Спецможливості
Техніка та обладнання

Як пра­виль­но ви­бра­ти во­ло­гомір зер­на

03.08.2017
7383
Як пра­виль­но ви­бра­ти во­ло­гомір зер­на фото, ілюстрація

Інтерес сільгоспвиробників до приладів експрес-аналізу вологості зерна із року в рік стає все сильнішим. Ясна річ, ринок не міг не відреагувати на цю тенденцію. Як відомо, попит породжує пропозицію, тож сьогодні для задоволення потреб аграрія є досить широкий спектр цього обладнання. Як зробити вдалий і правильний його вибір? Беручи до уваги актуальність цього питання, дамо практичні відповіді щодо вибору та експлуатації портативних вологомірів зерна.

 

 

Які бу­ва­ють ти­пи во­ло­гомірів?

З точ­ки зо­ру фізич­них прин­ципів ро­бо­ти во­ло­гоміри зер­на для ек­с­прес-аналізу бу­ва­ють кон­дук­то­ме­т­ричні і діель­ко­ме­т­ричні.

На­ба­га­то важ­ливіше для ко­ри­с­ту­ва­ча — спосіб за­пов­нен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри во­ло­гоміра, оскільки він впли­ває на точність по­ка­зань при­бо­ру та ек­сплу­а­таційні зруч­ності. Усі спо­со­би спря­мо­вані на вирішен­ня го­ло­вно­го за­вдан­ня — за­без­пе­чен­ня по­вто­рю­ва­ності по­каз­ни­ка щільності за­си­па­но­го в ньо­го зер­на від виміру до виміру.

Вологомір зерна конче потрібен усім, хто має хоч якесь до нього відношенняВідповідно до особ­ли­во­с­тей за­пов­нен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри во­ло­гоміри бу­ва­ють кількох типів: із ущільню­валь­ною (підпру­жи­не­ною) криш­кою, з ущільню­валь­ною криш­кою і подрібнен­ням зер­на, із за­пов­нен­ням ви­мірю­валь­ної ка­ме­ри вільним падін­ням зер­на. В ос­тан­нь­о­му разі потрібно ко­ри­с­ту­ва­ти­ся спеціаль­ною за­сип­ною склян­кою або як варіант — без склян­ки, але си­па­ти потрібно тільки на цен­т­раль­ний, злег­ка ко­нус­ної фор­ми, еле­к­т­род: у та­ко­му разі падіння зер­на з однієї і тієї са­мої ви­со­ти за­без­пе­чує по­вто­рю­ваність по­каз­ни­ка щільності за­си­па­но­го зер­на у вимірю­вальній ка­мері від виміру до виміру. Ці спо­со­би за­без­пе­чу­ють точ­ність виміру не ниж­че 0,5%-ї по­хиб­ки. І, на­решті, є во­ло­гоміри із вільним падін­ням зер­на, які ма­ють вбу­до­вані тен­зо­ва­ги та мікро­про­це­сор­ну про­гра­му, що ав­то­ма­тич­но вра­хо­вує щільність за­си­па­но­го зер­на (на­ту­ру). Ос­танній спосіб, зро­зуміло, за­без­пе­чує най­ви­щу точність виміру (по­хиб­ка до +- 0,3%).

Технічні особ­ли­вості вологомірів

Усі пред­став­лені на рин­ку во­ло­гоміри по­бу­до­вані на мікро­про­це­сор­них схе­мах, що за­без­пе­чує підви­щені ек­сплу­а­таційні мож­ли­вості, на­при­клад, об­чис­лен­ня та­ких по­каз­ників, як: се­реднє зна­чен­ня низ­ки вимірів, за­пам’ято­ву­ван­ня по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го виміру, — до то­го ж за­вдя­ки функції «си­с­те­ма підка­зок» во­ни прості в ек­сплу­а­тації. Інша спра­ва, що по­ка­зан­ня виміря­ної тем­пе­ра­ту­ри мо­же ви­во­ди­ти­ся на шка­лу.

