Спецможливості
Техніка та обладнання

Як пра­виль­но ви­бра­ти во­ло­гомір зер­на

03.08.2017
4791
Як пра­виль­но ви­бра­ти во­ло­гомір зер­на фото, ілюстрація

Інтерес сільгоспвиробників до приладів експрес-аналізу вологості зерна із року в рік стає все сильнішим. Ясна річ, ринок не міг не відреагувати на цю тенденцію. Як відомо, попит породжує пропозицію, тож сьогодні для задоволення потреб аграрія є досить широкий спектр цього обладнання. Як зробити вдалий і правильний його вибір? Беручи до уваги актуальність цього питання, дамо практичні відповіді щодо вибору та експлуатації портативних вологомірів зерна.

 

 

Які бу­ва­ють ти­пи во­ло­гомірів?

З точ­ки зо­ру фізич­них прин­ципів ро­бо­ти во­ло­гоміри зер­на для ек­с­прес-аналізу бу­ва­ють кон­дук­то­ме­т­ричні і діель­ко­ме­т­ричні.

На­ба­га­то важ­ливіше для ко­ри­с­ту­ва­ча — спосіб за­пов­нен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри во­ло­гоміра, оскільки він впли­ває на точність по­ка­зань при­бо­ру та ек­сплу­а­таційні зруч­ності. Усі спо­со­би спря­мо­вані на вирішен­ня го­ло­вно­го за­вдан­ня — за­без­пе­чен­ня по­вто­рю­ва­ності по­каз­ни­ка щільності за­си­па­но­го в ньо­го зер­на від виміру до виміру.

Вологомір зерна конче потрібен усім, хто має хоч якесь до нього відношенняВідповідно до особ­ли­во­с­тей за­пов­нен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри во­ло­гоміри бу­ва­ють кількох типів: із ущільню­валь­ною (підпру­жи­не­ною) криш­кою, з ущільню­валь­ною криш­кою і подрібнен­ням зер­на, із за­пов­нен­ням ви­мірю­валь­ної ка­ме­ри вільним падін­ням зер­на. В ос­тан­нь­о­му разі потрібно ко­ри­с­ту­ва­ти­ся спеціаль­ною за­сип­ною склян­кою або як варіант — без склян­ки, але си­па­ти потрібно тільки на цен­т­раль­ний, злег­ка ко­нус­ної фор­ми, еле­к­т­род: у та­ко­му разі падіння зер­на з однієї і тієї са­мої ви­со­ти за­без­пе­чує по­вто­рю­ваність по­каз­ни­ка щільності за­си­па­но­го зер­на у вимірю­вальній ка­мері від виміру до виміру. Ці спо­со­би за­без­пе­чу­ють точ­ність виміру не ниж­че 0,5%-ї по­хиб­ки. І, на­решті, є во­ло­гоміри із вільним падін­ням зер­на, які ма­ють вбу­до­вані тен­зо­ва­ги та мікро­про­це­сор­ну про­гра­му, що ав­то­ма­тич­но вра­хо­вує щільність за­си­па­но­го зер­на (на­ту­ру). Ос­танній спосіб, зро­зуміло, за­без­пе­чує най­ви­щу точність виміру (по­хиб­ка до +- 0,3%).

Технічні особ­ли­вості вологомірів

Усі пред­став­лені на рин­ку во­ло­гоміри по­бу­до­вані на мікро­про­це­сор­них схе­мах, що за­без­пе­чує підви­щені ек­сплу­а­таційні мож­ли­вості, на­при­клад, об­чис­лен­ня та­ких по­каз­ників, як: се­реднє зна­чен­ня низ­ки вимірів, за­пам’ято­ву­ван­ня по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го виміру, — до то­го ж за­вдя­ки функції «си­с­те­ма підка­зок» во­ни прості в ек­сплу­а­тації. Інша спра­ва, що по­ка­зан­ня виміря­ної тем­пе­ра­ту­ри мо­же ви­во­ди­ти­ся на шка­лу.

