Спецможливості
Інтерв'ю

Україна однією з перших реагує на інновації - керівник підрозділу Crop Science компанії «Байєр» в Україні

04.08.2017
3238
Україна однією з перших реагує на інновації - керівник підрозділу Crop Science компанії «Байєр» в Україні фото, ілюстрація
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні

З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся з ро­бо­тою ба­га­ть­ох ук­раїнських аг­ропід­приємств. Утім, за бра­ком ча­су в Іва не бу­ло мож­ли­вості поспілку­ва­ти­ся з аг­рар­ною пре­сою. І ось щой­но ви­па­ла та­ка на­го­да, «Про­по­зиція» в числі пер­ших змог­ла по­го­во­ри­ти з ним. От­же, знайомтесь — Ів Піке: справжній фахівець, ха­риз­ма­тич­ний лідер і про­сто приємна в спілку­ванні, з чу­до­вим по­чут­тям гу­мо­ру, лю­ди­на.

— Чо­ти­ри місяці Ви очо­люєте аг­рар­ний бізнес «Байєра» в Ук­раїні. Це не­ве­ли­кий строк, за який, втім, Ви встиг­ли об’їха­ти май­же всю країну, ма­ли змо­гу по­знай­о­ми­ти­ся з ук­раїн­ськи­ми аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми. Поді­літься Ва­ши­ми вра­жен­ня­ми.

— Ук­раїна — це країна з ду­же роз­ви­ну­тим сільським гос­по­дар­ст­вом, у якій зо­се­ре­д­же­но 70% світо­вих чор­но­земів. І для ме­не як аг­ро­но­ма ве­ли­чез­не за­до­во­лен­ня пра­цю­ва­ти са­ме тут. Ад­же я відчу­ваю і знаю, наскільки до­б­ре ця зем­ля мо­же ро­ди­ти й ще­д­ро від­дя­чу­ва­ти своїм гос­по­да­рям. До то­го ж чітко усвідо­млюю, який по­тенціал має Ук­раї­на як про­до­воль­ча жит­ни­ця світу: він — один із найбільших у світі. І го­ло­вне, що цей по­тенціал уже те­пер по­чи­нає ре­алі­зо­ву­ва­ти­ся, і це — не про­сто сло­ва. Успіхи ук­раїнських аг­раріїв про­сто вра­жа­ють! А ще — лю­ди… Відверті, праць­о­виті, го­тові (хоч по­де­ку­ди й до­волі стри­ма­но) сприй­ма­ти но­ве та плідно пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат.

— Які очіку­ван­ня Ви ма­ли що­до Ук­раїни, перш ніж приїха­ти сю­ди? Яки­ми Ви уяв­ля­ли країну й ук­раїнців? Що ви­прав­да­ло­ся, а що за­ли­ши­ло­ся міфом?

— Я хотів би ска­за­ти, що всі мої спо­діван­ня що­до Ук­раїни як своєрідно­го сіль­сько­го­с­по­дарсь­ко­го раю цілком ви­прав­да­ли­ся, а те, що я уже встиг по­ба­чи­ти, ме­не не ду­же зди­ву­ва­ло. Все ж та­ки я пра­цю­вав у Східній Європі май­же де­сять років, тож знав про вла­с­тиві їм розміри гос­по­дарств та тех­но­логії, які там за­сто­со­ву­ють. Усе це не бу­ло для ме­не ве­ли­кою не­сподіван­кою, але, як я вже ка­зав, я був приємно вра­же­ний тим, з якою лю­бов’ю — як до чо­гось рідно­го та жи­во­го — лю­ди в Ук­раїні став­лять­ся до землі, і як во­на, по­при різні не­га­раз­ди та вик­ли­ки, їм віддя­чує. Я ба­чу Ук­раїну як над­зви­чай­но важ­ли­ву країну з ве­ли­ким по­тен­ціалом для всьо­го Євро­пейсь­ко­го регіону. Впев­не­ний, що наші міжна­родні інно­ваційні про­дук­ти та рішен­ня до­по­мо­жуть ук­раїнським аг­ра­ріям до­сяг­ти ще ви­щих по­каз­ників уро­жай­ності та при­бут­ко­вості.

— «Байєр» — це завжди інно­вації, но­вин­ки. Що це оз­на­чає для «Байєр» і за­ра­ди чо­го що­ро­ку на ри­нок ви­во­дять­ся нові про­дук­ти то­що?

