Спецможливості
Техніка та обладнання

Agritechnica 2015: сезон високотехнологічної моди відкрито!

17.12.2015
1250
Agritechnica 2015: сезон високотехнологічної моди відкрито! фото, ілюстрація

Я не стану Христофором Колумбом, якщо скажу, що Agritechnica — це найбільша виставка сільгосп­машино­­будування та чи не найбільша аграрна виставка у світі. Що два роки вона вражає своїми розмірами та розмахом. І цей рік, коли виставка святкувала своє 30-річчя (!), не став винятком: 2907 експонентів, у тому числі 1627 зарубіжних, на площі понад 40 га (!) продемонстрували унікальну для всього світу пропозицію сучасної сіль­госптехніки, а також комплектуючих і запчастин до неї

Я не стану Христофором Колумбом, якщо скажу, що Agritechnica — це найбільша виставка сільгосп­машино­­будування та чи не найбільша аграрна виставка у світі. Що два роки вона вражає своїми розмірами та розмахом. І цей рік, коли виставка святкувала своє 30-річчя (!), не став винятком: 2907 експонентів, у тому числі 1627 зарубіжних, на площі понад 40 га (!) продемонстрували унікальну для всього світу пропозицію сучасної сіль­госптехніки, а також комплектуючих і запчастин до неї

За кількістю відвіду­вачів, а їх бу­ло по­над 450 000, ви­с­тав­ка Agritechnica вко­т­ре ста­ла ре­­­корд­с­ме­ном. В умо­вах ни­­­­­­­­ніш­ньої склад­ної си­ту­ації на рин­ках ця ви­с­тав­ка, за­вдя­ки сво­їй унікальній інфор­маційній про­по­зиції, є іде­аль­ною інфор­маційною плат­фор­мою для фер­мерів, аг­ро­сервісних підприємств і тор­го­вель­них фірм. Тут во­ни ма­ли чу­до­ву на­го­ду порівня­ти, об­го­во­ри­ти і, сподіваємо­ся, — знай­ти пра­виль­ний шлях для май­бут­­ньо­го роз­вит­ку.
Звісно, найбільше відвіду­вачів (близь­ко 347 000 осіб) при­бу­ло із Німеч­чи­ни, 104 000 іно­зем­них відвіду­вачів пред­став­ля­ли 124 країни світу. З-поміж них пе­ре­ва­жа­ли пред­став­ни­ки із Нідер­ландів (13 000), Швей­царії
(10 000), Австрії (9900), Ірландії (6900), Данії (5800), Франції (4300), Швеції (4100), Фінляндії (3700) і Ве­ли­кої Бри­танії (3200). Для май­же 15 000 керівників ве­ли­ких гос­по­дарств із Се­ред­ньої і Східної Євро­пи Agritechnica є своєрідним міжна­род­ним інве­с­тиційним трампліном, тож найбільшу зацікав­леність про­яви­ли пред­став­ни­ки аг­ро­сек­то­ру Польщі (2700), Чехії (1700), Ру­мунії (1500), Лит­ви (1400), Угор­щи­ни (1400) і Росії (1200).
Всесвітній ха­рак­тер ви­с­тав­ки вра­жа­ю­че підкрес­лив ви­со­ку ак­тивність від­віду­вачів із-за оке­а­ну. Так, із Пів­ніч­ної, Півден­ної та Цен­т­раль­ної Аме­ри­ки при­бу­ло 7200 відвіду­вачів, із країн Оке­анії — 1000, Ки­таю — 700, Індії — 700, а та­кож 1200 — із країн Аф­ри­ки.
Втім, цей міжна­род­ний захід вра­жає не ли­ше чис­лом ек­с­по­нентів та відвіду­вачів, а й кількістю пред­став­ле­них на ньо­му но­ви­нок та інно­вацій. Ад­же по­при те, що технічні аг­ро­но­вин­ки з’яв­ля­ють­ся що­ро­ку, ба­га­то ком­паній ви­во­дять їх «на публіку» са­ме на Agritechnica. Більше, швид­ше, шир­ше — це са­ме ті ха­рак­те­ри­с­ти­ки, що й далі про­дов­жу­ють виз­на­ча­ти па­ра­ме­т­ри ба­га­ть­ох роз­ро­бок у га­лузі сільгосп­тех­ніки. Про­те сьо­годні во­ни по­пов­ню­ють­ся здебільшо­го но­ви­ми роз­роб­ка­ми у га­лузі еле­к­трон­ної та сен­сор­ної тех­ніки і виз­на­ча­ють ступінь інно­вацій­нос­ті ма­шин і си­с­тем.
Тен­денція до ав­то­ма­ти­зації ро­бо­чих про­цесів у рос­лин­ництві су­про­во­­джує­ться відповідни­ми роз­роб­ка­ми інте­лек­ту­аль­но­го про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня, яке по­кли­ка­не до­по­мог­ти аг­рарієві впо­ра­ти­ся зі зро­с­та­ю­чи­ми ви­мо­га­ми підви­щен­ня рівня без­пе­ки, до­ку­мен­ту­ван­ня, відсте­жу­ван­ня про­дукції, логіс­ти­ки, ме­недж­мен­ту ма­шин­­но-трак­тор­но­го пар­ку, кон­тро­лю над ма­ши­на­ми та мі­німізації періодів про­сто­ю­ван­ня тех­ніки і ви­т­рат на ре­монт. Роз­роб­ки, су­про­во­д­жу­вані інте­лек­ту­аль­ною та вод­но­час про­стою си­с­те­мою ме­недж­мен­ту да­них, спри­я­ють ви­ник­нен­ню взаємо­пов’яза­них струк­тур, що відо­б­ра­жа­ють увесь ви­роб­ни­чий лан­цю­жок — від по­ля до ко­ри­с­ту­ва­ча.
