Спецможливості
Новини

За­тя­гу­ю­чи па­с­ки, не за­дих­ну­ти­ся б... Аналізу­ю­чи «ан­ти­кри­зо­вий па­кет» уря­ду

08.05.2014
861
За­тя­гу­ю­чи  па­с­ки, не  за­дих­ну­ти­ся б... Аналізу­ю­чи «ан­ти­кри­зо­вий па­кет»   уря­ду фото, ілюстрація

Вже не секрет: Україна на межі банкрутства. Не говорити про це може тільки ледачий. Але запитання руба: що з цим робити? Просити чергові кредити у МВФ та інших міжнародних структур, підвищувати ефективність виробництва та продуктивність економіки чи скорочувати витрати на все, що можна? Схоже, поруч із перспективою отримання кредитів, уряд обрав саме останній шлях. Тому і запропонував суспільству та економічному сектору, у тому числі і аграріям, «затягнути паски». Що ж з цього вийде?

Вже не секрет: Україна на межі банкрутства. Не говорити про це може тільки ледачий. Але запитання руба: що з цим робити? Просити чергові кредити у МВФ та інших міжнародних структур, підвищувати ефективність виробництва та продуктивність економіки чи скорочувати витрати на все, що можна? Схоже, поруч із перспективою отримання кредитів, уряд обрав саме останній шлях. Тому і запропонував суспільству та економічному сектору, у тому числі і аграріям, «затягнути паски». Що ж з цього вийде?

О. Пе­т­ру­ня
Спеціаль­но для жур­на­лу «Про­по­зиція»

Ко­ли Ар­сеній Яце­нюк і йо­го ко­ман­да увійшли до будівлі Кабміну, во­ни с жа­хом ви­я­ви­ли, що по­пе­ред­ни­ки, а са­ме уряд Ми­ко­ли Аза­ро­ва, за­ли­ши­ли їм ду­же не­приємну спад­щи­ну — «дірку» в бю­д­жеті розміром май­же 300 млрд грн. Не­дов­го ду­ма­ю­чи, Ар­сеній Пе­т­ро­вич вніс про­по­зицію: тре­ба уріза­ти бю­д­жетні апе­ти­ти і прий­ня­ти па­кет ан­ти­кри­зо­вих за­ходів.
Се­ред го­ло­вних — підви­щен­ня по­датків, цін на паль­но-ма­с­тильні ма­те­ріали, про­дук­ти, по­до­рож­чан­ня ко­му­на­ль­них по­слуг, урізан­ня пільг та приві­леїв. Потім, прав­да, уря­довці щось тро­хи пе­ре­ду­ма­ли міня­ти, але все ж «су­пе­ре­ко­номія» вже, як ка­жуть, на марші.

Страшилка для великого бізнесу
Перш за все, як і очіку­ва­лось, до­ве­деть­ся трішки по­ст­раж­да­ти ве­ли­ко­му капіта­лу. Але зовсім трішки. Бо йо­го ос­но­ви, як обіця­ють, не бу­дуть знач­но по­шко­д­жені.
Ну ось, збільшить­ся вдвічі рен­та за ко­ри­с­ту­ван­ня ко­ри­сни­ми ко­па­ли­на­ми. «Ми чу­до­во усвідо­млюємо, за­раз бу­де підня­тий крик, що зни­ка­ти­муть ро­бочі місця, за­кри­ва­ти­муть­ся підприємст­ва, — ска­зав при цьо­му Ар­сеній Пе­т­ро­вич. — То­му ми піднімаємо вдвічі і чітко за­яв­ляємо, що це не впли­не на кон­ку­рент­ну спро­можність гірни­чо­го ком­плек­су, такі та­ри­фи є і на кон­ку­рент­них ви­роб­ницт­вах у тій же Росії».
Бу­де та­кож підви­ще­на пла­та за наф­ту і га­зо­вий кон­ден­сат. Вод­но­час по­си­лить­ся кон­троль за відра­ху­ван­ня­ми до бю­д­же­ту з бо­ку ком­паній, у яких дер­жаві на­ле­жить кон­троль­ний па­кет. Піднімуть та­кож ак­цизні збо­ри на ал­ко­гольні на­пої та тю­тю­нові ви­ро­би.
А ще уряд про­по­нує за­про­ва­ди­ти про­гре­сив­ну шка­лу опо­дат­ку­ван­ня до­ходів фізич­них осіб. Про що йдеть­ся? Ті, хто за­роб­ляє 300 тис. грн, пла­ти­ти­муть 20% по­дат­ку, хто за­роб­ляє по­над 500 тис. грн — 25%. «Мо­ва йде про 300 тис. гро­ма­дян, які во­лодіють 60% фінан­со­вих ак­тивів Ук­раїни, — по­яс­нив Ар­сеній Яце­нюк. — 1,7% ба­га­тих ук­раїнців по­винні за­пла­ти­ти по­дат­ки, щоб 98% ук­раїнців відчу­ли, що в країні на­став час соціаль­ної спра­вед­ли­вості».

