Спецможливості
Інтерв'ю

Україна однією з перших реагує на інновації - керівник підрозділу Crop Science компанії «Байєр» в Україні

04.08.2017
5057
Україна однією з перших реагує на інновації - керівник підрозділу Crop Science компанії «Байєр» в Україні фото, ілюстрація
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні

З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся з ро­бо­тою ба­га­ть­ох ук­раїнських аг­ропід­приємств. Утім, за бра­ком ча­су в Іва не бу­ло мож­ли­вості поспілку­ва­ти­ся з аг­рар­ною пре­сою. І ось щой­но ви­па­ла та­ка на­го­да, «Про­по­зиція» в числі пер­ших змог­ла по­го­во­ри­ти з ним. От­же, знайомтесь — Ів Піке: справжній фахівець, ха­риз­ма­тич­ний лідер і про­сто приємна в спілку­ванні, з чу­до­вим по­чут­тям гу­мо­ру, лю­ди­на.

— Чо­ти­ри місяці Ви очо­люєте аг­рар­ний бізнес «Байєра» в Ук­раїні. Це не­ве­ли­кий строк, за який, втім, Ви встиг­ли об’їха­ти май­же всю країну, ма­ли змо­гу по­знай­о­ми­ти­ся з ук­раїн­ськи­ми аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми. Поді­літься Ва­ши­ми вра­жен­ня­ми.

— Ук­раїна — це країна з ду­же роз­ви­ну­тим сільським гос­по­дар­ст­вом, у якій зо­се­ре­д­же­но 70% світо­вих чор­но­земів. І для ме­не як аг­ро­но­ма ве­ли­чез­не за­до­во­лен­ня пра­цю­ва­ти са­ме тут. Ад­же я відчу­ваю і знаю, наскільки до­б­ре ця зем­ля мо­же ро­ди­ти й ще­д­ро від­дя­чу­ва­ти своїм гос­по­да­рям. До то­го ж чітко усвідо­млюю, який по­тенціал має Ук­раї­на як про­до­воль­ча жит­ни­ця світу: він — один із найбільших у світі. І го­ло­вне, що цей по­тенціал уже те­пер по­чи­нає ре­алі­зо­ву­ва­ти­ся, і це — не про­сто сло­ва. Успіхи ук­раїнських аг­раріїв про­сто вра­жа­ють! А ще — лю­ди… Відверті, праць­о­виті, го­тові (хоч по­де­ку­ди й до­волі стри­ма­но) сприй­ма­ти но­ве та плідно пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат.

— Які очіку­ван­ня Ви ма­ли що­до Ук­раїни, перш ніж приїха­ти сю­ди? Яки­ми Ви уяв­ля­ли країну й ук­раїнців? Що ви­прав­да­ло­ся, а що за­ли­ши­ло­ся міфом?

— Я хотів би ска­за­ти, що всі мої спо­діван­ня що­до Ук­раїни як своєрідно­го сіль­сько­го­с­по­дарсь­ко­го раю цілком ви­прав­да­ли­ся, а те, що я уже встиг по­ба­чи­ти, ме­не не ду­же зди­ву­ва­ло. Все ж та­ки я пра­цю­вав у Східній Європі май­же де­сять років, тож знав про вла­с­тиві їм розміри гос­по­дарств та тех­но­логії, які там за­сто­со­ву­ють. Усе це не бу­ло для ме­не ве­ли­кою не­сподіван­кою, але, як я вже ка­зав, я був приємно вра­же­ний тим, з якою лю­бов’ю — як до чо­гось рідно­го та жи­во­го — лю­ди в Ук­раїні став­лять­ся до землі, і як во­на, по­при різні не­га­раз­ди та вик­ли­ки, їм віддя­чує. Я ба­чу Ук­раїну як над­зви­чай­но важ­ли­ву країну з ве­ли­ким по­тен­ціалом для всьо­го Євро­пейсь­ко­го регіону. Впев­не­ний, що наші міжна­родні інно­ваційні про­дук­ти та рішен­ня до­по­мо­жуть ук­раїнським аг­ра­ріям до­сяг­ти ще ви­щих по­каз­ників уро­жай­ності та при­бут­ко­вості.