Тож, на дум­ку ек­с­пертів та пред­став­ників ЗМІ, клю­чо­вим век­то­ром Agritechnica 2015 ста­ла впев­неність у то­му, що ера ви­ко­ри­с­тан­ня тра­диційної сільгосптехніки (особ­ли­во у рос­лин­ництві) добігає сво­го кінця. Ком­панії нині ак­тив­но ек­с­пе­ри­мен­ту­ють із си­с­те­ма­ми точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, у т. ч. си­с­те­ма­ми моніто­рин­гу ста­ну грунтів і рос­лин у ре­аль­но­му часі, ав­то­ном­но­го водіння й обміну да­ни­ми між технікою на полі та офісом. Су­часні трак­то­ри, ком­бай­ни, об­при­с­ку­вачі «на­шпи­го­вані» та­кою кількістю різно­манітних функцій та мож­ли­во­с­тей, що більше на­га­ду­ють космічні ко­раблі із фан­та­с­тич­них ро­манів. І го­ло­вне — ке­ру­ва­ти та­ки­ми «ко­раб­ля­ми» вже має не про­сто водій чи мехініза­тор, ком­бай­нер або трак­то­рист, а Йо­го Ве­личність ме­не­д­жер ма­ши­ни, ОПЕ­РА­ТОР, яко­му відво­дить­ся, скоріше, роль спо­с­теріга­ча за про­це­сом, аніж йо­го ак­тив­но­го учас­ни­ка. А до то­го ж, щоб уп­рав­ля­ти но­вим технічним за­со­бом, інко­ли навіть спеціаль­ної се­ред­ньої освіти не ви­с­та­чає…
Роз­повісти про все по­ба­че­не на ви­с­тавці — це так са­мо не­ре­аль­но, як роз­ши­ф­ру­ва­ти ДНК пше­ниці або по­ра­ху­ва­ти кількість меш­канців зви­чай­но­го лісо­во­го му­раш­ни­ка, тож у про­по­но­ва­но­му ма­теріалі ми оз­най­о­ми­мо вас, ша­новні чи­тачі, ли­ше з тим, що осо­би­с­то вра­зи­ло нас, ре­дак­торів жур­на­лу (ми зви­чайні лю­ди — без за­датків су­пер­ме­на, тож що змог­ли обійти та по­ба­чи­ти — з тим охо­че поділи­мо­ся з ва­ми). Звісно, пер­ше, що ки­ну­ло­ся в очі, — це чемпіони, тоб­то ком­панії, які, як оті олімпійці, зібра­ли на­го­ро­ди та от­ри­ма­ли ла­в­ри за не­по­вторність і ви­нахідництво (найбільше їх зібра­ла ком­панія «Джон Дір» — три зо­лоті та де­сять срібних!).

AGCO та «Трак­тор ро­ку»
На Agritechnica 2015 бу­ло виз­на­че­но ла­у­ре­атів премії «Трак­тор ро­ку’2016». Во­на вру­чається не­за­леж­ним журі із ви­со­ко­ком­пе­тент­них євро­пейсь­ких жур­налістів і при­су­д­жується но­вим мо­де­лям ма­шин, ма­сові про­дажі яких роз­поч­нуть­ся на­ступ­но­го ро­ку. Премію вру­ча­ють у чо­ти­рь­ох номінаціях: «Кра­щий трак­тор», «Кра­щий спеціалізо­ва­ний трак­тор», «Зо­ло­тий ди­зайн» і «Най­ко­рисніший трак­тор». Ос­тан­ня номінація за­по­чат­ко­ва­на ли­ше цьо­го ро­ку, у ній бе­руть участь ма­ши­ни із мак­си­маль­ною опе­раційною ма­сою 8500 кг, що ос­на­щені дви­гу­на­ми, які ма­ють не більше ніж чо­ти­ри циліндри і по­тужністю по­над 70 к. с.
У номінації «Кра­щий спеціалізо­ва­ний трак­тор» (оціню­ють­ся ма­ши­ни для са­ду та ви­но­град­ників) пе­ре­мож­цем став Same Frutteto S 90.3 ActiveDrive. Цей трак­тор ком­плек­тується три­циліндро­вим дви­гу­ном об’ємом 3 л. Мак­си­маль­на йо­го по­тужність — 90 к. с. за
2200 об./хв, крут­ний мо­мент — 346 Нм.
А от брен­ди кор­по­рації AGCO обійшли де­сят­ки кон­ку­рентів і здо­бу­ли за­слу­же­ну пе­ре­мо­гу в інших трьох із чо­ти­рь­ох мож­ли­вих номінацій.
Пе­ре­мож­цем у номінації «Най­ко­рисніший трак­тор» ста­ла ма­ши­на Massey Ferguson 5713Sl. Цей трак­тор ос­на­ще­но 16-кла­пан­ним чо­ти­ри­циліндро­вим дви­гу­ном об’ємом 4,4 л. Мак­си­маль­на по­тужність — 125 к. с. за 2200 об./хв. Мак­си­маль­ний крут­ний мо­мент — 545 Нм. Дви­гун відповідає ви­мо­гам за нор­ма­ми стан­дар­ту Stage 4. Ма­ши­на ком­плек­тується гідравлічни­ми на­со­са­ми по­тужністю 58, 100 або 110 л/хв. Massey Ferguson 5713Sl мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як на­ван­та­жу­вач, так і для ви­ко­нан­ня по­льо­вих робіт.
