Спецможливості
Техніка та обладнання

Ог­ляд висівних апа­ратів про­сап­них сіва­лок

11.02.2015
2676
Ог­ляд висівних апа­ратів про­сап­них сіва­лок фото, ілюстрація

Сівал­ки для висіву насіння про­сап­них куль­тур ста­нов­лять особ­ли­ву гру­пу з-поміж посівних ма­шин. Ад­же від розміщен­ня насіння у грунті за­ле­жить ре­алізація по­тенціалу висіяної сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри.

Сівал­ки для висіву насіння про­сап­них куль­тур ста­нов­лять особ­ли­ву гру­пу з-поміж посівних ма­шин. Ад­же від розміщен­ня насіння у грунті за­ле­жить ре­алізація по­тенціалу висіяної сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідділом,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співро­бітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Нині ри­нок сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки про­по­нує цілу низ­ку про­сап­них сіва­лок, при­зна­че­них для різних тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня куль­тур, від провідних вітчиз­ня­них ви­роб­ників: ПАТ «Чер­во­на зірка», ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД», МСНВП «КЛЕН», ТОВ «ВП “Аг­ро-Со­юз”», ПАТ «ТО­ДАК» — до найвідоміших за­рубіжних фірм: John Deere, Кinze, Great Plains (США), Amazone, Horsh (Німеч­чи­на), Kunh, Monosem (Франція), Maschio Gaspardo (Іспанія), Vа..derstad (Швеція) та ін.
У роз­маїтті цієї техніки до­сить склад­но виз­на­чи­тись із ви­бо­ром не­обхідної сівал­ки, яка змог­ла б мак­си­маль­но ре­алізу­ва­ти свої по­тенційні мож­ли­вості та за­без­пе­чи­ти рен­та­бель­не ви­роб­ництво сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. У зв’яз­ку із ве­ли­кою різно­манітністю розмірів і форм насіння, міжрядь, норм висіву, гли­би­ни за­гор­тан­ня, ха­рак­тер­них для низ­ки куль­тур, про­сапні сівал­ки поділя­ють на три
гру­пи: сівал­ки для висіван­ня ку­ку­руд­зи, бу­ряків та овочів. Сівал­ки для
висіван­ня ку­ку­руд­зи за­без­пе­чу­ють та­кож якісну сівбу сої, со­няш­ни­ку, ри­ци­ни і сор­го.
Ха­рак­тер­ною особ­ливістю су­час­них про­сап­них сіва­лок є мо­дуль­ний прин­цип їхньо­го кон­ст­ру­ю­ван­ня. Сівал­ка яв­ляє со­бою ра­му на ко­ле­сах із відповідною кількістю на ній висівних мо­дулів. Ко­жен мо­дуль — це од­но­ряд­на сівал­ка, що вклю­чає бун­кер для насіння, висівний апа­рат, сош­ник, опорні й при­ко­чу­вальні кот­ки, за­гор­тачі та
інші еле­мен­ти.
Усі еле­мен­ти цьо­го мо­ду­ля пев­ною мірою відповіда­ють за якість висіван­ня. У цьо­му ма­теріалі де­тальніше зу­пи­ни­мось на висівно­му апа­раті та­ко­го мо­ду­ля, оскільки це один із ос­нов­них йо­го еле­ментів. Висівний апа­рат відби­рає із за­галь­ної ма­си насіннєво­го ма­теріалу пев­ну кількість насіння і фор­мує з ньо­го вихідний потік із за­да­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми. То­му пе­ре­ва­ги чи не­доліки сіва­лок що­до якості роз­поділен­ня насіння висівним ряд­ком і в ціло­му по­лем, го­ло­вним чи­ном, виз­на­ча­ють­ся са­ме ро­бо­тою висівних апа­ратів.
Роз­г­ля­не­мо де­тальніше дис­кові пнев­ма­тичні висівні апа­ра­ти де­я­ких пред­став­ле­них в Ук­раїні сіва­лок відо­мих ви­роб­ників.

