур за тех­но­логії стрип-тілл. «Цьо­го ро­ку че­рез по­су­ш­ли­ве літо прак­­­тич­но всі сільгоспви­роб­ни­ки зіт­кну­лись із про­бле­мою висіван­ня ріпа­ку. Точніше, не з про­бле­мою влас­не висі­ван­ня, а з от­ри­ман­ням йо­го сходів. На всіх по­лях, які бу­ло засіяно за ви­ко­ри­с­тан­ня тра­диційної тех­но­логії (лу­щен­ня, оран­ка, висів), ми спо­с­терігаємо нерівномірний роз­ви­ток рос­лин із відсот­ком схо­жих зер­нин, що не пе­ре­ви­щує 40%. Інші зернівки че­рез відсутність во­ло­ги про­сто ле­жать і че­ка­ють до­щу.
Про­те зовсім іншу кар­ти­ну спо­с­терігаємо на по­лях, де висіван­ня про­во­ди­ли за си­с­те­мою стрип-тілл на­шою сівал­кою. У всіх гос­по­дар­ст­вах от­ри­ма­ли 100%-й рівень сходів ріпа­ку. І все це за склад­них висівних умов — за два мі­­сяці до та півто­ра місяці після висіван­ня на по­ля не ви­па­ло ні краплі до­щу», — го­во­рить ди­рек­тор ПП «Хутірець», яке є пред­став­ни­ком ком­панії Mzuri в Ук­раїні, Во­ло­ди­мир Бой­ко.
 
   У кри­то­му павільйоні ви­с­тав­ки зібра­лись ви­роб­ни­ки насіння, до­б­рив, об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на, си­с­тем навігації та кон­тро­лю за ви­роб­ни­чи­ми про­це­са­ми. Тож об’єктів для ог­ля­ду та вда­ло­го ви­бо­ру бу­ло чи­ма­ло.
Ком­панія RAGT Semences, яка є фра­н­­­­­цузь­ким сімей­ним підприємством із ві­­ковою історією, поділи­лась з учас­ни­ка­ми ви­с­тав­ки своїми ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми. Зо­к­ре­ма, В’яче­слав Крас­нюк, регіональний ме­не­д­жер у південній ча­с­тині Ук­­­раїни, відмітив ви­со­ку зацікав­леність ук­раїнських аг­раріїв до про­дукції цієї ком­­­­панії. «РАЖТ Семенс— це ком­панія, яка зай­мається виключно насінництвом. Сьо­годні в Ук­раїні ми пред­став­ляємо влас­­ні се­лекційні на­пра­цю­ван­ня по п’яти куль­ту­рах, се­ред яких: ку­ку­руд­за (понад 40 гібридів), со­няш­ник (25 гібридів), сор­­­го (4 сор­ти), пше­ни­ця (3 сор­ти) та соя (3). Ос­нов­на пе­ре­ва­га насіння від RAGT Semences — це іно­зем­не ви­роб­ництво з ви­со­кою якістю. В Ук­раїні ком­панія пра­цює фактично із 2009 ро­ку, з кож­ним ро­ком на­ро­щу­ю­чи свої мож­ли­вості та по­туж­ності. Так, за останні три роки компанія займає лідируючі позиції по пос­тавці насіння гібридів кукурудзи та сорго товаровиробникам України», — відмітив пан В’яче­слав.
Ве­ли­ку зацікав­леність у відвіду­вачів вик­ли­ка­ли нові технічні рішен­ня що­до зберіган­ня зер­на, зо­к­ре­ма мобільні схо­ви­ща від ком­панії AGI, які є відмінною аль­тер­на­ти­вою до­ро­го­вартісним еле­ва­то­рам і да­ють змо­гу зберіга­ти зер­но три­ва­лий час із мож­ливістю про­ве­ден­ня всіх тех­но­логічно не­обхідних опе­рацій (вен­ти­лю­ван­ня, кон­троль тем­пе­ра­ту­ри, пе­ре­ван­та­жен­ня) із мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми. Як відміти­ли у ком­панії, ста­леві мобільні зер­но­с­хо­ви­ща — це щось се­реднє між еле­ва­то­ром та зберіган­ням зер­на у ру­ка­вах.
 
   Ок­ре­мим бло­ком про­гра­ми у рам­ках AGROEXPO-2015 прой­шов куль­тур­но-роз­ва­жаль­ний захід «По­кровсь­кий яр­ма­рок» із міні-ек­с­по­зиціями, кон­кур­са­ми, ча­с­ту­ван­ня­ми, ви­с­ту­па­ми твор­чих ко­лек­тивів та ви­с­тав­кою-про­да­жем то­варів від майстрів де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­с­тецтва з усіх ку­точків Ук­раїни.

Інтерв'ю
Во­ло­ди­мир Яков­чук, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Євраліс Се­менс Ук­раї­на
Ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раї­на» Во­ло­ди­мир Яков­чук розповідає про новинки французького насінницького бренда сезону-2017 та «закулісне» життя компанії.
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее

1
0