Приз за кра­щий ди­зайн (номінація «Зо­ло­тий ди­зайн») от­ри­мав трак­тор Valtra N 174 Versu. Він за­без­пе­че­ний 16-кла­пан­ним чо­ти­ри­циліндро­вим дви­гу­ном об’ємом 4,9 л і по­тужністю 165 к. с. За підви­ще­но­го на­ван­та­жен­ня за­вдя­ки си­с­темі еле­к­трон­но­го уп­равління Engine Power Management йо­го по­тужність мож­на збільши­ти до 185 к. с. Мак­си­ма­ль­ний крут­ний мо­мент ста­но­вить 680 Нм. Дви­гун та­кож відповідає ви­мо­гам стан­дар­ту Stage 4. Трак­тор Valtra N174 ком­плек­тується гідравлічни­ми на­со­са­ми по­тужністю 115 або 200 л/хв. Мак­си­маль­на ва­га ма­ши­ни мо­же до­ся­га­ти 11 т.
І на­решті «Кра­щим трак­то­ром 2016 ро­ку» став Fendt 1050 Vario. Ця ма­ши­на на­ле­жить до най­новішої і най­по­тужнішої серії німець­ко­го ви­роб­ни­ка, яка з’яви­ла­ся на рин­ку тільки цьо­го ро­ку. До технічної лінійки вхо­дять чо­ти­ри мо­делі по­тужністю від 380 до 500 к. с. із 12,4-літро­ви­ми ше­с­ти­циліндро­ви­ми дви­гу­на­ми MAN. Трак­то­ри при­зна­чені для ви­ко­нан­ня ши­ро­ко­го спе­к­т­ра по­льо­вих робіт і ком­форт­но по­чу­ва­ю­ть­ся на до­ро­гах за­галь­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня, роз­ви­ва­ю­чи мак­си­маль­ну швидкість до 60 км/год. До­дат­ко­ва їхня пе­ре­ва­га — ком­пактність. Fendt 1000 ди­вує не­ве­ли­ки­ми розміра­ми і ва­гою. Так, ви­со­та трак­то­ра-пе­ре­мож­ця не пе­ре­ви­щує 3,6 м, а ва­га — 14 т.
У кабіні трак­торів но­вої серії зроб­ле­но де­які вдо­с­ко­на­лен­ня. Зо­к­ре­ма, є опція підігріван­ня та очи­щен­ня ло­бо­во­го скла, а та­кож бічних, що га­ран­то­ва­но за­без­пе­чує чу­до­вий ог­ляд — 250°. У пе­редній ча­с­тині ка­по­та мож­на вста­нов­лю­ва­ти ка­ме­ру, яка не тільки поліпшить ог­ля­довість, але й до­по­мо­же ефек­тивніше уп­рав­ля­ти ма­ши­ною із пе­реднім навішу­ван­ням.
Fendt 1050 — най­по­тужніший трак­тор у цій лінійці. У ньо­го 12,5-літро­вий дви­гун із шістьма циліндра­ми і 24 кла­па­на­ми. Йо­го по­тужність до­ся­гає 520 к. с, а мак­си­маль­ний крут­ний мо­мент — 2420 Нм. Трак­тор ком­плек­тується гідравлічни­ми на­со­са­ми із про­пу­ск­ною спро­можністю до 442 л/хв.
CLAAS
Цей провідний євро­пейсь­кий ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки про­де­мон­ст­ру­вав новітні тех­но­логії та роз­роб­ки на стенді пло­щею 5500 м2. Ком­панія пред­ста­ви­ла на ви­с­тавці по­над 50 оди­ниць своєї техніки. Журі — провідні про­фесіона­ли у га­лузі сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня — ви­со­ко оціни­ли ро­бо­ту фахівців CLAAS та на­го­ро­ди­ли ком­панію п’ять­ма срібни­ми мо­де­ля­ми, виз­на­ли зер­ноз­би­раль­ний ком­байн LEXION 700 ма­ши­ною 2016 ро­ку, а ко­ман­ду CLAAS відзна­чи­ли за кра­щу мар­ке­тин­го­ву кам­панію у номінації «Відмінна ро­бо­та».
 Си­с­те­ма 4D-очи­щен­ня зер­на на зер­но­зби­раль­них ком­бай­нах LEXION 700
До­нині ос­таннім до­сяг­нен­ням техніки, за­сто­со­ва­ним у ма­ши­нах CLAAS для ком­пен­сації по­пе­реч­них ухи­лів, бу­ла си­с­те­ма 3D-очи­щен­ня. Нова система 4D значно полегшує управління гібридних LEXION 700-ї серії в умовах доволі складних рельєфів поля і дає змогу повністю використовувати їхню продуктивність за рахунок більш рівномірного розподілу хлібної маси в системах сепарації та очистки.
 Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю по­то­ку ма­си на зер­ноз­би­раль­них ком­бай­нах LEXION 700
Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю по­то­ку ма­си — но­вий помічник ме­ханіза­то­ра на ком­байні LEXION 700, який бе­ре на се­бе кон­троль за по­то­ком ма­си від жат­ки до подрібню­ва­ча со­ло­ми. Це дає змо­гу до­сяг­ти мак­си­маль­ної про­дук­тив­ності і вод­но­час уник­ну­ти кри­тич­но ви­со­ких на­ван­та­жень за ве­ли­ко­го по­то­ку ма­си.
