Спецможливості
Техніка та обладнання

Сучасні садові обприскувачі для садів і виноградників

25.04.2017
12310
Сучасні садові обприскувачі для садів і виноградників фото, ілюстрація

Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня садів ос­таннім ча­сом за­зна­ла про­гре­сив­них змін, орієнто­ва­них на ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня новітніх технічних за­собів для ме­ханізації тех­но­логічних про­цесів. І тут про­сте­жується взаємовплив двох фак­торів: тех­но­логічні мож­ли­вості, своєю чер­гою, виз­на­ча­ють тех­но­логії інтен­сив­но­го садівництва та ви­но­гра­дар­ст­ва.

 

Техніка для садівництва та ви­но­гра­дар­ст­ва вирізняється різно­маніттям но­мен­к­ла­ту­ри, ти­по­роз­мірів і ро­бо­чих ор­ганів. Це зу­мов­ле­но на­бо­ром тех­но­логічних опе­рацій у тех­но­логіях інтен­сив­но­го садівництва та ви­но­гра­дар­ст­ва.

Для скла­дан­ня ма­ши­но­трак­тор­них аг­ре­гатів у тех­но­логіях ви­ро­щу­ван­ня пло­до­вих куль­тур і ви­но­гра­ду потрібен універ­саль­ний об­при­с­ку­вач, який міг би за­до­воль­ни­ти тех­но­логічні по­тре­би і вод­но­час був зда­тен пра­цю­ва­ти в аг­ре­гаті зі всіма трак­то­ра­ми, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ме­ханізації тех­но­логічних про­цесів.Обприскувач для внесення гербіцидів GDE 400 із розміщенням робочої штанги в задній частині агрегату

Об­при­с­ку­вачі для садів та ви­но­град­ників по­винні ма­ти вла­с­ти­вості, відмінні від мож­ли­во­с­тей об­при­с­ку­вачів для за­галь­но­го зем­ле­роб­ст­ва, а са­ме: че­рез об­ме­женість про­сто­ру для ма­неврів — ма­ти ком­пактні розміри і ма­лий радіус роз­во­ро­ту.

Ри­нок об­при­с­ку­вачів для садів та виноградників в Ук­раїні на­си­чується ма­ши­на­ми євро­пейсь­ких, аме­ри­кансь­ких і російських ви­роб­ників, а та­кож аг­ре­га­та­ми вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва.

Бур’яни в са­дах та ви­но­град­ни­ках періодич­но зни­щу­ють ме­ханічним спо­со­бом — за до­по­мо­гою різних технічних за­собів (куль­ти­ва­торів, роз­пу­шу­вачів, фре­зер­них куль­ти­ва­торів) або хімічним — за до­по­мо­гою гербіцидів. Обид­ва ма­ють як пе­ре­ва­ги, так і не­доліки. Зо­к­ре­ма, за ме­ханічно­го об­робітку мож­ли­ве по­шко­д­жен­ня ко­ре­не­вої си­с­те­ми де­рев че­рез не­ве­ли­ку відстань між ни­ми в ря­ду, та­кож імовірний ри­зик по­шко­д­жен­ня штамбів. До не­доліків ме­ханічно­го спо­со­бу мож­на відне­с­ти й те, що після ньо­го за­ли­шається не­об­роб­ле­ною пло­ща біля стов­бурів де­рев — за­хис­на сму­га різних розмірів, на якій про­дов­жу­ють рос­ти бур’яни.

За хімічно­го спо­со­бу об­роб­ки міжрядь у са­дах на­сам­пе­ред ви­ни­ка­ють пи­тан­ня еко­логічної без­пе­ки як ґрун­ту, так і вро­жаю. З точ­ки зо­ру за­сто­со­ва­них технічних за­собів до­гляд за при­стов­бур­ни­ми сму­га­ми з ви­ко­ри­с­тан­ням гербіцидів і простіший, і менш енер­гоємний тех­но­логічний про­цес порівня­но з ви­ко­ри­с­тан­ням ґрун­то­об­роб­них зна­рядь. Та­ки­ми при­ст­ро­я­ми є навісні об­при­с­ку­вачі, об­лад­нані го­ри­зон­таль­ни­ми штан­га­ми з роз­пи­лю­ва­ча­ми, за­вдя­ки яким роз­чи­ни гербіцидів роз­поділя­ють­ся по­верх­нею ґрун­ту в при­стов­бур­них сму­гах на­са­д­жень са­ду та зни­щу­ють бур’яни.Обприскувач дворядний Maxiмarin

