Спецможливості
Техніка та обладнання

Японсь­ка якість із Бра­зилії

12.03.2014
323
Японсь­ка якість  із Бра­зилії фото, ілюстрація

Стрімкий розвиток сільського господарства в Україні не дає часу на «топтання на місці»: все більше сільгоспвиробників цікавляться сьогодні впровадженням у своїх господарствах інтенсивних технологій, які вже завтра принесуть стабільність та фінансову незалежність. Саме такі новітні технології в агробізнесі презентувала компанія «Агріматко-Україна» на демонстраційному показі під назвою «Agrimatco Next Day» («Агріматко: завтрашній день»).

Стрімкий розвиток сільського господарства в Україні не дає часу на «топтання на місці»: все більше сільгоспвиробників цікавляться сьогодні впровадженням у своїх господарствах інтенсивних технологій, які вже завтра принесуть стабільність та фінансову незалежність. Саме такі новітні технології в агробізнесі презентувала компанія «Агріматко-Україна» на демонстраційному показі під назвою «Agrimatco Next Day» («Агріматко: завтрашній день»).

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

ПрАТ «Агрімат­ко-Ук­раїна» — ком­панія зі світо­вим ім’ям та ве­ли­кою історією. Сьо­годні у ком­панії — 77-річний досвід плідної ро­бо­ти у світі та 14 років ус­піш­но­го роз­вит­ку в Ук­раїні. Ком­панія має сім на­прямів діяль­ності, то­му в змозі за­без­пе­чи­ти сільгоспви­роб­ни­ка всіма не­обхідни­ми ма­теріала­ми та інстру­мен­та­ми для ве­ден­ня ви­со­ко­е­фек­тив­ної діяль­ності. На­разі ком­панія пред­став­ле­на у 22 регіонах Ук­раїни і в своєму штаті має по­над 100 ви­со­кок­валіфіко­ва­них співро­біт­ників. Го­ло­вним рушієм для про­су­ван­ня їхньої про­дукції є не ли­ше про­по­ну­ван­ня ма­теріаль­но-технічних цінно­с­тей, а й на­дан­ня ви­со­ко­про­фесійних кон­­суль­тацій що­до їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. А світо­вий досвід ком­панії дає змо­гу по­ста­ча­ти ук­раїнським аг­раріям най­при­датніші до вітчиз­ня­них умов гос­по­да­рю­ван­ня тех­но­логії та ви­роб­ни­чо-технічні за­со­би.
У се­ре­дині лю­то­го ком­панія «Агрі­мат­ко-Ук­раїна», яка є офіційним пред­став­ни­ком бра­зильсь­кої ком­панії Jacto в Ук­раїні, пред­ста­ви­ла са­мохідний об­при­с­ку­вач Jacto Uniport 3030 (фото 1). Цей аг­ре­гат пред­став­ляє но­ве по­коління са­мохідних об­при­с­ку­вачів із технічни­ми рішен­ня­ми, які за­до­воль­нять по­тре­би най­ви­баг­ливіших клієнтів, та дасть змо­гу ефек­тивніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за­со­би за­хи­с­ту, до­б­ри­ва та ро­бо­чий час.