 Си­с­те­ма MULTI CROP CRACKER (MCC) MAX на но­во­му кор­моз­би­раль­но­му ком­байні JAGUAR
MCC MAX — це но­ва си­с­те­ма об­роб­ки ку­ку­руд­зи на си­лос, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­на у ком­байні JAGUAR. Вальці зернового процесора MCC MAX дають змогу працювати за довжини подрібнення кукурудзи від 7 до 22 мм, що, звичайно, оцінять як біоенергетики, так і молочники. Порівняно із традиційними процесорами, MCC MAX дає змогу досягати більшого вмісту ефективної клітковини та енергії за рахунок структурності маси і її відмінної обробки. Це підви­щує на­дої мо­ло­ка за зни­жен­ня по­тре­би у до­дат­ко­вих кор­мах.
 Си­с­те­ма AUTOMATIC PPRESSURE CONTROL — новинка в управлінні прес-підбирачів CLAAS QUADRANT. Завдяки APC, системі автоматичного регулювання пресуючого зусилля, якою оснащені прес-підбирачі QUADRANT 5200 і 4200, що призначені для формування великогабаритних тюків, навіть недосвідчені оператори тепер зможуть досягти максимальної продуктивності і отримати рівномірноспресовані тюки. Ступінь пресуючого зусилля визначається залежно від навантаження на корпус преса та якості використовуваного шпагату.
 Аси­с­тент роз­бив­ки за­го­нок CLAAS — ско­ро­чен­ня тех­но­логічно­го ча­су на 6%
До­нині по­ле роз­би­ва­ють на за­гін­ки на ос­нові досвіду та за ус­та­ле­ною звич­кою, тоб­то ви­хо­дя­чи із найбільшої до­вжи­ни го­ну. Із уп­ро­ва­д­жен­ням аси­с­тен­та роз­бив­ки за­гі­нок CLAAS упер­ше ста­ло мож­ли­вим виз­на­ча­ти стра­тегію ру­ху ма­ши­ни для кож­но­го кон­крет­но­го ви­пад­ку і точ­но про­гно­зу­ва­ти потрібний для ви­ко­нан­ня ро­бо­ти час. Ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків да­ють змо­гу виз­на­чи­ти час, не­обхідний для об­роб­ки по­ля. У се­ред­нь­о­му час об­роб­ки по­ля ско­ро­чується на 6%!
Крім за­слу­же­них мо­де­лей, ком­панія CLAAS пред­ста­ви­ла ба­га­то но­ви­нок, го­ло­вною з-поміж яких ста­ла інно­вація у за­готівлі си­ло­су — нова технологія і зерновий процесор SHREDLAGE, особливий принцип, яких дає змогу отримати відмінний кукурудзяний силос за довжини подрібнення 26–30 мм. У цьому інноваційному процесорі компоненти кукурудзи на силос підда­ють­ся інтен­сив­но­му ме­ханічно­му впли­ву з бо­ку вальців. За­па­тен­то­ва­на по­верх­ня вальців дає змо­гу ефек­тив­но подрібни­ти стрижні ку­ку­руд­зя­них ка­чанів, роз­тер­ти зер­но і розще­пи­ти ли­с­то­с­те­бло­ву ма­су вздовж во­ло­кон. У ре­зуль­таті цьо­го знач­но підви­щується енер­ге­тич­на цінність си­ло­су, збільшується вміст ефек­тив­но­го во­лок­на, до­ся­га­ють­ся хо­ро­ший рівень ущільнен­ня і відмінні по­каз­ни­ки фер­мен­тації. Та­ким чи­ном SHREDLAGE — це відмінний корм, що дає змо­гу от­ри­ма­ти більше мо­ло­ка і здо­ро­ве поголів’я.
Ком­панія CLAAS от­ри­ма­ла ліцензію на ви­роб­ництво вальців цієї зер­но­дро­бар­ки і ви­роб­ля­ти­ме їх у май­бут­нь­о­му на за­воді CLAAS Industrietechnik у Па­дер­борні.
Крім то­го, ком­бай­ну Claas Lexion 700 при­своїли зван­ня «Ма­ши­на ро­ку’2016» у ка­те­горії «Зер­ноз­би­раль­ний ком­байн». Відзна­чи­мо, що торік «Ма­ши­ною 2015 ро­ку» на ви­с­тавці SIMA бу­ло виз­на­но зер­ноз­би­раль­ний ком­байн мо­дель­но­го ря­ду Tucano.
 
Case IH
Ком­панія пред­ста­ви­ла не ли­ше аб­со­лют­но нові при­ваб­ливі роз­роб­ки, се­ред яких і трак­тор Optum CVX (він от­ри­вав відзна­ку «Ма­ши­на ро­ку»), а й клю­чові до­сяг­нен­ня та інно­вації, впро­ва­д­жені на вже пе­ревіре­них на прак­тиці мо­де­лях. Зо­к­ре­ма, крім трак­торів Quadtrac і Magnum Rowtrac, ос­на­щен­ня опціональ­ни­ми гу­се­нич­ни­ми при­во­да­ми та­кож от­ри­ма­ли ком­бай­ни серій 140 та 240: це яс­к­ра­вий до­каз то­го, що Case IH зберігає пе­ре­дові по­зиції «Ліде­ра гу­се­нич­ної техніки» у клю­човій сфері за­хи­с­ту грун­ту.
Но­ва серія енер­го­на­си­че­них трак­торів Optum CVX вклю­чає дві мо­делі по­тужністю 270 і 300 к. с. за 2100 об./хв. По­тужність «стар­шої» мо­делі при цьо­му мо­же бу­ти до­дат­ко­во збільше­на до 313 к. с. за 1800 об./хв.