Та­кий об­при­с­ку­вач скла­дається із двох мо­дулів: на­сос­ної станції, ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми якої є пла­с­ти­ко­вий бак для ро­бо­чо­го роз­чи­ну гербіци­ду, на­сос, пульт уп­равління з ре­гу­ля­то­ром ти­с­ку, забірний фільтр, та з навісно­го об­лад­нан­ня з ро­бо­чою штан­гою, яка має дві секції з роз­пи­лю­валь­ни­ми при­ст­ро­я­ми. Кож­на секція роз­та­шо­ва­на з боків трак­то­ра, що дає змо­гу об­роб­ля­ти сму­ги ліво­го й пра­во­го рядків на­­­са­д­жень. 

На­сос­ну станцію мож­на на­­вішу­ва­ти як на зад­ню на­­віску трак­то­ра, так і спе­ре­ду енер­ге­тич­но­го за­со­бу, а ро­бо­чу штан­гу — мон­ту­ва­ти або на пе­ред­нь­о­му брусі трак­то­ра, або по­за­ду на­сос­ної станції, на задній трак­торній навісці. 

Розміщен­ня ро­бо­чої штан­ги в пе­­ред­­ній ча­с­тині аг­ре­га­ту є кра­щим, ос­­кі­ль­­ки під час ру­ху оператор мо­же точ­­ніше й швид­­­ше орієн­­ту­ва­ти її по­­­ло­жен­­­­­ня за ши­ри­ною між­­ряд­­­­­­дя та ве­­­­­­­­­ли­чи­ну пе­­­­­­ре­крит­тя лінії осі ря­ду штамбів де­рев кін­це­ви­ми ча­с­ти­на­ми штан­ги. 

Кон­ст­рукція ро­бо­чої штан­ги пе­ред­ба­чає мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня її ши­ри­ни за­хва­ту та ви­со­ти роз­та­шу­ван­ня над по­верх­нею рос­лин та ґрун­ту. 

Як пра­ви­ло, кож­на ліва й пра­ва штан­ги в гербіцид­них об­при­с­ку­вачів як вітчиз­ня­но­го, так і за­кор­­­дон­но­го ви­­­роб­ництва об­лад­нані дво­ма-чо­тир­ма роз­пи­лю­валь­ни­ми фор­сун­ка­ми відцен­т­ро­во­го або щільо­во­го ти­пу (за­леж­но від потрібної ши­ри­ни об­роб­ки), а та­кож спеціаль­ни­ми фор­сун­ка­ми з на­прав­ле­ним фа­ке­лом роз­пи­лю­ван­ня.Обприскувач начіпний Tajfun із колоною

Для на­прав­ле­но­го вне­сен­ня та по­пе­ре­д­жен­ня по­па­дан­ня гербіци­ду на штам­би рос­лин, а та­кож для при­ги­нан­ня ви­со­ких бур’янів під час ру­ху аг­ре­га­ту штан­ги об­лад­нані пла­с­ти­ко­ви­ми за­хис­ни­ми ко­жу­ха­ми. Крім то­го, кінці штан­ги мо­жуть відхи­ля­ти­ся за до­ти­кан­ня до штам­ба, а потім по­вер­та­ти­ся в потрібне по­ло­жен­ня за до­по­мо­гою пру­жи­ни.

Ро­бочі штан­ги ма­шин для вне­сен­ня гербіцидів мо­жуть бу­ти об­лад­нані змінни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми (роз­пи­лю­валь­ни­ми при­ст­ро­я­ми).

