Спецможливості
Новини

Вчені порадили як вибудувати конвеєр зернобобових

14.02.2017
859
Вчені порадили як вибудувати конвеєр зернобобових фото, ілюстрація
Для підви­щен­ня еко­номічної стабільності господарствам варто ви­ро­щу­ва­ти декілька зер­но­бо­бо­вих куль­тур

Інтенсивне впровадження у виробництво зернобобових культур, зокрема сої, гороху, нуту, со­че­ви­ці та чи­ни, допоможе аграріям не лише непогано заробити, а й впорядкувати сівозміни в рослинництві, оскільки вони є бездоганним попередником для зернових культур.

На цьому наголосив професор В. Січкар із Селекційно-Генетичного інституту, повідомляє propozitsiya.com.

Науковець нагадав, що го­ло­вна біологічна особ­ливість зернобобових культур по­ля­гає в то­му, що во­ни здатні фор­му­ва­ти ак­тивні ком­плек­си із мікро­ор­ганізма­ми ґрун­ту, за­вдя­ки чо­му зв’язу­ють значні кількості азо­ту із повітря. Цей про­цес відбу­вається за участі буль­боч­ко­вих бак­терій, які про­ни­ка­ють у ко­ре­неві во­ло­с­ки про­ростків, інтен­сив­но ділять­ся там і фор­му­ють буль­боч­ки, де пе­ребігає про­цес азотфіксації.

Професор В. Січкар  порадив господарствам для підви­щен­ня еко­номічної стабільності ви­ро­щу­ва­ти декілька зер­но­бо­бо­вих куль­тур. Це пов’яза­но з тим, що кож­на із них ха­рак­те­ри­зується кри­тич­ним періодом що­до во­ло­ги, який при­па­дає на різні місяці. Так, для го­ро­ху най­важ­ливішим є кількість опадів у травні. Для ну­ту і со­че­виці ця фа­за на­стає у кінці трав­ня та три­ває весь чер­вень. Уро­жайність сої найбільшою мірою за­ле­жить від на­яв­ності во­ло­ги в липні й першій по­ло­вині серп­ня. Висіван­ня кількох із цих куль­тур сприяє більшій вірогідності одер­жан­ня кра­щої еко­номічної віддачі. 

Детельніше читайте тут.

Інтерв'ю
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних

1
0