Різниця між вологомірами та сфе­ри їхнього за­сто­су­ван­ня

Перевірка  вологості під час роботи зерносушарки для більш точного корегування її роботиЯк ми вже з’ясу­ва­ли ви­ще, во­ло­гоміри відрізня­ють­ся за:

кон­ст­рукцією: за­сипні (для за­без­пе­чен­ня по­вто­рю­ва­ності щільності або на­ту­ри — ва­ги в пев­но­му об­сязі зер­на) або за­глибні (втичні, гол­часті);

сервісни­ми мож­ли­во­с­тя­ми, які дає ви­ко­ри­с­тан­ня мікро­про­це­сорів;

на­явністю функції по­ка­зу змін тем­пе­ра­ту­ри і, в прин­ципі, влас­не ав­то­ма­тич­ної тем­пе­ра­тур­ної по­прав­ки;

на­явністю вбу­до­ва­них тен­зо­вагів (підви­щує точність вимірю­вань), різних еле­ментів жив­лен­ня;

об­ся­гом вимірю­валь­ної ка­ме­ри.

Тут слід роз­повісти де­тальніше. З точ­ки зо­ру ме­т­ро­логії (на­уки про ви­міри), як­що є якийсь об­сяг зер­на (од­на зернівка, відро, ва­гон, па­ро­плав), іде­аль­но всю йо­го кількість (од­ну зернівку, відро, ва­гон, па­ро­плав) помісти­ти у вимірю­валь­ну ка­ме­ру й відра­зу от­ри­ма­ти ре­зуль­тат що­до цьо­го об­ся­гу в ціло­му.

Зро­зуміло, що це не­ре­аль­но. Ви­хід — у ве­ликій кількості відбо­ру проб із різних то­чок об­ся­гу зер­на і на­далі от­ри­ман­ня усе­ред­не­них да­них. Звісно, що більша вимірю­валь­на ка­ме­ра во­ло­гоміра, то більш «пред­став­ниць­ка» (тер­мін із ме­т­ро­логії) про­ба. Але, щоб зібра­ти до­стат­ню кількість зер­на для її на­пов­нен­ня, потрібно вим’яти вруч­ну ду­же ба­га­то ко­лосків із різних то­чок по­ля, щоб от­ри­ма­ти до­стовірний ре­зуль­тат. Так от у разі за­сто­су­ван­ня ма­лень­кої вимірю­валь­ної ка­ме­ри кількість вим’ятих ко­лосків за­ли­шить­ся та­кою са­мою, тільки різко зро­с­те кількість замірів і ви­т­рат зу­силь із ре­тель­но­го очи­щен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри після кож­но­го виміру.

Сфе­ра за­сто­су­ван­ня ек­с­прес-во­ло­гомірів зер­на у сільсько­му гос­по­дарстві до­сить ши­ро­ка: рос­лин­ництво, зберіган­ня зер­на, пе­ре­роб­ка зер­на, хар­чо­ва про­мис­ловість.

Як об­ра­ти вологомір та правильно його використовувати?

Як­що вив­чи­ти інструкції ви­роб­ників во­ло­гомірів для ек­с­прес-аналізу, то мож­­на ви­я­ви­ти, що за ос­нов­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми, які цікав­лять ко­ри­с­ту­ва­ча, во­ни од­на­кові: точність виміру во­ло­­­гості у зоні складсь­ко­го зберіган­ня — не ниж­че 0,5%-ї по­хиб­ки (що ви­щий діапа­зон вимірю­ван­ня, то більша по­хиб­ка — ся­гає до 2,5%); кількість шкал (видів вимірю­ва­но­го зер­на) — 15–20; ціно­вий діапа­зон — від 120 до 450 євро; ви­роб­ни­ки — як вітчиз­няні, так і іноземні.

Во­ло­гоміри із вбу­до­ва­ни­ми тен­зо­ва­га­ми — це вимі­рю­вальні при­ла­ди ви­що­го кла­су і, зро­зуміло, ви­що­го ціно­во­го діапа­зо­ну — до 850 євро, за­те підви­ще­ної точ­ності виміру — до 0,3%-ї по­хиб­ки і з роз­ши­ре­ною кількістю шкал — до 450, ви­роб­ни­ки — тільки іно­земні. Вве­с­ти у при­лад ба­жані шка­ли відповідно до по­треб ко­ри­с­ту­ва­ча мож­на шля­хом за­ван­та­жен­ня їх з Інтер­не­ту (са­мостійно або на ба­жан­ня по­куп­ця це зро­бить про­да­вець во­ло­гоміра).