Важ­ли­вим за­хо­дом за­без­пе­чен­ня вро­жай­ності та три­ва­лої про­дук­тив­ності ба­га­торічних на­са­д­жень є хімічний за­хист куль­тур від шкідників та хво­роб.    Йо­го про­во­дять із за­сто­су­ван­ням відповідних ма­шин, зо­к­ре­ма є вен­ти­ля­тор­них об­при­с­ку­вачів. Ос­танні бу­ва­ють як причіпні, так і навісні. Во­ни мо­­жуть бу­ти різних мо­дифікацій. Тоб­то роз­пи­лю­валь­но-вен­ти­ля­тор­ний пристрій мо­же бу­ти шах­то­во­го ти­пу, у ви­гляді ко­ло­ни чи зви­чай­но­го вен­ти­ля­то­ра з ко­­ло­­­вим розміщен­ням роз­пи­лю­валь­них при­ст­роїв. Кількість роз­пи­лю­валь­них го­ло­вок мо­же варіюва­ти від двох до ше­с­ти з кож­но­го бо­ку штан­ги об­при­с­ку­ва­ча (виз­на­чається ви­со­тою об­роб­лю­ва­но­го де­ре­ва або ку­ща ви­но­гра­ду). Такі ма­ши­ни аг­ре­га­ту­ють із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 14–20 кН.

На те­ре­нах Ук­раїни за­сто­со­ву­ють пе­ре­важ­но причіпні ма­ши­ни, хо­ча й навісних об­при­с­ку­вачів та­кож не­ма­ло. Во­ни скла­да­ють­ся з од­новісно­го шасі, ба­ка для ро­бо­чо­го роз­чи­ну, про­мив­но­го ба­ка, мем­б­ран­но­го на­со­са, роз­пи­лю­валь­но-вен­ти­ля­тор­но­го при­ст­рою, муль­типліка­то­ра, бло­ка уп­равління по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни, кар­дан­но­го ва­ла та си­с­те­ми ко­мунікації.

Як пра­ви­ло, такі об­при­с­ку­вачі ма­ють од­новісне шасі, пласт­ма­со­вий бак для ро­бо­чої ріди­ни, мем­б­ран­ний на­сос, при­зна­че­ний для ство­рен­ня ти­с­ку ро­бо­чої ріди­ни в нагнітальній ко­мунікації, по­да­ван­ня ріди­ни до роз­пи­лю­вачів, за­без­пе­чен­ня ре­жимів про­ми­ван­ня та пе­ремішу­ван­ня ріди­ни. Роз­пи­лю­валь­но-вен­ти­ля­тор­ний пристрій скла­дається з вен­ти­ля­то­ра та двох ко­лек­торів, на яких роз­та­шо­вані роз­пи­лю­вачі. Вен­ти­ля­тор при­зна­че­ний для ство­рен­ня повітря­но­го по­то­ку, за до­по­мо­гою яко­го ро­бо­ча ріди­на по­дається на об­роб­лю­вані рос­ли­ни. Кут ата­ки ло­па­тей у вен­ти­ля­торі ре­гу­ль­о­ва­ний, що за­без­пе­чує зміну швид­кості по­да­ван­ня повітря. Муль­типліка­тор при­зна­че­ний для пе­ре­да­ван­ня обер­то­во­го мо­мен­ту ко­ле­са вен­ти­ля­то­ра та збільшен­ня чис­ла йо­го обертів. Ке­ру­ван­ня ро­бо­чим про­це­сом, про­ми­ван­ня ко­мунікацій та ви­ко­нан­ня інших опе­рацій відбу­вається за до­по­мо­гою бло­ка уп­равління, роз­та­шо­ва­но­го на пе­редній ча­с­тині ра­ми об­при­с­ку­ва­ча.Обприскувач ОНС-600-4ТМ вентиляторний навісний

Ці об­при­с­ку­вачі ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти такі по­каз­ни­ки якості ро­бо­ти: ви­т­ра­та ро­бо­чої ріди­ни — у ме­жах 100–500 л/га; відхи­лен­ня від уста­нов­ле­ної ви­т­ра­ти ріди­ни на ро­бо­чо­му ре­жимі ± 10%; 80% верх­ньої та 60% ниж­ньої ли­ст­ко­вої по­верхні має бу­ти об­роб­ле­но з гу­с­то­тою по­крит­тя крап­ли­на­ми не менш як 30–40 шт./см2; до­пу­с­ти­ме відхи­лен­ня ви­т­рат ро­бо­чої ріди­ни від роз­ра­хун­ко­вої че­рез один роз­пи­лю­вач об­при­с­ку­ва­ча в ро­бо­чо­му по­ло­женні — не більш як 5%.