Іде­аль­ний тан­дем
   Для по­чат­ку ска­же­мо про «сер­це» са­мохідної ма­ши­ни — дви­гун.  Jacto Uni­port 3030 ос­на­ще­но дви­гу­ном  Cummins QSB 6.7 Electronic по­тужністю 240 к. с., з максимальним крутним моментом, уже при оптимальній частоті обертання двигуна, яка становить 1600 об/хв. Це дає змо­гу пра­цю­ва­ти за зни­же­них обертів, ви­т­ра­ча­ю­чи в та­ко­му разі мен­ше паль­но­го. Опе­ра­тор не має мож­ли­вості ке­ру­ва­ти обер­та­ми дви­гу­на че­рез пе­даль або руч­ку ак­се­ле­ра­то­ра — ке­ру­ван­ня дви­гу­ном поєдна­но із ке­ру­ван­­ням гідро­ста­тич­ною трансмісією та відбу­вається за до­по­мо­гою еле­к­троніки. Опе­ра­тор за до­по­мо­гою пуль­та ке­ру­ван­ня за­дає ба­жа­ну швидкість ру­ху, а еле­к­троніка вже са­ма підби­рає оп­ти­мальні обер­ти дви­гу­на.
   Гідро­ста­тич­ний привід (фото 1, а) 4х4 за­без­пе­чує по­вну пе­ре­да­чу крут­но­го мо­менту дви­гу­на. Він та­кож має свій «еле­к­трон­ний ро­зум», що за­без­пе­чує відмінну ро­бо­ту на різних ти­пах грунтів за­вдя­ки ав­то­ма­тич­но­му і не­за­леж­но­му кон­тро­лю зчеп­лен­ня кож­но­го ко­ле­са. Мак­си­маль­на швидкість аг­ре­га­ту ста­но­вить 65 км/год, що є ве­ли­ким плю­сом для ро­бо­ти у ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах, де по­ля розміщені на ве­ликій відстані од­не від од­но­го. Робоча швидкість агрегату сягає 35 км/год.
   Об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но не­за­леж­ною пнев­ма­тич­ною підвіскою з ав­то­ма­тич­ним ке­ру­ван­ням. Окрім цьо­го, він має спе­ціаль­не шасі, яке дає змо­гу пра­цю­ва­ти з ви­со­ко­рос­ли­ми куль­ту­ра­ми. Кліренс ма­ши­ни ста­но­вить 1,55/1,75 м і змі­нюєть­ся в по­льо­вих умо­вах уп­ро­довж кількох хвилин. Та­кож кон­ст­рукція шасі дає змо­гу зміню­ва­ти ши­ри­ну колії від 2,60 до 3,15 м.
 
Інно­вації в об­при­с­ку­ванні
Ма­ши­на ос­на­ще­на автопілотом та системою GPS із без­ко­ш­тов­ним сиг­на­лом для ро­бо­ти. Російсько­мов­ний дис­плей по­лег­шує ро­бо­ту опе­ра­то­ра та не по­тре­бує до­дат­ко­во­го на­вчан­ня пер­со­на­лу. До цьо­го до­дається си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю ро­бо­ти кож­ної фор­сун­ки, а не секції, як на ана­логічних аг­ре­га­тах інших ви­роб­ників. Окрім еко­номії пе­с­ти­цидів, ці функціональні при­ст­рої да­ють змо­гу еко­но­ми­ти на прид­банні точнішо­го сиг­на­лу для ро­бо­ти.
В об­при­с­ку­вачі ви­ко­ри­с­то­ву­ють по­р­­­ш­не­вий на­сос із ке­рамічни­ми гі­­ль­за­ми, який є стійким до будь-якого типу розчинів. Його про­дук­тивність — 300 л/хв (фото 1, б). Окрім цьо­го, си­с­те­ма контролю і подачі ро­бо­чої ріди­ни не по­тре­бує ме­ханізмів для ре­гу­лю­ван­ня цьо­го про­це­су, зо­к­ре­ма ви­т­ра­томіра, ре­гу­лю­валь­но­го кла­па­на. Завдяки тому, що в будь-який момент часу є відомими параметри насоса (об’єм, частота обертання), а значить і його продуктивність, це дає змогу легко контролювати дозування хімічних речовин. Та­ке кон­ст­рукційне вирішен­ня зде­шев­лює са­му ма­ши­ну, підвищує надійність си­с­те­ми по­­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни і най­го­ловні­ше — збільшує швидкість ре­акції си­с­те­ми під час ро­бо­ти.
Си­с­те­ма об­при­с­ку­ван­ня має ре­цир­ку­­ляційний кон­тур, за­вдя­ки яко­му ка­на­ли фор­су­нок завжди за­пов­нені ро­бо­чим роз­чи­ном, що дає змо­гу по­да­ва­ти го­то­вий роз­чин у мо­мент по­чат­ку роз­пи­лен­ня і не втра­ча­ти час на за­пов­нен­ня ка­налів. За­вдя­ки та­ко­му кон­ст­рукційно­му рішенню забезпечується якіс­не роз­пи­лен­ня на по­чат­ку та краю по­ля. Ще однією пе­ре­ва­гою ре­цир­ку­ляційно­го кон­ту­ру є очи­щен­ня си­с­те­ми, яке відбу­вається на­ба­га­то швид­ше та ефек­тивні­ше, оскільки во­да цир­ку­лює ка­на­ла­ми з ве­ли­кою швидкістю та під ви­со­ким ти­с­ком.
Для усу­нен­ня го­ло­вної про­бле­ми, яка впли­ває на про­дук­тивність аг­ре­га­ту: по­тре­ба до­­за­прав­лен­ня об­при­с­ку­ва­­ча, — в ма­шині ок­ре­мо вста­нов­ле­но відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тив­ністю 500 л/хв (фото 1, в).