— «Байєр» — це завжди інно­вації, но­вин­ки. Що це оз­на­чає для «Байєр» і за­ра­ди чо­го що­ро­ку на ри­нок ви­во­дять­ся нові про­дук­ти то­що?

— Інно­ваційність — клю­чо­вий фак­тор роз­вит­ку сільсько­го гос­по­дар­ст­ва — втім, як і будь-яко­го про­гре­су. Як­що є чітке ро­зуміння цьо­го, то інве­с­тиції пе­ре­ста­ють бу­ти в очах сільгоспви­роб­ни­ка про­сто ви­т­ра­та­ми. Сільгоспви­роб­ни­ки рен­та­бель­них підприємств уже дав­но зро­зуміли, що вкла­ден­ня фінансів у прид­­бан­ня су­час­них і ефек­тив­них за­собів за­хи­с­ту рос­лин, міне­раль­них до­б­рив та іншої аг­рохімічної про­дукції завжди збільшує при­бав­ку вро­жаю на 10–20%. І сьо­годні ми ба­чи­мо, що ук­раїн­ські фер­ме­ри інно­ваційно на­ла­ш­то­вані, то­му, звісно, ми й про­по­нуємо їм цікаві но­вин­ки. Втім, як­що го­во­ри­ти про наші про­дажі в Ук­раїні, то ми про­по­­нуємо не про­сто ок­ремі про­дук­ти — ми про­по­нуємо го­тові ком­плексні рішен­ня, які до­по­ма­га­ють фер­ме­рам ве­с­ти стабільне при­бут­ко­ве гос­по­дар­ст­во. Наш підхід до їхньо­го ство­рен­ня ґрун­тується на вив­ченні за­га­лом тех­но­логії от­ри­ман­ня вро­жаю. Тож ми не «ви­ш­тов­хуємо» про­дукт на ри­нок — на­сам­пе­ред йо­го ре­зуль­та­тивність то­рує ту­ди свою до­ро­гу та зна­хо­дить шлях до сво­го ко­ри­с­ту­ва­ча. Для цьо­го ми ду­маємо ра­зом із фер­ме­ром, аби знай­ти най­кращі рішен­ня, по­чи­на­ю­чи з до­посівної підго­тов­ки ґрун­ту, ви­бо­ру та об­роб­ки насін­ня, а та­кож до­бо­ру оп­ти­маль­них ЗЗР та си­с­тем за­хи­с­ту посівів із на­дан­ням чіт­ких ре­ко­мен­дацій що­до то­го, як і ко­ли їх за­сто­су­ва­ти. Тоб­то ство­рюємо й про­по­нуємо такі рішен­ня, які ре­аль­но по­лег­шу­ють пра­цю хлібо­ро­ба.

 При­кла­дом цьо­го є наш но­вий ін­­сек­­­ти­цид з ака­ри­цид­ни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми Мо­вен­то, відмітною ри­сою яко­го є муль­ти­си­с­темність, тоб­то здатність ру­­ха­ти­ся рос­ли­ною як уго­ру, так і вниз. Важ­ли­ва йо­го пе­ре­ва­га в тому, що на та­ких куль­ту­рах, на­при­клад, як соя та со­няш­ник, не потрібно яко­гось спеціаль­но­го об­лад­нан­ня для йо­го за­сто­су­ван­ня — важ­ли­во, щоб пре­па­рат про­сто по­тра­пив на рос­ли­ну, а далі діюча ре­чо­ви­на якісно зро­бить свою спра­ву. Ще один ре­во­лю­ційний про­дукт — це тех­но­логія Конвізо Смарт, яка знач­но по­лег­шує ро­бо­ту аг­­ро­номів, ад­же відте­пер є ре­аль­на змо­га ду­же про­сто, в од­ну об­роб­ку, ви­ріши­ти про­бле­му з не­ба­жа­ною рос­лин­ністю в посівах цу­к­ро­вих бу­ряків (фер­мер пра­цює тоді, ко­ли це зруч­но йо­му). Це та­кож і ком­плекс­ний про­труй­ник для ку­ку­руд­зи Пон­чо Вотіво, який за­вдя­ки поєднан­ню хімічної та біологіч­ної скла­до­вих не ли­ше за­хи­щає насіння та мо­­ло­ді рос­ли­ни від шкідників (у то­му числі від не­ма­тод), а й до­по­ма­гає куль­турі ус­пішно про­ти­сто­я­ти різно­манітним стре­сам.