Обид­ва трак­то­ри ком­плек­ту­ють­ся 6,7-літро­ви­ми дви­гу­на­ми NEF, що відповіда­ють ви­мо­гам що­до шкідли­вих ви­кидів за стан­дар­том Stage 4. У дви­гу­нах ви­ко­ри­с­та­но нові ма­теріали для кла­панів, а та­кож зміне­но кон­ст­рукцію го­ло­вки бло­ка циліндрів, щоб за­без­пе­чи­ти ви­щий ступінь стис­нен­ня. Та­кож мас­ля­ний піддон те­пер є ча­с­ти­ною ра­ми і вод­но­час підси­лює її та зни­жує вібраційний стрес для дви­гу­на. За­вдя­ки цьо­му та­кож вдається збільши­ти ко­рис­не на­ван­та­жен­ня трак­то­ра до 5 т. Ємність ба­ка місткістю 630 л за­без­пе­чує до­волі три­ва­лу ро­бо­ту без по­тре­би до­за­прав­лен­ня. До­дат­ко­вий час мож­на от­ри­ма­ти за­вдя­ки еле­к­трон­но­му уп­равлінню дви­гу­ном, що дає змогу зни­жувати йо­го обер­таль­ну ча­с­то­ту під час про­стою трак­то­ра від 850 до 650 об./хв.
Мак­си­маль­на швидкість ру­ху трак­торів мо­же до­ся­га­ти 50 км/год, а за зад­нь­о­го хо­ду — 27 км/год. Для підви­щен­ня без­пе­ки ру­ху до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня як опцію ви­роб­ник про­по­нує ус­та­нов­лен­ня ABS.
Трак­тор ос­на­ще­но дво­ма ВВП: задній має чо­ти­ри швид­кості до 1940 об./хв, пе­редній — дві. При цьо­му пе­реднє навішен­ня ви­т­ри­мує ва­гу по­над 5 т, а заднє — 11 т. Гідравлічна си­с­те­ма має про­пу­ск­ну здатність 165 л/хв, але мож­ли­ве вста­нов­лен­ня на­со­са по­тужністю 220 л/хв.
Optum CVX та­кож от­ри­ма­ли но­вий ди­зайн ка­по­та і кабіни із три­вимірним світлодіод­ним освітлен­ням. У пла­нах Case — ви­ко­ри­с­тан­ня сти­лю Optum CVX для всіх своїх трак­торів.
Май­же по­вне уник­нен­ня втрат зер­на — ха­рак­тер­на ри­са но­вих ком­байнів серії Axial Flow 140, вра­хо­ву­ю­чи те, що ви­роб­ник про­дов­жує вдо­с­ко­на­лю­ва­ти по­тужність, про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня та надійність цієї техніки. Функція ком­пен­сації схилів Cross Flow ав­то­ма­тич­но вирівнює до 12% на­хи­лу трак­то­ра без втру­чан­ня водія. Для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­ної про­дук­тив­ності си­с­те­ма ак­ти­вується ли­ше тоді, ко­ли во­на не­обхідна.
Ви­роб­ник втілив цілу низ­ку по­ба­жань клієнтів у мо­де­лях 2016 ро­ку. Це, зо­к­ре­ма, вдо­с­ко­на­лен­ня ок­ре­мих тех­но­логічних де­та­лей, що за­без­пе­чу­ють ви­щу ро­бо­чу про­дук­тивність, а саме про­стий пе­рехід від вал­ку­ван­ня до подрібнен­ня со­ло­ми. Особ­ли­вої ува­ги за­слу­го­вує до­дат­ко­вий гу­се­нич­ний привід ти­пу F від Zuidberg Tracks® — ви­роб­ни­ка гу­мо­вих гу­се­нич­них рушіїв із Нідер­ландів. Такі гу­се­ничні рушії бу­ло роз­роб­ле­но для мо­де­лей Case IH 140 із но­вою бор­то­вою пе­ре­да­чею.
Мо­делі серії 240 та­кож при­вер­та­ють до се­бе ува­гу — на­сам­пе­ред за­вдя­ки поліпшеній про­дук­тив­ності та ефек­тив­ності. Зміни, яких за­знав роз­ки­дач со­ло­ми, за­без­пе­чу­ють рівномірніше роз­поділен­ня відходів за більшою ши­ри­ною за­хва­ту різа­ль­но­го апа­ра­та. Цей про­цес мож­на кон­тро­лю­ва­ти зсе­ре­ди­ни кабіни і за по­тре­би лег­ко зміню­ва­ти на­ла­ш­ту­ван­ня за­леж­но від по­туж­ності вітру та умов зби­ран­ня вро­жаю. Вдо­с­ко­на­ле­но та­кож стан­дарт­ну си­с­те­му роз­ван­та­жен­ня: її ос­на­ще­но по­во­рот­ним жо­ло­бом роз­ван­та­жу­валь­но­го шне­ка для точ­но­го та про­сто­го роз­ван­та­жен­ня зер­но­во­го бун­ке­ра.

Kuhn
Цей фран­цузь­кий ве­ле­тень, визна­ний світо­вий лідер із ви­роб­ництва причіпної та навісної техніки, як завжди, пред­ста­вив на стенді всі свої ос­танні роз­роб­ки, за од­ну із яких, підби­рач-об­мо­ту­валь­ник із ав­то­ма­тич­ним за­ван­та­жен­ням тюків і ру­лонів, от­ри­мав срібну ме­даль Agritechnica.
 Упа­ков­ка тюків і ру­лонів у полімер­ну плівку ста­ла по­ши­ре­ним прий­о­мом під час за­готівлі кормів і навіть при­би­ран­ня із по­ля со­ло­ми. Тех­но­логія ре­алізується за до­по­мо­гою комбіно­ва­них прес-підби­рачів, які по­ста­ча­ють об­мо­ту­ва­чу вже сфор­мо­вані тю­ки. Од­нак на рин­ку по­ки не­ба­га­то тю­ко­вих пресів та­ко­го ти­пу, а на­явні ма­ши­ни — за­до­рогі.