   ПАТ «Чер­во­на зірка» ви­го­тов­ляє 6–16-рядні універ­сальні пнев­ма­тичні сівал­ки «Ве­с­та Profi» і Vega Profi із міжряд­дям 45 і 70 см (фо­то 1). Сівал­ки при­зна­чені для точ­но­го висіву калібро­ва­но­го насіння та­ких куль­тур, як: ку­ку­руд­за, со­няш­ник, ри­ци­на, сор­го, соя, а та­кож дра­жо­ва­но­го і зви­чай­но­го насіння цу­к­ро­вих і кор­мо­вих бу­ряків, бобів, ква­солі, лю­пи­ну — з од­но­ча­сним, але відо­крем­ле­ним від насіння вне­сен­ням гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив та при­ко­чу­ван­ням грун­ту в ряд­ках. Та­кож мож­ли­вий висів не­калібро­ва­но­го насіння, але у та­ко­му разі точність за­ле­жа­ти­ме без­по­се­ред­ньо від різниці у розмірах і сту­пені по­шко­д­жен­ня посівно­го ма­теріалу. Ре­ко­мен­до­ва­на ви­роб­ни­ком ро­бо­ча швидкість сіва­лок — до
9 км/год, а мак­си­маль­на про­дук­тивність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су в най­про­дук­тивніших ши­ро­ко­за­хват­них сіва­лок не пе­ре­ви­щує 10 га/год.
 Точність сівби насіння сівал­ка­ми Vega Profi і «Ве­с­та Profi» за­без­пе­чується но­вою кон­ст­рукцією висівно­го апа­ра­ту (фо­то 2), який має такі по­зи­тивні якості:
  ніве­лю­ван­ня впли­ву різних на­ван­та­жень на кор­пус апа­ра­ту і, тим са­мим, за­побіган­ня йо­го по­лом­кам за­вдя­ки розміщен­ню висівно­го апа­ра­ту на рамі секції;
  кон­ст­рукція сош­ників за­без­пе­чує ро­бо­ту навіть за на­яв­ності рос­лин­них ре­ш­ток, оскільки цьо­му сприяє до­стат­ня відстань між ни­ми і висівним апа­ра­том, що має ви­со­ке розміщен­ня;
  спро­ще­не і зруч­не об­слу­го­ву­ван­ня як ре­зуль­тат ви­ко­ри­с­тан­ня відрив­ної, а не знімної криш­ки;
  за­побіган­ня висіван­ню насінин-«двійників» шля­хом за­сто­су­ван­ня верх­нь­о­го і ниж­нь­о­го ски­дачів зай­во­го насіння;
  уник­нен­ня ущільнен­ня та за­ви­сан­ня насіння за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню во­ру­шил­ки, яку вста­нов­ле­но з бо­ку прий­маль­ної ка­ме­ри на висівно­му дис­ку;
  стабільність сівби на ос­нові ре­гу­лю­ван­ня насіннєво­го рівня заслінкою у прий­мальній ка­мері;
  про­ста заміна висівних дисків.
 