Під час прак­тич­них ви­про­бу­вань во­ло­гомірів, серед яких бу­ло чо­ти­ри імпорт­них, розбіжність у по­каз­ни­ках між різни­ми прилада­ми цієї гру­пи, між по­каз­ни­ка­ми во­ло­гомірів та ета­лон­ної про­би до­хо­ди­ла до 7%. Зраз­ко­вою для про­ве­ден­ня вимірів бу­ла про­ба зер­на ку­ку­руд­зи во­логістю 42% за по­каж­чи­ком су­шиль­ної ша­фи (про­ба зберіга­ла­ся у спеціальній гер­ме­тичній тарі, пе­ред ви­про­бу­ван­ням її на до­бу помісти­ли на вібростіл для вирівню­ван­ня по­каз­ни­ка во­ло­гості за всім об­ся­гом).

Тоді — пи­тан­ня: звідки та­ка ве­ли­ка різни­ця у по­ка­зан­нях во­ло­гомірів що­до во­ло­гості однієї і тієї са­мої про­би зер­на? Що, всі во­ло­гоміри бре­шуть? Звісно, ні. Во­ло­гоміри про­сто не відре­гу­ль­о­вані, не на­ла­ш­то­вані. Вологоміри без вбудованих тензоваг повинні мати можливість підлаштування

Як ка­жуть у та­ких ви­пад­ках пра­пор­щи­ки усь­о­го світу, «мат­ча­с­ти­ну потрібно вив­ча­ти». В інструкціях до всіх во­ло­гомірів без вбу­до­ва­них тен­зо­ваг обов’яз­ко­во є аб­зац з од­ним і тим са­мим змістом: «На по­чат­ку се­зо­ну зер­но слід відпра­ви­ти до ла­бо­ра­торії і за по­каз­ни­ком су­шиль­ної ша­фи підко­ре­гу­ва­ти зна­чен­ня во­ло­гоміра». Вся біда в тім, що не чи­таємо ми інструкції — ну, не «німці» ми, а дар­ма. Як­би у нас бу­ла ця слав­нозвісна німець­ка пе­дан­тичність та скру­пу­ль­о­зність, то не бу­ло б підстав для стількох гос­по­дарсь­ких спорів — рек­ла­мацій і кон­фліктів із ви­роб­ни­ка­ми. Після ко­рекції ро­бо­ти во­ло­гомірів відповідно до інст­рук­­ції їхні по­каз­ни­ки — в ме­жах від­повідно­го кла­су точ­ності. Звідси пи­тан­ня, яка ж шка­ла ви­мог до зер­на для во­ло­гомірів «про­пи­са­на» від по­чат­ку? Де­які ви­роб­ни­ки по­яс­ню­ють: це так зва­не стан­дарт­не зер­но — відсутність у пробі хво­рих, зі ско­ла­ми, хімічно об­роб­ле­них зер­нин, із до­пу­с­ти­мою засміченістю не ви­ще 1%. Ук­раїнські ви­мо­ги до ета­лон­них проб зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур згідно із ГОС­Том (ци­туємо) такі: «Вихідні про­би зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур, що за­сто­со­ву­ють­ся для гра­ду­ю­ван­ня во­ло­гомірів, по­винні вклю­ча­ти ос­новні ра­йо­­­но­вані сор­ти у ме­жах ти­пу різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня. Зер­но у вихідній пробі має бу­ти здо­ро­вим, не за­ра­же­ним, місти­ти не більше 1% сміттєвої домішки і не ма­ти ме­ханічно по­шко­д­же­них зе­рен» — кінець ци­та­ти.

Звідси вип­ли­ває: най­точніший во­ло­гомір — той, ко­ри­с­ту­вач яко­го уваж­но чи­тає інструкцію і до­три­мується її (у да­но­му разі — відповідним чи­ном підла­ш­то­вує свій при­лад, тоб­то ко­ре­гує йо­го на­ла­ш­ту­ван­ня).