— Інно­ваційність — клю­чо­вий фак­тор роз­вит­ку сільсько­го гос­по­дар­ст­ва — втім, як і будь-яко­го про­гре­су. Як­що є чітке ро­зуміння цьо­го, то інве­с­тиції пе­ре­ста­ють бу­ти в очах сільгоспви­роб­ни­ка про­сто ви­т­ра­та­ми. Сільгоспви­роб­ни­ки рен­та­бель­них підприємств уже дав­но зро­зуміли, що вкла­ден­ня фінансів у прид­­бан­ня су­час­них і ефек­тив­них за­собів за­хи­с­ту рос­лин, міне­раль­них до­б­рив та іншої аг­рохімічної про­дукції завжди збільшує при­бав­ку вро­жаю на 10–20%. І сьо­годні ми ба­чи­мо, що ук­раїн­ські фер­ме­ри інно­ваційно на­ла­ш­то­вані, то­му, звісно, ми й про­по­нуємо їм цікаві но­вин­ки. Втім, як­що го­во­ри­ти про наші про­дажі в Ук­раїні, то ми про­по­­нуємо не про­сто ок­ремі про­дук­ти — ми про­по­нуємо го­тові ком­плексні рішен­ня, які до­по­ма­га­ють фер­ме­рам ве­с­ти стабільне при­бут­ко­ве гос­по­дар­ст­во. Наш підхід до їхньо­го ство­рен­ня ґрун­тується на вив­ченні за­га­лом тех­но­логії от­ри­ман­ня вро­жаю. Тож ми не «ви­ш­тов­хуємо» про­дукт на ри­нок — на­сам­пе­ред йо­го ре­зуль­та­тивність то­рує ту­ди свою до­ро­гу та зна­хо­дить шлях до сво­го ко­ри­с­ту­ва­ча. Для цьо­го ми ду­маємо ра­зом із фер­ме­ром, аби знай­ти най­кращі рішен­ня, по­чи­на­ю­чи з до­посівної підго­тов­ки ґрун­ту, ви­бо­ру та об­роб­ки насін­ня, а та­кож до­бо­ру оп­ти­маль­них ЗЗР та си­с­тем за­хи­с­ту посівів із на­дан­ням чіт­ких ре­ко­мен­дацій що­до то­го, як і ко­ли їх за­сто­су­ва­ти. Тоб­то ство­рюємо й про­по­нуємо такі рішен­ня, які ре­аль­но по­лег­шу­ють пра­цю хлібо­ро­ба.

 При­кла­дом цьо­го є наш но­вий ін­­сек­­­ти­цид з ака­ри­цид­ни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми Мо­вен­то, відмітною ри­сою яко­го є муль­ти­си­с­темність, тоб­то здатність ру­­ха­ти­ся рос­ли­ною як уго­ру, так і вниз. Важ­ли­ва йо­го пе­ре­ва­га в тому, що на та­ких куль­ту­рах, на­при­клад, як соя та со­няш­ник, не потрібно яко­гось спеціаль­но­го об­лад­нан­ня для йо­го за­сто­су­ван­ня — важ­ли­во, щоб пре­па­рат про­сто по­тра­пив на рос­ли­ну, а далі діюча ре­чо­ви­на якісно зро­бить свою спра­ву. Ще один ре­во­лю­ційний про­дукт — це тех­но­логія Конвізо Смарт, яка знач­но по­лег­шує ро­бо­ту аг­­ро­номів, ад­же відте­пер є ре­аль­на змо­га ду­же про­сто, в од­ну об­роб­ку, ви­ріши­ти про­бле­му з не­ба­жа­ною рос­лин­ністю в посівах цу­к­ро­вих бу­ряків (фер­мер пра­цює тоді, ко­ли це зруч­но йо­му). Це та­кож і ком­плекс­ний про­труй­ник для ку­ку­руд­зи Пон­чо Вотіво, який за­вдя­ки поєднан­ню хімічної та біологіч­ної скла­до­вих не ли­ше за­хи­щає насіння та мо­­ло­ді рос­ли­ни від шкідників (у то­му числі від не­ма­тод), а й до­по­ма­гає куль­турі ус­пішно про­ти­сто­я­ти різно­манітним стре­сам.