Це ли­ше кілька на­ших про­дуктів для за­хи­с­ту рос­лин, і ще є насіння, а та­кож ци­ф­рові інно­вації з їхніми прак­тич­ни­ми за­со­ба­ми, які до­по­ма­га­ють у прий­­нятті аг­ро­номічних рішень, що ґрун­ту­ють­ся на точній оцінці й комбі­нації різних да­них, зо­к­ре­ма про по­го­ду, або кон­крет­ної інфор­мації то­по­графічних карт. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи ці індивіду­альні ре­ко­мен­дації, фер­ме­ри мо­жуть оп­тимізу­ва­ти свій бізнес-ме­нед­ж­мент і зни­зи­ти ви­роб­ничі ви­т­ра­ти, ре­зуль­та­том чо­го ста­не не тільки підви­щен­ня вро­жай­ності, зро­с­тан­ня до­ходів, а й ефек­тивніший та еко­логічно прий­нят­ний роз­поділ ре­сурсів. Це такі рі­шен­ня, як «Байєр Кон­троль полів», «Байєр Фіто­сан монітор», «Байєр Про­гноз по­го­ди» то­що. Са­ме так ми ро­би­мо свій вне­сок у роз­ви­ток стабільно­го сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, де є місце й фер­мерсь­ким при­бут­кам, і за­без­пе­чен­ню про­до­воль­чої без­пе­ки країни, і за­хи­с­ту довкілля.

— Наскільки, на Ва­шу дум­ку, інно­ваційні тех­но­логії за­тре­бу­вані в Ук­раїні і як швид­ко во­ни по­трап­ля­ють у країну?

— В Ук­раїні на­ба­га­то більше сільсь­ко­го­с­по­дарсь­ких зе­мель, ніж у Європі, по­тенціал сільсько­го гос­по­дар­ст­ва по­­тужніший та й влас­не роз­ви­ток аг­рар­но­го ви­роб­ництва стрімкіший і пер­спек­тивніший — ще є ку­ди рос­ти та роз­ви­ва­ти­ся, є ще не­повністю ос­воєні рин­кові ніші. Приємно кон­ста­ту­ва­ти, що Ук­раїна в числі пер­ших відгу­кується на інно­вації. Тут но­вин­ки та про­гре­сивні тех­но­логії на­разі най­за­тре­бу­ваніші, ад­же ук­раїнські фер­ме­ри хо­чуть пра­цю­ва­ти ефек­тив­ніше, то­му во­ни ро­зуміють: для до­сяг­нен­ня но­вих пер­спек­тив інно­вації слід втілю­ва­ти в прак­ти­ку в пер­шу чер­гу. Са­ме то­му все частіше наші ос­тан­ні роз­роб­ки та тех­но­логії спо­чат­ку по­трап­ля­ють в Ук­раїну, а не до Євро­пи. Зо­к­ре­ма, наш інно­ваційний фунгіцид Про­пульс бу­ло за­реєстро­ва­но насамперед в Ук­раїні, а вже потім — у євро­пейсь­ких країнах. Або вже зга­ду­ва­ний на­ми про­труй­ник Пон­чо Во­ті­во, який після аме­ри­кансь­ко­го стар­ту от­ри­мав ук­раїнську «про­пи­с­ку», а от за­галь­ноєв­ро­пейсь­ка «кар’єра» в ньо­го ще по­пе­ре­ду.

— Хто має більшу по­тре­бу в інно­ваціях та інтен­сивніше за­сто­со­вує роз­роб­ки Bayer — по­тужні хол­дин­ги чи ок­ремі фер­ме­ри? І хто важ­ли­віший для «Байєр» — фер­мер чи ве­ли­кий аг­ро­ви­роб­ник?