Різниця між вологомірами та сфе­ри їхнього за­сто­су­ван­ня

Перевірка  вологості під час роботи зерносушарки для більш точного корегування її роботиЯк ми вже з’ясу­ва­ли ви­ще, во­ло­гоміри відрізня­ють­ся за:

кон­ст­рукцією: за­сипні (для за­без­пе­чен­ня по­вто­рю­ва­ності щільності або на­ту­ри — ва­ги в пев­но­му об­сязі зер­на) або за­глибні (втичні, гол­часті);

сервісни­ми мож­ли­во­с­тя­ми, які дає ви­ко­ри­с­тан­ня мікро­про­це­сорів;

на­явністю функції по­ка­зу змін тем­пе­ра­ту­ри і, в прин­ципі, влас­не ав­то­ма­тич­ної тем­пе­ра­тур­ної по­прав­ки;

на­явністю вбу­до­ва­них тен­зо­вагів (підви­щує точність вимірю­вань), різних еле­ментів жив­лен­ня;

об­ся­гом вимірю­валь­ної ка­ме­ри.

Тут слід роз­повісти де­тальніше. З точ­ки зо­ру ме­т­ро­логії (на­уки про ви­міри), як­що є якийсь об­сяг зер­на (од­на зернівка, відро, ва­гон, па­ро­плав), іде­аль­но всю йо­го кількість (од­ну зернівку, відро, ва­гон, па­ро­плав) помісти­ти у вимірю­валь­ну ка­ме­ру й відра­зу от­ри­ма­ти ре­зуль­тат що­до цьо­го об­ся­гу в ціло­му.

Зро­зуміло, що це не­ре­аль­но. Ви­хід — у ве­ликій кількості відбо­ру проб із різних то­чок об­ся­гу зер­на і на­далі от­ри­ман­ня усе­ред­не­них да­них. Звісно, що більша вимірю­валь­на ка­ме­ра во­ло­гоміра, то більш «пред­став­ниць­ка» (тер­мін із ме­т­ро­логії) про­ба. Але, щоб зібра­ти до­стат­ню кількість зер­на для її на­пов­нен­ня, потрібно вим’яти вруч­ну ду­же ба­га­то ко­лосків із різних то­чок по­ля, щоб от­ри­ма­ти до­стовірний ре­зуль­тат. Так от у разі за­сто­су­ван­ня ма­лень­кої вимірю­валь­ної ка­ме­ри кількість вим’ятих ко­лосків за­ли­шить­ся та­кою са­мою, тільки різко зро­с­те кількість замірів і ви­т­рат зу­силь із ре­тель­но­го очи­щен­ня вимірю­валь­ної ка­ме­ри після кож­но­го виміру.

Сфе­ра за­сто­су­ван­ня ек­с­прес-во­ло­гомірів зер­на у сільсько­му гос­по­дарстві до­сить ши­ро­ка: рос­лин­ництво, зберіган­ня зер­на, пе­ре­роб­ка зер­на, хар­чо­ва про­мис­ловість.

Як об­ра­ти вологомір та правильно його використовувати?

Як­що вив­чи­ти інструкції ви­роб­ників во­ло­гомірів для ек­с­прес-аналізу, то мож­­на ви­я­ви­ти, що за ос­нов­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми, які цікав­лять ко­ри­с­ту­ва­ча, во­ни од­на­кові: точність виміру во­ло­­­гості у зоні складсь­ко­го зберіган­ня — не ниж­че 0,5%-ї по­хиб­ки (що ви­щий діапа­зон вимірю­ван­ня, то більша по­хиб­ка — ся­гає до 2,5%); кількість шкал (видів вимірю­ва­но­го зер­на) — 15–20; ціно­вий діапа­зон — від 120 до 450 євро; ви­роб­ни­ки — як вітчиз­няні, так і іноземні.

Во­ло­гоміри із вбу­до­ва­ни­ми тен­зо­ва­га­ми — це вимі­рю­вальні при­ла­ди ви­що­го кла­су і, зро­зуміло, ви­що­го ціно­во­го діапа­зо­ну — до 850 євро, за­те підви­ще­ної точ­ності виміру — до 0,3%-ї по­хиб­ки і з роз­ши­ре­ною кількістю шкал — до 450, ви­роб­ни­ки — тільки іно­земні. Вве­с­ти у при­лад ба­жані шка­ли відповідно до по­треб ко­ри­с­ту­ва­ча мож­на шля­хом за­ван­та­жен­ня їх з Інтер­не­ту (са­мостійно або на ба­жан­ня по­куп­ця це зро­бить про­да­вець во­ло­гоміра).

