Спецможливості
Техніка та обладнання

Японсь­ка якість із Бра­зилії

12.03.2014
462
Японсь­ка якість  із Бра­зилії фото, ілюстрація

Стрімкий розвиток сільського господарства в Україні не дає часу на «топтання на місці»: все більше сільгоспвиробників цікавляться сьогодні впровадженням у своїх господарствах інтенсивних технологій, які вже завтра принесуть стабільність та фінансову незалежність. Саме такі новітні технології в агробізнесі презентувала компанія «Агріматко-Україна» на демонстраційному показі під назвою «Agrimatco Next Day» («Агріматко: завтрашній день»).

Стрімкий розвиток сільського господарства в Україні не дає часу на «топтання на місці»: все більше сільгоспвиробників цікавляться сьогодні впровадженням у своїх господарствах інтенсивних технологій, які вже завтра принесуть стабільність та фінансову незалежність. Саме такі новітні технології в агробізнесі презентувала компанія «Агріматко-Україна» на демонстраційному показі під назвою «Agrimatco Next Day» («Агріматко: завтрашній день»).

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

ПрАТ «Агрімат­ко-Ук­раїна» — ком­панія зі світо­вим ім’ям та ве­ли­кою історією. Сьо­годні у ком­панії — 77-річний досвід плідної ро­бо­ти у світі та 14 років ус­піш­но­го роз­вит­ку в Ук­раїні. Ком­панія має сім на­прямів діяль­ності, то­му в змозі за­без­пе­чи­ти сільгоспви­роб­ни­ка всіма не­обхідни­ми ма­теріала­ми та інстру­мен­та­ми для ве­ден­ня ви­со­ко­е­фек­тив­ної діяль­ності. На­разі ком­панія пред­став­ле­на у 22 регіонах Ук­раїни і в своєму штаті має по­над 100 ви­со­кок­валіфіко­ва­них співро­біт­ників. Го­ло­вним рушієм для про­су­ван­ня їхньої про­дукції є не ли­ше про­по­ну­ван­ня ма­теріаль­но-технічних цінно­с­тей, а й на­дан­ня ви­со­ко­про­фесійних кон­­суль­тацій що­до їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. А світо­вий досвід ком­панії дає змо­гу по­ста­ча­ти ук­раїнським аг­раріям най­при­датніші до вітчиз­ня­них умов гос­по­да­рю­ван­ня тех­но­логії та ви­роб­ни­чо-технічні за­со­би.
У се­ре­дині лю­то­го ком­панія «Агрі­мат­ко-Ук­раїна», яка є офіційним пред­став­ни­ком бра­зильсь­кої ком­панії Jacto в Ук­раїні, пред­ста­ви­ла са­мохідний об­при­с­ку­вач Jacto Uniport 3030 (фото 1). Цей аг­ре­гат пред­став­ляє но­ве по­коління са­мохідних об­при­с­ку­вачів із технічни­ми рішен­ня­ми, які за­до­воль­нять по­тре­би най­ви­баг­ливіших клієнтів, та дасть змо­гу ефек­тивніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за­со­би за­хи­с­ту, до­б­ри­ва та ро­бо­чий час.

