Спецможливості
Статті

«АГ­РО-2014»: надії та роз­ча­ру­ван­ня

03.07.2014
447
«АГ­РО-2014»: надії та роз­ча­ру­ван­ня фото, ілюстрація

Отже, «Агро-2014» відбулася! Організатори цієї агропромислової події (втім, як і будь-якої іншої виставки), як і має бути, роблять підсумки своєї роботи: що вдалося, а що не дуже вийшло, на що слід звернути увагу наступного року, а що може і почекати…

Отже, «Агро-2014» відбулася! Організатори цієї агропромислової події (втім, як і будь-якої іншої виставки), як і має бути, роблять підсумки своєї роботи: що вдалося, а що не дуже вийшло, на що слід звернути увагу наступного року, а що може і почекати…

Ми, своєю чер­гою, як аг­рарні жур­налісти (а ще й як без­по­се­редні учас­ни­ки та­ко­го ма­со­во­го аг­ро­про­мис­ло­во­го за­хо­ду) та­кож аналізуємо… при­чо­му об’єктив­но (зро­зуміло, наскільки це мож­ли­во) та чес­но. Звісно, при цьо­му спи­раємо­ся на власні вра­жен­ня від по­ба­че­но­го і по­чу­то­го, а та­кож на дум­ки відвіду­вачів та учас­ників ви­с­тав­ки. Тож поч­не­мо, ша­новні…
 Од­ра­зу ска­же­мо, що жур­нал «Тва­рин­ництво та ве­те­ри­нарія» не ви­с­ту­пав офіційним, ек­с­клю­зив­ним чи ще будь-яким медіа-парт­не­ром ви­с­тав­ки «АГ­РО-2014», то­му і не зв’яза­ний, як то ка­­жуть, «по ру­ках і но­гах» про­пи­са­ни­ми до­говірни­ми зо­бов’я­зан­ня­ми хва­леб­но­го висвітлен­ня та­кої мас­штаб­ної події. От­же, спро­буємо бу­ти об’єктив­ни­ми…

Чи все вда­ло­ся?
  Без­пе­реч­но, ви­с­тав­ка «Аг­ро» — не­пе­ресічна аг­рар­на подія (зву­чить як «мас­ло мас­ля­не», але «із пісні слів не ви­ки­неш»), на яку че­ка­ють сільгоспви­роб­ни­ки. До то­го ж зі своїми давніми тра­диціями. Вже ба­га­то років поспіль во­на про­хо­дить на те­ри­торії Національ­но­го ком­плек­су «Ек­с­по­центр Ук­раїни». По­годь­те­ся, зруч­не розміщен­ня, особ­ли­во як­що зга­да­ти про не­вда­лий ви­па­док про­ве­ден­ня «АГ­РО» на те­ри­торії Між­на­род­но­го ви­с­тав­ко­во­го цен­т­ру, що біля ме­т­ро «Ліво­бе­реж­на». От­же, ор­гані­за­то­ри зро­би­ли пра­вильні, а го­ло­вне — своєчасні вис­нов­ки і зно­ву, на радість вітчиз­ня­ним аг­раріям, пе­­реїха­ли на ВДНГ. Без­пе­реч­но, НВЦ зі своїми 286 га площі та ве­ли­кою кількістю павільйонів — справ­ді най­в­даліше міс­це для про­ве­ден­ня та­ко­го мас­штаб­но­го за­хо­ду.
Цьо­го ро­ку свої здо­бут­ки про­де­мон­ст­ру­ва­ли по­над 450 вітчиз­ня­них та міжна­род­них ком­паній. Бу­ли пред­став­лені ек­с­по­нен­ти різних сфер аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су: рос­лин­ництво й аг­рохімія, ве­те­ри­нарія, про­дук­ти риб­но­го гос­по­дар­ст­ва та сільсько­го­с­по­дарсь­ке об­лад­нан­ня то­що. Та­кож у рам­ках «АГРО» діяли 10 спеціалізо­ва­них ви­с­та­вок, із яких три бу­ло при­свя­че­но са­ме тва­рин­ництву. Крім то­го, в павільйо­нах про­тя­гом ро­бо­ти ви­с­тав­ки про­хо­ди­ли семіна­ри, круглі сто­ли та май­стер-кла­си. На сло­вах (втім, як і у про­мо­а­нон­сах) — за­хо­ди до­волі цікаві, які ко­жен аг­рарій буцімто мав відвіда­ти. Але, на жаль, не все бу­ло так іде­аль­но.
До­ла­ю­чи шлях зви­чай­но­го відвіду­ва­ча і — не без цьо­го — підко­рив­шись жур­налістсько­му про­фесійно­му інс­тинк­­тові, вирішуємо про­гу­ля­ти­ся ви­с­тав­кою. На­ма­гаємо­ся по­бу­ва­ти всю­ди, роз­ди­ви­ти­ся, поспілку­ва­ти­ся…

