Спецвозможности
Техника и оборудование

Ог­ляд висівних апа­ратів про­сап­них сіва­лок

11.02.2015
2502
Ог­ляд висівних апа­ратів про­сап­них сіва­лок фото, иллюстрация

Сівал­ки для висіву насіння про­сап­них куль­тур ста­нов­лять особ­ли­ву гру­пу з-поміж посівних ма­шин. Ад­же від розміщен­ня насіння у грунті за­ле­жить ре­алізація по­тенціалу висіяної сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідділом,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співро­бітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Нині ри­нок сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки про­по­нує цілу низ­ку про­сап­них сіва­лок, при­зна­че­них для різних тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня куль­тур, від провідних вітчиз­ня­них ви­роб­ників: ПАТ «Чер­во­на зірка», ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД», МСНВП «КЛЕН», ТОВ «ВП “Аг­ро-Со­юз”», ПАТ «ТО­ДАК» — до найвідоміших за­рубіжних фірм: John Deere, Кinze, Great Plains (США), Amazone, Horsh (Німеч­чи­на), Kunh, Monosem (Франція), Maschio Gaspardo (Іспанія), Vа..derstad (Швеція) та ін.
У роз­маїтті цієї техніки до­сить склад­но виз­на­чи­тись із ви­бо­ром не­обхідної сівал­ки, яка змог­ла б мак­си­маль­но ре­алізу­ва­ти свої по­тенційні мож­ли­вості та за­без­пе­чи­ти рен­та­бель­не ви­роб­ництво сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. У зв’яз­ку із ве­ли­кою різно­манітністю розмірів і форм насіння, міжрядь, норм висіву, гли­би­ни за­гор­тан­ня, ха­рак­тер­них для низ­ки куль­тур, про­сапні сівал­ки поділя­ють на три
гру­пи: сівал­ки для висіван­ня ку­ку­руд­зи, бу­ряків та овочів. Сівал­ки для
висіван­ня ку­ку­руд­зи за­без­пе­чу­ють та­кож якісну сівбу сої, со­няш­ни­ку, ри­ци­ни і сор­го.
Ха­рак­тер­ною особ­ливістю су­час­них про­сап­них сіва­лок є мо­дуль­ний прин­цип їхньо­го кон­ст­ру­ю­ван­ня. Сівал­ка яв­ляє со­бою ра­му на ко­ле­сах із відповідною кількістю на ній висівних мо­дулів. Ко­жен мо­дуль — це од­но­ряд­на сівал­ка, що вклю­чає бун­кер для насіння, висівний апа­рат, сош­ник, опорні й при­ко­чу­вальні кот­ки, за­гор­тачі та
інші еле­мен­ти.
Усі еле­мен­ти цьо­го мо­ду­ля пев­ною мірою відповіда­ють за якість висіван­ня. У цьо­му ма­теріалі де­тальніше зу­пи­ни­мось на висівно­му апа­раті та­ко­го мо­ду­ля, оскільки це один із ос­нов­них йо­го еле­ментів. Висівний апа­рат відби­рає із за­галь­ної ма­си насіннєво­го ма­теріалу пев­ну кількість насіння і фор­мує з ньо­го вихідний потік із за­да­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми. То­му пе­ре­ва­ги чи не­доліки сіва­лок що­до якості роз­поділен­ня насіння висівним ряд­ком і в ціло­му по­лем, го­ло­вним чи­ном, виз­на­ча­ють­ся са­ме ро­бо­тою висівних апа­ратів.
Роз­г­ля­не­мо де­тальніше дис­кові пнев­ма­тичні висівні апа­ра­ти де­я­ких пред­став­ле­них в Ук­раїні сіва­лок відо­мих ви­роб­ників.