Як вибрати вологомір?

Тож пер­ше пра­ви­ло ви­бо­ру що­до де­ше­во­го ек­с­прес-во­ло­гоміра (без вбу­до­ва­них тен­зо­ваг) — мож­ливість підла­ш­ту­ван­ня йо­го шка­ли до по­точ­них умов ро­бо­ти. За­зви­чай діапа­зон ре­гу­лю­ван­ня ле­жить у ме­жах від +/-2% до +/-10%. Зверніть ува­гу, не всі ук­раїнські во­ло­гоміри ма­ють та­ку мож­ливість — відповідно, в інструкції до них не про­пи­са­на ви­мо­га до ко­рекції шка­ли.

При­нагідно да­мо по­ра­ду, як про­фесійно от­ри­ма­ти зраз­ко­ву про­бу для ко­рекції шка­ли во­ло­гоміра.

У разі по­тре­би її про­ве­ден­ня слід вра­ху­ва­ти дві особ­ли­вості та­ко­го по­каз­ни­ка, як во­логість:

пер­ша — во­на ані се­кун­ди «не стоїть на місці» — це змінна ве­ли­чи­на;

дру­га — за об­ся­гом зер­на во­на роз­поділяється нерівномірно.

Для відбо­ру, зберіган­ня і до­став­ки зер­на в ла­бо­ра­торію, а це, як пра­ви­ло, ла­бо­ра­торія на най­б­лиж­чо­му ХПП, зго­дить­ся пла­с­ти­ко­ва пляш­ка із щільно при­тер­тою криш­кою як аль­тер­на­ти­ва спеціаль­но­му ла­бо­ра­тор­но­му по­су­ду. Відда­ю­чи ла­бо­рантці про­бу для заміру во­ло­гості у су­шильній шафі, не за­будь­те при­го­с­ти­ти ла­бо­рант­ку за­зда­легідь при­го­то­ва­ною шо­ко­лад­кою, а далі — за­леж­но від ва­ших та­лантів — заспіва­ти Інтер­націонал, стан­цю­ва­ти джи­гу, роз­повісти анек­дот або щось інше — од­ним сло­вом, будь-чим зай­ня­ти ува­гу ла­бо­ра­тор­ної працівниці, щоб пе­ред відбо­ром про­би зер­на для су­шиль­ної ша­фи во­на хо­ча б па­ру хви­лин енергійно по­тру­си­ла пляш­ку (у ла­бо­ра­торіях на ХПП не­має вібро­с­толів), тим са­мим «роз­ма­за­ла» во­логість за об’ємом (ось чо­му пляш­ка має бу­ти за­пов­не­на на­по­ло­ви­ну), а після відбо­ру про­би — не за­бу­ла щільно за­кри­ти пляш­ку криш­кою, зно­ву кон­сер­ву­ю­чи во­логість.

Та­ким чи­ном за ви­ко­ри­с­тан­ня про­стої та­ри й енергійно­го руч­но­го стру­шу­ван­ня мож­на май­же повністю ней­т­ралізу­ва­ти не­ба­жані особ­ли­вості во­ло­гості, що за­ва­жа­ють точ­но­му виз­на­чен­ню її ве­ли­чи­ни в об­сязі зер­на. От­ри­мав­ши дані ла­бо­ра­торії після су­шиль­ної ша­фи, зно­ву потрібно енергійно по­тру­си­ти пляш­ку, вси­па­ти про­бу зер­на у свій во­ло­гомір, по­ба­чи­ти розбіжність у свідчен­нях і відко­ре­гу­ва­ти шка­лу відповідно до інструкції ва­шо­го приладу. Звер­таю ува­гу: зер­но для про­би має бу­ти са­ме ва­ше, а не взя­те у сусіда чи на ХПП. При­лад ви на­ла­ш­то­вуєте чітко під своє зер­но! У всіх зер­но різне, навіть як­що во­но ви­ро­ще­не на сусідньо­му полі.

