Спецможливості
Новини

Уда­ва­на пріори­тетність

16.01.2013
542
Уда­ва­на пріори­тетність фото, ілюстрація

«Чудова організація», — похвалила роботу німецьких організаторів сільськогос­подарського заходу у Берліні відвідувачка з Японії. «Це — наша визначна особливість», — наголосила співробітниця компанії-організатора. На жаль, наша організованість у різних сферах буття далека від німецьких стандартів. Втім, хай там як, але жити у безладі впродовж тривалого часу складно. Накреслити стратегічні напрями державної аграрної політики в Україні й зробити крок до наведення ладу у цій сфері покликаний був круглий стіл, який відбувся в Національному інституті стратегічних досліджень.

«Чудова організація», — похвалила роботу німецьких організаторів сільськогос­подарського заходу у Берліні відвідувачка з Японії. «Це — наша визначна особливість», — наголосила співробітниця компанії-організатора. На жаль, наша організованість у різних сферах буття далека від німецьких стандартів. Втім, хай там як, але жити у безладі впродовж тривалого часу складно. Накреслити стратегічні напрями державної аграрної політики в Україні й зробити крок до наведення ладу у цій сфері покликаний був круглий стіл, який відбувся в Національному інституті стратегічних досліджень.

О. Риж­ков
o.ryzhkov@univest-media.com

Сло­во «стра­тегія» за­тре­бу­ва­не в ста­більних еко­номіках. Ма­ю­чи грунт для без­по­мил­ко­во­го дов­го­ст­ро­ко­во­го про­гно­зу­ван­ня си­ту­ації, рин­кові аналіти­ки не ви­т­ра­ча­ють над­зу­силь, аби виз­на­чи­ти стра­тегічні на­пря­ми роз­вит­ку і за­со­би до­сяг­нен­ня ме­ти. У нас, на­­то­мість, краї­на стабільної не­ста­більності. Вся історія ук­раїнської не­за­леж­ності - це набір різ­но­д­же­рель­них імпульсів різної до­вжи­ни. За­ко­но­дав­ча ба­за змінюється бли­с­ка­вич­но. Апе­ти­ти у владців зро­с­та­ють де­далі більше. Аг­ро­бізнес - не ви­ня­ток. Оз­ву­че­на не­що­дав­но пре­­­зи­ден­том краї­ни по­­тен­ційна вартість орен­ди землі - не мен­ше 1000 грн/га - вик­ли­кає особ­ли­ву тур­бо­ту аг­раріїв.
Сло­во «пріори­тет» по­руч з аг­ро­сек­то­ром особ­ли­во ча­с­то по­ча­ло зустріча­ти­ся після відчут­но­го по­до­рож­чан­ня ро­сійсько­го га­зу. Во­че­видь, ме­та­лургія за та­кої си­ту­ації тро­хи змен­ши­ла свій ек­с­порт­ний по­тенціал, то­му й влад­на ри­то­ри­ка що­до аг­ро­сек­то­ру зміни­ла­ся на по­важнішу. Втім, на дум­ку ба­га­ть­ох учас­ників круг­ло­го сто­лу, во­на так і за­ли­ши­ла­ся ри­то­ри­кою. На­разі пріори­тетність аг­ро­сек­то­ру в нашій країні, рад­ше, уда­ва­на, а не ре­аль­на.
Сло­во «підтрим­ка» що­до ста­ло­го роз­­вит­ку сільських те­ри­торій лу­нає зві­дусіль. Од­нак вне­сок дер­жа­ви у цей роз­ви­ток мінімаль­ний. Справжню підтрим­ку роз­бу­дові соціаль­ної інфра­с­т­рук­ту­ри на селі на­да­ють вітчиз­няні аг­рофірми. Хо­ча, за ідеєю, не­аби­я­ка роль у впро­ва­д­женні аг­рар­ної політи­ки має на­ле­жа­ти дер­жавній підтримці сільсько­го­с­по­дар­сь­ко­го ви­роб­ництва та ок­ре­мих аг­­раріїв. Во­на пе­ред­ба­чає ціно­ве ре­гу­лю­ван­ня, суб­сидії і до­тації на ви­роб­ництво і прид­бан­ня ре­­сурсів, фінан­со­во-кре­дит­ну