Спецможливості
Агрохімія

Гербіциди для захисту цукрових буряків в умовах мінливої весни?

26.04.2017
19027
Гербіциди для захисту цукрових буряків в умовах мінливої весни? фото, ілюстрація

Грун­то­во-кліма­тичні умо­ви та інтен­сив­на тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків да­ють змо­гу от­ри­му­ва­ти по­­над 70 т/га ко­ре­неп­лодів у зоні до­стат­­­нь­о­го зво­ло­жен­ня та 50–60 т/га — нестійко­го. Ба­га­то гос­по­дарств ос­таннім ча­сом уже не­од­но­ра­зо­во ма­ли такі по­каз­ни­ки уро­жай­ності. По­стає пи­тан­ня, як от­ри­ма­ти уро­жай ко­ре­неп­лодів у ви­роб­ни­чих умо­вах по­над 70 т/га? 

 

За да­ни­ми Інсти­ту­ту біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків, зни­жен­ня про­дук­тив­ності куль­ту­ри відбу­вається че­рез по­ру­шен­ня аг­ро­технічних еле­ментів у тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня. Так, запізнен­ня із оп­ти­маль­ни­ми стро­ка­ми висіву ве­де до зни­жен­ня уро­жай­ності ко­ре­неп­лодів на 3,0–4,0 т/га, не­­за­­­довільна лан­ка сівозмін — на 5,0–7,0, не­якісний осінній об­робіток грун­ту — на 2,0–3,0, запізнен­ня зі стро­ка­ми бо­роть­би з хво­ро­ба­ми і шкідни­ка­ми — на 5,0–7,0, не­до­статнє кон­тро­лю­ван­ня за­бур’я­не­ності посівів — ще мінус 5,0–10,0 т/га. Та­ким чи­ном, пра­виль­ний і якісний за­хист цу­к­ро­вих бу­ряків від бур’янів, шкідників та хво­роб дає мож­ливість збе­рег­ти і до­дат­ко­во одер­жа­ти 10,0–17,0 т/га ко­ре­неп­лодів.

Почнімо з ефек­тив­но­го кон­тро­лю­ван­ня бур’янів у посівах цу­к­ро­вих бу­ряків. Вра­хо­ву­ю­чи, що куль­ту­ра з ог­ля­ду на свої біологічні особ­ли­вості має ду­же низь­ку кон­ку­рен­то­с­про­можність про­тя­гом пер­ших 50 і більше днів ве­ге­тації (до зми­кан­ня листків у міжряд­дях), є декілька варіантів її гербіцид­но­го за­хи­с­ту. Зо­к­ре­ма, за­хис­на си­с­те­ма охоп­лює такі ви­ди об­роб­ки: грун­то­вий, після­с­хо­до­вий та комбіно­ва­ний. Ко­жен варіант має свої особ­ли­вості і ха­рак­тер­ну низ­ку виз­на­че­них гербіцидів.

Се­ред ве­ли­ко­го роз­маїття видів бур’янів, що ве­ге­ту­ють на бу­ря­ко­вих посівах, найшкідливіши­ми є пред­став­ни­ки кла­су дво­доль­них. На сьо­годні у ви­роб­ництві не­має жод­но­го се­лек­тив­но­го до рос­лин цу­к­ро­вих бу­ряків гербіци­ду, який би надійно за­хи­щав посіви про­тя­гом ве­ге­тації від усь­о­го спе­к­т­ра дво­доль­них видів бур’янів, то­му для до­сяг­нен­ня ба­жа­но­го ефек­ту за­сто­со­ву­ють різні пре­па­ра­тивні суміші. Вод­но­час усі рос­ли­ни зла­ко­вих видів — як од­норічні, так і ба­га­торіч­ні — мож­на успішно кон­тро­лю­ва­ти од­ним гербіци­дом.