Те­пер уже зро­зуміло, чо­му під час спро­би пе­ревіри­ти свій во­ло­гомір на ХПП і по­чув­ши про­по­зицію на кшталт: «Он та­зик із зер­ном, я вчо­ра ро­би­ла вимірю­ван­ня, там во­логість 22%» — ні в яко­му разі не ведіться на це. За до­бу во­логість дав­но зміни­лась в сто­ро­ну змен­шен­ня (особ­ли­во як­що та­зик сто­яв на підвіконні із со­няч­но­го бо­ку — ти­по­ва кар­ти­на), а та­кож різни­ця во­ло­гості зер­на на по­верхні вмісту та­зи­ка і в йо­го гли­бині мо­же до­ся­га­ти 5% (во­логість не «роз­ма­за­на», та­зик не сто­яв на вібро­с­толі).

Для отримання більш точних вимірів вологості камеру виміру необхідно очистити та просушитиЗвідси вип­ли­ває дру­ге пра­ви­ло ви­бо­ру — де­ше­во­го або до­ро­го­го (з тен­зо­ва­га­ми) во­ло­гоміра. Для гос­по­дар­ст­ва, що ви­ро­щує влас­не зер­но, зва­же­ний вибір — во­ло­гомір без тен­зо­ваг із щорічним підла­ш­то­ву­ван­ням (навіщо пе­ре­пла­чу­ва­ти?). Для зер­но­т­рей­дерів, ХПП, що ску­по­ву­ють різні партії зер­на із різною во­логістю доцільно прид­ба­ти во­ло­гомір із тен­зо­ва­га­ми.

Для аб­со­лют­но чітко­го уяв­лен­ня вимірю­валь­но­го про­це­су зу­пинімо­ся ще раз на по­каз­ни­ку ва­ги зер­на у вимірю­вальній ка­мері (на­турі). Так, на­при­клад, один і той са­мий сорт в умо­вах цьо­го ро­ку дав дрібне зер­но, от­же, у вимірю­валь­ну ка­ме­ру во­ло­гоміра без тен­зо­ваг йо­го по­тра­пи­ло більше за ва­гою, тож по­ка­зан­ня ­во­­ло­­­гоміра бу­дуть за­ви­щені. На­ступ­но­го ро­ку цей са­мий сорт дав крупніше зер­но, і у вимірю­валь­ну ка­ме­ру йо­го по­тра­пи­ло мен­ше за ва­гою — по­ка­зан­ня­ во­ло­гоміра без тен­зо­ваг бу­дуть за­ни­жені. Звідси вис­но­вок: для от­ри­ман­ня точ­них по­ка­зань во­ло­гомірів без тен­зо­ваг потрібно щорічно ко­ри­гу­ва­ти їх під кон­кретні ха­рак­те­ри­с­ти­ки зер­на. Во­ло­гоміри із тен­зо­ва­га­ми про­во­дять ав­то­ма­тич­ну ко­рекцію за на­ту­рою вимірю­ва­но­го зер­на.

Уявімо кар­ти­ну: на ХПП ла­бо­рант, по­ба­чив­ши но­ву партію зер­на з пев­но­го гос­по­дар­ст­ва, жва­во ки­нув­ся підла­ш­то­ву­ва­ти во­ло­гомір без тен­зо­ваг під зер­но із цьо­го гос­по­дар­ст­ва, тоб­то ви­ко­ну­ва­ти пря­му ви­мо­гу інструкції що­до ро­бо­ти цьо­го приладу. Сюр­ре­алізм! Ад­же ла­бо­рант у та­ко­му разі не має пра­ва по­си­ла­ти­ся на по­ка­зан­ня цьо­го во­ло­гоміра і за­но­си­ти їх у жур­нал (по­пе­редні дані). На жаль, ХПП не поспіша­ють «пе­ре­оз­б­ро­ю­ва­ти­ся», і при­чи­ни цьо­го ле­жать в еко­номічній пло­щині. Як відо­мо, на во­ло­гості мож­на не­по­га­но за­роб­ля­ти. Оче­вид­но, потрібне втру­чан­ня дер­жа­ви, яке змінить за­старілі ГОС­Ти, про­пи­ше й оп­ри­люд­нить су­часні ви­мо­ги до сер­тифіко­ва­них ла­бо­ра­торій. Хо­ча в країні є по­зи­тивні при­кла­ди. Од­на ве­ли­ка кор­по­рація що­ро­ку бу­дує нові ХПП, ос­на­щені на рівні світо­вих стан­дартів, вклю­ча­ю­чи ме­т­ро­логію.