під­трим­ку, по­дат­ко­ве сти­му­лю­ван­ня, а та­кож спе­ціалізо­ва­ну під­трим­ку за ок­ре­ми­ми на­пря­ма­ми та про­гра­ма­ми. Втім, як слуш­но за­зна­чи­ла у своїй до­­по­віді за­віду­вач від­ділу сек­то­раль­ної еко­номіки На­­ціо­наль­но­го інсти­ту­ту стра­тегічних досліджень Ок­са­на Соб­ке­вич, дер­жавній політиці у цій сфері при­та­ман­на низ­ка про­блем. Зо­к­ре­ма, йдеть­ся про змен­шен­ня фінан­су­ван­ня за­ходів пря­мої під­трим­ки аг­рар­но­го сек­то­ру, не­ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня коштів Аг­рар­ним фон­дом під час здійснен­ня ним ціно­во­го ре­гу­лю­ван­ня на аг­рар­но­му рин­ку, низь­кий рі­­вень обіз­на­ності се­лян що­до мож­ли­во­с­тей одер­жан­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги, складність і не­про­зо­рість про­це­ду­ри її от­ри­ман­ня то­що.
   Во­че­видь, ха­о­тич­но­му ша­ра­хан­ню в різні сто­ро­ни у дер­жавній аг­рарній полі­тиці Ук­раїни вар­то по­кла­с­ти край. Пе­релік про­блем­них пи­тань в ор­ганіза­цій­но-еко­номічній ца­рині аг­ро­сфе­ри чи­ма­лень­кий. Тут і не­за­вер­шеність ін­­вен­та­ри­­зації зе­мель, і повільне роз­ме­жу­ван­ня зе­мель дер­жав­ної і ко­му­наль­ної влас­нос­ті, й не­виз­на­ченість пра­во­вих та ор­ганізаційних за­сад зо­ну­ван­ня зе­мель то­що.
На за­ході чи­ма­ло йшло­ся про кон­солідацію зу­силь на­уки, ви­роб­ництва, дер­жав­них уп­равлінців за­для ство­рен­ня ефек­тив­них ор­ганізаційно-еко­но­міч­них інстру­ментів дер­жав­ної аг­рар­ної політи­ки. Влас­не, аг­ро­сек­тор пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на од­ну з провідних га­лу­зей національ­ної еко­номіки має не штуч­но - че­рез за­не­пад інших унаслідок світо­вої еко­номічної кон'юнк­ту­ри. Із при­хо­дом но­вої влад­ної ко­ман­ди, скажімо, вугільна га­лузь, порівня­но із сільським гос­по­дар­ст­вом, пе­ре­бу­ває у привілей­о­ва­но­му ста­но­вищі. Владці, на жаль, по­де­ко­ли не мо­жуть під­ня­ти­ся ви­ще регіо­наль­них чи га­лу­зе­вих інте­ресів і за­мис­ли­ти­ся над ре­ча­ми, кон­че потрібни­ми для ефек­тив­но­го дер­жа­во­тво­рен­ня. Гос­тре ба­­жан­ня щось «ви­би­ти для своїх» тут і за­раз, «по­ки не роз­по­ча­ло­ся», зу­мов­лює брак стра­тегічно­го мис­лен­ня.
   Чи мож­ли­во вза­галі в нашій країні мис­ли­ти стра­тегічно? «Я не знаю, що бу­де за­в­т­ра», - цю фра­зу в різних варіа­ціях мені не­од­но­раз до­во­ди­ло­ся чу­ти від фер­мерів, влас­ників се­редніх за пло­щею гос­по­дарств, навіть топ-ме­не­д­жерів аг­ро­хол­дингів.
Уда­ваність те­перішньої стабільності та­кож не сприяє стра­тегічним пе­рей­ман­ням. Утім, так чи інак, на вик­ли­ки су­час­ності слід ре­а­гу­ва­ти. Із бра­ком довіри між ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди та бізне­сом, про який чи­ма­ло йшло­ся на круг­ло­му столі, вар­то бо­ро­ти­ся. Рух на­зустріч од­не од­но­му має бу­ти жа­да­ним для обох сторін. По­ки що, на жаль, скла­дається та­ке вра­жен­ня, що дер­жа­ва не над­то поспішає ру­ха­ти­ся на­зустріч, а на­впа­ки - на­ма­гається мерщій відме­жу­ва­ти­ся від аг­робізне­су як­най­далі. 

Інтерв'ю
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее

1
0