Спецможливості
Техніка та обладнання

Техніка для внесення рідких органічних добрив, що допоможе зекономити при до­гляді за посіва­ми?

03.09.2017
7190
Техніка для внесення рідких органічних добрив, що допоможе зекономити при до­гляді за посіва­ми? фото, ілюстрація

Су­час­ний стан еко­номіки Ук­раїни спо­ну­кає шу­ка­ти всі мож­ли­вості за­ро­би­ти та за­оща­ди­ти ко­ш­ти для онов­лен­ня ос­нов­них за­собів ви­роб­ництва. 

 

 

Сільгоспви­роб­ництво не є ви­нят­ком: в умо­вах постійно­го здо­рож­чан­ня тех­но­логічних ма­теріалів (насіння, до­б­ри­ва та пе­с­ти­ци­ди) всі спо­со­би еко­номії, що не шко­дять еко­номіці та еко­логії, є ак­ту­аль­ни­ми. Роз­г­ля­не­мо один із них — ви­ко­ри­с­тан­ня ук­раїнської сільгосптехніки.

На вне­сенні рідких органічних до­б­рив

Вне­сен­ня ор­ганічних до­б­рив на­разі ак­ту­аль­не ли­ше для от­ри­ман­ня ви­со­ко­якісної еко­логічно чи­с­тої про­дукції. Прак­ти­ка по­ка­зує, що зни­жен­ня собівар­тості про­дукції за ви­ко­ри­с­тан­ня ор­ганічних до­б­рив є або не­знач­не, або вза­галі відсутнє, оскільки в Ук­раїні еко­логічна про­дукція по­ки що не ко­ри­с­тується за­галь­ним по­пи­том че­рез низь­ку купівель­ну спро­можність спо­жи­ва­ча. Цей на­прям «за­пра­цює» із ви­хо­дом Ук­раїни на зовнішні рин­ки, де про­дукція ор­ганічно­го зем­ле­роб­ст­ва за­тре­бу­ва­на і на­бу­ває все більшої по­пу­ляр­ності се­ред на­се­лен­ня. Роз­г­ля­не­мо тех­но­логічні ас­пек­ти еко­номії на ви­ко­нанні опе­рації вне­сен­ня до­б­рив МТА ук­раїнсько­го ви­роб­ництва.Вітчизняний навантажувач ХТЗ-156Б-09 продуктивністю понад 100 т/год

Техніка для внесення рідких органічних добрив

 Слід уз­го­д­жу­ва­ти ро­бо­ту ком­плек­су ма­шин (на­ван­та­жу­вачів, транс­порт­них за­собів та ма­шин для вне­сен­ня до­б­рив) за про­дук­тивністю, що дасть змо­гу уник­ну­ти пе­ре­ви­т­рат ро­бо­чо­го ча­су.

Мож­ли­вий склад МТА: на­ван­та­жу­вач «Бо­рекс 2171» (на базі ПМЗ-6АКЛ) про­дук­тивністю 55 т/год і два роз­ки­дачі РТД-7 про­дук­тивністю 30 т/год ко­жен.

Ор­ганізо­ву­ва­ти ро­бо­ту ма­шин для вне­сен­ня до­б­рив із за­прав­лян­ням їх пе­ре­важ­но в полі або без­по­се­ред­ньо у загінці.

Ви­ко­ри­с­тан­ня роз­ки­дачів із за­прав­лян­ням у полі ак­ту­аль­не у разі бур­ту­ван­ня ор­ганічних до­б­рив на полі, де їх ма­ють вно­си­ти. Це доцільно ро­би­ти для «дозріван­ня» гною та зни­щен­ня насіння бур’янів, що в ньо­му містять­ся. Слід за­зна­чи­ти, що у та­ко­му разі бур­ту­ван­ня має вклю­ча­ти за­вер­шаль­ну опе­рацію — на­кри­ван­ня со­ло­мою для уне­мож­лив­лен­ня про­ро­с­тан­ня та розмно­жен­ня бур’янів із насіння, що містить­ся у гної. Це до­по­мо­же уник­ну­ти зни­жен­ня про­дук­тив­ності роз­ки­дачів.