От­же, підсу­муємо:

будь-який во­ло­гомір по­ви­нен ма­ти здатність ав­то­ма­тич­ної тем­пе­ра­тур­ної ком­пен­сації;

во­ло­гомір без тен­зо­ваг по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти по­тре­бу підла­ш­то­ву­ван­ня шка­ли і за­без­пе­чу­ва­ти та­ку мож­ливість;

за­леж­но від ви­ду діяль­ності гос­по­дар­ст­во оби­рає во­ло­гомір із тен­зо­ва­га­ми або без них.

У яких ви­пад­ках не­обхідна заміна при­ла­ду або прид­бан­ня новішої мо­делі?

У прин­ципі во­ло­гомір, що не має спраць­о­ва­них ме­ханічних де­та­лей, мо­же слу­жи­ти де­ся­тиліття­ми, як на­руч­ний го­дин­ник. У во­ло­гомірів спраць­о­ву­ють­ся такі ме­ханічні де­талі: ущільню­вальні криш­ки — ви­хо­дить із ла­ду нарізь, пру­жи­на втра­чає свої вла­с­ти­вості, що, своєю чер­гою, впли­ває на точність вимірю­вань; де­талі ущільню­валь­но-подрібню­валь­ної криш­ки — та­кож зно­шується нарізь, пру­жи­на, а та­кож до­дається спра­цю­ван­ня подрібню­валь­ної по­верхні, — періодич­но слід заміню­ва­ти ці де­талі. Тож під час по­куп­ки во­ло­гоміра потрібно з’ясу­ва­ти у про­дав­ця, чи є в на­яв­ності ви­т­ратні де­талі.

Технічний про­грес не стоїть на місці. В сег­менті ек­с­прес-во­ло­гомірів для по­льо­вих умов уже дав­но з’яви­лись во­ло­гоміри, роз­роб­лені на ос­нові оп­тич­них прин­ципів із роз­ши­ре­ни­ми функціями: крім вимірю­ван­ня во­ло­гості, до­дат­ко­во вимірю­ють олійність, вміст про­теїну то­що.

Але ціна! Нам не вда­ло­ся ви­я­ви­ти жод­но­го щас­ли­во­го ко­ри­с­ту­ва­ча та­ко­го во­ло­гоміра. Як­що по­стає вибір «во­ло­гомір або джип» — рішен­ня відо­мо на­пе­ред. За­ли­шається тільки ми­лу­ва­ти­ся цим ди­вом про­гре­су на спеціалізо­ва­них ви­с­тав­ках.Для перевірки вологості  насипу зерна застосовують штангові вологоміри або штангові пробовідбірники

 А те­пер, влас­не, ме­т­ро­логія: для будь-яко­го вимірю­ва­ча до­пу­с­ти­ма пев­на по­хиб­ка (на­при­клад, ета­лонні, так звані атомні, го­дин­ни­ки теж ма­ють пог­рішність). І су­шиль­на ша­фа, згідно із па­с­пор­том, та­кож до­пу­с­кає по­хиб­ку +/-0,5%. Те­с­то­ва­ний во­ло­гомір, при­пу­с­ти­мо, у цьо­му діапа­зоні має по­хиб­ку +/-1%, а по­ка­зан­ня су­шиль­ної ша­фи за­ни­жені на -0,5% — при цьо­му пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах за­яв­ле­но­го кла­су точ­ності (за па­с­пор­том — -0,5%) і є до­стовірни­ми. А по­ка­зи те­с­то­ва­но­го во­ло­гоміра, на­впа­ки, за­ви­щені на 1%, але це та­кож вра­хо­ва­но при вста­нов­ленні за­яв­ле­но­го кла­су точ­ності (за па­с­пор­том — -1,0%), тож і во­ни до­стовірні. Та­ким чи­ном, 1+0,5 = 1,5%.