Під час прак­тич­них ви­про­бу­вань во­ло­гомірів, серед яких бу­ло чо­ти­ри імпорт­них, розбіжність у по­каз­ни­ках між різни­ми прилада­ми цієї гру­пи, між по­каз­ни­ка­ми во­ло­гомірів та ета­лон­ної про­би до­хо­ди­ла до 7%. Зраз­ко­вою для про­ве­ден­ня вимірів бу­ла про­ба зер­на ку­ку­руд­зи во­логістю 42% за по­каж­чи­ком су­шиль­ної ша­фи (про­ба зберіга­ла­ся у спеціальній гер­ме­тичній тарі, пе­ред ви­про­бу­ван­ням її на до­бу помісти­ли на вібростіл для вирівню­ван­ня по­каз­ни­ка во­ло­гості за всім об­ся­гом).

Тоді — пи­тан­ня: звідки та­ка ве­ли­ка різни­ця у по­ка­зан­нях во­ло­гомірів що­до во­ло­гості однієї і тієї са­мої про­би зер­на? Що, всі во­ло­гоміри бре­шуть? Звісно, ні. Во­ло­гоміри про­сто не відре­гу­ль­о­вані, не на­ла­ш­то­вані. Вологоміри без вбудованих тензоваг повинні мати можливість підлаштування

Як ка­жуть у та­ких ви­пад­ках пра­пор­щи­ки усь­о­го світу, «мат­ча­с­ти­ну потрібно вив­ча­ти». В інструкціях до всіх во­ло­гомірів без вбу­до­ва­них тен­зо­ваг обов’яз­ко­во є аб­зац з од­ним і тим са­мим змістом: «На по­чат­ку се­зо­ну зер­но слід відпра­ви­ти до ла­бо­ра­торії і за по­каз­ни­ком су­шиль­ної ша­фи підко­ре­гу­ва­ти зна­чен­ня во­ло­гоміра». Вся біда в тім, що не чи­таємо ми інструкції — ну, не «німці» ми, а дар­ма. Як­би у нас бу­ла ця слав­нозвісна німець­ка пе­дан­тичність та скру­пу­ль­о­зність, то не бу­ло б підстав для стількох гос­по­дарсь­ких спорів — рек­ла­мацій і кон­фліктів із ви­роб­ни­ка­ми. Після ко­рекції ро­бо­ти во­ло­гомірів відповідно до інст­рук­­ції їхні по­каз­ни­ки — в ме­жах від­повідно­го кла­су точ­ності. Звідси пи­тан­ня, яка ж шка­ла ви­мог до зер­на для во­ло­гомірів «про­пи­са­на» від по­чат­ку? Де­які ви­роб­ни­ки по­яс­ню­ють: це так зва­не стан­дарт­не зер­но — відсутність у пробі хво­рих, зі ско­ла­ми, хімічно об­роб­ле­них зер­нин, із до­пу­с­ти­мою засміченістю не ви­ще 1%. Ук­раїнські ви­мо­ги до ета­лон­них проб зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур згідно із ГОС­Том (ци­туємо) такі: «Вихідні про­би зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур, що за­сто­со­ву­ють­ся для гра­ду­ю­ван­ня во­ло­гомірів, по­винні вклю­ча­ти ос­новні ра­йо­­­но­вані сор­ти у ме­жах ти­пу різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня. Зер­но у вихідній пробі має бу­ти здо­ро­вим, не за­ра­же­ним, місти­ти не більше 1% сміттєвої домішки і не ма­ти ме­ханічно по­шко­д­же­них зе­рен» — кінець ци­та­ти.

Звідси вип­ли­ває: най­точніший во­ло­гомір — той, ко­ри­с­ту­вач яко­го уваж­но чи­тає інструкцію і до­три­мується її (у да­но­му разі — відповідним чи­ном підла­ш­то­вує свій при­лад, тоб­то ко­ре­гує йо­го на­ла­ш­ту­ван­ня).

Як вибрати вологомір?