Це ли­ше кілька на­ших про­дуктів для за­хи­с­ту рос­лин, і ще є насіння, а та­кож ци­ф­рові інно­вації з їхніми прак­тич­ни­ми за­со­ба­ми, які до­по­ма­га­ють у прий­­нятті аг­ро­номічних рішень, що ґрун­ту­ють­ся на точній оцінці й комбі­нації різних да­них, зо­к­ре­ма про по­го­ду, або кон­крет­ної інфор­мації то­по­графічних карт. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи ці індивіду­альні ре­ко­мен­дації, фер­ме­ри мо­жуть оп­тимізу­ва­ти свій бізнес-ме­нед­ж­мент і зни­зи­ти ви­роб­ничі ви­т­ра­ти, ре­зуль­та­том чо­го ста­не не тільки підви­щен­ня вро­жай­ності, зро­с­тан­ня до­ходів, а й ефек­тивніший та еко­логічно прий­нят­ний роз­поділ ре­сурсів. Це такі рі­шен­ня, як «Байєр Кон­троль полів», «Байєр Фіто­сан монітор», «Байєр Про­гноз по­го­ди» то­що. Са­ме так ми ро­би­мо свій вне­сок у роз­ви­ток стабільно­го сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, де є місце й фер­мерсь­ким при­бут­кам, і за­без­пе­чен­ню про­до­воль­чої без­пе­ки країни, і за­хи­с­ту довкілля.

— Наскільки, на Ва­шу дум­ку, інно­ваційні тех­но­логії за­тре­бу­вані в Ук­раїні і як швид­ко во­ни по­трап­ля­ють у країну?

— В Ук­раїні на­ба­га­то більше сільсь­ко­го­с­по­дарсь­ких зе­мель, ніж у Європі, по­тенціал сільсько­го гос­по­дар­ст­ва по­­тужніший та й влас­не роз­ви­ток аг­рар­но­го ви­роб­ництва стрімкіший і пер­спек­тивніший — ще є ку­ди рос­ти та роз­ви­ва­ти­ся, є ще не­повністю ос­воєні рин­кові ніші. Приємно кон­ста­ту­ва­ти, що Ук­раїна в числі пер­ших відгу­кується на інно­вації. Тут но­вин­ки та про­гре­сивні тех­но­логії на­разі най­за­тре­бу­ваніші, ад­же ук­раїнські фер­ме­ри хо­чуть пра­цю­ва­ти ефек­тив­ніше, то­му во­ни ро­зуміють: для до­сяг­нен­ня но­вих пер­спек­тив інно­вації слід втілю­ва­ти в прак­ти­ку в пер­шу чер­гу. Са­ме то­му все частіше наші ос­тан­ні роз­роб­ки та тех­но­логії спо­чат­ку по­трап­ля­ють в Ук­раїну, а не до Євро­пи. Зо­к­ре­ма, наш інно­ваційний фунгіцид Про­пульс бу­ло за­реєстро­ва­но насамперед в Ук­раїні, а вже потім — у євро­пейсь­ких країнах. Або вже зга­ду­ва­ний на­ми про­труй­ник Пон­чо Во­ті­во, який після аме­ри­кансь­ко­го стар­ту от­ри­мав ук­раїнську «про­пи­с­ку», а от за­галь­ноєв­ро­пейсь­ка «кар’єра» в ньо­го ще по­пе­ре­ду.

— Хто має більшу по­тре­бу в інно­ваціях та інтен­сивніше за­сто­со­вує роз­роб­ки Bayer — по­тужні хол­дин­ги чи ок­ремі фер­ме­ри? І хто важ­ли­віший для «Байєр» — фер­мер чи ве­ли­кий аг­ро­ви­роб­ник?

— Наскільки мені відо­мо, на­ша про­дукція по­ки що все ж та­ки більше по­пу­ляр­на у ве­ли­ких аг­ро­хол­дингів, але на­справді різни­ця не та­ка вже й ве­ли­ка. Відкритість інно­вацій ніяк не пов’яза­на з розміром фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва, тут го­ло­вне — мен­та­лі­тет. Я до­сить ба­га­то їздив ук­раїнськи­ми регіона­ми і зустрічав­ся з аг­раріями, в то­му числі з пред­став­ни­ка­ми не­ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств, го­то­вих з ен­тузіаз­мом уп­ро­ва­д­жу­ва­ти пе­ре­дові тех­но­логії. То­му розмір гос­по­дар­ст­ва для нас не є виз­на­чаль­ним кри­терієм співпраці, ко­жен фер­мер для нас важ­ли­вий і для кож­но­го з них у нас є ефек­тив­не рішен­ня — ми на­ма­гаємо­ся усім приділя­ти ува­гу. Будь-яке гос­по­дар­ст­во, не­за­леж­но від йо­го розміру, — це наш пріори­тет.