   ПАТ «Чер­во­на зірка» ви­го­тов­ляє 6–16-рядні універ­сальні пнев­ма­тичні сівал­ки «Ве­с­та Profi» і Vega Profi із міжряд­дям 45 і 70 см (фо­то 1). Сівал­ки при­зна­чені для точ­но­го висіву калібро­ва­но­го насіння та­ких куль­тур, як: ку­ку­руд­за, со­няш­ник, ри­ци­на, сор­го, соя, а та­кож дра­жо­ва­но­го і зви­чай­но­го насіння цу­к­ро­вих і кор­мо­вих бу­ряків, бобів, ква­солі, лю­пи­ну — з од­но­ча­сним, але відо­крем­ле­ним від насіння вне­сен­ням гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив та при­ко­чу­ван­ням грун­ту в ряд­ках. Та­кож мож­ли­вий висів не­калібро­ва­но­го насіння, але у та­ко­му разі точність за­ле­жа­ти­ме без­по­се­ред­ньо від різниці у розмірах і сту­пені по­шко­д­жен­ня посівно­го ма­теріалу. Ре­ко­мен­до­ва­на ви­роб­ни­ком ро­бо­ча швидкість сіва­лок — до
9 км/год, а мак­си­маль­на про­дук­тивність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су в най­про­дук­тивніших ши­ро­ко­за­хват­них сіва­лок не пе­ре­ви­щує 10 га/год.
 Точність сівби насіння сівал­ка­ми Vega Profi і «Ве­с­та Profi» за­без­пе­чується но­вою кон­ст­рукцією висівно­го апа­ра­ту (фо­то 2), який має такі по­зи­тивні якості:
  ніве­лю­ван­ня впли­ву різних на­ван­та­жень на кор­пус апа­ра­ту і, тим са­мим, за­побіган­ня йо­го по­лом­кам за­вдя­ки розміщен­ню висівно­го апа­ра­ту на рамі секції;
  кон­ст­рукція сош­ників за­без­пе­чує ро­бо­ту навіть за на­яв­ності рос­лин­них ре­ш­ток, оскільки цьо­му сприяє до­стат­ня відстань між ни­ми і висівним апа­ра­том, що має ви­со­ке розміщен­ня;
  спро­ще­не і зруч­не об­слу­го­ву­ван­ня як ре­зуль­тат ви­ко­ри­с­тан­ня відрив­ної, а не знімної криш­ки;
  за­побіган­ня висіван­ню насінин-«двійників» шля­хом за­сто­су­ван­ня верх­нь­о­го і ниж­нь­о­го ски­дачів зай­во­го насіння;
  уник­нен­ня ущільнен­ня та за­ви­сан­ня насіння за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню во­ру­шил­ки, яку вста­нов­ле­но з бо­ку прий­маль­ної ка­ме­ри на висівно­му дис­ку;
  стабільність сівби на ос­нові ре­гу­лю­ван­ня насіннєво­го рівня заслінкою у прий­мальній ка­мері;
  про­ста заміна висівних дисків.
 
   Challenger
Сівал­ки точ­но­го висіву від Cha­llenger серії СН 9000 по-справжнь­о­му за­слу­го­ву­ють на ува­гу.
Мо­дель­ний ряд про­сап­них сіва­лок серії СН 9000 скла­дається із чо­ти­рь­ох ос­нов­них мо­дифікацій, які ма­ють оригінальні висівні секції з унікаль­ним висівним апа­ра­том РАМТМ. Висівна секція кож­ної із серій скла­дається із бун­ке­ра ве­ли­ко­го об’єму (місткістю 75/105 л), підси­ле­ної па­ра­ле­ло­г­рам­ної підвіски, до­зу­валь­но­го апа­ра­ту РАМ, при­ко­чу­валь­них коліс. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми є дво­ди­с­ко­вий сош­ник із тан­дем­ни­ми копіюваль­ни­ми ко­ле­са­ми (фото 3).
Висівний до­зу­валь­ний апа­рат РАМТМ — сво­го ро­ду інно­вація у цій сфері. Як­що в пе­ре­важній більшості сіва­лок за­сто­со­ва­но ме­ханічні або ва­ку­умні до­зу­вальні апа­ра­ти, то в кон­ст­рукції висівно­го апа­ра­ту від Challenger ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му із над­лиш­ко­вим ти­с­ком. Суть про­це­су по­ля­гає у нагнітанні повітря у ка­ме­ру, а не в йо­го відсмок­ту­ванні. У та­ко­му разі насіння під впли­вом над­лиш­ко­во­го ти­с­ку улов­люється комірка­ми висівно­го дис­ка. Ру­ха­ю­чись ко­лом, во­но про­хо­дить очи­щен­ня від «двійників», потім у спеціальній зоні без до­сту­пу повітря зер­но під на­по­ром влас­ної ва­ги па­дає у насіннєпровід. Криш­ка цьо­го висівно­го апа­ра­та повністю про­зо­ра, то­му відсте­жи­ти ро­бо­чий про­цес мож­на будь-якої миті. Та­кож висівний апа­рат не по­тре­бує яки­хось до­дат­ко­вих ущільню­вачів. Крім то­го, забір повітря для нагнітан­ня відбу­вається у пе­редній ча­с­тині сівал­ки, тож імовірність по­т­рап­лян­ня пи­лу до висівно­го апа­ра­та до­сить низь­ка. Відповідно, ми маємо мінімаль­ний рівень спра­цю­ван­ня ви­­сівно­го ме­ханізму. Сівал­ка має ве­ли­кий вибір висівних дисків — під насіння різних куль­тур та їхні фракції, пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня яких не по­тре­бує за­сто­су­ван­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів.
 
   ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД» ви­го­тов­ляє про­сап­ну сівал­ку СПМ-8 «Ніка-8» (фо­то 4), яка при­зна­че­на для пунк­тир­ної сівби калібро­ва­но­го і не­калібро­ва­но­го на­сіння ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, сої з од­но­ча­сним вне­сен­ням су­хих до­б­рив. Сівба насіння на за­да­ну гли­би­ну за­без­пе­чується дво­­дис­­ко­вим сош­ни­ком із подвійни­ми ко­ле­са­ми — копіра­ми, а при­ко­чу­ван­ня засіяно­го ряд­ка — ко­ле­са­ми із V-подібною схе­мою їхньої ус­та­нов­ки та ре­гу­ль­о­ва­ним при­ти­ск­ним зу­сил­лям. Для без­по­се­ред­ньої сівби (за ну­ль­о­вою тех­но­логією) сівал­ка ком­плек­тується хви­ля­с­ти­ми тур­бо­ди­с­ка­ми, які го­ту­ють грунт і очи­ща­ють насіннєве ло­же від по­жнив­них ре­ш­ток. Сівал­ка СПМ-8 ос­на­ще­на си­с­те­мою кон­тро­лю сівби. Вне­сен­ня до­б­рив відбу­вається че­рез дво­ди­с­ко­вий сош­ник із мож­ливістю на­ла­ш­ту­ван­ня за­да­ної гли­би­ни і відстані від посівно­го ло­жа. Сівал­ка ком­плек­тується дис­ка­ми висівно­го апа­ра­ту для висіву ку­ку­руд­зи і со­няш­ни­ку.
Найвідповідальнішим вуз­лом у про­сапній сівалці СПМ-8 є висівний апа­рат (фо­то 5) ви­роб­ництва світо­во­го ліде­ра цьо­го об­лад­нан­ня — фірми Precision Planting (США). Він скон­ст­руй­о­ва­ний на ос­нові полімер­но­го дис­ка з от­во­ра­ми, до яких під час ро­бо­ти у зоні розріджен­ня при­смок­ту­ють­ся насіни­ни, які потім відпа­да­ють у зоні нор­маль­но­го ти­с­ку і під дією си­ли гравітації по­трап­ля­ють у сош­ник. Привід дис­ка — че­рез йо­го зуб­ча­с­ту край­ку.
Про­дук­тивність сівал­ки на ос­нові ок­ре­мих мо­дулів за ро­бо­ти на мак­си­маль­них швид­ко­с­тях (до 9 км/год) мо­же бу­ти збільше­на шля­хом до­пов­нен­ня до­дат­ко­ви­ми мо­ду­ля­ми, тоб­то збільшен­ням ши­ри­ни за­хва­ту, про­те це пев­ним чи­ном не­га­тив­но по­зна­чається на її кон­ст­рукції, транс­пор­ту­ванні до­­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня, ма­не­в­ро­вих ха­рак­те­ри­с­ти­ках, вартісних по­­каз­ни­ках то­що.
То­му інши­ми прин­ци­по­ви­ми підхо­да­ми до кон­ст­ру­ю­ван­ня про­сап­них сіва­лок, зо­к­ре­ма для висіван­ня ку­ку­руд­зи, пе­ред­ба­ча­лось ско­ро­ти­ти тех­но­логічні про­стої, збільши­ти їхню ро­бо­чу швидкість, що пов’яза­но із вирішен­ням низ­ки пи­тань: точністю відо­крем­лен­ня насінин під час до­зу­ван­ня, швидкістю транс­пор­ту­ван­ня у сош­ник насіння і йо­го ук­ла­дан­ня в насіннєве ло­же, стабільності обер­тан­ня диків за заміни ме­ханічних при­водів еле­к­т­рич­ни­ми то­що.
Для цьо­го кон­ст­рукцію сіва­лок до­пов­ню­ють ве­ли­ким бун­ке­ром, си­с­те­мою цен­т­ралізо­ва­но­го роз­поділу насіння висівни­ми апа­ра­та­ми, цен­т­ралізо­ва­ним висівним апа­ра­том.