Тож пер­ше пра­ви­ло ви­бо­ру що­до де­ше­во­го ек­с­прес-во­ло­гоміра (без вбу­до­ва­них тен­зо­ваг) — мож­ливість підла­ш­ту­ван­ня йо­го шка­ли до по­точ­них умов ро­бо­ти. За­зви­чай діапа­зон ре­гу­лю­ван­ня ле­жить у ме­жах від +/-2% до +/-10%. Зверніть ува­гу, не всі ук­раїнські во­ло­гоміри ма­ють та­ку мож­ливість — відповідно, в інструкції до них не про­пи­са­на ви­мо­га до ко­рекції шка­ли.

При­нагідно да­мо по­ра­ду, як про­фесійно от­ри­ма­ти зраз­ко­ву про­бу для ко­рекції шка­ли во­ло­гоміра.

У разі по­тре­би її про­ве­ден­ня слід вра­ху­ва­ти дві особ­ли­вості та­ко­го по­каз­ни­ка, як во­логість:

пер­ша — во­на ані се­кун­ди «не стоїть на місці» — це змінна ве­ли­чи­на;

дру­га — за об­ся­гом зер­на во­на роз­поділяється нерівномірно.

Для відбо­ру, зберіган­ня і до­став­ки зер­на в ла­бо­ра­торію, а це, як пра­ви­ло, ла­бо­ра­торія на най­б­лиж­чо­му ХПП, зго­дить­ся пла­с­ти­ко­ва пляш­ка із щільно при­тер­тою криш­кою як аль­тер­на­ти­ва спеціаль­но­му ла­бо­ра­тор­но­му по­су­ду. Відда­ю­чи ла­бо­рантці про­бу для заміру во­ло­гості у су­шильній шафі, не за­будь­те при­го­с­ти­ти ла­бо­рант­ку за­зда­легідь при­го­то­ва­ною шо­ко­лад­кою, а далі — за­леж­но від ва­ших та­лантів — заспіва­ти Інтер­націонал, стан­цю­ва­ти джи­гу, роз­повісти анек­дот або щось інше — од­ним сло­вом, будь-чим зай­ня­ти ува­гу ла­бо­ра­тор­ної працівниці, щоб пе­ред відбо­ром про­би зер­на для су­шиль­ної ша­фи во­на хо­ча б па­ру хви­лин енергійно по­тру­си­ла пляш­ку (у ла­бо­ра­торіях на ХПП не­має вібро­с­толів), тим са­мим «роз­ма­за­ла» во­логість за об’ємом (ось чо­му пляш­ка має бу­ти за­пов­не­на на­по­ло­ви­ну), а після відбо­ру про­би — не за­бу­ла щільно за­кри­ти пляш­ку криш­кою, зно­ву кон­сер­ву­ю­чи во­логість.

Та­ким чи­ном за ви­ко­ри­с­тан­ня про­стої та­ри й енергійно­го руч­но­го стру­шу­ван­ня мож­на май­же повністю ней­т­ралізу­ва­ти не­ба­жані особ­ли­вості во­ло­гості, що за­ва­жа­ють точ­но­му виз­на­чен­ню її ве­ли­чи­ни в об­сязі зер­на. От­ри­мав­ши дані ла­бо­ра­торії після су­шиль­ної ша­фи, зно­ву потрібно енергійно по­тру­си­ти пляш­ку, вси­па­ти про­бу зер­на у свій во­ло­гомір, по­ба­чи­ти розбіжність у свідчен­нях і відко­ре­гу­ва­ти шка­лу відповідно до інструкції ва­шо­го приладу. Звер­таю ува­гу: зер­но для про­би має бу­ти са­ме ва­ше, а не взя­те у сусіда чи на ХПП. При­лад ви на­ла­ш­то­вуєте чітко під своє зер­но! У всіх зер­но різне, навіть як­що во­но ви­ро­ще­не на сусідньо­му полі.