— Ок­ресліть бізнес-пріори­те­ти «Байєр» і шля­хи по­даль­шо­го роз­вит­ку аг­ро­тех­но­логій.

— «Байєр» — міжна­род­на інно­ваційна ком­панія, місія якої: Science For A Better Life (з англ. — «На­ука заради кра­що­го жит­тя»). Тож нас не мо­же не тур­бу­ва­ти пи­тан­ня про­до­воль­чої без­пе­ки. За роз­ра­хун­ка­ми ек­с­пер­тів, до 2050 ро­ку на­се­лен­ня Землі ста­но­ви­ти­ме 10 млрд осіб, і всіх їх тре­ба бу­де го­ду­ва­ти. Крім то­го, на­се­лен­ня країн, що роз­ви­ва­ють­ся, та­ких як Індія, Ки­тай і Бра­зилія, за­раз змінює свої первісні національні хар­чові звич­ки, тож помітна тен­денція до змін у раціоні лю­дей. Він містить більшу кількість білків, овочів та фрук­тів. І вод­но­час із цим у світо­вих мас­шта­бах ско­ро­чу­ють­ся площі куль­ти­во­ва­них зе­мель. То­му вихід тут один — ефек­тив­ніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти на­явні сільсько­го­с­по­дарські угіддя та при­родні ре­сур­си. За­для цьо­го ми ви­роб­ляємо ши­ро­ку лінійку за­собів за­хи­с­ту аг­ро­куль­тур, ви­во­ди­мо нові, стійкі до хво­роб і не­­спри­ят­ли­вих при­род­них умов, сор­ти рос­лин. Про­даємо різні ви­ди насіння й на­даємо по­слу­ги з йо­го об­роб­ки, ство­рюємо прин­ци­по­во нові рішен­ня для кон­тро­лю за­хво­рю­вань рос­лин і підви­щен­ня вро­жай­ності куль­тур. Са­ме оп­тимізація сільсько­го гос­по­дар­ст­ва та тех­но­логій і є го­ло­вною тен­денцію роз­вит­ку су­час­них аг­ро­тех­но­логій, ад­же ре­сур­си для от­ри­ман­ня про­до­воль­ст­ва змен­шу­ють­ся, а по­тре­би в ньо­му зро­с­та­ють — і ми маємо ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тільки те, що ре­аль­но пра­цю­ва­ти­ме в потрібний мо­мент на кон­крет­но­му полі. Та­ким чи­ном ми не ли­ше до­по­ма­гаємо от­ри­му­ва­ти стабільні вро­жаї, а й тур­буємо­ся про зем­лю та довкілля.

— У кож­ної ком­панії — свій стиль ро­бо­ти. А який, на Ваш по­гляд, стиль ве­ден­ня бізне­су ком­панії «Байєр»?

— На мою дум­ку, «Байєр» — це справ­жній клуб уче­них та інже­нерів, об’єдна­них спільною ідеєю до­по­мог­ти лю­дям усь­о­го світу жи­ти кра­ще. Мен­та­ль­но всі во­ни — ре­альні інже­не­ри, що на­­ла­ш­то­вані на прак­тич­не втілен­ня своїх ідей та рішень і в своїх твор­чих по­шу­ках звер­нені до лю­дей, до їхніх по­треб. То­му ком­панія ве­ли­ку ува­гу при­діляє своїм спів­робітни­кам, ство­рю­ю­чи на­лежні умо­ви для їхньо­го роз­вит­ку, вдо­с­ко­на­лен­ня й твор­чості, які б мо­ти­ву­ва­ли ви­ко­ну­ва­ти місію ком­панії: «На­ука за­ра­ди кра­що­го жит­тя». «Байєр» — муль­ти­національ­на світо­ва ком­панія, то­му ці пра­ви­ла пра­цю­ють у всьо­му світі, у всіх підрозділах. Та­ке став­лен­ня до лю­дей мені імпо­нує, і то­му я ось уже стільки років пра­цюю в ком­панії.