Нині за­сто­со­ву­ють роздільну тех­но­логію за­готівлі з на­ступ­ним упа­ко­ву­ван­ням зібра­ної ма­си у полімер­ну плівку: спо­чат­ку на полі фор­му­ють ру­ло­ни або тю­ки, а потім їх об­мо­ту­ють плівкою. Як пра­ви­ло, об­мо­ту­вач розміщу­ють на краю по­ля або на самій фермі. Тоб­то та­ка тех­но­логія по­тре­бує ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих ма­шин для транс­пор­ту­ван­ня тюків і ру­лонів до об­мо­ту­ва­ча, на­ван­та­жу­вачів і т. д. А в разі за­готівлі сіна­жу всі ці опе­рації потрібно ви­ко­ну­ва­ти у стислі терміни — тюк або ру­лон потрібно упа­ку­ва­ти про­тя­гом 1,5–2 год після зби­ран­ня кор­мо­вої ма­си…
Підби­рач-об­мо­ту­вач Kuhn аг­ре­га­тується із трак­то­ром, так­им чи­ном він мо­же пря­мо в полі за­хоп­лю­ва­ти ру­лон або тюк, підійма­ти йо­го й об­мо­ту­ва­ти полімер­ним ма­теріалом. І для цьо­го не потрібно за­сто­со­ву­ва­ти ані транс­порт­них візків, ані на­ван­та­жу­вачів. Об­мо­тані тю­ки мо­жуть тиж­ня­ми без­печ­но зберіга­тись у полі — фер­мер без жод­них по­бо­ю­вань псу­ван­ня пе­ре­ве­зе їх до місця постійно­го скла­ду­ван­ня, ко­ли це йо­му бу­де зруч­но.
Підби­рач-об­мо­ту­вач Kuhn мо­же пра­цю­ва­ти із тю­ка­ми розміром 80х50, 100х200, 120х60 і 130х200 см, ру­ло­на­ми 120–150х90–140 см. Ма­ши­на кон­тро­люється із кабіни трак­то­ра.
AMAZONE
AMAZONE зно­ву от­ри­ма­ла на­го­ро­ду за значні інно­вації — ек­с­перт­на комісія із оціню­ван­ня но­ви­нок при­су­ди­ла їй три срібні ме­далі.
 Пер­ша ме­даль — за EasyCheck — ци­ф­ро­вий мобільний кон­троль­ний стенд для виз­на­чен­ня по­пе­реч­но­го роз­поділен­ня до­б­рив під відцен­т­ро­ви­ми роз­подільни­ка­ми. Замість лотків-улов­лю­вачів, як на кла­сич­них мобільних кон­троль­них стен­дах, для кон­тро­лю та оп­тимізації по­пе­реч­но­го роз­поділен­ня, а та­кож на­ла­ш­ту­ван­ня роз­подільни­ка за вста­нов­лен­ня EasyCheck цю роль ви­ко­ну­ють легкі гу­мові ма­ти-влов­лю­вачі і но­во­роз­роб­ле­ний про­грам­ний до­да­ток для смарт­фонів. За­вдя­ки EasyCheck потрібний час на про­ве­ден­ня кон­троль­ної пе­ревірки ста­но­вить всьо­го ли­ше чверть від за­тра­чу­ва­но­го раніше, що, бе­зу­мов­но, спри­я­ти­ме ши­ро­ко­му виз­нан­ню і по­даль­шо­му по­ши­рен­ню цієї си­с­те­ми кон­тро­лю.
 Дру­га ме­даль — за си­с­те­му сен­сор­них фор­су­нок AmaSpot, яка дає змо­гу вклю­ча­ти ок­ремі фор­сун­ки, з інжек­тор­ни­ми фор­сун­ка­ми з ефек­том зни­жен­ня зно­су крап­лин ро­бо­чо­го роз­чи­ну AmaSpot. Ця інно­вація роз­роб­ле­на AMAZONE у ко­о­пе­рації із ком­паніями Rometron і Agrotop. До най­важ­ливіших но­ви­нок відно­сять вста­нов­лені на штанзі інфра­чер­воні дат­чи­ки GreenSense, за до­по­мо­гою яких уся по­верх­ня по­ля об­сте­жується на на­явність зе­ле­них рос­лин. Крім то­го, си­с­те­ма має нові фор­сун­ки, що пра­цю­ють за прин­ци­пом ши­рот­но-імпульс­ної мо­ду­ляції, які миттєво відкри­ва­ють­ся і за­кри­ва­ють­ся, а про­цес вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин ви­ко­нується із точністю до сан­ти­ме­т­ра навіть на ви­со­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тях, аж до 20 км/год. Уз­го­­дже­на ро­бо­та сен­сорів і фор­су­нок упер­ше дасть змо­гу про­во­ди­ти мак­си­маль­но точ­не вне­сен­ня гербіцидів — ок­ре­мо до кож­ної рос­ли­ни: сен­сор розпізнає зе­ле­ну рос­ли­ну, а фор­сун­ка ав­то­ма­тич­но вклю­чається у ро­бо­ту й ціле­с­пря­мо­ва­но об­роб­ляє гербіци­дом тільки те місце, де рос­те бур’ян. Тоб­то новітня си­с­те­ма AmaSpot дає змо­гу уни­ка­ти об­роб­ки всієї по­верхні по­ля гербіци­дом суцільної дії і вно­си­ти йо­го ло­каль­но — об­роб­ля­ю­чи ли­ше бур’яни або па­да­ли­цю куль­тур­них рос­лин. За вне­сен­ня гліфо­сатів еко­номія ро­бо­чо­го роз­чи­ну мо­же ста­но­ви­ти від 20 до 80% порівня­но із тра­диційною об­роб­кою усією по­верх­нею.