Те­пер уже зро­зуміло, чо­му під час спро­би пе­ревіри­ти свій во­ло­гомір на ХПП і по­чув­ши про­по­зицію на кшталт: «Он та­зик із зер­ном, я вчо­ра ро­би­ла вимірю­ван­ня, там во­логість 22%» — ні в яко­му разі не ведіться на це. За до­бу во­логість дав­но зміни­лась в сто­ро­ну змен­шен­ня (особ­ли­во як­що та­зик сто­яв на підвіконні із со­няч­но­го бо­ку — ти­по­ва кар­ти­на), а та­кож різни­ця во­ло­гості зер­на на по­верхні вмісту та­зи­ка і в йо­го гли­бині мо­же до­ся­га­ти 5% (во­логість не «роз­ма­за­на», та­зик не сто­яв на вібро­с­толі).

Для отримання більш точних вимірів вологості камеру виміру необхідно очистити та просушитиЗвідси вип­ли­ває дру­ге пра­ви­ло ви­бо­ру — де­ше­во­го або до­ро­го­го (з тен­зо­ва­га­ми) во­ло­гоміра. Для гос­по­дар­ст­ва, що ви­ро­щує влас­не зер­но, зва­же­ний вибір — во­ло­гомір без тен­зо­ваг із щорічним підла­ш­то­ву­ван­ням (навіщо пе­ре­пла­чу­ва­ти?). Для зер­но­т­рей­дерів, ХПП, що ску­по­ву­ють різні партії зер­на із різною во­логістю доцільно прид­ба­ти во­ло­гомір із тен­зо­ва­га­ми.

Для аб­со­лют­но чітко­го уяв­лен­ня вимірю­валь­но­го про­це­су зу­пинімо­ся ще раз на по­каз­ни­ку ва­ги зер­на у вимірю­вальній ка­мері (на­турі). Так, на­при­клад, один і той са­мий сорт в умо­вах цьо­го ро­ку дав дрібне зер­но, от­же, у вимірю­валь­ну ка­ме­ру во­ло­гоміра без тен­зо­ваг йо­го по­тра­пи­ло більше за ва­гою, тож по­ка­зан­ня ­во­­ло­­­гоміра бу­дуть за­ви­щені. На­ступ­но­го ро­ку цей са­мий сорт дав крупніше зер­но, і у вимірю­валь­ну ка­ме­ру йо­го по­тра­пи­ло мен­ше за ва­гою — по­ка­зан­ня­ во­ло­гоміра без тен­зо­ваг бу­дуть за­ни­жені. Звідси вис­но­вок: для от­ри­ман­ня точ­них по­ка­зань во­ло­гомірів без тен­зо­ваг потрібно щорічно ко­ри­гу­ва­ти їх під кон­кретні ха­рак­те­ри­с­ти­ки зер­на. Во­ло­гоміри із тен­зо­ва­га­ми про­во­дять ав­то­ма­тич­ну ко­рекцію за на­ту­рою вимірю­ва­но­го зер­на.

Уявімо кар­ти­ну: на ХПП ла­бо­рант, по­ба­чив­ши но­ву партію зер­на з пев­но­го гос­по­дар­ст­ва, жва­во ки­нув­ся підла­ш­то­ву­ва­ти во­ло­гомір без тен­зо­ваг під зер­но із цьо­го гос­по­дар­ст­ва, тоб­то ви­ко­ну­ва­ти пря­му ви­мо­гу інструкції що­до ро­бо­ти цьо­го приладу. Сюр­ре­алізм! Ад­же ла­бо­рант у та­ко­му разі не має пра­ва по­си­ла­ти­ся на по­ка­зан­ня цьо­го во­ло­гоміра і за­но­си­ти їх у жур­нал (по­пе­редні дані). На жаль, ХПП не поспіша­ють «пе­ре­оз­б­ро­ю­ва­ти­ся», і при­чи­ни цьо­го ле­жать в еко­номічній пло­щині. Як відо­мо, на во­ло­гості мож­на не­по­га­но за­роб­ля­ти. Оче­вид­но, потрібне втру­чан­ня дер­жа­ви, яке змінить за­старілі ГОС­Ти, про­пи­ше й оп­ри­люд­нить су­часні ви­мо­ги до сер­тифіко­ва­них ла­бо­ра­торій. Хо­ча в країні є по­зи­тивні при­кла­ди. Од­на ве­ли­ка кор­по­рація що­ро­ку бу­дує нові ХПП, ос­на­щені на рівні світо­вих стан­дартів, вклю­ча­ю­чи ме­т­ро­логію.