— Наскільки мені відо­мо, на­ша про­дукція по­ки що все ж та­ки більше по­пу­ляр­на у ве­ли­ких аг­ро­хол­дингів, але на­справді різни­ця не та­ка вже й ве­ли­ка. Відкритість інно­вацій ніяк не пов’яза­на з розміром фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва, тут го­ло­вне — мен­та­лі­тет. Я до­сить ба­га­то їздив ук­раїнськи­ми регіона­ми і зустрічав­ся з аг­раріями, в то­му числі з пред­став­ни­ка­ми не­ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств, го­то­вих з ен­тузіаз­мом уп­ро­ва­д­жу­ва­ти пе­ре­дові тех­но­логії. То­му розмір гос­по­дар­ст­ва для нас не є виз­на­чаль­ним кри­терієм співпраці, ко­жен фер­мер для нас важ­ли­вий і для кож­но­го з них у нас є ефек­тив­не рішен­ня — ми на­ма­гаємо­ся усім приділя­ти ува­гу. Будь-яке гос­по­дар­ст­во, не­за­леж­но від йо­го розміру, — це наш пріори­тет.

— Ок­ресліть бізнес-пріори­те­ти «Байєр» і шля­хи по­даль­шо­го роз­вит­ку аг­ро­тех­но­логій.

— «Байєр» — міжна­род­на інно­ваційна ком­панія, місія якої: Science For A Better Life (з англ. — «На­ука заради кра­що­го жит­тя»). Тож нас не мо­же не тур­бу­ва­ти пи­тан­ня про­до­воль­чої без­пе­ки. За роз­ра­хун­ка­ми ек­с­пер­тів, до 2050 ро­ку на­се­лен­ня Землі ста­но­ви­ти­ме 10 млрд осіб, і всіх їх тре­ба бу­де го­ду­ва­ти. Крім то­го, на­се­лен­ня країн, що роз­ви­ва­ють­ся, та­ких як Індія, Ки­тай і Бра­зилія, за­раз змінює свої первісні національні хар­чові звич­ки, тож помітна тен­денція до змін у раціоні лю­дей. Він містить більшу кількість білків, овочів та фрук­тів. І вод­но­час із цим у світо­вих мас­шта­бах ско­ро­чу­ють­ся площі куль­ти­во­ва­них зе­мель. То­му вихід тут один — ефек­тив­ніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти на­явні сільсько­го­с­по­дарські угіддя та при­родні ре­сур­си. За­для цьо­го ми ви­роб­ляємо ши­ро­ку лінійку за­собів за­хи­с­ту аг­ро­куль­тур, ви­во­ди­мо нові, стійкі до хво­роб і не­­спри­ят­ли­вих при­род­них умов, сор­ти рос­лин. Про­даємо різні ви­ди насіння й на­даємо по­слу­ги з йо­го об­роб­ки, ство­рюємо прин­ци­по­во нові рішен­ня для кон­тро­лю за­хво­рю­вань рос­лин і підви­щен­ня вро­жай­ності куль­тур. Са­ме оп­тимізація сільсько­го гос­по­дар­ст­ва та тех­но­логій і є го­ло­вною тен­денцію роз­вит­ку су­час­них аг­ро­тех­но­логій, ад­же ре­сур­си для от­ри­ман­ня про­до­воль­ст­ва змен­шу­ють­ся, а по­тре­би в ньо­му зро­с­та­ють — і ми маємо ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тільки те, що ре­аль­но пра­цю­ва­ти­ме в потрібний мо­мент на кон­крет­но­му полі. Та­ким чи­ном ми не ли­ше до­по­ма­гаємо от­ри­му­ва­ти стабільні вро­жаї, а й тур­буємо­ся про зем­лю та довкілля.

— У кож­ної ком­панії — свій стиль ро­бо­ти. А який, на Ваш по­гляд, стиль ве­ден­ня бізне­су ком­панії «Байєр»?

— На мою дум­ку, «Байєр» — це справ­жній клуб уче­них та інже­нерів, об’єдна­них спільною ідеєю до­по­мог­ти лю­дям усь­о­го світу жи­ти кра­ще. Мен­та­ль­но всі во­ни — ре­альні інже­не­ри, що на­­ла­ш­то­вані на прак­тич­не втілен­ня своїх ідей та рішень і в своїх твор­чих по­шу­ках звер­нені до лю­дей, до їхніх по­треб. То­му ком­панія ве­ли­ку ува­гу при­діляє своїм спів­робітни­кам, ство­рю­ю­чи на­лежні умо­ви для їхньо­го роз­вит­ку, вдо­с­ко­на­лен­ня й твор­чості, які б мо­ти­ву­ва­ли ви­ко­ну­ва­ти місію ком­панії: «На­ука за­ра­ди кра­що­го жит­тя». «Байєр» — муль­ти­національ­на світо­ва ком­панія, то­му ці пра­ви­ла пра­цю­ють у всьо­му світі, у всіх підрозділах. Та­ке став­лен­ня до лю­дей мені імпо­нує, і то­му я ось уже стільки років пра­цюю в ком­панії.