 Пер­ше, що відра­зу ки­дається в очі, — відсутність будь-яких інфор­маційних ма­­теріалів. Зви­чай­но, приємно бу­ло по­­ба­чи­­­ти пані в національ­но­му ук­раїн­сько­му вбранні, яка три­ма­ла борд, із яко­го мож­на бу­ло оз­най­о­ми­ти­ся зі схе­мою роз­мі­щен­ня ви­с­тав­ки та роз­кла­дом її за­ходів. Втім, для то­го, щоб от­ри­ма­ти інфор­ма­ційний бук­лет, до­ве­ло­ся йти у павільйон ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, де у за­ку­точ­ку розмістив­ся орг­комітет «АГРО-2014». Га­даємо, що це не зовсім зруч­но.

 По-дру­ге — про­мо­ушн. Ша­новні ек­с­по­нен­ти, та­кий вид рек­ла­ми, як… дівча­та у настільки ко­­рот­ких спіднич­ках, наскільки це мож­ли­во вза­галі  (!), на ви­с­тав­ках є зай­вим, бо той, хто зацікав­ле­ний ва­шою про­дукцією та не сумнівається в її якості, знай­де вас са­мостійно. Ваш по­тенційний клієнт чи парт­нер не прой­де повз вас!
От­же, на на­шу дум­ку, кра­ще не най­ма­ти струн­ко­но­гих юнок, ду­же да­ле­ких від аг­рар­них справ, із бай­ду­жим по­гля­дом на все, що тут відбу­вається (ад­же тільки очіку­ван­ня за­роб­ле­них на­­при­кінці ро­бо­чо­го дня гро­шей здатні пож­ва­ви­ти цей по­гляд), для по­ши­рен­ня рек­лам­но­го ма­теріалу, а об­ме­жи­тись гар­но оформ­ле­ним стен­дом і привітни­ми та гра­мот­ни­ми кон­суль­тан­та­ми.
Про­гу­лю­ю­чись ви­с­тав­кою, на­­віть не поміти­те, як опи­ни­тесь у торгівельній її ча­с­тині. Чо­го тут тільки не знай­деш! Від шкар­пе­ток у національ­но­му стилі до пле­мінно­го кро­ля! А як ціка­во спо­с­теріга­ти за відпо­чи­ва­ю­чи­ми за сто­ли­ка­ми… Здається, са­ме тут, біля ман­галів, овіяних смач­ни­ми ша­ш­лич­ни­ми за­па­ха­ми, та стійок із ме­до­ву­хою більше всьо­го й бу­ло на­ро­ду.
Чес­но ка­жу­чи, без та­ко­го «ша­­ш­­­лич­но­го ри­ту­а­лу» у ви­с­тав­ки «АГ­РО» є ре­аль­ний шанс за­гу­би­ти­ся се­ред чис­лен­но­го роз­маїття інших аг­рар­них подій. Є над чим за­мис­ли­ти­ся… Звісно, ліквіду­ва­ти ри­нок або дружні бесіди за пляш­кою із міцним на­поєм про­сто не­ба на час про­ве­ден­ня ви­с­тав­ки — склад­но, але про­ду­ма­ти, як відо­кре­ми­ти ви­с­тав­ко­ву зо­ну від торгівель­но-роз­ва­жаль­ної — все ж та­ки мож­ли­во.