От­же, підсу­муємо:

будь-який во­ло­гомір по­ви­нен ма­ти здатність ав­то­ма­тич­ної тем­пе­ра­тур­ної ком­пен­сації;

во­ло­гомір без тен­зо­ваг по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти по­тре­бу підла­ш­то­ву­ван­ня шка­ли і за­без­пе­чу­ва­ти та­ку мож­ливість;

за­леж­но від ви­ду діяль­ності гос­по­дар­ст­во оби­рає во­ло­гомір із тен­зо­ва­га­ми або без них.

У яких ви­пад­ках не­обхідна заміна при­ла­ду або прид­бан­ня новішої мо­делі?

У прин­ципі во­ло­гомір, що не має спраць­о­ва­них ме­ханічних де­та­лей, мо­же слу­жи­ти де­ся­тиліття­ми, як на­руч­ний го­дин­ник. У во­ло­гомірів спраць­о­ву­ють­ся такі ме­ханічні де­талі: ущільню­вальні криш­ки — ви­хо­дить із ла­ду нарізь, пру­жи­на втра­чає свої вла­с­ти­вості, що, своєю чер­гою, впли­ває на точність вимірю­вань; де­талі ущільню­валь­но-подрібню­валь­ної криш­ки — та­кож зно­шується нарізь, пру­жи­на, а та­кож до­дається спра­цю­ван­ня подрібню­валь­ної по­верхні, — періодич­но слід заміню­ва­ти ці де­талі. Тож під час по­куп­ки во­ло­гоміра потрібно з’ясу­ва­ти у про­дав­ця, чи є в на­яв­ності ви­т­ратні де­талі.

Технічний про­грес не стоїть на місці. В сег­менті ек­с­прес-во­ло­гомірів для по­льо­вих умов уже дав­но з’яви­лись во­ло­гоміри, роз­роб­лені на ос­нові оп­тич­них прин­ципів із роз­ши­ре­ни­ми функціями: крім вимірю­ван­ня во­ло­гості, до­дат­ко­во вимірю­ють олійність, вміст про­теїну то­що.

Але ціна! Нам не вда­ло­ся ви­я­ви­ти жод­но­го щас­ли­во­го ко­ри­с­ту­ва­ча та­ко­го во­ло­гоміра. Як­що по­стає вибір «во­ло­гомір або джип» — рішен­ня відо­мо на­пе­ред. За­ли­шається тільки ми­лу­ва­ти­ся цим ди­вом про­гре­су на спеціалізо­ва­них ви­с­тав­ках.Для перевірки вологості  насипу зерна застосовують штангові вологоміри або штангові пробовідбірники

 А те­пер, влас­не, ме­т­ро­логія: для будь-яко­го вимірю­ва­ча до­пу­с­ти­ма пев­на по­хиб­ка (на­при­клад, ета­лонні, так звані атомні, го­дин­ни­ки теж ма­ють пог­рішність). І су­шиль­на ша­фа, згідно із па­с­пор­том, та­кож до­пу­с­кає по­хиб­ку +/-0,5%. Те­с­то­ва­ний во­ло­гомір, при­пу­с­ти­мо, у цьо­му діапа­зоні має по­хиб­ку +/-1%, а по­ка­зан­ня су­шиль­ної ша­фи за­ни­жені на -0,5% — при цьо­му пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах за­яв­ле­но­го кла­су точ­ності (за па­с­пор­том — -0,5%) і є до­стовірни­ми. А по­ка­зи те­с­то­ва­но­го во­ло­гоміра, на­впа­ки, за­ви­щені на 1%, але це та­кож вра­хо­ва­но при вста­нов­ленні за­яв­ле­но­го кла­су точ­ності (за па­с­пор­том — -1,0%), тож і во­ни до­стовірні. Та­ким чи­ном, 1+0,5 = 1,5%.

1,5% — це і є мак­си­маль­но до­пу­с­ти­ма в да­но­му разі розбіжність у свідчен­нях во­ло­гоміра та су­шиль­ної ша­фи. А, ма­ю­чи розбіжність на рівні ли­ше 0,5%, за­ли­шається хіба що радіти.
І на­ос­та­нок — про що не пи­шуть у своїх інструкціях ви­роб­ни­ки во­ло­гомірів.