А те­пер тро­хи історії. Вітчиз­ня­ний роз­ки­дач ор­ганічних до­б­рив із мож­ливістю за­прав­лян­ня у загінці РПН-4 (із ро­бо­чою швидкістю 10 км/год, ши­ри­ною за­хва­ту 12 м та ван­та­жо­підйомністю 4 т) по­ча­ли ви­го­тов­ля­ти у 70–80-х ро­ках ми­ну­ло­го століття. Відрізняється від су­час­них тим, що має мож­ливість зни­жу­ва­ти ви­со­ту ку­зо­ва для за­ван­та­жен­ня із са­мо­ски­да на­пря­му, що збільшує йо­го про­дук­тивність. Вва­жаємо за доцільне по­вер­ну­ти та­ку ма­ши­ну на по­ля Ук­раїни.

Комбіну­ва­ти спо­со­би вне­сен­ня ор­ганічних до­б­рив (роз­ки­дан­ням із буртів та із ку­зов­них ма­шин), на­да­ю­чи пе­ре­ва­гу пер­шо­му ти­пу вне­сен­ня. Це дасть змо­гу раціональ­но роз­поділи­ти ро­бо­че на­ван­та­жен­ня на трак­то­ри та транс­портні за­со­би, за­сто­со­ву­ю­чи їх і в зи­мо­вий період.

Мож­ли­вий склад МТА: трак­тор Т-150К + роз­ки­дач РУН-15.

Під час вне­сен­ня ор­ганічних до­б­рив ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ку­зовні ма­ши­ни підви­ще­ної ван­та­жопідйом­ності та з вер­ти­каль­ни­ми ро­то­ра­ми, які за­без­пе­чу­ють більшу ши­ри­ну за­хва­ту і кра­щу рівномірність роз­поділен­ня.

Мож­ли­вий склад МТА: трак­тор Т-150К + роз­ки­дач РТД-14.

Слід вра­хо­ву­ва­ти, що на­явність у гної сто­ронніх вклю­чень спри­чи­нює зни­жен­ня про­дук­тив­ності техніки та мо­же ста­ти при­чи­ною ви­хо­ду із ла­ду ме­ханічних пе­ре­дач роз­ки­да­ча, що, звісно, не сприяє еко­номії коштів.

Використання однопрохідного підживлення дасть змогу адресно доставити всі добрива у рядок і загорнути їх грунтомВ’язаль­ний шпа­гат, на­мо­та­ний на біте­ри (а) зни­жує про­дук­тивність роз­ки­да­чаПо­па­дан­ня твер­дих вклю­чень на ро­бочі ор­га­ни (б) ви­во­дить роз­ки­да­ч із ла­ду 

Техніка для внесення рідких мінеральних добрив

Су­час­на ціна міне­раль­них до­б­рив — май­же 10 тис. грн/т — ак­ту­алізує за­вдан­ня оп­ти­маль­но­го до­бо­ру ма­шин та тех­но­логій їхньо­го вне­сен­ня. Роз­г­ля­не­мо мож­ливі шля­хи еко­номії шля­хом оп­тимізації тех­но­логій та скла­ду МТА.

Оп­тимізація тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня шля­хом заміни вне­сен­ня до­б­рив посівним аг­ре­га­том на суцільне їхнє вне­сен­ня од­но­час­но із пе­ред­посівним об­робітком. Це дасть змо­гу підви­щи­ти про­дук­тивність посівно­го аг­ре­га­ту і роз­ме­жу­ва­ти не пе­ре­роб­лені мікро­ор­ганізма­ми до­б­ри­ва та насіння.
Мож­ли­вий склад МТА: трак­тор ПМЗ-8240 + роз­ки­дач МВД-1200.

Ма­ши­ни із ши­ри­ною за­хва­ту по­над 6–10 м не по­винні пра­цю­ва­ти з надмірним пе­ре­крит­тям, що ча­с­то трап­ляється на прак­тиці че­рез відсутність орієнтирів для водіння, то­му такі аг­ре­га­ти слід об­лад­ну­ва­ти при­ст­ро­я­ми для навігації (GPS).