Animal’EX 2014:
вра­жа­ючі не­сподіван­ки
Тра­диційно відбу­лась і спеціалізо­ва­на ви­с­тав­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ких тва­рин, ве­те­ри­нарії та про­дуктів для тва­рин­ництва Animal’EX 2014. Вітчиз­няні плем­за­во­ди про­де­мон­ст­ру­ва­ли від­ві­ду­ва­чам своїх чу­до­вих бу­гайців та те­ли­чок. Бу­ло пред­став­ле­но різно­манітні по­ро­ди ро­га­тої ху­до­би: ліму­зинсь­ку, ша­ро­лезь­ку, абер­дин-ан­гусь­ку, си­мен­тальсь­ку, по­­ліську та во­линсь­ку м’яс­ну.
   
Ви­с­тав­кові тра­диції: незмінність чи онов­лен­ня?
 На ви­с­тавці бу­ло ба­га­то відвіду­вачів із різних ком­паній, які не ба­чи­ли сен­су ви­с­тав­ля­ти свою про­дукцію цьо­го ро­ку. На­при­клад, бу­ло ма­ло кор­мо­вих ком­паній, ми­ну­ло­го ро­ку їх бу­ло знач­но більше. Із 17 ви­с­тав­ко­вих павільйонів пра­цю­ва­ло ли­ше три.
 Зви­чай­но, на­разі на­ша країна пе­ре­жи­ває не кращі ча­си, і з де­я­ких об­ла­с­тей Ук­раїни склад­но приїха­ти, але при­чи­на не ли­ше у цьо­му. Скоріш за все, керів­ники ком­па­ній, які не приїха­ли, за­сум­ніва­лись у сен­сі цьо­горічної участі у ви­с­тавці. Чи це не­­долік ор­­ганіза­торів, які не­­до­стат­ньо мо­­ти­ву­ва­ли ком­панії на участь в «АГ­РО-2014», чи ком­­­панії виріши­ли та­ким чи­ном зе­ко­но­ми­ти бю­д­жет — відкри­те пи­тан­ня.
Поспілку­вав­шись із людь­ми та про­гля­нув­ши ма­теріали тогорічних ви­с­та­вок «АГ­РО», ми виз­на­чи­ли для се­бе та­ку особ­ливість: єди­не, що відрізняє «АГ­РО-2014» від по­пе­редніх ви­с­та­вок — відсутність пре­зи­ден­та на відкритті. Все інше — по­вто­рен­ня тогорічних про­грам. Звісно, по­пе­редній досвід та тра­диції є цінни­ми, але ж не третій рік поспіль…
Ек­с­по­нен­ти вже знудь­гу­ва­ли­ся на дру­гий день ви­с­тав­ки, не зна­ли, чим се­бе зай­ня­ти, бо з кож­ним днем усе мен­ше й мен­ше відвіду­вачів. Мо­же, не політичні про­бле­ми і не підви­щені ціни на участь, а не­здатність при­ва­би­ти нові ком­панії та підтри­ма­ти інте­рес до за­хо­ду досвідче­ні учас­ників є відповіддю на по­пе­ред­ня пи­тан­ня. Ор­ганіза­то­рам справді слід кра­ще про­ду­ма­ти про­гра­му на на­ступ­ний рік, зро­би­ти її ціка­вою як для відвіду­вачів, так і для ек­с­по­нентів.
Але є ва­го­мий по­зи­тив­ний мо­мент: такі ви­с­тав­ки — місце, де на­ро­д­жу­ють­ся нові зв’яз­ки, парт­нер­ст­во, у ком­паній є мож­ливість оціни­ти про­дукцію кон­ку­рентів та от­ри­ма­ти сти­мул са­­мим ста­ти кра­щи­ми. Усе це, без­пе­реч­но, має по­зи­тив­ний вплив на роз­ви­ток вітчиз­ня­ної аг­ро­про­мис­ло­вої га­лузі.
Дя­куємо ор­ганіза­то­рам за про­ве­ден­ня «АГ­РО-2014» та ба­жаємо на­­ступ­­но­го ро­ку все ж та­ки вра­зи­ти і мас­шта­ба­ми ви­с­тав­ки, і ціка­вою про­гра­мою, і, мож­ли­во, за­по­чат­ку­ван­ням но­­вих тра­дицій.