За ранніх висівних строків від по­яви сходів до фор­му­ван­ня пер­шої па­ри справжніх листків про­хо­дить 15 і більше днів, потім ут­во­рен­ня на­ступ­них пар листків збігається з відповідним ета­пом роз­вит­ку рос­лин куль­ту­ри, висіяної в оп­ти­мальні стро­ки. За­бур’яненість цу­к­ро­вих бу­ряків на по­чат­ко­вих ета­пах зро­с­тає в три-чотири і більше разів. Вра­хо­ву­ю­чи роз­тяг­ну­тий період сходів бу­ряків, раціональ­но за ранніх строків висіву вно­си­ти гербіци­ди, які ма­ють грун­то­ву дію і мо­жуть пра­цю­ва­ти за низь­ких тем­пе­ра­тур повітря. Так, най­оп­ти­мальнішим варіан­том є ну­ль­о­ве вне­сен­ня у фазі роз­вит­ку бур’янів «біла ни­точ­ка» — до сходів, що дає мож­ливість кон­тро­лю­ва­ти як од­но­річні зла­кові (на ранніх ета­пах роз­вит­ку), так і май­же всі ви­ди двосім’ядоль­­­них бур’янів.

Схе­ми із ви­ко­ри­с­тан­ням грун­то­вих гербіцидів після висіву до по­яви сходів (ну­ль­о­ве вне­сен­ня):

  • Конкіста­дор, 70% в. г. — 1,0–1,5 кг/га + Нор­трон 500 S — 0,8–1,0 л/га;
  • Пірамін Стар, 46% к. с. — 2,0 л/га + Голтікс, 70% к. с. — 1,0–1,5 л/га;
  • То­ре­ро, 50% к. с. — 2,0 л/га +;
  • Нор­трон, 500 SC — 0,6 л/га.

Ці гербіци­ди ду­же се­лек­тивні що­до цу­к­ро­вих бу­ряків, їх мож­на за­сто­со­ву­ва­ти за низь­ких по­зи­тив­них тем­пе­ра­тур — 5°С. Ефек­тивність пре­па­ратів не змен­шується після ви­па­дан­ня опадів, а навіть підси­люється. У разі як­що на час ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів уже ча­ст­ко­во по­яви­лись схо­ди бур’янів (але не пе­ре­рос­ли фа­зи сім’ядоль), ця си­с­те­ма за­хи­с­ту та­кож є ефек­тив­ною, але слід вно­си­ти мак­си­мальні нор­ми д. р. ме­тамітрон або ж до­да­ти Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е., у нормі 0,5–0,7 л/га.

Ну­ль­о­ве вне­сен­ня за пра­виль­но­го йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня (фа­за «біла ни­точ­ка») дає змо­гу кон­тро­лю­ва­ти за­­бур’я­неність уп­ро­довж 25–30 днів (або до фор­му­ван­ня цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми пер­шої-дру­гої па­ри справжніх листків).

Уся си­с­те­ма після­с­хо­до­во­го за­хи­с­ту цу­к­ро­вих бу­ряків грун­тується на за­сто­су­ванні гербіцидів бе­та­наль­ної гру­пи (д. р.: фен­ме­ди­фам, де­с­ме­ди­фам, ето­фу­ме­зат + суль­фонілсе­чо­ви­на три­ф­лу­суль­фу­рон — для роз­ши­рен­ня спе­к­т­ра дії). То­­­му в разі по­яви сім’ядо­ль бур’я­нів (інди­ка­то­ром мо­же бу­ти ло­бо­да біла чи ви­ди щи­риці) вно­си­мо Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е., у нормі 1,0 л/га + Карібу 50, ЗП — 0,020–0,030 кг/га + ПАР — 0,2 л/га або Бель­ве­дер Фор­те, к. с. — 0,7–1,0 л/га + Карібу 50, ЗП — 0,020–0,030 кг/га + ПАР — 0,2 л/га.