Мож­ли­вий склад МТА:  трак­тор ПМЗ-8240 + роз­ки­дач МВД-1200. Та­кий ме­тод еко­номії по­тре­бує пев­них вкла­день на до­ос­на­щен­ня МТА GPS-об­лад­нан­ням та на йо­го на­ла­ш­ту­ван­ня. Су­час­на вартість імпор­ту в Ук­раїні ро­бить цей ме­тод до­ступ­ним ли­ше за інве­с­тицій, оскільки в сільгоспви­роб­ників на­разі є більш на­гальні по­тре­би, ніж навігація.

Ви­ко­ри­с­тан­ня МТА для до­гля­ду за посіва­ми

Ро­бочі роз­чи­ни для об­робітку посівів доцільно го­ту­ва­ти без­по­се­ред­ньо в об­при­с­ку­вачі, для чо­го в ком­плекті су­час­них аг­ре­гатів є відповідні об­лад­нан­ня та ре­жи­ми, що дає змо­гу уник­ну­ти про­стою аг­ре­га­ту че­рез по­тре­бу при­го­ту­ван­ня роз­чинів, підви­щи­ти про­дук­тивність об­при­с­ку­ва­ча та за­побігти засмічен­ню роз­чи­ну.

Мож­ли­вий склад МТА: ПМЗ-6АКЛ + ОПК 2000-18 «Бо­гу­слав», ОПШ-2000, ОПШ-3500.

Прак­ти­ку­ва­ти поєднан­ня опе­рацій вне­сен­ня рідких до­б­рив та пе­с­ти­цидів — еко­номія за­вдя­ки ско­ро­чен­ню кількості опе­рацій та про­ходів аг­ре­гатів по­лем. Су­часні ма­ши­ни цілком мо­жуть упо­ра­тись із та­ким за­вдан­ням.

Вес­ня­не піджив­лен­ня ози­мих та ба­га­торічних трав поєдну­ва­ти із роз­пу­шу­ван­ням, за­сто­со­ву­ю­чи зер­нові сівал­ки. За про­дук­тивністю та­кий спосіб по­сту­пається роздільно­му вне­сен­ню до­б­рив та роз­пу­шу­ван­ню грун­ту, про­те за­без­пе­чує кра­щий до­ступ кис­ню до рос­лин та ефек­тивніше (ад­рес­не) за­своєння до­б­рив за­вдя­ки то­му, що прорізається грунт і до­б­ри­ва вно­сять­ся без­по­се­ред­ньо у стрічку. 

За порівнян­ня про­дук­тив­ності двох спо­собів піджив­лен­ня мо­ва не йде про миттєву еко­номію, ад­же ви­т­ра­ти зро­с­та­ють на 71%. Про­те ефек­тивність за­кла­дається шля­хом змен­шен­ня втрат до­б­рив за­вдя­ки цільовій до­ставці їх без­по­се­ред­ньо в ко­ре­не­ву зо­ну рос­лин та ад­рес­но­му за­без­пе­чен­ню кис­нем, оскільки в та­ко­му разі оп­тимізується їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня рос­ли­ною (до­сить важ­ли­вий ар­гу­мент з ог­ля­ду на су­час­ну ціну до­б­рив).

Поєдну­ва­ти опе­рації міжряд­но­го об­робітку та сму­го­во­го вне­сен­ня гербіцидів у за­хис­ну зо­ну ряд­ка (за прин­ци­пом «стрип-тілл»).