Нам бу­де приємно, як­що наші щирі по­ба­жан­ня та за­ува­жен­ня знай­дуть у вас відгук і ре­аль­не втілен­ня. Це знач­но підніме рівень ви­с­тав­ки «АГ­РО», і го­ло­вне — відвіду­вачі по­чу­ва­ти­муть се­бе ком­фортніше. Усе — за­ра­ди за­галь­ної спра­ви!

Скільки лю­дей — стільки ду­мок…

Се­ред учас­ників та відвіду­вачів «АГ­РО» скла­ли­ся різні дум­ки та вра­жен­ня про ви­с­тав­ку. Де­я­ким усь­о­го, як то ка­жуть, ви­с­та­чи­ло: і ор­ганізації, і за­ку­сок, і діло­вої про­гра­ми… а де­які бу­ли не­за­до­во­лені та кри­тич­но і без ос­т­ра­ху вис­лов­лю­ва­ли свої не зовсім по­зи­тивні вра­жен­ня. Ось де­які з них…

Ней­т­раль­но про­ко­мен­ту­вав «АГ­РО-2014»  її відвідувач Пе­т­ро Бе­ре­зовсь­кий, що­прав­да, не обій­шло­ся без де­я­ких за­ува­жень.

 Що Ви мо­же­те ска­за­ти про «АГ­РО-2014» порівня­но з по­пе­редніми ви­с­тав­ка­ми?
— Потрібно кра­ще підтри­му­ва­ти ак­тивність вітчиз­ня­них аг­ропідприємств, а та­кож роз­ши­рю­ва­ти те­ма­ти­ку кон­фе­ренцій та семінарів. Але, без пе­ребіль­шен­ня, місце ду­же вда­ле, бо тут зручні умо­ви як для діло­вої зустрічі, так і для відпо­чин­ку.

Над чим, на Ваш по­гляд, слід по­пра­цю­ва­ти ор­ганіза­то­рам «АГ­РО» на­ступ­но­го ро­ку?
— Од­но­знач­но над мар­ке­тин­гом. Раніше якось ак­тивніше при­хо­ди­ли пред­став­ни­ки ор­ганіза­торів і роз­повіда­ли про ви­с­тав­ку, а нині це пи­тан­ня чо­мусь оми­ну­ли. А так все нор­маль­но.
До­волі ціка­во бу­ло поспілку­ва­тись із мо­ло­дим, але ду­же ввічли­вим працівни­ком пол­тавсь­ко­го племінно­го гос­по­дар­ст­ва Віталієм Сте­па­ню­ком, який до­гля­дав те­ли­чок на «АГ­РО-2014». 

Ви впер­ше бе­ре­те участь у ви­с­тавці «АГ­РО»?
— Так, упер­ше. Для ме­не, як і для моїх ко­лег, «АГРО»  — це вза­галі подія з ве­ли­кої літе­ри. Оскільки це спеці­алізо­ва­на ви­с­тав­ка, ми як племінне гос­по­дар­ст­во вирі­ши­ли та­кож про­рек­ла­му­ва­ти свій то­вар.

Чи вла­ш­то­вує Вас ор­ганізація за­хо­ду, чи сти­ка­ли­ся з пев­ни­ми труд­но­ща­ми?
—   Ви­ник­ла про­бле­ма із кор­мом, спо­чат­ку ска­за­ли, що тва­ри­ни бу­дуть повністю за­без­пе­чені кор­мом, а йо­го, на жаль, не при­вез­ли. А ще, як самі ба­чи­те, є пусті стійла. Ка­жуть, ба­га­то хто не приїхав, от торік ху­до­би бу­ло більше. У нас нині склад­на си­ту­ація в країні, мож­ли­во, че­рез це і не приїха­ли де­які ком­панії.
Ок­ре­ме пи­тан­ня — транс­порт… Якось би виріши­ти про­бле­му із заїзда­ми, бо ми так дов­го «кру­ти­лись», не мог­ли до­бра­ти­ся до сво­го місця. А все інше вла­ш­то­вує.