Тре­тю ме­даль ком­панія AMAZONE от­ри­ма­ла за пе­ре­ва­ги GPS-Switch із си­с­те­мою AutoPoint на пнев­ма­тич­них сівал­ках. Ця інно­вація ав­то­ма­тич­но вклю­чає і ви­ми­кає си­с­те­му до­зу­ван­ня сіва­лок на роз­во­ротній смузі. Раніше за ви­ко­ри­с­тан­ня GPS-Switch на пнев­ма­тич­них сівал­ках три­валі проміжки ча­су між вклю­чен­ням/ви­клю­чен­ням до­за­то­ра і по­да­ван­ням висівно­го ма­теріалу на сош­ник ста­но­ви­ли пев­ну про­бле­му. Но­ва си­с­те­ма AutoPoint здат­на за до­по­мо­гою дат­чи­ка, вста­нов­ле­но­го на сош­ни­ку, фіксу­ва­ти фак­тич­ний потік висівно­го ма­теріалу че­рез ньо­го і тим са­мим виз­на­ча­ти точ­ний час за­трим­ки, а та­кож точ­ний час по­чат­ку і зу­пин­ки до­зу­ван­ня на роз­во­ротній смузі. У та­ко­му разі не потрібно відсте­жу­ва­ти не­ста­чу чи над­ли­шок засіяних діля­нок, а ефек­тивність за­сто­су­ван­ня висівно­го ма­теріалу підви­щується. GPS-Switch із AutoPoint вклю­чає та­кож си­с­те­му до­по­мо­ги водієві. Інди­кація по­ло­жен­ня ма­ши­ни на ISOBUS-терміналі де­мон­ст­рує водієві, на якій ділянці стар­тує си­с­те­ма. Так, водій мо­же ви­бра­ти потрібну швидкість і зберіга­ти її постійною на відповідних ділян­ках роз­во­рот­ної сму­ги.

Ук­раїна на Agritechnica
Приємно, що цьо­го ро­ку й ук­раїн­сь­кі ком­панії бу­ли учас­ни­ка­ми Agritechnica. Ук­раїна бу­ла пред­став­ле­на 10 ек­с­по­нен­та­ми, а са­ме: ВАТ «За­вод ім.Фрун­зе» (Харків), ТОВ «Ха­ве­с­тер» (Київ), гру­па підприємств «Гідро­си­ла» (Кіро­во­град), ком­панія «КМЗ-індастріз» (Пол­тавсь­ка об­ласть), ПП «Ла­коніка» (Львів),
ПП «Луб­ни­маш» (Пол­тавсь­ка об­ласть), ТОВ «Полімер­ш­па­гат» (Бо­риспіль), АТ «УПЕК» (Харків), СП «За­вод Коб­за­рен­ка» (Київ),
ПП «Радіоко­мунікаційні си­с­те­ми» (Київ).
З наміром відвіда­ти за­хо­ди, пе­ред­ба­чені про­гра­мою ви­с­тав­ки, до Ган­но­ве­ра при­бу­ла офіційна де­ле­гація Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни на чолі з міністром О. Пав­лен­ком, яку су­про­во­д­жу­ва­ли Ге­не­раль­ни­ий кон­сул Ук­раїни в Гам­бурзі
О. Та­ра­сюк та кон­сул О. Тер­тич­на. У рам­ках ви­с­тав­ки чле­ни ук­раїнської де­ле­гації взя­ли участь у низці дво­с­то­ронніх за­ходів, клю­чо­ви­ми із яких ста­ло підпи­сан­ня Про­то­ко­лу про наміри між Міністер­ст­вом аг­рар­ноії політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни та Фе­де­раль­ним міністер­ст­вом про­до­воль­ст­ва та сільсько­го гос­по­дар­ст­ва ФРН про ре­алізацію дво­с­то­рон­­нь­о­го про­ек­ту ко­о­пе­рації «На­дан­ня кон­суль­тацій Ук­раїні з пи­тань аг­рар­ної торгівлі в рам­ках Уго­ди про по­глиб­ле­ну та все­охоп­лю­ю­чу зо­ну вільної торгівлі між ЄС та Ук­раїною» та ук­раїнсько-німець­кий фо­рум «Ре­фор­ми в аг­рар­но­му сек­торі Ук­раїни — ре­зуль­та­ти і пер­спек­ти­ви».
Під час ви­с­тупів на фо­румі бу­ло ши­ро­ко пред­став­ле­но аг­рар­ний по­тенціал, висвітле­но про­бле­ми рин­ку сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки в Ук­раїні та пер­спек­ти­ви до­сту­пу до ньо­го іно­зем­них парт­нерів та інве­с­торів. Зо­к­ре­ма, Олексій Пав­лен­ко на­го­ло­сив, що, по­при певні труд­нощі, сьо­годні як ніко­ли вигідно вкла­да­ти гроші в ук­раїнське сільське гос­по­дар­ст­во, ад­же нині Ук­раїна до­сяг­ла серй­оз­них успіхів: зни­зи­ла рівень ко­рупції у га­лузі АПК і в країні в ціло­му, що підтвер­д­жу­ють міжна­родні ек­с­пер­ти; ди­вер­сифікує рин­ки ек­с­пор­ту про­дукції, при­во­дить стан­дар­ти якості у відповідність євро­пейсь­ким нор­мам. «Від нас світо­ве співто­ва­ри­ст­во очікує, що якість про­дукції бу­де, як у Німеч­чині, а ціна — як у Ки­таї».