Ви­ко­ри­с­тан­ня та­кої тех­но­логії, порівня­но із вне­сен­ням уроз­кид, має значні пе­ре­ва­ги: сприяє змен­шен­ню ви­т­рат міне­раль­них до­б­рив за­вдя­ки їхньо­му по­трап­лян­ню без­по­се­ред­ньо до ко­ре­не­вої си­с­те­ми рос­лин; дає мож­ливість вно­си­ти різні до­б­ри­ва на різну гли­би­ну, що дає змо­гу піджив­лю­ва­ти рос­ли­ни у різні фа­зи їхньо­го рос­ту, а та ча­с­ти­на посіву, яка не по­тра­пи­ла в цільо­ву зо­ну охоп­лен­ня за ши­ри­ною за­хва­ту, є спри­ят­ли­вим се­ре­до­ви­щем для при­род­но­го віднов­лен­ня гу­му­су і по­жив­них ре­чо­вин. Відпо­чи­нок грун­ту є дієвим спо­со­бом віднов­лен­ня йо­го ро­дю­чості, оскільки не­об­роб­ле­на ча­с­ти­на ряд­ка ста­но­вить близь­ко 50% за­галь­ної ши­ри­ни за­хва­ту, що дає змо­гу по­ло­вині по­ля віднов­лю­ва­ти свої си­ли пе­ред на­ступ­ним ви­роб­ни­чим се­зо­ном. До то­го ж змен­шується еко­логічне на­ван­та­жен­ня на довкілля за­вдя­ки оп­тимізо­ва­но­му вне­сен­ню пе­с­ти­цидів ли­ше в об­роб­лю­ва­ну зо­ну ряд­ка, що, окрім то­го, еко­но­мить ко­ш­ти та грун­то­вий ре­сурс.

За­сто­со­ву­ва­ти ме­ханічні спо­со­би бо­роть­би з бур’яна­ми у за­хисній зоні ряд­ка шля­хом їхньо­го за­гор­тан­ня відповідни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми про­сап­них куль­ти­ва­торів (на­при­клад УСМК-5,4В, КПР-5,6, КП-5,6 «Ко­зак»). Це дає змо­гу уник­ну­ти вико­ристан­ня гербіцидів, що еко­но­мить ко­ш­ти та не по­ру­шує еко­си­с­те­му.

Своєчас­но ви­ко­ну­ва­ти опе­рації міжряд­но­го об­робітку про­сап­них куль­тур, особ­ли­во в по­чат­ко­вий період ве­ге­тації рос­лин, шля­хом за­сто­су­ван­ня слідо­у­тво­рю­вачів на сівал­ках та гре­бе­не­вих і гряд­ко­вих спо­собів ви­са­д­жу­ван­ня та сівби відповідно. Роз­ра­хун­ки по­ка­зу­ють, що вартість хімічно­го спо­со­бу бо­роть­би з бур’яна­ми у 1,47–2,94 ра­за ви­ща, ніж ме­ханічно­го. Спо­с­те­ре­жен­ня по­ка­зу­ють, що за не­вда­ло­го внесен­ня гербіцидів (зо­к­ре­ма, не­до­три­ман­ня не­обхідної кон­цен­т­рації роз­чи­ну та ви­ко­ри­с­тан­ня фаль­сифіка­ту) ви­ни­кає не­без­пе­ка зни­щен­ня усь­о­го посіву сільгоспкуль­ту­ри. На­ра­жає се­бе на ри­зик та­кож і той, хто ба­жає «зе­ко­но­ми­ти» в умо­вах постійно­го здо­рож­чан­ня імпор­то­ва­них пе­с­ти­цидів.

Ком­плек­ту­ва­ти штан­ги об­при­с­ку­вачів роз­пи­лю­ва­ча­ми, які за­без­пе­чу­ють якісну ро­бо­ту за мінімаль­но мож­ли­вих норм ви­т­ра­ти ро­бо­чих роз­чинів — це дасть змо­гу змен­ши­ти транс­портні ви­т­ра­ти на підве­зен­ня во­ди і підви­щи­ти про­дук­тивність об­при­с­ку­ва­ча.

 

А. Ру­бець, до­цент,
В. Де­ме­щук, інже­нер,
Біло­церківський національ­ний аг­рар­ний універ­си­тет

Інтерв'ю
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Нещодавно в Києві пройшла виставка «АгроВесна-2019», в якій взяв участь провідний вітчизняний виробник біопрепаратів — група компаній «БІОНОРМА». Про масштаби участі у виставці, її результати та також про те, що викликало найбільший... Подробнее
Про глобальне потепління говорять уже кілька десятиліть. Які конкретні практичні наслідки від нього вже відчуло сільське господарство України і на що ще очікувати розповідає найавторитетніший в

1
0