Як Ви вва­жаєте, ціна за участь у ви­с­тавці не за­ви­ще­на?
— Ду­маю, як для сто­лиці, для Києва, та­ка ціна є нор­маль­ною.

Го­ло­вний кон­ст­рук­тор Інсти­ту­ту садівництва Ми­хай­ло Май­бен­ко цьо­го ро­ку пред­став­ляв на ви­с­тавці свою ус­та­но­ву. Він вва­жає ви­с­тав­ку «АГ­РО-2014» вда­лою.

Як Ви мо­же­те про­ко­мен­ту­ва­ти цьо­горічну ви­с­тав­ку?
— Кож­но­го ро­ку відвідую ви­с­тав­ку «АГ­РО» і, звісно, мо­жу порівня­ти, що є цьо­горіч і що бу­ло раніше. Чес­но ка­жу­чи, торік бу­ло кра­ще, мас­штабніше та інфор­ма­тивніше, кількість учас­ників не мог­ла не ра­ду­ва­ти.

Чи вла­ш­то­вує Вас ціна за участь у ви­с­тавці?
— Зви­чай­но, ціни ду­же ви­рос­ли. До то­го ж во­ни прирівню­ють­ся до євро, але як­що пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти у гривні — ви­хо­дить ве­ли­ка су­ма.
 
Що Ви мо­же­те по­ба­жа­ти ор­ганіза­то­рам?
— Пра­цю­ва­ти і роз­ши­рю­ва­тись. Тоді все бу­де до­б­ре.

Ва­силь Левчук,
СТОВ «Ратівський аг­рарій»:
 
— На­ше гос­по­дар­ст­во зай­мається ви­ро­щу­ван­ням м’яс­них порід: абер­дин, ліму­зин, поліська м’яс­на. Ек­с­по­нуємо­ся на ви­с­тавці вдру­ге. Торік от­ри­ма­ли ве­ли­ку по­хва­лу від ор­ганіза­торів за­хо­ду: бу­ло виз­на­но, що наш бугай по­ро­ди ша­ро­ле став «пер­ли­ною» ви­с­тав­ки.
Цьо­горічна «АГ­РО» — слаб­ша: ве­ли­ка кількість вільних від тва­рин кліток — пред­став­ни­ки гос­по­дарств та їхні тва­ри­ни про­сто не приїха­ли (чи то че­рез брак коштів, чи че­рез політич­ну си­ту­ацію), мен­ша кількість ек­с­по­нентів та лю­дей.
Про­те ми все ж сподіваємо­ся на кра­ще! Як мінімум — очікуємо про­по­зицій що­до ре­алізації бугая, яко­го ми при­вез­ли із со­бою, і як мак­си­мум — яко­мо­га тісніше поспілку­ва­ти­ся з відвіду­ва­ча­ми, відповісти на їхні за­пи­тан­ня що­до ви­ро­щу­ван­ня тва­рин м’яс­них порід, оскільки нам ду­же хотіло­ся б пе­ре­ко­на­ти лю­дей, які цікав­лять­ся сільським гос­по­дар­ст­вом, що тва­рин­ництво — ду­же вигідна спра­ва.