Ос­нов­ним не­до­ліком пер­шо­го вне­сен­ня гербіцидів є ко­роткі його стро­ки (5–10 днів). Ад­же бур’яни най­чут­ливіші до гербіцидів на по­чат­ко­вих ета­пах сво­го рос­ту (фа­за сім’ядоль). Роз­ви­ток рос­лин бур’янів су­про­во­д­жується на­ко­пи­чен­ням епіку­ти­ку­ляр­них восків, які є бар’єром на шля­ху про­ник­нен­ня діючої ре­чо­ви­ни гербіци­ду в кліти­ни ме­зофілу листків у всіх пред­став­ників кла­су дво­доль­них. Ефек­тивність гербіцидів різко зни­жується за фор­му­ван­ня у дво­доль­них бур’янів двох-трьох пар справжніх листків та зрілої вос­ко­вої ку­ти­ку­ли. Від­по­відно, у разі ви­со­кої за­бур’яне­ності мож­ли­ве вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. — 1,0–1,5 л/га або Бе­та­на­лу Макс Про 209 OD — 1–1,25 л/га. Це гербіци­ди ос­тан­нь­о­го по­коління, що у своєму складі вже містять при­ли­пачі та ак­ти­ва­то­ри. Мають роз­ши­ре­ний спектр дії — зо­к­ре­ма що­до най­проб­лемніших бур’янів на цу­к­ро­вих бу­ря­ках: ло­бо­ди, щи­риці, хре­с­тоцвітих, де­я­ких зла­ко­вих. На ранніх ета­пах роз­вит­ку цу­к­ро­вих бу­ряків та за ви­со­ких тем­пе­ра­тур повітря мо­жуть ча­ст­ко­во пригнічу­ва­ти посіви цу­к­ро­вих бу­ряків, але в разі до­да­ван­ня ан­ти­ст­ре­со­вих пре­па­ратів цьо­го не­га­ти­ву мож­на уник­ну­ти.

Чо­му так важ­ли­во не до­пу­с­ти­ти пе­ре­ро­с­тан­ня бур’янів? Ад­же тоді нам потрібно бу­де за­сто­со­ву­ва­ти вищі нор­ми гербіцидів, а такі, по­си­лені, їхні ком­по­зиції, відповідно, ма­ти­муть жорсткіший вплив і на рос­ли­ни цу­к­ро­вих бу­ряків. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що у період по­яви тре­тьої-чет­вер­тої пар листків у бу­ряків відбу­вається линь­ка ко­ре­ня — він ски­дає первісну ко­ру. Цу­к­ро­за у ко­ре­неп­ло­дах по­чи­нає на­ко­пи­чу­ва­ти­ся у фа­зі фор­му­ван­ня ана­томічної бу­до­ви ко­ре­ня (після линь­ки). Відповідно, ви­со­ка гербіцид­на фіто­ток­сичність на рос­ли­ну у цей період ук­рай не­ба­жа­на. То­му на­ступ­не вне­сен­ня гербіцидів слід проводити не пізніше ніж через 10–12 днів після пер­шо­го об­при­с­ку­ван­ня.

Ви­ко­ри­с­то­вуємо бе­та­наль­ну гру­пу в поєднанні із суль­фонілсе­чо­ви­ною, а та­кож про­лон­гуємо грун­то­ву дію гербіцидів уне­сен­ням Нор­тро­ну та Голтіксу. Оскільки в по­даль­шо­му ли­ст­ко­ва по­­верх­ня бу­ряків збільшується, то ми не змо­же­мо кон­тро­лю­ва­ти бур’яни, які зійшли після об­при­с­ку­ван­ня. Та­кож слід за­сто­со­ву­ва­ти оригінальні пре­па­ра­ти, що уне­мож­лив­лює ви­па­дан­ня оса­ду.

Ре­ко­мен­до­вані схе­ми дру­го­го після­с­хо­до­во­го вне­сен­ня гербіцидів:

  • Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е. — 1,0 л/га або Бе­та­нал Макс Про 209 OD —1,25–1,5 л/га + Карібу 50, ЗП — 0,030 кг/га (Карібу Ек­с­т­ра, з. п. — 0,280 кг/га) + ПАР — 0,2 л/га + Нор­трон, 50% м. в. е. — 0,5 л/га (підси­лює грун­то­ву дію на дво­дольні бур’яни);
  • Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е. — 1,0 л/га або Бе­та­нал Макс Про 209 OD — 1,25–1,5 л/га + Карібу 50, ЗП — 0,030 кг/га (Карібу Ек­с­т­ра, з. п. — 0,280 кг/га) + ПАР — 0,2 л/га + Голтікс 700 КС — 2,0 л/га (у зоні до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня).