1,5% — це і є мак­си­маль­но до­пу­с­ти­ма в да­но­му разі розбіжність у свідчен­нях во­ло­гоміра та су­шиль­ної ша­фи. А, ма­ю­чи розбіжність на рівні ли­ше 0,5%, за­ли­шається хіба що радіти.
І на­ос­та­нок — про що не пи­шуть у своїх інструкціях ви­роб­ни­ки во­ло­гомірів.

Роз­г­ля­не­мо ду­же по­пу­ляр­ний во­ло­гомір іно­зем­но­го ви­роб­ництва. Під час ви­про­бу­вань ви­ко­ри­с­то­ву­ють до­б­ре пе­реміша­ну (з од­на­ко­вою во­логістю за всім об­ся­гом) зер­но­ву про­бу. За пер­шо­го вимірю­ван­ня по­ка­зан­ня во­ло­гоміра — 25% во­ло­гості, за дру­го­го — 27, за тре­ть­о­го — 29% і т. д., тоб­то во­ни чо­мусь зро­с­та­ють до пев­ної межі, потім цей про­цес зу­пи­няється. І це все — під час вимірю­ван­ня однієї і тієї са­мої про­би з од­на­ко­вою во­логістю за всім об­ся­гом. Ви­ни­кає роз­губ­леність: яка ж на­справді во­логість у пробі? Це спри­чи­нює паніку, і ро­бить­ся поспішний вис­но­вок: при­лад не­справ­ний.

А на­справді во­ло­гомір справ­ний. Ви­ною всьо­му — «мов­чаз­на» інструкція, яка не опи­сує особ­ли­во­с­тей ро­бо­ти цьо­го при­ла­ду. А річ ось у чім: після на­си­пан­ня про­би в при­лад, вимірю­ван­ня та ви­си­пан­ня зер­на із во­ло­гоміра на стін­ках вимірю­валь­ної су­шиль­ної ка­ме­ри за­ли­ши­ла­ся во­ло­га, яка підсу­мо­вується із по­даль­ши­ми виміра­ми і за­ви­щує по­ка­зан­ня во­ло­гоміра. І так від виміру до виміру, по­ки не на­ста­не стан рівно­ва­ги. Ме­та­леві стінки не мо­жуть ут­ри­му­ва­ти на собі ве­ли­ку кількість во­ло­ги, і, на­ко­пи­че­на в ка­мері, во­на зно­ву по­вер­тається у зер­но.

В інструкції до при­ла­ду на­пи­са­но: «…за­си­па­ти зер­но в очи­ще­ну ка­ме­ру» — і все, крап­ка. А тре­ба бу­ло б на­пи­са­ти: «…ре­тель­но про­тер­ти во­ло­го­пог­ли­наль­ною сер­вет­кою і ще раз про­су­ши­ти вен­ти­ля­то­ром, щоб поз­бу­ти­ся во­ло­ги в не­до­ступ­них зо­нах». Звісно, на­пи­са­ти та­ке — оз­на­чає про­сто «за­ру­ба­ти» во­ло­гомір, ад­же хто йо­го ку­пить? Який вен­ти­ля­тор у по­льо­вих умо­вах? І це факт: на ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­лені тільки два во­ло­гоміри — один вітчиз­ня­ний і один імпорт­ний, — у яких не­має цьо­го не­доліку.

Ви­яв­ляється, все вирішується ду­же про­сто: у ці во­ло­гоміри за­си­па­ти зер­но мож­на тільки після відповідної ко­ман­ди-«за­про­шен­ня», висвітле­ної на таб­ло. А до цьо­го при­лад вимірює во­логість по­рож­ньої ка­ме­ри, і як­що там за­ли­ши­ла­ся во­ло­га після по­пе­ред­нь­о­го виміру — він її ав­то­ма­тич­но відміну­сує під час про­ве­ден­ня по­даль­шо­го вимірю­ван­ня.

 

М. Ша­с­то­лов,
ди­рек­тор НВП «Ак­ва Тех­но­логії»

Інтерв'ю
Ольга Насонова, ресторанний експерт, концептолог і аналітик
В Європі та Америці вже давно цінується все, що відрізняється від масового продукту в маркетах, так званий hand made, до якого відносяться в тому числі і продукти, вирощені на приватних фермерських
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0