Штан­га об­при­с­ку­ва­ча
Штан­га із ро­бо­чою ши­ри­ною 32 м ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­тех­но­логічно­го ма­теріалу і має підви­щені по­каз­ни­ки міц­нос­ті та надійності. Для вне­сен­ня різних ро­бо­чих роз­чинів ви­ко­ри­с­то­ву­ють чо­ти­­ри­по­зиційні роз­пи­лю­вачі з індивіду­альним приводом (фото 2). За­леж­но від за­мов­лен­ня відстань між роз­пи­лю­ва­ча­ми мо­же ста­но­ви­ти 35–50 см. Ви­со­та об­при­с­ку­ван­ня — в ме­жах 0,5–2,7 м.
Усіма си­с­те­ма­ми ке­рує тех­но­логіч­ний па­кет OTMIS, який є окремим брен­дом ком­панії Jacto. OTMIS — це тех­но­логічні рі­шен­ня для поліпшен­ня опе­раційної точ­ності, змен­шен­ня ви­т­рат, мінімізації впливів на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще та для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­них при­бут­ків.
Слід за­зна­чи­ти, що опи­сані ви­ще тех­но­логічні рішен­ня ви­роб­ник по­­став­ляє у ба­зовій ком­плек­тації.
Пе­ре­ва­ги об­при­с­ку­ва­ча бу­ли гідно оцінені гос­тя­ми, яких за­про­си­ли на пре­зен­тацію. Зо­к­ре­ма, бу­ло відзна­че­но йо­го ви­со­ку тех­но­ло­гічність та інно­ва­цій­ність.
Так, Ми­ко­ла Пи­­­­­­­­­липів, директор приватного агропромислового підприємства «Ар­кадія» з Тер­нопільщи­ни, відмітив надійність аг­ре­гатів Jacto, ад­же в йо­го гос­по­дарстві пра­цює три об­при­с­ку­вачі цієї фірми — один причіпний та два са­мохідних. «Сьо­годні ми стаємо на шлях інтен­сив­но­го роз­вит­ку, що, з од­но­го бо­ку, пе­ред­ба­чає на­ро­щу­ван­ня об­сягів ви­роб­ництва сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, а з іншо­го — еко­номію кош­тів, пов’яза­них із їхнім ви­ро­щу­ван­ням. Пре­зен­то­ва­ний сьо­годні аг­ре­гат з про­по­но­ва­ни­ми інно­ваційно-тех­но­логічни­ми рішен­ня­ми на­дає чу­до­ву мож­ливість до­сяг­ти цьо­го. То­му ми, спи­ра­ю­чись на досвід ро­бо­ти із та­кою технікою, сьо­год­ні ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни про по­став­ку пред­­став­ле­но­го аг­ре­га­ту в підмо­гу вже на­яв­ним у гос­по­дарстві та для ча­ст­ко­вої їхньої заміни», — ділить­ся пла­на­ми пан Ми­ко­ла.
Андрій Ко­валь­чук, ди­рек­тор ТОВ «Оль­га», що на Віннич­чині, теж із ціка­вістю роз­гля­дав аг­ре­гат. «Сьо­годні ми зай­маємось ви­ро­щу­ван­ням зер­но­вих куль­тур, та­ких як ку­ку­руд­за, пше­ни­ця, соя, ріпак, сор­го. Для нас ве­ли­ка честь бу­ти при­сутніми сьо­годні на цьо­му за­ході. Ми співпра­цюємо із ком­панією по­над чо­ти­ри ро­ки, ви­ко­ри­с­то­вуємо чи­ма­ло про­дуктів та по­­слуг, що вона на­дає. Зо­к­ре­ма, хотіло­ся б відміти­ти сер­віс­ний центр ком­панії, де пра­цю­ють ви­со­ко­ква­ліфіко­вані спів­робітни­ки, які завжди го­тові на­да­ти не­обхідну під­трим­ку. На­разі маємо ба­жан­ня прид­ба­ти са­мо­хідний об­при­с­ку­вач, то­му й приїха­ли сю­ди. Особ­ли­во хотіло­ся б відміти­ти кліренс ма­ши­ни, за яко­го мож­на про­во­ди­ти об­роб­ку по­ши­ре­них у гос­по­дарстві куль­тур не­за­леж­но від фа­зи їхньо­го роз­вит­ку», — го­во­рить Андрій Ко­валь­чук.

Інтерв'ю
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее

1
0