Для змен­шен­ня фіто­ток­сич­ності на рос­ли­ну та кра­що­го кон­тро­лю зла­ко­вих і ко­ре­не­вищ­них, ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вих бур’янів грамініци­ди та д. р. клопіралід за­сто­со­вуємо ок­ре­мо.

От­же, для ранніх строків висіву си­с­те­ма за­хи­с­ту від бур’янів має вклю­ча­ти ну­ль­о­ве вне­сен­ня гербіцидів, а та­кож послідовні після­с­хо­дові вне­сен­ня бе­та­наль­ної гру­пи із підси­лен­ням Карібу Ек­с­т­ра, Голтіксом, Нор­тро­ном.

За оп­ти­маль­них строків висіву схо­ди цу­к­ро­вих бу­ряків з’яв­ля­ють­ся на 8–12-й день. Відповідно, у фа­зі сім’ядоль у бур’янів, не­за­леж­но від роз­вит­ку куль­ту­ри, вно­си­мо гербіци­ди. Ми по­винні на­сам­пе­ред вра­хо­ву­ва­ти біологічні особ­ли­вості бур’янів. Так, ранні ярі про­ро­с­та­ють за тем­пе­ра­ту­ри грун­ту 2…5°С, зо­к­ре­ма: зіроч­ник се­редній, гірчи­ця по­льо­ва, та­ла­бан по­льо­вий, редь­ка ди­ка, підма­рен­ник чіпкий, жабрій зви­чай­ний. За грун­то­вої тем­пе­ра­ту­ри 5…7°С з’яв­ля­ють­ся схо­ди видів ло­бо­ди і гірча­ку, а з її підви­щен­ням до 8…14°С — ви­ди щи­риці, пів­ня­че про­со, паслін чор­ний, не­за­бут­ни­ця дрібно­квітко­ва, ви­ди мишію. Низ­ка ви­­дів бур’янів про­ро­с­тає про­тя­гом усь­о­го ве­ге­таційно­го періоду цу­к­ро­вих бу­ряків, зо­к­ре­ма: ло­бо­да біла, паслін чор­ний, рут­ка лікарсь­ка, щи­ри­ця зви­чай­на, злин­ка ка­надсь­ка, мишій си­зий та ін.

У пер­ше вне­сен­ня ре­ко­мен­дуємо за­сто­со­ву­ва­ти такі ком­по­зиції: Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е. — 1,0 л/га або Бе­та­нал Макс Про 209 OD — 1,25–1,5 л/га + Карібу 50, ЗП — 0,020–0,030 кг/га + ПАР — 0,2 л/га. Для умов Західно­го Лісо­сте­пу за на­яв­ності до­стат­ньої кількості во­ло­ги в грунті ком­по­зицію мож­на підси­ли­ти до­да­ван­ням Піраміну Тур­бо, к. с. — 2,0 л/га.

Дру­ге вне­сен­ня — орієнтов­но че­рез 6–8 днів після пер­шо­го: Бе­та­нал Макс Про 209 OD — 1,25–1,5 л/га + Карібу Ек­с­т­ра — 0,280 кг/га + ПАР — 0,2 л/га.

Третє вне­сен­ня — орієнтов­но че­рез 10–14 днів після дру­го­го та­кою са­мою ком­по­зицією (мож­ли­ве до­да­ван­ня гармініци­ду, але нор­ми вне­сен­ня — такі, як про­ти од­норічних зла­ко­вих бур’янів). У разі по­яви на полі ба­га­торічних зла­ко­вих бур’янів грамініцид вно­си­мо ок­ре­мо, мож­на у поєднанні із мікро­е­ле­мен­та­ми, на­при­клад з бо­ром. Та­кож у третє вне­сен­ня гербіцидів за умов до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня грун­ту раціональ­но до­ба­ви­ти Голтікс 700 КС — 1,0–2,0 л/га.

За умо­ви пізньо­го висіву схо­ди цу­к­ро­вих бу­ряків спо­с­теріга­ти­ме­мо че­рез 4–8 днів, од­но­час­но відбу­ва­ти­меть­ся помітно швид­ше на­ро­с­тан­ня ли­ст­ко­вої ма­си. Рос­ли­ни за пізньо­го висіву ду­же чут­ливі до ура­жен­ня па­то­ген­ни­ми мікро­ор­ганізма­ми, що вик­ли­кає за­хво­рю­ван­ня куль­ту­ри — ко­ре­неїд. Відповідно, слід мак­си­маль­но змен­ши­ти фіто­ток­сичність гербіцидів.