Втретє свою про­дукцію, яка вже має при­хиль­ників у Європі, про­де­мон­ст­ру­ва­ла ком­панія «За­вод Коб­за­рен­ка», а са­ме: ци­с­тер­ну-причіп — та­ку собі роз­чин­но-за­прав­ну станцію об’ємом 6,5 м3, при­зна­че­ну для при­го­ту­ван­ня і пе­ре­ве­зен­ня роз­чинів пе­с­ти­цидів; універ­саль­ний са­мо­за­ван­та­жу­валь­ний тю­ко­воз із опцією для сіна­жу та си­ло­су; «Ков­чег» — бун­кер для пе­ре­ван­та­жу­ван­ня зер­на у ва­го­ни та ав­то­транс­порт. Ком­панію йо­му склав аг­ро­хол­динг «Сва­рог Вест Груп», який ак­тив­но ос­воює сег­мен­ти аг­рар­них тех­но­логій і техніки. Ра­зом із парт­не­ра­ми із A3Tech (Німеч­чи­на) і LiveAG (Ук­раїна) бу­ло пред­став­ле­но тех­но­логії уп­равління аг­рар­ним ви­роб­ництвом — точ­не зем­ле­роб­ст­во й ав­то­ма­ти­зацію про­цесів уп­равління че­рез бор­тові комп’юте­ри влас­но­го ви­роб­ництва та си­с­те­му он­лайн-уп­равління аг­ро­хол­дин­гом «Ар­го».
Agritechnica 2015 успішно за­вер­ши­ла­ся, ти­сячі но­ви­нок, інно­вацій, удо­с­ко­на­лень от­ри­ма­ли путівку в жит­тя, у серійне ви­роб­ництво, тож не­за­ба­ром во­ни роз­поч­нуть свою ро­бо­ту на кон­крет­них по­лях і фер­мах. Уко­т­ре Agritechnica до­ве­ла, що це — не про­сто ве­ли­чез­на ви­с­тав­ка міжна­род­но­го фор­ма­ту, це — світо­вий АПК у мініатюрі, це про­гноз­ний тех­но­центр то­го, що бу­де ак­ту­аль­ним за­в­т­ра, за до­по­мою чо­го сільгоспви­роб­ни­ки ство­рю­ва­ти­муть свої стат­ки та го­ду­ва­ти­муть люд­сто.
Тож до по­ба­чен­ня, Agritechnica 2015, і до ско­рої зустрічі, Agritechnica 2017 (про­хо­ди­ти­ме із 12 по
18 ли­с­то­па­да 2017 ро­ку).

V-DAIRY Feeder: годівля тварин — це просто!

Відомий німецький виробник технічних засобів для організації процесів годівлі на фермі, компанія BVL, представила V-DAIRY Feeder — систему для інтелектуального управління процесом годівлі в режимі реального часу.

Ця система придатна для оснащення всіх кормозмішувачів від будь-якого виробника — як самохідних, так і причіпних, а також поєднується із переважною більшістю всіх вагових блоків, що робить її універсальною .
Завдяки зв’язку у режимі реального часу вагової системи кормозмішувача із програмою управління годівлею (сервером) є можливість із будь-якої точки світу через кишеньковий комп’ютер або смартфон відслідковувати, як годують ваших корів, та контролювати витрату кормів.
Система дуже проста в установленні та використанні. Її роботу забезпечують усього два компоненти: приймально-пере­да­валь­­ний пристрій (Transceiver Box) та дистанційний блок управління (навігатор V-DAIRY Feeder).
Приймально-передавальний пристрій V-DAIRY Feeder Transceiver Box підключається до зважувального блока і забезпечує обмін даними між кормозмішувачем та дистанційним пультом керування (наприклад при зва­­жуванні, змішуванні чи роздаванні корму — із висвітленням відповідних показників ваги компоненту на моніторі), який своєю чергою передає ці дані за допомогою мобільного інтернету на сервер, де вони обробляються та зберігаються.
За допомогою пульта V-DAIRY Feeder (який є стійким до механічних пошкоджень, ударів, його можна використовувати як мобільний телефон та смартфон, що забезпечує постійний зв’язок з оператором кормозмішувача) останній контролює увесь процес годівлі: узгоджує кормові раціони відповідно до обраної групи тварин (перевіряє його компоненти і їхню кількість), а також переводить роботу системи із режиму зважування у режими змішування та роздавання.
 V-DAIRY Feeder TMR Pilot (програма годівлі) забезпечує роботу всієї системи. З допомогою цієї програми через комп’ютер у систему вводять усі відповідні дані щодо раціонів і груп тварин, а також планують сам процес годівлі: кількість раціонів, компонентів, черговість за­­вантажування та об’єми розвантажування, а також дані про групи тварин і їхню кількість у кожній із них. Також оператор чи власник компанії, використавши власний пароль, може увійти в програму та проконтролювати (і за потреби внести зміни) за допомогою будь-якого підключеного до інтернету телефону, смартфону, комп’ютера чи планшета.
Усі поточні показники процесу годування відображаються у вигляді звітів, їх можна відслідковувати у режимі реального часу, завдяки чому є змога синхронізувати запланований і фактичний процеси. За потреби всього лише натисканням кнопки можна переглянути всі дані: коли

Інтерв'ю
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як
Компанія ДП «ТАК» (на ринку — з 2013 р.), яка входила до складу групи компаній «ТАК», знана в Україні як надійний дистрибутор і співорганізатор «Битви Агротитанів».  Віднедавна ДП «ТАК» відокремилася від групи компаній «ТАК» і стала... Подробнее

1
0