— Яка, на Ваш по­гляд, ос­нов­на відмінність ве­ден­ня бізне­су в Ук­раїні та ЄС?

— На мій по­гляд, най­го­ловніша від­мінність ве­ден­ня бізне­су в Європі і в Ук­раїні — це те, що євро­пейсь­кий бізнес пе­ред­ба­чу­ва­ний, інве­с­то­рам не до­во­дить­ся так ри­зи­ку­ва­ти, як в Ук­раїні, то­му во­ни охочіше вкла­да­ють ко­ш­ти в роз­ви­ток своєї спра­ви. Але це не зна­чить, що інве­с­то­ри не хо­чуть пра­цю­ва­ти в Ук­раїні. Ук­раїна — це країна з ве­ли­чез­ними можливостями для роз­вит­ку, це ду­же інве­с­тиційно при­ваб­ли­ва країна з грандіозними пер­спек­ти­ва­ми. Так, є певні труд­нощі на за­ко­но­дав­чо­му рівні, але в країні на­­разі про­хо­дять ре­фор­ми, не­хай і де­що болісно, то­му вже ско­ро, я ду­маю, інве­с­тиційна при­ваб­ливість Ук­раїни зро­с­те про­сто в ра­зи. Є ще од­на, ду­же важ­ли­ва, особ­ливість: в Ук­раїні, по­при всі склад­нощі, завжди мож­на знай­ти пра­виль­не рішен­ня, завжди мож­на до­­мо­ви­ти­ся, ве­с­ти діалог. То­му «Байєр» як пра­цю­вав, так і про­дов­жує ве­с­ти свою діяльність в Ук­раїні, щорічно роз­ши­рю­ю­чи свою при­сутність на рин­ку.

— Які цілі та за­вдан­ня Ви ста­ви­те пе­ред со­бою осо­би­с­то і пе­ред ком­панією на най­б­лиж­чу пер­спек­ти­ву?

— Ми всебічно вив­чаємо на­гальні по­тре­би фер­мерів і аг­ро­ви­роб­ників та на­ма­гаємо­ся ра­зом знай­ти взаємо­ви­гідні рішен­ня. На­ше го­ло­вне за­вдан­ня — да­ти фер­ме­рові ті про­дук­ти й рішен­ня, які за­без­пе­чать їм стабільний роз­ви­ток та при­бут­ковість бізне­су. Я ду­маю, нам по­ки це вдається... І стійкий та стабільний ріст ча­ст­ки рин­ку з на­ши­ми про­дук­та­ми і по­слу­га­ми — та­кож на­ша ме­та.

— Про­бле­ми, з яки­ми сти­каєте­ся під час ро­бо­ти в Ук­раїні? Як Ви їх до­лаєте?

— В Ук­раїні пра­цює ве­ли­ка кількість аг­ро­ви­роб­ників, то­му не завжди ви­с­та­чає спеціалістів, які без­по­се­ред­ньо, що на­зи­вається «face to face», пра­цю­ють із кож­ним кінце­вим спо­жи­ва­чем на­ших про­дуктів, тоб­то з аг­ро­ви­роб­ни­ком. Але ми постійно роз­ши­рюємо кількість на­ших пред­став­ників у всіх регіонах, тож маю надію, що «ка­д­ро­вий го­лод» по­сту­по­во вта­муємо. Та­кож уп­ро­довж ро­ку спо­с­терігаємо, що фер­ме­рам у певні мо­мен­ти їхньої діяль­ності не завжди ви­с­та­чає фінан­со­вих ре­сурсів, обіго­вих кош­тів. Аби до­по­мог­ти їм, про­по­нуємо різно­манітні фінан­сові рішен­ня та інст­ру­мен­ти. Зо­к­ре­ма, це на­ша про­гра­ма век­сель­но­го фінан­су­ван­ня, що сьо­годні є чи не най­де­шев­шим кре­ди­том, та­кою собі си­с­те­мою роз­стро­чен­ня пла­те­жу — всьо­го під 1% річних. Та­кож мі плідно співпра­цюємо з на­ши­ми дис­триб’юто­ра­ми, які так са­мо кре­ди­ту­ють фер­мерів на умо­вах відстро­чен­ня пла­тежів то­що.