Прин­цип дії вен­ти­ля­тор­них об­­при­с­ку­вачів по­ля­гає в роз­пи­ленні хімікатів на ма­сив на­са­д­жень, але їхній не­долік у то­му, що під час об­роб­ки ро­бо­ча ріди­на по­па­дає не тільки на на­са­д­жен­ня, а й за їхні межі. Та­кий спосіб об­при­с­ку­ван­ня погіршує еко­логічну без­пе­ку в місцях об­роб­ки, а та­кож збільшує нор­му вне­сен­ня ро­бо­чої ріди­ни че­рез її нецільові ви­т­ра­ти.

Ос­таннім ча­сом, зі зро­с­тан­ням ціни на пре­па­ра­ти, за­для змен­шен­ня ви­т­рат ро­бо­чої ріди­ни на об­роб­лю­ва­ну пло­щу ви­ко­ри­с­то­ву­ють об­при­с­ку­вачі, ро­бо­ча ріди­на яких спря­мо­вується ру­ка­ва­ми без­по­се­ред­ньо на по­верх­ню рос­лин. Ці аг­ре­га­ти відрізня­ють­ся від вен­ти­ля­тор­них тим, що в них роз­пи­лю­валь­ний пристрій скла­дається з вен­ти­ля­то­ра та по­­вітро­про­водів, які по­да­ють повітря че­рез де­флек­то­ри до роз­пи­лю­валь­них го­ло­вок. На­прям ру­ху повітря мож­на ре­гу­лю­ва­ти зміною ве­ли­чи­ни ку­та по­ло­жен­ня де­флек­торів до роз­пи­лю­валь­них го­ло­вок. Роз­пи­лю­вальні го­ло­вки ма­ють кріплен­ня, що дає змо­гу пе­реміщу­ва­ти їх за­леж­но від ви­со­ти де­ре­ва чи ку­ща ви­но­гра­ду. 

Висновки

Го­ло­вною ви­мо­гою до су­час­но­го про­мис­ло­во­го садівництва та ви­но­гра­дар­ст­ва є за­без­пе­чен­ня ви­со­ко­го рівня ви­хо­ду про­дукції з оди­ниці площі. Ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцид­них штанг та вен­ти­ля­тор­них об­при­с­ку­вачів дає змо­гу вдо­с­ко­на­ли­ти си­с­те­му ут­ри­ман­ня ґрун­ту в са­дах та ви­но­град­ни­ках, що за­без­пе­чує на­леж­ний кон­т­роль за­бур’яне­ності й шкідників та хво­роб. На­леж­не ви­ко­нан­ня всіх цих опе­рацій до­по­мо­же садівни­кові й ви­но­гра­да­рю ви­ро­с­ти­ти ба­га­тий та якісний уро­жай із мінімаль­ни­ми еко­номічни­ми ви­т­ра­та­ми, який оку­пить­ся знач­ни­ми при­бут­ка­ми.

 

В. Вой­новсь­кий, зав. ла­бо­ра­торії УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го,                                                             А. Вой­новсь­ка, аг­ро­ном УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

Інформація для цитування
Су­часні об­при­с­ку­вачі для садів і ви­но­град­ників / В. Вой­новсь­кий, А. Вой­новсь­ка// Пропозиція/ — 2017. — № 3. — С. 182-184

Опрыскиватель садовый прицепной вентиляторный с шахтой
Опрыскиватель садовый прицепной вентиляторный с шахтой

Інтерв'ю
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся
Як ми вже писали, органічна продукція в цілому залишається досить вузькою нішею аграрного ринку. Значною мірою – через ризикованість вирощування і збуту. Однак є ніші, де органічна продукція впевнено знаходить збут, принаймні на зовнішніх... Подробнее

1
0