За­гро­за для ма­ло­за­без­пе­че­них
Порівня­но з олігар­ха­ми та про­сто ско­ро­ба­гать­ка­ми, які якось пе­ре­жи­вуть такі «серй­озні» для се­бе ча­си, все інше на­се­лен­ня Ук­раїни бу­де у за­руч­ни­ках об­ста­вин, з яки­ми не мо­же спра­ви­ти­ся уряд.
Перш за все, він, цей «до­б­рий» уряд, про­по­нує підня­ти та­ри­фи на при­род­ний газ та енер­го­носiї для на­се­лен­ня. При цьо­му збільшує на­дан­ня суб­сидій. Ви­прав­до­ву­ю­чи та­кий крок, прем’єр-мі­ністр ка­же: мов­ляв, на сьо­годнi ук­раїнцi пла­тять за газ 84 дол. за 1000 м3, тодi як у сусiднiй Росiї ця цiна ста­но­вить 128 дол.
До­да­мо, що мінімаль­ну зар­пла­ту та про­жит­ко­вий мінімум про­тя­гом цьо­го ро­ку уряд вирішив не зміню­ва­ти. Ан­ти­кри­зо­вий план уря­ду вклю­чає і ско­ро­чен­ня на 10% пра­цю­ю­чих в ор­га­нах дер­жав­ної вла­ди. Та­ким чи­ном, із 249 тис. чи­нов­ників бу­де ско­ро­че­но 24 тис. Вод­но­час пла­нується про­да­ти 50% усь­о­го ав­то­пар­ку підприємств ор­ганів дер­жав­ної вла­ди.
Які ж скорочення в агросекторі?
Нас, зви­чай­но, по­над усе ціка­вить те, що ж про­по­нується зро­би­ти з аг­рар­ним сек­то­ром. Які ви­про­бу­ван­ня мо­жуть ви­па­с­ти на йо­го до­лю?
Так ось: у сфері аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су Кабмін про­по­нує при­слу­ха­тись до про­по­зиції асоціацій та під­приємців і за­про­ва­ди­ти ПДВ на ек­с­порт зер­на. «Це ті 20%, які ек­с­пор­те­ри зер­на не спла­чу­ва­ли в бю­д­жет», — за­зна­чив Ар­сеній Яце­нюк. На­томість усю га­лузь АПК на за­галь­ний по­ря­док на­ра­ху­ван­ня ПДВ виріше­но не пе­ре­во­ди­ти. Ра­зом з тим, уряд про­по­нує по­вер­та­ти бор­ги з ПДВ (не відшко­до­ва­но на сьо­годні 21,6 млрд грн) ви­да­чею облігацій внутріш­ньої дер­жав­ної по­зи­ки.
Ха­рак­тер­но, що 27 бе­рез­ня ц. р. бу­ло вне­се­но зміни до Дер­жав­но­го бю­д­же­ту Ук­раїни на 2014 р., в яко­му на сільське гос­по­дар­ст­во бю­д­же­том виділяється 1,6% (6,8 млрд грн) за­пла­но­ва­ної ви­дат­ко­вої ча­с­ти­ни, що оз­на­чає змен­шен­ня фінан­су­ван­ня на 1,7 млрд грн, або на 19,9%, порівня­но із по­пе­ред­ньо за­твер­д­же­ним ко­ш­то­ри­сом.
Як­що го­во­ри­ти кон­крет­но, то най­біль­шо­го змен­шен­ня за­зна­ли: підтрим­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ких то­ва­ро­ви­роб­ни­ків — на 818,8 млн грн, або на 45,3%, та сфе­ра уп­равління — на 259 млн грн, або на 19,8%. Май­же повністю ско­ро­че­но фі­нан­су­ван­ня гру­пи «інших» ви­т­рат — на 71,7 млн грн, або на 93,7%, віднос­но по­пе­ред­нь­о­го Дер­жав­но­го бю­д­же­ту’2014. Фінан­су­ван­ня Національ­ної ака­демії аг­рар­них на­ук України змен­ше­но до 705,3 млн грн (на 50,3 млн грн, або на 6,7%). Уріза­но та­кож ви­дат­ки на діяльність Аг­рар­но­го фон­ду та низ­ку про­грам, пов’я­за­них із фінан­су­ван­ням сільської місце­вості.
З пе­реліку ста­тей ви­датків вза­галі ви­клю­чені: оз­до­ров­лен­ня та відпо­чи­нок дітей працівників аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су, фінан­со­ва підтрим­ка за­ходів в аг­ро­про­мис­ло­во­му ком­плексі, у то­му числі за­хо­ди з бо­роть­би зі шкідни­ка­ми та хво­ро­ба­ми сільсько­го­с­по­дарсь­ких рос­­лин, про­ве­ден­ня дер­жав­них ви­с­тав­ко­вих за­ходів у сфері АПК, фінан­со­ва підтрим­ка ство­рен­ня оп­то­вих ринків сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, ор­га­ні­зація діяль­ності ор­ганів ри­бо­охо­ро­ни та ри­бовідтво­рю­валь­них ком­плексів, при­кладні роз­роб­ки у сфері риб­но­го гос­по­дар­ст­ва, се­лекція у риб­но­му гос­по­дарст­ві та відтво­рен­ня вод­них жи­вих ре­сурсів у внутрішніх во­дой­мах та Азо­во-Чор­но­морсь­ко­му ба­сейні і міжна­род­на діяль­ність у га­лузі риб­но­го гос­по­дар­ст­ва. Як­що на­во­ди­ти по­зи­тивні при­кла­ди, то в пи­танні що­до ПДВ на опе­рації з ек­с­пор­ту зер­на до­сяг­ну­то ком­промісу — цю нор­му звільнен­ня від ПДВ з ек­с­пор­ту зер­на і технічних куль­тур за­про­ва­ди­ти у то­му фор­маті, в яко­му во­на про­пи­са­на в сьо­годнішньо­му за­коні, не з 1 січня 2014 р., як пла­ну­ва­ло­ся раніше, а з 1 жовт­ня 2014 р.

Інтерв'ю
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее
Максим Тарапата
Україна є лідером з експорту олії в світі. Один з перспективних ринків для української олії - КНР, на якому інтерес до соняшниковій олії постійно зростає. Які складнощі очікують українських імпортерів, розповів Максим Тарапата, генеральний... Подробнее

1
0