— Сьо­годні на ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­ле­на про­дукція прак­тич­но всіх по­туж­них аг­рар­них ком­паній світу. Яс­на річ, кон­ку­ренція до­волі гос­тра, та ком­панія «Байєр» має міцні по­зиції на цьо­му рин­ку. В чо­му се­к­рет успіху?

— Я б на­звав кілька «ре­цептів» на­шо­го успіху. По-пер­ше, це, звісно, те, що ми маємо й про­по­нуємо най­кращі про­дук­ти — порт­фоліо «Байєр» здат­не за­до­воль­ни­ти по­тре­би най­ви­баг­ли­ві­ших. По-дру­ге, це лю­ди, які пра­цю­ють у ком­панії — ко­ман­да до­б­ре мо­ти­во­ва­них справжніх про­фесіоналів, які у будь-який мо­мент го­тові прий­ти на до­по­мо­гу, про­кон­суль­ту­ва­ти, за­про­по­ну­ва­ти оригінальні й го­ло­вне — дієві рішен­ня.

— Про які са­ме рішен­ня йдеть­ся?

— Як я вже ка­зав, на­разі ми про­по­нуємо не про­сто ок­ремі про­дук­ти — ми про­по­нуємо ком­плексні рішен­ня та сервіси, го­тові тех­но­логії. Всі наші аг­ро­рішен­ня мож­на роз­поділи­ти на кілька груп — це аг­ро­номічні сервіси, фінан­сові та мар­ке­тин­гові рішен­ня.

Аг­ро­номічні сервіси («Байєр Кон­т­роль полів», «Байєр Фіто­сан монітор», «Байєр Про­гноз по­го­ди») да­ють змо­гу ви­роб­ни­кові вчас­но прий­ня­ти пра­виль­не так­тич­не рішен­ня що­до за­хи­с­ту влас­них посівів для от­ри­ман­ня мак­си­маль­ної ефек­тив­ності та відповісти на чис­ленні пи­тан­ня, які по­тре­бу­ють прак­тич­но­го вирішен­ня: про­ти чо­го? ко­ли об­­роб­ля­ти? чим об­роб­ля­ти? у якій кон­цен­т­рації?..

Та­кож ду­же ціка­вий наш аг­ро­номіч­ний сервіс «Байєр Май­стер клас» — про­гра­ма, що по­кли­ка­на на­да­ти набір ме­то­до­логічних та прак­тич­них інстру­ментів для оцінки й ко­ре­гу­ван­ня своєї тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­тур. На­шим клієнтам на­дається до­ступ до су­час­них аг­ро­номічних знань кра­щих сві­то­вих асів у цій га­лузі. На на­вчальні прак­тичні семіна­ри ми за­про­шуємо кра­щих світо­вих ек­с­пертів, які до­по­ма­га­ють фер­ме­рам по­ди­ви­ти­ся на куль­ту­ри, так би мо­ви­ти, під іншим ку­том зо­ру, відкри­ва­ють нові го­ри­зон­ти для куль­ти­вації, зда­ва­ло­ся б, уже до­б­ре зна­них куль­тур — сої, ку­ку­руд­зи то­що. На семіна­рах і май­стер-кла­сах навіть до­свідчені аг­ро­но­ми, які з куль­ту­ра­ми бук­валь­но на «ти», пізна­ють такі ню­ан­си, яких не поміча­ли раніше.

Ще зга­даю наші на­вчальні мо­дулі для бух­гал­терів. На­при­клад, із 1 січня 2017 ро­ку на­бра­ла чин­ності низ­ка змін у по­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ст­во Ук­раїни, зо­к­ре­ма бу­ло ска­со­ва­но спеціаль­ний ре­жим опо­дат­ку­ван­ня ПДВ для сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств. Відповідно, аг­рарії пе­рей­ш­ли на за­галь­ну си­с­те­му опо­дат­ку­ван­ня. Ба­га­то ке­­рів­­­ників та аг­ро­бух­гал­терів не ро­зу­міли, чо­го очіку­ва­ти від цих змін. Ра­зом із Міжна­род­ною фінан­со­вою кор­по­рацією ми ство­ри­ли та впро­ва­ди­ли та­кий мо­дуль, на­вчи­ли керівників та бух­гал­терів із по­над 500 підприємств, як оп­тимізу­ва­ти по­дат­кові ви­т­ра­ти у цей пе­рехідний пе­ріод. Ще один ціка­вий на­вчаль­ний мо­дуль роз­ро­би­ли для уп­равління фінан­са­ми — він орієнто­ва­ний на керівників аг­ропідприємств, бух­гал­терів та еко­но­містів, які сто­ять на варті фінан­со­во­го успіху будь-якої ком­панії. Та­кож про­по­нуємо до­ступ до фінан­со­вих мо­де­лей, що є си­нергією світо­во­го досвіду з фінан­­со­во­го ме­недж­мен­ту й ук­раїн­ських ре­алій.