Міністр АПП України
Ігор Швайка відвідав павільйон свинарства 

Маємо чим пи­ша­ти­ся…
Гос­по­дар­ст­ва кор­по­рації «Тва­рин­про­м» цьо­го ро­ку, втім, як і завжди, взя­ли ак­тив­ну участь у про­ве­денні «АГ­РО-2014»: вітчиз­няні гос­по­дар­ст­ва не без гор­дості де­мон­ст­ру­ва­ли свої до­сяг­нен­ня в се­лекційно-племінній ро­боті у сви­нарстві, де бу­ло пред­став­ле­но 170 тва­рин із 13 підприємств по чо­ти­рь­ох по­ро­дах та помісні тва­ри­ни. Особ­ливістю цієї ви­с­тав­ки є те, що знач­но більше бу­ло пред­став­ле­но тва­рин м’яс­них ге­но­типів: п’єтрен, лан­д­рас, дю­рок, — що ко­ри­с­ту­ють­ся не­аби­я­ким по­пи­том у гос­по­дар­ст­вах для про­ве­ден­ня гібри­ди­зації (знач­но поліпшує про­дук­тивність тва­рин та якість сви­ни­ни).
Павільйон сви­нар­ст­ва двічі відвідав міністр АПП Ук­раїни Ігор Швай­ка, який зустрівся із керівни­ка­ми гос­по­дарств та спеціаліста­ми га­лузі сви­нар­ст­ва. Це да­ло змо­гу учас­ни­кам зуст­річі без­по­се­ред­ньо поспілку­ва­ти­ся із ви­со­ко­по­са­дов­цем сто­сов­но фінан­со­вої дер­жав­ної підтрим­ки племінної спра­ви, кре­ди­ту­ван­ня с.-г. ви­роб­ників, ек­с­пор­ту м’яса сви­ни­ни на євро­пейсь­кий ри­нок. Не обійшло­ся без де­мон­ст­рації ви­с­тав­ко­вих племінних тва­рин та роз­повідей про до­сяг­нен­ня своїх підприємств.
Без­пе­реч­но, такі зустрічі з міністром ко­рисні та не­обхідні, ад­же да­ють надію то­ва­ро­ви­роб­ни­кам сви­ни­ни на підтрим­ку їхніх інте­ресів на внутрішньо­му та зовнішньо­му рин­ках.
По за­вер­шенні ро­бо­ти ви­с­тав­ки відбу­ло­ся за­слу­же­не на­го­ро­д­жен­ня її пе­ре­можців. Так, най­кра­щих учас­ників бу­ло по­­­ша­но­ва­но дип­ло­ма­ми та гра­мо­та­ми Мін­­а­гро­політи­ки.  Дип­ло­ми чем­піо­­нів сви­­­но­ма­ток за по­ро­да­ми от­ри­ма­ли ПрАТ «Аг­ро­про­мис­ло­ва ком­панія», ПАТ п/з «Степ­ной» (За­порізька об­­ласть), СВК АФ «Миг-Сервіс-Аг­ро» (Ми­ко­лаївська об­­ласть), ТОВ НВП «Гло­бинсь­кий сви­но­комп­лекс» (Пол­тавсь­ка об­ласть), ТОВ «Фрідом Фарм Бе­кон» (Хер­сонсь­ка об­ласть). Най­вищі на­го­ро­ди — Зо­ло­ту ме­даль у номінації «За ви­сокі до­сяг­нен­ня в се­лекційно-пле­мінній ро­боті та у роз­вит­ку сви­нар­ст­ва» одер­жа­ли вісім гос­по­дарств.
Нам справді є
ким і чим гор­ди­ти­ся…

«Райт Старт» — новинка на Агро–2014 — енергетик з електролітами для новотільних корів.

Під час та після отелення корови стикаються з небезпекою цілого ряду клінічних та субклінічних захворювань. Однак багато з них виникають ще за декілька тижнів до отелення і можуть негативно вплинути на майбутню лактацію та репродуктивну здатність всього стада. Все, що можна зробити в цей період — забезпечити корову спеціально підібраною сумішшю речовин, яких потребує її організм.
Незалежно від того, як минуло отелення, для всіх корів надзвичайно важливо якомога швидше відновити втрату рідини, щоб наслідки зневоднення організму були мінімальними.
Також після отелення у корів знижений апетит, і водночас вони знаходяться у стані негативного енергетичного ба­­лансу. І чим триваліший період втра­ти апетиту, тим серйозніші наслідки негативного енергетичного балансу для організму.
Потреби організму новотільних корів в кальції швидко зростають і, якщо не вжити відповідних заходів, його нестача в організмі може спровокувати виникнення клінічного та субклінічного післяродового парезу.
Так, новий енергетик «Райт Старт» — це дуже смачний напій, який містить вітаміни, антиоксиданти, джерела енергії та електроліти для підтримки потрібної концентрації в рідинах тіла.
Енергетик слід випоювати безпосередньо після отелення – він допомагає коровам швидше відновитися та сприяє скорішому споживанню грубих кормів.