Іде­аль­ний тан­дем
   Для по­чат­ку ска­же­мо про «сер­це» са­мохідної ма­ши­ни — дви­гун.  Jacto Uni­port 3030 ос­на­ще­но дви­гу­ном  Cummins QSB 6.7 Electronic по­тужністю 240 к. с., з максимальним крутним моментом, уже при оптимальній частоті обертання двигуна, яка становить 1600 об/хв. Це дає змо­гу пра­цю­ва­ти за зни­же­них обертів, ви­т­ра­ча­ю­чи в та­ко­му разі мен­ше паль­но­го. Опе­ра­тор не має мож­ли­вості ке­ру­ва­ти обер­та­ми дви­гу­на че­рез пе­даль або руч­ку ак­се­ле­ра­то­ра — ке­ру­ван­ня дви­гу­ном поєдна­но із ке­ру­ван­­ням гідро­ста­тич­ною трансмісією та відбу­вається за до­по­мо­гою еле­к­троніки. Опе­ра­тор за до­по­мо­гою пуль­та ке­ру­ван­ня за­дає ба­жа­ну швидкість ру­ху, а еле­к­троніка вже са­ма підби­рає оп­ти­мальні обер­ти дви­гу­на.
   Гідро­ста­тич­ний привід (фото 1, а) 4х4 за­без­пе­чує по­вну пе­ре­да­чу крут­но­го мо­менту дви­гу­на. Він та­кож має свій «еле­к­трон­ний ро­зум», що за­без­пе­чує відмінну ро­бо­ту на різних ти­пах грунтів за­вдя­ки ав­то­ма­тич­но­му і не­за­леж­но­му кон­тро­лю зчеп­лен­ня кож­но­го ко­ле­са. Мак­си­маль­на швидкість аг­ре­га­ту ста­но­вить 65 км/год, що є ве­ли­ким плю­сом для ро­бо­ти у ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах, де по­ля розміщені на ве­ликій відстані од­не від од­но­го. Робоча швидкість агрегату сягає 35 км/год.
   Об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но не­за­леж­ною пнев­ма­тич­ною підвіскою з ав­то­ма­тич­ним ке­ру­ван­ням. Окрім цьо­го, він має спе­ціаль­не шасі, яке дає змо­гу пра­цю­ва­ти з ви­со­ко­рос­ли­ми куль­ту­ра­ми. Кліренс ма­ши­ни ста­но­вить 1,55/1,75 м і змі­нюєть­ся в по­льо­вих умо­вах уп­ро­довж кількох хвилин. Та­кож кон­ст­рукція шасі дає змо­гу зміню­ва­ти ши­ри­ну колії від 2,60 до 3,15 м.
 
Інно­вації в об­при­с­ку­ванні
Ма­ши­на ос­на­ще­на автопілотом та системою GPS із без­ко­ш­тов­ним сиг­на­лом для ро­бо­ти. Російсько­мов­ний дис­плей по­лег­шує ро­бо­ту опе­ра­то­ра та не по­тре­бує до­дат­ко­во­го на­вчан­ня пер­со­на­лу. До цьо­го до­дається си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю ро­бо­ти кож­ної фор­сун­ки, а не секції, як на ана­логічних аг­ре­га­тах інших ви­роб­ників. Окрім еко­номії пе­с­ти­цидів, ці функціональні при­ст­рої да­ють змо­гу еко­но­ми­ти на прид­банні точнішо­го сиг­на­лу для ро­бо­ти.
В об­при­с­ку­вачі ви­ко­ри­с­то­ву­ють по­р­­­ш­не­вий на­сос із ке­рамічни­ми гі­­ль­за­ми, який є стійким до будь-якого типу розчинів. Його про­дук­тивність — 300 л/хв (фото 1, б). Окрім цьо­го, си­с­те­ма контролю і подачі ро­бо­чої ріди­ни не по­тре­бує ме­ханізмів для ре­гу­лю­ван­ня цьо­го про­це­су, зо­к­ре­ма ви­т­ра­томіра, ре­гу­лю­валь­но­го кла­па­на. Завдяки тому, що в будь-який момент часу є відомими параметри насоса (об’єм, частота обертання), а значить і його продуктивність, це дає змогу легко контролювати дозування хімічних речовин. Та­ке кон­ст­рукційне вирішен­ня зде­шев­лює са­му ма­ши­ну, підвищує надійність си­с­те­ми по­­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни і най­го­ловні­ше — збільшує швидкість ре­акції си­с­те­ми під час ро­бо­ти.
Си­с­те­ма об­при­с­ку­ван­ня має ре­цир­ку­­ляційний кон­тур, за­вдя­ки яко­му ка­на­ли фор­су­нок завжди за­пов­нені ро­бо­чим роз­чи­ном, що дає змо­гу по­да­ва­ти го­то­вий роз­чин у мо­мент по­чат­ку роз­пи­лен­ня і не втра­ча­ти час на за­пов­нен­ня ка­налів. За­вдя­ки та­ко­му кон­ст­рукційно­му рішенню забезпечується якіс­не роз­пи­лен­ня на по­чат­ку та краю по­ля. Ще однією пе­ре­ва­гою ре­цир­ку­ляційно­го кон­ту­ру є очи­щен­ня си­с­те­ми, яке відбу­вається на­ба­га­то швид­ше та ефек­тивні­ше, оскільки во­да цир­ку­лює ка­на­ла­ми з ве­ли­кою швидкістю та під ви­со­ким ти­с­ком.
Для усу­нен­ня го­ло­вної про­бле­ми, яка впли­ває на про­дук­тивність аг­ре­га­ту: по­тре­ба до­­за­прав­лен­ня об­при­с­ку­ва­­ча, — в ма­шині ок­ре­мо вста­нов­ле­но відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тив­ністю 500 л/хв (фото 1, в).