Роз­г­ля­не­мо ду­же по­пу­ляр­ний во­ло­гомір іно­зем­но­го ви­роб­ництва. Під час ви­про­бу­вань ви­ко­ри­с­то­ву­ють до­б­ре пе­реміша­ну (з од­на­ко­вою во­логістю за всім об­ся­гом) зер­но­ву про­бу. За пер­шо­го вимірю­ван­ня по­ка­зан­ня во­ло­гоміра — 25% во­ло­гості, за дру­го­го — 27, за тре­ть­о­го — 29% і т. д., тоб­то во­ни чо­мусь зро­с­та­ють до пев­ної межі, потім цей про­цес зу­пи­няється. І це все — під час вимірю­ван­ня однієї і тієї са­мої про­би з од­на­ко­вою во­логістю за всім об­ся­гом. Ви­ни­кає роз­губ­леність: яка ж на­справді во­логість у пробі? Це спри­чи­нює паніку, і ро­бить­ся поспішний вис­но­вок: при­лад не­справ­ний.

А на­справді во­ло­гомір справ­ний. Ви­ною всьо­му — «мов­чаз­на» інструкція, яка не опи­сує особ­ли­во­с­тей ро­бо­ти цьо­го при­ла­ду. А річ ось у чім: після на­си­пан­ня про­би в при­лад, вимірю­ван­ня та ви­си­пан­ня зер­на із во­ло­гоміра на стін­ках вимірю­валь­ної су­шиль­ної ка­ме­ри за­ли­ши­ла­ся во­ло­га, яка підсу­мо­вується із по­даль­ши­ми виміра­ми і за­ви­щує по­ка­зан­ня во­ло­гоміра. І так від виміру до виміру, по­ки не на­ста­не стан рівно­ва­ги. Ме­та­леві стінки не мо­жуть ут­ри­му­ва­ти на собі ве­ли­ку кількість во­ло­ги, і, на­ко­пи­че­на в ка­мері, во­на зно­ву по­вер­тається у зер­но.

В інструкції до при­ла­ду на­пи­са­но: «…за­си­па­ти зер­но в очи­ще­ну ка­ме­ру» — і все, крап­ка. А тре­ба бу­ло б на­пи­са­ти: «…ре­тель­но про­тер­ти во­ло­го­пог­ли­наль­ною сер­вет­кою і ще раз про­су­ши­ти вен­ти­ля­то­ром, щоб поз­бу­ти­ся во­ло­ги в не­до­ступ­них зо­нах». Звісно, на­пи­са­ти та­ке — оз­на­чає про­сто «за­ру­ба­ти» во­ло­гомір, ад­же хто йо­го ку­пить? Який вен­ти­ля­тор у по­льо­вих умо­вах? І це факт: на ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­лені тільки два во­ло­гоміри — один вітчиз­ня­ний і один імпорт­ний, — у яких не­має цьо­го не­доліку.

Ви­яв­ляється, все вирішується ду­же про­сто: у ці во­ло­гоміри за­си­па­ти зер­но мож­на тільки після відповідної ко­ман­ди-«за­про­шен­ня», висвітле­ної на таб­ло. А до цьо­го при­лад вимірює во­логість по­рож­ньої ка­ме­ри, і як­що там за­ли­ши­ла­ся во­ло­га після по­пе­ред­нь­о­го виміру — він її ав­то­ма­тич­но відміну­сує під час про­ве­ден­ня по­даль­шо­го вимірю­ван­ня.

 

М. Ша­с­то­лов,
ди­рек­тор НВП «Ак­ва Тех­но­логії»

Інтерв'ю
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее
Марія Махновець (ліворуч), експерт з органічного трейдингу, на виставці BIOFACH, Нюрнберг, Німеччина, разом з експертами аграрного ринку - André Pilling та Марією Дідух (проект "Agritrade Ukraine")
Україна посідає 10 місце в світі з виробництва органічних зернобобових культур, по олійним та зерновим знаходиться на 6-й позиції. Основні напрямки експорту - Нідерланди, Німеччина, Великобританія,

1
0