Однією із представлених новинок на виставці
«Агро–2014» став німецький кормозмішувач
Strautmann від ТОВ «КЕТ «Україна».

Так, нещодавно завод компанії випустив нове покоління кормозмішувачів Strautmann Verti-Mix. Цей модельний ряд кормозмішувача має важливі удосконалення порівняно із попередніми моделями.
 Нова модель кормозмішувача Strautmann оснащена бункером із нержавіючої сталі, що в рази збільшує термін її експлуатації. Дослідження і тестування на заводі показали,
що основною причиною зношення металу бункера
є окислення із подальшим механічним стиранням унаслідок постійного контакту з кислим середовищем корму.  Для вирішення цієї проблеми стінки бункера захищено нержавіючою сталлю, що унеможливило окислення і спрацювання металу.
 Зі збільшенням поголів’я і, відповідно, обсягу кормів для його годівлі стало можливим збільшення об’єму кормозмішувача шляхом нарощування бортів бункера (при тому, що конструкція машини і величина шнека завжди розраховані на максимальні його па­­раметри).
 Також міксери ос­­нащені новим, посиленим, шнеком Vario, строк експлуатації якого подовжився на 50% (товщина металу на шнеку — 2 см), що дуже важливо за інтенсивного використання кормозмішувача.
 Ще одне важливе вдосконалення — оригінальне розміщення магнітів на шнеку, які слугують для максимального очищення кормової маси від дрібних металевих часток.

  Альтернатива дорогим хімічним лабораторіям. «АНКАР-АГРО» пропонує виробникам м'ясо-молочної, зернової продукції та меду чотири спеціальні експрес-тести для мікробіологічного контролю своєї продукції.

Д  осить часто антибіотики потрапляють до молока та м’яса під час лікування тварин. Через це виробники зазнають чимало збитків та втрачають свою репутацію. Адже неякісна продукція, перш за все, загроза для здоров’я людей. Така сама ситуація із зерновою продукцією. Зернові завжди містять мікотоксини, які небезпечні для живого організму.
    Щоб убезпечити своє виробництво від непередбачуваних випадків та завчасно виявити вміст чотирьох груп антибіотиків та мікотоксинів, науковці бельгійської компанії UNISENSOR розробили експрес-тести:  4Sensor, 4Mycosensor, Bee4sensor, Tetrasensor, які за 6-20 хв проведуть повний аналіз проби продукту. Тести досить економні, зручні у використанні, мають високу чутливість та тестують сировину різного походження (від м’яса курятини до морепродуктів, урини та кормів).

Свою новинку родом із Німеччини на виставці «Агро-2014» представила київська компанія «Техновектор» – офіційний постачальник та сервісний центр KRAMER Allrad в Україні.

Німецька компанія KRAMER Allrad широко відома на ринку Європи в сегменті виробництва компактних фронтальних і телескопічних колісних навантажувачів. До асортименту компанії входять моделі навантажувачів із об’ємом ковша 0,35–2,5 м, вантажопідйомністю від 750 кг до 3,5 т. Машини оснащені економічними дизельними двигунами Yanmar (Японія) та Deutz (Німеччина).
Навантажувачі Kramer управляють всіма чотирма колесами, що забезпечує вкрай малий радіус розвороту, незмінну вантажопідйомність за будь-яко­­го по­­ложення керма, стійкість та безпеку. Вони приблизно на 20% легші і на 1 м коротші від навантажувачів того самого класу вантажопідйомності ін­­ших ви­­робників, що  значно зменшує витрати пального. До навантажувача виробник пропонує широкий вибір навісного обладнання для сільського господарства, будівництва та комунальних робіт.

 

Інтерв'ю
Вже третій рік поспіль у квітні починається масова загибель бджіл. Цього року бджолярі влаштували низку акцій протесту і написали чимало звернень до органів влади. Організатором трьох акцій протесту і автором звернення до президента... Подробнее
Голова асоціації «Укрцукор», голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада», а також лідер низки громадських асоціацій Андрій Дикун у ході І Міжнародного конгресу для виробників і переробників цукрових

1
0