Ми ро­зуміємо, що за ци­ф­ро­вим зем­ле­роб­ст­вом — ве­ли­ке май­бутнє. Світо­вий ри­нок ци­ф­ро­вих тех­но­логій у зем­ле­роб­ст­ві до 2020 ро­ку мо­же зро­с­ти до 4,5 млрд євро (з 2016-го йо­го об­сяг оці­ню­вав­ся в 3 млрд євро). І, як мені здає­ться, за своєю при­ро­дою цей на­прям аг­ро­ви­роб­ництва пер­спек­тив­ний для Ук­раїни з ог­ля­ду на ту кількість зе­мель, які тут при­датні для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва. Ав­то­ма­ти­зація дасть змо­гу оп­тимізу­ва­ти про­цес висіву й по­даль­шо­го до­гля­ду за рос­ли­на­ми. За до­по­мо­гою тех­но­логій ци­ф­ро­во­го зем­ле­роб­ст­ва мож­на, на­при­клад, оціни­ти якість ґрун­ту, роз­ра­ху­ва­ти вро­жайність кон­крет­но­го по­ля, ви­я­ви­ти за­хво­рю­ван­ня або шкідни­ка і зго­дом про­ве­с­ти відповідну об­роб­ку са­ме на ура­женій ділянці по­ля (в тій ча­с­тині по­ля, де рос­ли­ни аб­со­лют­но здо­рові, за­со­би за­хи­с­ту не потрібні), тож пре­па­ра­ти (а от­же, й куль­ту­ри) змо­жуть мак­си­маль­но ре­а­лізу­ва­ти свій по­тенціал. У ціло­му ця тех­но­логія дає змо­гу на­ко­пи­чу­ва­ти ве­ликі об­ся­ги да­них по од­но­му кон­крет­но­му по­лю, і це до­по­мо­же оп­ти­мі­­зу­ва­ти ви­ко­ри­с­тан­ня насіння, до­б­рив, за­собів за­хи­с­ту рос­лин.

По­ки ми тільки по­чи­наємо впро­ва­д­жу­ва­ти ци­ф­рові тех­но­логії й ре­алі-зуємо в різних країнах пілотні про­ек­ти. На­разі в Ук­раїні ми пред­став­ляємо унікаль­ний, ду­же ціка­вий та зруч­ний ци­ф­ро­вий про­дукт, інно­ва­ційний інстру­мент — виз­нач­­ник бур’я­нів. Це про­гра­ма, яка за фо­то­графією шко­до­чин­ної рос­ли­ни не про­сто іден­тифікує цей бур’ян, а й про­по­нує про­гра­му бо­роть­би з ним, що ґрун­тується на за­сто­су­ванні до­ступ­них і вод­но­час ефек­тив­них за­ходів.

Отак на­ши­ми про­дук­та­ми і рішен­ня­ми ми step by step, тоб­то крок за кро­ком, ро­би­мо все, аби фер­ме­рові бу­ло зруч­но й ком­форт­но пра­цю­ва­ти з куль­ту­ра­ми, на­ши­ми про­дук­та­ми і він міг про­гно­зу­ва­ти свої ре­зуль­та­ти. Такі сер­віси — це гло­баль­на ініціати­ва, але в Ук­раїні вже на­ко­пи­че­но чи­ма­лий досвід їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Тож не­дар­ма до вас в Ук­раїну за пе­ре­до­вим досвідом із за­до­во­лен­ням їдуть фер­ме­ри з різних країн (Бол­гарії, Ве­ли­кої Бри­танії то­що). Мо­жу ска­за­ти, що сьо­годні Ук­раїна — це чу­до­вий на­прям для но­во­го ви­ду ту­риз­му — аг­рар­но­го!