   Challenger
Сівал­ки точ­но­го висіву від Cha­llenger серії СН 9000 по-справжнь­о­му за­слу­го­ву­ють на ува­гу.
Мо­дель­ний ряд про­сап­них сіва­лок серії СН 9000 скла­дається із чо­ти­рь­ох ос­нов­них мо­дифікацій, які ма­ють оригінальні висівні секції з унікаль­ним висівним апа­ра­том РАМТМ. Висівна секція кож­ної із серій скла­дається із бун­ке­ра ве­ли­ко­го об’єму (місткістю 75/105 л), підси­ле­ної па­ра­ле­ло­г­рам­ної підвіски, до­зу­валь­но­го апа­ра­ту РАМ, при­ко­чу­валь­них коліс. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми є дво­ди­с­ко­вий сош­ник із тан­дем­ни­ми копіюваль­ни­ми ко­ле­са­ми (фото 3).
Висівний до­зу­валь­ний апа­рат РАМТМ — сво­го ро­ду інно­вація у цій сфері. Як­що в пе­ре­важній більшості сіва­лок за­сто­со­ва­но ме­ханічні або ва­ку­умні до­зу­вальні апа­ра­ти, то в кон­ст­рукції висівно­го апа­ра­ту від Challenger ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му із над­лиш­ко­вим ти­с­ком. Суть про­це­су по­ля­гає у нагнітанні повітря у ка­ме­ру, а не в йо­го відсмок­ту­ванні. У та­ко­му разі насіння під впли­вом над­лиш­ко­во­го ти­с­ку улов­люється комірка­ми висівно­го дис­ка. Ру­ха­ю­чись ко­лом, во­но про­хо­дить очи­щен­ня від «двійників», потім у спеціальній зоні без до­сту­пу повітря зер­но під на­по­ром влас­ної ва­ги па­дає у насіннєпровід. Криш­ка цьо­го висівно­го апа­ра­та повністю про­зо­ра, то­му відсте­жи­ти ро­бо­чий про­цес мож­на будь-якої миті. Та­кож висівний апа­рат не по­тре­бує яки­хось до­дат­ко­вих ущільню­вачів. Крім то­го, забір повітря для нагнітан­ня відбу­вається у пе­редній ча­с­тині сівал­ки, тож імовірність по­т­рап­лян­ня пи­лу до висівно­го апа­ра­та до­сить низь­ка. Відповідно, ми маємо мінімаль­ний рівень спра­цю­ван­ня ви­­сівно­го ме­ханізму. Сівал­ка має ве­ли­кий вибір висівних дисків — під насіння різних куль­тур та їхні фракції, пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня яких не по­тре­бує за­сто­су­ван­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів.
 
   ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД» ви­го­тов­ляє про­сап­ну сівал­ку СПМ-8 «Ніка-8» (фо­то 4), яка при­зна­че­на для пунк­тир­ної сівби калібро­ва­но­го і не­калібро­ва­но­го на­сіння ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, сої з од­но­ча­сним вне­сен­ням су­хих до­б­рив. Сівба насіння на за­да­ну гли­би­ну за­без­пе­чується дво­­дис­­ко­вим сош­ни­ком із подвійни­ми ко­ле­са­ми — копіра­ми, а при­ко­чу­ван­ня засіяно­го ряд­ка — ко­ле­са­ми із V-подібною схе­мою їхньої ус­та­нов­ки та ре­гу­ль­о­ва­ним при­ти­ск­ним зу­сил­лям. Для без­по­се­ред­ньої сівби (за ну­ль­о­вою тех­но­логією) сівал­ка ком­плек­тується хви­ля­с­ти­ми тур­бо­ди­с­ка­ми, які го­ту­ють грунт і очи­ща­ють насіннєве ло­же від по­жнив­них ре­ш­ток. Сівал­ка СПМ-8 ос­на­ще­на си­с­те­мою кон­тро­лю сівби. Вне­сен­ня до­б­рив відбу­вається че­рез дво­ди­с­ко­вий сош­ник із мож­ливістю на­ла­ш­ту­ван­ня за­да­ної гли­би­ни і відстані від посівно­го ло­жа. Сівал­ка ком­плек­тується дис­ка­ми висівно­го апа­ра­ту для висіву ку­ку­руд­зи і со­няш­ни­ку.
Найвідповідальнішим вуз­лом у про­сапній сівалці СПМ-8 є висівний апа­рат (фо­то 5) ви­роб­ництва світо­во­го ліде­ра цьо­го об­лад­нан­ня — фірми Precision Planting (США). Він скон­ст­руй­о­ва­ний на ос­нові полімер­но­го дис­ка з от­во­ра­ми, до яких під час ро­бо­ти у зоні розріджен­ня при­смок­ту­ють­ся насіни­ни, які потім відпа­да­ють у зоні нор­маль­но­го ти­с­ку і під дією си­ли гравітації по­трап­ля­ють у сош­ник. Привід дис­ка — че­рез йо­го зуб­ча­с­ту край­ку.
Про­дук­тивність сівал­ки на ос­нові ок­ре­мих мо­дулів за ро­бо­ти на мак­си­маль­них швид­ко­с­тях (до 9 км/год) мо­же бу­ти збільше­на шля­хом до­пов­нен­ня до­дат­ко­ви­ми мо­ду­ля­ми, тоб­то збільшен­ням ши­ри­ни за­хва­ту, про­те це пев­ним чи­ном не­га­тив­но по­зна­чається на її кон­ст­рукції, транс­пор­ту­ванні до­­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня, ма­не­в­ро­вих ха­рак­те­ри­с­ти­ках, вартісних по­­каз­ни­ках то­що.
То­му інши­ми прин­ци­по­ви­ми підхо­да­ми до кон­ст­ру­ю­ван­ня про­сап­них сіва­лок, зо­к­ре­ма для висіван­ня ку­ку­руд­зи, пе­ред­ба­ча­лось ско­ро­ти­ти тех­но­логічні про­стої, збільши­ти їхню ро­бо­чу швидкість, що пов’яза­но із вирішен­ням низ­ки пи­тань: точністю відо­крем­лен­ня насінин під час до­зу­ван­ня, швидкістю транс­пор­ту­ван­ня у сош­ник насіння і йо­го ук­ла­дан­ня в насіннєве ло­же, стабільності обер­тан­ня диків за заміни ме­ханічних при­водів еле­к­т­рич­ни­ми то­що.
Для цьо­го кон­ст­рукцію сіва­лок до­пов­ню­ють ве­ли­ким бун­ке­ром, си­с­те­мою цен­т­ралізо­ва­но­го роз­поділу насіння висівни­ми апа­ра­та­ми, цен­т­ралізо­ва­ним висівним апа­ра­том.