   ТОВ «Хорш-Ук­раїна» про­по­нує 24-ряд­ну пнев­ма­тич­ну сівал­ку точ­но­го висіву Maestro 24.70 SW (фо­то 6) ви­роб­ництва Horsch Maschinen GmbH, Німеч­чи­на. Сівал­ка є світо­вим ре­корд­с­ме­ном із без­пе­рерв­ної 24-го­дин­ної сівби ку­ку­руд­зи з од­но­ча­сним вне­сен­ням до­б­рив. Під час вста­нов­лен­ня ре­кор­ду бу­ло засіяно пло­щу 448,29 га за швид­кості 15 км/год.
Си­с­те­ма висіву сівал­ки Maestro цен­т­ралізо­ва­на, висіван­ня насіння відбу­вається із гер­ме­тич­но­го бун­ке­ра за­­галь­­ним об’ємом 7000 л (2000 л — для насіння і 5000 л — для до­б­рив), а си­с­те­ма точ­но­го до­зу­ван­ня насіння (ва­ку­ум­но­го ти­пу, ана­лог опи­са­них ви­ще сіва­лок), розміще­на у висівних секціях, за­без­пе­чує точність роз­поділен­ня насіння. Висівний апа­рат сівал­ки (фо­то 7) скон­ст­руй­о­ва­но на ос­нові ста­ле­во­го дис­ка із сер­по­подібни­ми про­різа­ми, до яких під час ро­бо­ти при­смок­ту­ють­ся насіни­ни. Привід висівних апа­ратів еле­к­т­рич­ний, ке­рується із до­по­мо­гою ок­ре­мо­го мікро­комп’юте­ра.