— Яка, на Ваш по­гляд, ос­нов­на відмінність ве­ден­ня бізне­су в Ук­раїні та ЄС?

— На мій по­гляд, най­го­ловніша від­мінність ве­ден­ня бізне­су в Європі і в Ук­раїні — це те, що євро­пейсь­кий бізнес пе­ред­ба­чу­ва­ний, інве­с­то­рам не до­во­дить­ся так ри­зи­ку­ва­ти, як в Ук­раїні, то­му во­ни охочіше вкла­да­ють ко­ш­ти в роз­ви­ток своєї спра­ви. Але це не зна­чить, що інве­с­то­ри не хо­чуть пра­цю­ва­ти в Ук­раїні. Ук­раїна — це країна з ве­ли­чез­ними можливостями для роз­вит­ку, це ду­же інве­с­тиційно при­ваб­ли­ва країна з грандіозними пер­спек­ти­ва­ми. Так, є певні труд­нощі на за­ко­но­дав­чо­му рівні, але в країні на­­разі про­хо­дять ре­фор­ми, не­хай і де­що болісно, то­му вже ско­ро, я ду­маю, інве­с­тиційна при­ваб­ливість Ук­раїни зро­с­те про­сто в ра­зи. Є ще од­на, ду­же важ­ли­ва, особ­ливість: в Ук­раїні, по­при всі склад­нощі, завжди мож­на знай­ти пра­виль­не рішен­ня, завжди мож­на до­­мо­ви­ти­ся, ве­с­ти діалог. То­му «Байєр» як пра­цю­вав, так і про­дов­жує ве­с­ти свою діяльність в Ук­раїні, щорічно роз­ши­рю­ю­чи свою при­сутність на рин­ку.

— Які цілі та за­вдан­ня Ви ста­ви­те пе­ред со­бою осо­би­с­то і пе­ред ком­панією на най­б­лиж­чу пер­спек­ти­ву?

— Ми всебічно вив­чаємо на­гальні по­тре­би фер­мерів і аг­ро­ви­роб­ників та на­ма­гаємо­ся ра­зом знай­ти взаємо­ви­гідні рішен­ня. На­ше го­ло­вне за­вдан­ня — да­ти фер­ме­рові ті про­дук­ти й рішен­ня, які за­без­пе­чать їм стабільний роз­ви­ток та при­бут­ковість бізне­су. Я ду­маю, нам по­ки це вдається... І стійкий та стабільний ріст ча­ст­ки рин­ку з на­ши­ми про­дук­та­ми і по­слу­га­ми — та­кож на­ша ме­та.

— Про­бле­ми, з яки­ми сти­каєте­ся під час ро­бо­ти в Ук­раїні? Як Ви їх до­лаєте?

— В Ук­раїні пра­цює ве­ли­ка кількість аг­ро­ви­роб­ників, то­му не завжди ви­с­та­чає спеціалістів, які без­по­се­ред­ньо, що на­зи­вається «face to face», пра­цю­ють із кож­ним кінце­вим спо­жи­ва­чем на­ших про­дуктів, тоб­то з аг­ро­ви­роб­ни­ком. Але ми постійно роз­ши­рюємо кількість на­ших пред­став­ників у всіх регіонах, тож маю надію, що «ка­д­ро­вий го­лод» по­сту­по­во вта­муємо. Та­кож уп­ро­довж ро­ку спо­с­терігаємо, що фер­ме­рам у певні мо­мен­ти їхньої діяль­ності не завжди ви­с­та­чає фінан­со­вих ре­сурсів, обіго­вих кош­тів. Аби до­по­мог­ти їм, про­по­нуємо різно­манітні фінан­сові рішен­ня та інст­ру­мен­ти. Зо­к­ре­ма, це на­ша про­гра­ма век­сель­но­го фінан­су­ван­ня, що сьо­годні є чи не най­де­шев­шим кре­ди­том, та­кою собі си­с­те­мою роз­стро­чен­ня пла­те­жу — всьо­го під 1% річних. Та­кож мі плідно співпра­цюємо з на­ши­ми дис­триб’юто­ра­ми, які так са­мо кре­ди­ту­ють фер­мерів на умо­вах відстро­чен­ня пла­тежів то­що.