   ТОВ «Хорш-Ук­раїна» про­по­нує 24-ряд­ну пнев­ма­тич­ну сівал­ку точ­но­го висіву Maestro 24.70 SW (фо­то 6) ви­роб­ництва Horsch Maschinen GmbH, Німеч­чи­на. Сівал­ка є світо­вим ре­корд­с­ме­ном із без­пе­рерв­ної 24-го­дин­ної сівби ку­ку­руд­зи з од­но­ча­сним вне­сен­ням до­б­рив. Під час вста­нов­лен­ня ре­кор­ду бу­ло засіяно пло­щу 448,29 га за швид­кості 15 км/год.
Си­с­те­ма висіву сівал­ки Maestro цен­т­ралізо­ва­на, висіван­ня насіння відбу­вається із гер­ме­тич­но­го бун­ке­ра за­­галь­­ним об’ємом 7000 л (2000 л — для насіння і 5000 л — для до­б­рив), а си­с­те­ма точ­но­го до­зу­ван­ня насіння (ва­ку­ум­но­го ти­пу, ана­лог опи­са­них ви­ще сіва­лок), розміще­на у висівних секціях, за­без­пе­чує точність роз­поділен­ня насіння. Висівний апа­рат сівал­ки (фо­то 7) скон­ст­руй­о­ва­но на ос­нові ста­ле­во­го дис­ка із сер­по­подібни­ми про­різа­ми, до яких під час ро­бо­ти при­смок­ту­ють­ся насіни­ни. Привід висівних апа­ратів еле­к­т­рич­ний, ке­рується із до­по­мо­гою ок­ре­мо­го мікро­комп’юте­ра.