   ТОВ «Ве­дер­стад» пред­став­ляє сі­вал­ку точ­но­го висіву Tempo 8F (фо­то 8) ви­роб­ництва Vа..derstad-Verken AB (Шве­ція), яка та­кож є світо­вим ре­корд­с­ме­ном без­пе­рерв­ної 24-го­дин­ної 8-ряд­ної сівби ку­ку­руд­зи з од­но­ча­сним вне­сен­ням до­б­рив. Під час вста­нов­лен­ня ре­кор­ду бу­ло засіяно пло­щу 112 га ку­ку­руд­зи за швид­кості 17,5 км/год.
Висівний апа­рат сівал­ки Tempo кон­ст­рукційно схо­жий із опи­са­ни­ми ви­ще ана­ло­га­ми. В йо­го ос­нові та­кож висівний диск з от­во­ра­ми. Про­те на­сіння, як і у сівалці Challenger, ут­ри­мується у комірках дис­ка не ва­ку­у­мом, а при­ти­с­кається си­лою над­лиш­ко­во­го ти­с­ку. По­­тім за суміщен­ня насіни­ни з насіннє­про­во­дом, що ве­де до сош­ни­ка, отвір дис­ка пе­ре­кри­вається спеціаль­ним при­ти­ск­ним ро­ли­ком і насіни­на під ти­с­ком повітря з ви­со­кою швидкістю по­трап­ляє у сош­ник (фо­то 9). Оскільки на­­сіни­на весь час пе­ре­бу­ває під ти­с­ком повітря, за­без­пе­чується рівномірність і ви­со­ка точність висіву насіння за швид­кості сівал­ки по­над 17 км/год. Привід висів­но­го дис­ка за­без­пе­чується еле­к­т­ро­дви­гу­ном з на­пру­гою стру­му 12 V, для ге­не­ру­ван­ня яко­го на сівалці пе­ред­ба­че­но свій ге­не­ра­тор і аку­му­ля­тор.
   Фірма Amazone за­про­по­ну­ва­ла сівал­ку точ­но­го висіву серії EDX (фо­то 10), об­лад­на­ну цен­т­ралізо­ва­ним висівним апа­ра­том (си­с­те­ма Xpress). Йо­го ро­бо­та по­ля­гає в то­му, що точ­но до­зо­ва­не і пнев­ма­тич­но відо­крем­ле­не насіння про­во­дить­ся на цен­т­раль­ний висівний ба­ра­бан. Відо­крем­ле­не для висіву зер­но шлан­гом (під ти­с­ком і на ви­­сокій швид­кості) по­одинці «вист­рі­лює» у сош­ник, який у блоці із пла­с­ти­ко­вим прий­маль­ним дис­ком, що м’яко та без по­шко­д­жень прий­має зер­но, на­дійно за­гор­тає йо­го у ка­нав­ку (фо­то 11). Пе­реріз ка­нав­ки не V-подібної, як за­зви­чай, а пря­мо­кут­ної фор­ми, що дає змо­гу надійно за­кри­ти ка­нав­ки навіть по бо­ках. Точність за­гор­тан­ня си­с­те­ми Xpress не за­ле­жить від ста­ну спра­цю­ван­ня сош­ни­ка, якість за­гор­тан­ня за­ли­шається прак­тич­но без змін за підви­ще­ної швид­кості ру­ху — до
15 км/год, тоб­то вдвічі біль­шої, ніж у тра­диційних сіва­лок точ­но­го висіву.

  Вис­но­вок
От­же, су­часні кон­ст­рук­торські но­вації для вдо­с­ко­на­лен­ня про­сап­них сіва­лок грун­ту­ють­ся на та­ких технічних рішен­нях:
  варіюван­ня кількості посівних мо­дулів — зміною мо­дуль­но­го скла­ду мож­на от­ри­ма­ти сівал­ку різної ряд­ності, а відповідно, і різної про­дук­тив­ності. У та­ко­му разі ліміту­ю­чи­ми фак­то­ра­ми збільшен­ня вка­за­но­го па­ра­ме­т­ра є не­ви­со­ка мак­си­маль­на швидкість ру­ху сівал­ки, пе­ре­ви­щен­ня якої різко погіршує якість сівби, та ме­жа мак­си­маль­но мож­ли­вої ряд­ності;
  за­сто­су­ван­ня но­вих прин­ципів кон­ст­ру­ю­ван­ня висівних апа­ратів, що за­без­пе­чу­ють ви­со­ку якість до­зу­ван­ня насіння за ви­со­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тей — 15 км/год та більше.

Интервью
Считается, что для украинского элеватора хороший показатель - 3 оборота за сезон (это когда элеватор мощностью единовременного хранения 50 тыс. т за сезон переваливает 150 тыс.). Элеватор «Агродар-Бар», расположенный в селе Межлесье... Подробнее
Наталія Савченко
Кораген®, Гранстар® Голд, Сальса®, Вінцит® Форте — назви цих високоефективних засобів захисту рослин добре знайомі більшості агровиробників і фермерів не лише України, а й багатьох країн світу. Втім, у наших рідних фермерів ці назви до... Подробнее

1
0