Доцільно про­во­ди­ти послідовні об­при­с­ку­ван­ня гербіци­да­ми із не­ви­со­ки­ми нор­ма­ми ви­т­ра­ти. Як і за оп­ти­маль­них строків висіву, пре­па­ра­ти вно­си­мо у фа­зі сім’ядоль у бур’янів не­за­леж­но від роз­вит­ку куль­ту­ри.

  • У пер­ше вне­сен­ня — кла­сич­ний Бе­та­нал Ек­с­перт, к. е. — 0,8 л/га або Бель­ве­дер Фор­те, к. с. — 0,6–0,7 л/га. 
  • Дру­ге об­при­с­ку­ван­ня слід пла­ну­ва­ти че­рез 5–6 днів із до­да­ван­ням до Бе­та­на­лу Карібу 50, ЗП — 0,020–0,030 кг/га + ПАР — 0,2 л/га.
  • У третє та на­ступні вне­сен­ня мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти Бе­та­нал Макс Про 209 OD — 1,25–1,5 л/га та по­вну нор­му Карібу, 50 ЗП — 0,030 кг/га, а у разі пе­ре­ро­с­тан­ня бур’янів (ло­бо­да біла, щи­ри­ця зви­чай­на: фа­за роз­вит­ку — пер­ша па­ра справжніх листків) за­сто­со­вуємо Карібу Ек­с­т­ра — 0,280 кг/га. 
  • За на­яв­ності до­стат­нь­о­ї кількості во­ло­ги в грунті або за ви­па­дан­ня опадів в ос­тан­ню гер­біцид­ну об­роб­ку (пе­ред зми­кан­ням міжряд­ь) до­даємо Голтікс Голд, м. с., у нормі 1,0–1,5 л/га (у разі за­сто­су­ван­ня мак­си­маль­них норм грамініци­ду вно­си­мо йо­го ок­ре­мо). 

У по­даль­шо­му, у міру збільшен­ня рівня затінен­ня грун­ту ли­с­тям цу­к­ро­вих бу­ряків, інтен­сивність по­яви сходів бур’янів змен­шується, кон­ку­рен­то­с­про­можність куль­ту­ри підви­щується. Вод­но­час за умо­ви не­до­стат­нь­о­го роз­вит­ку площі ли­ст­ко­вої по­верхні рос­лин бу­ряків і нерівномірності їхньо­го розміщен­ня на полі чисті на мо­мент зми­кан­ня міжрядь посіви мо­жуть зно­ву за­ро­ста­ти бур’яна­ми. Ва­го­мим чин­ни­ком та­ко­го за­бур’янен­ня є не­до­стат­ня гу­с­то­та сто­ян­ня рос­лин. То­му в зоні до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня гу­с­то­та сто­ян­ня рос­лин на мо­мент зми­кан­ня у міжряд­дях має ста­но­ви­ти не мен­ше 110–120, а для зо­ни нестійко­го зво­ло­жен­ня — не мен­ше 100 тис. шт/га.

Найпоширеніші діючі речовини гербіцидів, які застосовують у посівах цукрових буряків

Найбільш селективна діюча речовина контактної та грунтової дії – метамітрон проникає у бур’яни через корінь і листя. Бур’яни гинуть у момент проростання за досходового чи протягом декількох тижнів — за післясходового внесення. Ефективна грунтова дія — за накопичення понад 2,5 кг/га діючої речовини у грунті за умови достатньої кількості вологи.

Хлоридазон — похідна речовина піридазину, проникає у рослину через грунт, поглинається кореневою системою бур’янів та через листя. Діюча речовина не має значної фітотоксичності щодо рослин цукрових буряків (одноразово можна вносити нормами 5,0-7,0 л/га). Ефективність залежить від вологості грунту, однак препарат не потребує негайного загортання в грунт (у посушливих умовах потрібно загортати на глибину 3-4 см).