   ТОВ «Ве­дер­стад» пред­став­ляє сі­вал­ку точ­но­го висіву Tempo 8F (фо­то 8) ви­роб­ництва Vа..derstad-Verken AB (Шве­ція), яка та­кож є світо­вим ре­корд­с­ме­ном без­пе­рерв­ної 24-го­дин­ної 8-ряд­ної сівби ку­ку­руд­зи з од­но­ча­сним вне­сен­ням до­б­рив. Під час вста­нов­лен­ня ре­кор­ду бу­ло засіяно пло­щу 112 га ку­ку­руд­зи за швид­кості 17,5 км/год.
Висівний апа­рат сівал­ки Tempo кон­ст­рукційно схо­жий із опи­са­ни­ми ви­ще ана­ло­га­ми. В йо­го ос­нові та­кож висівний диск з от­во­ра­ми. Про­те на­сіння, як і у сівалці Challenger, ут­ри­мується у комірках дис­ка не ва­ку­у­мом, а при­ти­с­кається си­лою над­лиш­ко­во­го ти­с­ку. По­­тім за суміщен­ня насіни­ни з насіннє­про­во­дом, що ве­де до сош­ни­ка, отвір дис­ка пе­ре­кри­вається спеціаль­ним при­ти­ск­ним ро­ли­ком і насіни­на під ти­с­ком повітря з ви­со­кою швидкістю по­трап­ляє у сош­ник (фо­то 9). Оскільки на­­сіни­на весь час пе­ре­бу­ває під ти­с­ком повітря, за­без­пе­чується рівномірність і ви­со­ка точність висіву насіння за швид­кості сівал­ки по­над 17 км/год. Привід висів­но­го дис­ка за­без­пе­чується еле­к­т­ро­дви­гу­ном з на­пру­гою стру­му 12 V, для ге­не­ру­ван­ня яко­го на сівалці пе­ред­ба­че­но свій ге­не­ра­тор і аку­му­ля­тор.
   Фірма Amazone за­про­по­ну­ва­ла сівал­ку точ­но­го висіву серії EDX (фо­то 10), об­лад­на­ну цен­т­ралізо­ва­ним висівним апа­ра­том (си­с­те­ма Xpress). Йо­го ро­бо­та по­ля­гає в то­му, що точ­но до­зо­ва­не і пнев­ма­тич­но відо­крем­ле­не насіння про­во­дить­ся на цен­т­раль­ний висівний ба­ра­бан. Відо­крем­ле­не для висіву зер­но шлан­гом (під ти­с­ком і на ви­­сокій швид­кості) по­одинці «вист­рі­лює» у сош­ник, який у блоці із пла­с­ти­ко­вим прий­маль­ним дис­ком, що м’яко та без по­шко­д­жень прий­має зер­но, на­дійно за­гор­тає йо­го у ка­нав­ку (фо­то 11). Пе­реріз ка­нав­ки не V-подібної, як за­зви­чай, а пря­мо­кут­ної фор­ми, що дає змо­гу надійно за­кри­ти ка­нав­ки навіть по бо­ках. Точність за­гор­тан­ня си­с­те­ми Xpress не за­ле­жить від ста­ну спра­цю­ван­ня сош­ни­ка, якість за­гор­тан­ня за­ли­шається прак­тич­но без змін за підви­ще­ної швид­кості ру­ху — до
15 км/год, тоб­то вдвічі біль­шої, ніж у тра­диційних сіва­лок точ­но­го висіву.

  Вис­но­вок
От­же, су­часні кон­ст­рук­торські но­вації для вдо­с­ко­на­лен­ня про­сап­них сіва­лок грун­ту­ють­ся на та­ких технічних рішен­нях:
  варіюван­ня кількості посівних мо­дулів — зміною мо­дуль­но­го скла­ду мож­на от­ри­ма­ти сівал­ку різної ряд­ності, а відповідно, і різної про­дук­тив­ності. У та­ко­му разі ліміту­ю­чи­ми фак­то­ра­ми збільшен­ня вка­за­но­го па­ра­ме­т­ра є не­ви­со­ка мак­си­маль­на швидкість ру­ху сівал­ки, пе­ре­ви­щен­ня якої різко погіршує якість сівби, та ме­жа мак­си­маль­но мож­ли­вої ряд­ності;
  за­сто­су­ван­ня но­вих прин­ципів кон­ст­ру­ю­ван­ня висівних апа­ратів, що за­без­пе­чу­ють ви­со­ку якість до­зу­ван­ня насіння за ви­со­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тей — 15 км/год та більше.

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
Олег Вагін найбільш примітний своєю відкритістю і готовністю ділитися секретами вирощування багатьох рослин. В останні роки він повністю сконцентрувався на вирощуванні лохини, перейшовши від вирощування саджанців до закладки власної... Подробнее

1
0