— Сьо­годні на ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­ле­на про­дукція прак­тич­но всіх по­туж­них аг­рар­них ком­паній світу. Яс­на річ, кон­ку­ренція до­волі гос­тра, та ком­панія «Байєр» має міцні по­зиції на цьо­му рин­ку. В чо­му се­к­рет успіху?

— Я б на­звав кілька «ре­цептів» на­шо­го успіху. По-пер­ше, це, звісно, те, що ми маємо й про­по­нуємо най­кращі про­дук­ти — порт­фоліо «Байєр» здат­не за­до­воль­ни­ти по­тре­би най­ви­баг­ли­ві­ших. По-дру­ге, це лю­ди, які пра­цю­ють у ком­панії — ко­ман­да до­б­ре мо­ти­во­ва­них справжніх про­фесіоналів, які у будь-який мо­мент го­тові прий­ти на до­по­мо­гу, про­кон­суль­ту­ва­ти, за­про­по­ну­ва­ти оригінальні й го­ло­вне — дієві рішен­ня.

— Про які са­ме рішен­ня йдеть­ся?

— Як я вже ка­зав, на­разі ми про­по­нуємо не про­сто ок­ремі про­дук­ти — ми про­по­нуємо ком­плексні рішен­ня та сервіси, го­тові тех­но­логії. Всі наші аг­ро­рішен­ня мож­на роз­поділи­ти на кілька груп — це аг­ро­номічні сервіси, фінан­сові та мар­ке­тин­гові рішен­ня.

Аг­ро­номічні сервіси («Байєр Кон­т­роль полів», «Байєр Фіто­сан монітор», «Байєр Про­гноз по­го­ди») да­ють змо­гу ви­роб­ни­кові вчас­но прий­ня­ти пра­виль­не так­тич­не рішен­ня що­до за­хи­с­ту влас­них посівів для от­ри­ман­ня мак­си­маль­ної ефек­тив­ності та відповісти на чис­ленні пи­тан­ня, які по­тре­бу­ють прак­тич­но­го вирішен­ня: про­ти чо­го? ко­ли об­­роб­ля­ти? чим об­роб­ля­ти? у якій кон­цен­т­рації?..

Та­кож ду­же ціка­вий наш аг­ро­номіч­ний сервіс «Байєр Май­стер клас» — про­гра­ма, що по­кли­ка­на на­да­ти набір ме­то­до­логічних та прак­тич­них інстру­ментів для оцінки й ко­ре­гу­ван­ня своєї тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­тур. На­шим клієнтам на­дається до­ступ до су­час­них аг­ро­номічних знань кра­щих сві­то­вих асів у цій га­лузі. На на­вчальні прак­тичні семіна­ри ми за­про­шуємо кра­щих світо­вих ек­с­пертів, які до­по­ма­га­ють фер­ме­рам по­ди­ви­ти­ся на куль­ту­ри, так би мо­ви­ти, під іншим ку­том зо­ру, відкри­ва­ють нові го­ри­зон­ти для куль­ти­вації, зда­ва­ло­ся б, уже до­б­ре зна­них куль­тур — сої, ку­ку­руд­зи то­що. На семіна­рах і май­стер-кла­сах навіть до­свідчені аг­ро­но­ми, які з куль­ту­ра­ми бук­валь­но на «ти», пізна­ють такі ню­ан­си, яких не поміча­ли раніше.