Етофумезат належить до групи бензофурани – селективна діюча речовина контактної та грунтової дії. Поглинається різними частинами рослин, особливо молодими паростками та за контакту коріння із водним розчином етофумезату в грунті. Ефективна грунтова дія досягається за внесення понад 0,9 кг/га д. р. Ефективність залежить від грунтової вологості, високий вміст поживних речовин та посуха знижують дію. Погано проникає через листя після формування зрілої кутикули.

Фенмедифам, десмедифам — група фенілкарбамати – селективні діючі речовини, які проникають у рослини через листковий апарат. Висока температура повітря (але не вище 25°С) та інтенсивне сонячне випромінювання підсилюють їхню дію. Не впливають на бур’яни, що проросли після обробки. Діючі речовини ефективно контролюють бур’яни у фазі сім’ядоль, коли вони найчутливіші до дії препаратів (незалежно від розвитку культури). Починаючи із фази формування рослинами бур’янів двох-чотирьох листків, у них швидко наростає фазова резистентність, тому проведення обприскування навіть за значного збільшення норми витрати у цей час уже малоефективне. Слід враховувати, що застосування десмедифаму у фазі розвитку цукрових буряків після утворення трьох-чотирьох справжніх листків може агресивно діяти на рослини та пригнічувати їх.

Трифлусульфурон-метил — група сульфонілсечовини. Цей післясходовий гербіцид поглинається здебільшого листям, а також кореневою системою бур’янів. Рослиною препарат переноситься до точки росту, де уповільнює поділ клітин. Як і інші післясходові гербіциди, ефективно контролює бур’яни у фазі сім’ядоль, за використання у пізніші фази розвитку його дія зменшується. Оптимальна температура внесення — 15…25°С, за нижчих чи вищих температур швидкість руху (метаболізм) діючої речовини уповільнюється.

Ленацил — похідні урацилу, потрапляє у рослину переважно через коріння. Діє як через грунт, поглинаючись корінням бур’янів, так і через зелені частини рослини. Ленацил здатний поглинатися грунтовою породою, лесоподібним суглинком, глиною або органічною речовиною грунту, тому на таких грунтах слід збільшувати його дозу, а на легких малогумусних супіщаних – зменшувати. Здебільшого д. р. ланацил застосовують для підсилення д. р. бетанал та трифлусульфурон-метил.

Клопіралід — група піридини, післясходовий гербіцид для контролю кореневищних і коренепаросткових бур’янів (осот рожевий, осот жовтий, гірчак березкоподібний, гірчак шорсткий, гірчак щавелелистий, берізка польова, соняшник, гречка татарська, паслін чорний, підмаренник чіпкий, мак дикий, сухоребрик Софії, зірочник середній, талабан польовий, види вероніки і ромашки). Діюча речовина дуже добре проникає у листя бур’янів, рухається судинною системою і концентрується у точках росту рослин. Оптимальна температура внесення — 8…25°С. Препарат рекомендується застосовувати у найчутливіші до його активної речовини фази розвитку бур’янів із урахуванням особливостей механізму її дії (напр., для осотів – це період активного росту, фаза розвинених розеток – початок росту стебла). Основна умова дії клопіраліду — наявність сокоруху у рослин бур’янів.

 

С. Ре­ме­нюк, канд. с.-г. на­ук, завіду­вач ла­бо­ра­торії гер­бо­логії,

Інсти­тут біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків НА­АН

Інформація для цитування

Як захистити цукрові буряки в умовах мінливої весни?/ С. Ре­ме­нюк // Пропозиція. — 2015. — №5. — С. 84-86.

Ключові слова: Цукровий буряк

Інтерв'ю
В лютому, саме під час роботи виставки «АгроВесна 2020», в Україну на запрошення проекту Києво-Могилянської бізнес-школи Ukrainian Food Valley приїздив колишній фермер сенатор парламенту Нідерландів, де він очолює Комітет з питань... Подробнее
Одним із найвідоміших не лише в Україні, а й у всьому світі центрів пшеничної селекції є Миронівка (Київщина), яку недарма називають пшеничною столицею, батьківщиною української озимої пшениці, адже саме тут працює Миронівський інститут... Подробнее

1
0