Штан­га об­при­с­ку­ва­ча
Штан­га із ро­бо­чою ши­ри­ною 32 м ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­тех­но­логічно­го ма­теріалу і має підви­щені по­каз­ни­ки міц­нос­ті та надійності. Для вне­сен­ня різних ро­бо­чих роз­чинів ви­ко­ри­с­то­ву­ють чо­ти­­ри­по­зиційні роз­пи­лю­вачі з індивіду­альним приводом (фото 2). За­леж­но від за­мов­лен­ня відстань між роз­пи­лю­ва­ча­ми мо­же ста­но­ви­ти 35–50 см. Ви­со­та об­при­с­ку­ван­ня — в ме­жах 0,5–2,7 м.
Усіма си­с­те­ма­ми ке­рує тех­но­логіч­ний па­кет OTMIS, який є окремим брен­дом ком­панії Jacto. OTMIS — це тех­но­логічні рі­шен­ня для поліпшен­ня опе­раційної точ­ності, змен­шен­ня ви­т­рат, мінімізації впливів на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще та для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­них при­бут­ків.
Слід за­зна­чи­ти, що опи­сані ви­ще тех­но­логічні рішен­ня ви­роб­ник по­­став­ляє у ба­зовій ком­плек­тації.
Пе­ре­ва­ги об­при­с­ку­ва­ча бу­ли гідно оцінені гос­тя­ми, яких за­про­си­ли на пре­зен­тацію. Зо­к­ре­ма, бу­ло відзна­че­но йо­го ви­со­ку тех­но­ло­гічність та інно­ва­цій­ність.
Так, Ми­ко­ла Пи­­­­­­­­­липів, директор приватного агропромислового підприємства «Ар­кадія» з Тер­нопільщи­ни, відмітив надійність аг­ре­гатів Jacto, ад­же в йо­го гос­по­дарстві пра­цює три об­при­с­ку­вачі цієї фірми — один причіпний та два са­мохідних. «Сьо­годні ми стаємо на шлях інтен­сив­но­го роз­вит­ку, що, з од­но­го бо­ку, пе­ред­ба­чає на­ро­щу­ван­ня об­сягів ви­роб­ництва сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, а з іншо­го — еко­номію кош­тів, пов’яза­них із їхнім ви­ро­щу­ван­ням. Пре­зен­то­ва­ний сьо­годні аг­ре­гат з про­по­но­ва­ни­ми інно­ваційно-тех­но­логічни­ми рішен­ня­ми на­дає чу­до­ву мож­ливість до­сяг­ти цьо­го. То­му ми, спи­ра­ю­чись на досвід ро­бо­ти із та­кою технікою, сьо­год­ні ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни про по­став­ку пред­­став­ле­но­го аг­ре­га­ту в підмо­гу вже на­яв­ним у гос­по­дарстві та для ча­ст­ко­вої їхньої заміни», — ділить­ся пла­на­ми пан Ми­ко­ла.
Андрій Ко­валь­чук, ди­рек­тор ТОВ «Оль­га», що на Віннич­чині, теж із ціка­вістю роз­гля­дав аг­ре­гат. «Сьо­годні ми зай­маємось ви­ро­щу­ван­ням зер­но­вих куль­тур, та­ких як ку­ку­руд­за, пше­ни­ця, соя, ріпак, сор­го. Для нас ве­ли­ка честь бу­ти при­сутніми сьо­годні на цьо­му за­ході. Ми співпра­цюємо із ком­панією по­над чо­ти­ри ро­ки, ви­ко­ри­с­то­вуємо чи­ма­ло про­дуктів та по­­слуг, що вона на­дає. Зо­к­ре­ма, хотіло­ся б відміти­ти сер­віс­ний центр ком­панії, де пра­цю­ють ви­со­ко­ква­ліфіко­вані спів­робітни­ки, які завжди го­тові на­да­ти не­обхідну під­трим­ку. На­разі маємо ба­жан­ня прид­ба­ти са­мо­хідний об­при­с­ку­вач, то­му й приїха­ли сю­ди. Особ­ли­во хотіло­ся б відміти­ти кліренс ма­ши­ни, за яко­го мож­на про­во­ди­ти об­роб­ку по­ши­ре­них у гос­по­дарстві куль­тур не­за­леж­но від фа­зи їхньо­го роз­вит­ку», — го­во­рить Андрій Ко­валь­чук.

Інтерв'ю
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке

1
0