— Роз­крий­те, будь ла­с­ка, по­дро­биці злит­тя Bayer і Monsanto…

— Ком­панія Bayer зро­би­ла про­по­зицію, яка бу­ла схва­ле­на акціоне­ра­ми Monsanto. На­разі уго­да пе­ре­бу­ває на етапі узго­д­жен­ня з ан­ти­мо­но­поль­ни­ми ор­га­на­ми в різних країнах (у де­я­ких цей про­цес уже за­вер­шив­ся). Га­даю, що до кінця ро­ку усе закінчить­ся з по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том. До мо­мен­ту за­крит­тя пи­тан­ня ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо опе­раційну діяльність як дві не­за­лежні ком­панії.

Важ­ли­во, чо­му Bayer зро­бив про­по­зицію про по­куп­ку Monsanto. Ця уго­да дасть змо­гу іде­аль­но до­пов­ни­ти наш бізнес. Ми пе­ре­ко­нані, що та­ка бізнес-уго­да при­ско­рить уп­ро­ва­д­жен­ня інно­вацій і дасть змо­гу ство­рю­ва­ти ком­плексні рішен­ня в об­ласті за­хи­с­ту рос­лин, насіння і по­слуг. Monsanto є най­кра­щим парт­не­ром для нас, то­му що во­ни ви­сокі про­фесіона­ли в об­ласті насіння, а для нас це до­сить но­вий бізне­со­вий на­прям. Як із точ­ки зо­ру порт­фоліо, так і з точ­ки зо­ру роз­вит­ку бізне­су це справді іде­аль­но для на­шої ком­панії.

— Як це впли­не на «Байєр» в Ук­раїні?

— Що сто­сується СНД, то ре­алізація уго­ди — це дійсно пре­крас­на мож­ли­вість. На­шим по­куп­цям бу­де до­ступ­ний набагато ши­рший асор­ти­мент насіння польових та ово­че­вих куль­тур, які ви­роб­ляє «Мон­сан­то». Ця про­дукція вигідно до­пов­нить рішен­ня, які про­по­нує «Байєр».

— Наскільки відо­мо, «Мон­сан­то» ви­роб­ляє своє насіння з ви­ко­ри­с­тан­ням ге­не­тич­ної мо­дифікації, а це в Ук­раїні за­бо­ро­не­но?

— ГМО-насіння за­бо­ро­не­не як в Ук­раїні, так і в Європі. За­бо­ро­ну ми, зви­чай­но, об­го­во­рю­ва­ти не бу­де­мо. В «Мон­сан­то» ду­же сильні по­зиції в га­лузі тра­диційної се­лекції. В Європі во­ни — важ­ли­вий по­ста­чаль­ник насіння. Звісно, їхній бізнес пов’яза­ний пе­ре­важ­но з роз­вит­ком біотех­но­логій, та це го­ло­вним чи­ном сто­сується Аме­ри­ки. Про­те в них та­кож ве­ли­кий на­прям бізне­су і в Європі, пов’яза­ний із ви­ро­щу­ван­ням тра­диційних куль­тур.

— Але це не оз­на­чає, що «Байєр» зі злит­тям бізнесів при­пи­нить власні се­лекційні про­гра­ми?

— Ми не зра­д­жуємо своїм прин­ци­пам та про­дов­жуємо інве­с­ту­ва­ти ве­ли­чезні ко­ш­ти в се­лекцію рос­лин, зо­к­ре­ма пше­ниці. Про­дов­жуємо роз­ви­ток на­ших се­лекційних досліджень що­до ство­рен­ня но­вих сортів, а в не­да­ле­ко­му май­бут­нь­о­му — і гібридів пше­ниці. Що­ро­ку наші се­лекціоне­ри пе­ре­да­ють на сор­то­ви­про­бу­ван­ня свої кращі зраз­ки. Спо­діваємо­ся, що че­рез сім років на рин­ку з’явить­ся і пер­ший гібрид пше­ниці від «Байєр». Зи­мостійкість і по­су­хо­стій­кість у ком­плексі із ви­со­кою вро­жай­ністю — го­ловні кри­терії на­шо­го се­лек­ційно­го про­це­су для Ук­раїни. Сьо­годні ми про­по­нуємо пер­спек­тивні сор­ти Аре­ал і Банкір, які вже по­ча­ли за­вой­о­ву­ва­ти посівні площі в Ук­раїні, і про­дажі їхньо­го насіння стрімко рос­туть.

Ключові слова: Buyer, Ів Піке

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0