Ще зга­даю наші на­вчальні мо­дулі для бух­гал­терів. На­при­клад, із 1 січня 2017 ро­ку на­бра­ла чин­ності низ­ка змін у по­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ст­во Ук­раїни, зо­к­ре­ма бу­ло ска­со­ва­но спеціаль­ний ре­жим опо­дат­ку­ван­ня ПДВ для сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств. Відповідно, аг­рарії пе­рей­ш­ли на за­галь­ну си­с­те­му опо­дат­ку­ван­ня. Ба­га­то ке­­рів­­­ників та аг­ро­бух­гал­терів не ро­зу­міли, чо­го очіку­ва­ти від цих змін. Ра­зом із Міжна­род­ною фінан­со­вою кор­по­рацією ми ство­ри­ли та впро­ва­ди­ли та­кий мо­дуль, на­вчи­ли керівників та бух­гал­терів із по­над 500 підприємств, як оп­тимізу­ва­ти по­дат­кові ви­т­ра­ти у цей пе­рехідний пе­ріод. Ще один ціка­вий на­вчаль­ний мо­дуль роз­ро­би­ли для уп­равління фінан­са­ми — він орієнто­ва­ний на керівників аг­ропідприємств, бух­гал­терів та еко­но­містів, які сто­ять на варті фінан­со­во­го успіху будь-якої ком­панії. Та­кож про­по­нуємо до­ступ до фінан­со­вих мо­де­лей, що є си­нергією світо­во­го досвіду з фінан­­со­во­го ме­недж­мен­ту й ук­раїн­ських ре­алій.

Ми ро­зуміємо, що за ци­ф­ро­вим зем­ле­роб­ст­вом — ве­ли­ке май­бутнє. Світо­вий ри­нок ци­ф­ро­вих тех­но­логій у зем­ле­роб­ст­ві до 2020 ро­ку мо­же зро­с­ти до 4,5 млрд євро (з 2016-го йо­го об­сяг оці­ню­вав­ся в 3 млрд євро). І, як мені здає­ться, за своєю при­ро­дою цей на­прям аг­ро­ви­роб­ництва пер­спек­тив­ний для Ук­раїни з ог­ля­ду на ту кількість зе­мель, які тут при­датні для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва. Ав­то­ма­ти­зація дасть змо­гу оп­тимізу­ва­ти про­цес висіву й по­даль­шо­го до­гля­ду за рос­ли­на­ми. За до­по­мо­гою тех­но­логій ци­ф­ро­во­го зем­ле­роб­ст­ва мож­на, на­при­клад, оціни­ти якість ґрун­ту, роз­ра­ху­ва­ти вро­жайність кон­крет­но­го по­ля, ви­я­ви­ти за­хво­рю­ван­ня або шкідни­ка і зго­дом про­ве­с­ти відповідну об­роб­ку са­ме на ура­женій ділянці по­ля (в тій ча­с­тині по­ля, де рос­ли­ни аб­со­лют­но здо­рові, за­со­би за­хи­с­ту не потрібні), тож пре­па­ра­ти (а от­же, й куль­ту­ри) змо­жуть мак­си­маль­но ре­а­лізу­ва­ти свій по­тенціал. У ціло­му ця тех­но­логія дає змо­гу на­ко­пи­чу­ва­ти ве­ликі об­ся­ги да­них по од­но­му кон­крет­но­му по­лю, і це до­по­мо­же оп­ти­мі­­зу­ва­ти ви­ко­ри­с­тан­ня насіння, до­б­рив, за­собів за­хи­с­ту рос­лин.

По­ки ми тільки по­чи­наємо впро­ва­д­жу­ва­ти ци­ф­рові тех­но­логії й ре­алі-зуємо в різних країнах пілотні про­ек­ти. На­разі в Ук­раїні ми пред­став­ляємо унікаль­ний, ду­же ціка­вий та зруч­ний ци­ф­ро­вий про­дукт, інно­ва­ційний інстру­мент — виз­нач­­ник бур’я­нів. Це про­гра­ма, яка за фо­то­графією шко­до­чин­ної рос­ли­ни не про­сто іден­тифікує цей бур’ян, а й про­по­нує про­гра­му бо­роть­би з ним, що ґрун­тується на за­сто­су­ванні до­ступ­них і вод­но­час ефек­тив­них за­ходів.

Отак на­ши­ми про­дук­та­ми і рішен­ня­ми ми step by step, тоб­то крок за кро­ком, ро­би­мо все, аби фер­ме­рові бу­ло зруч­но й ком­форт­но пра­цю­ва­ти з куль­ту­ра­ми, на­ши­ми про­дук­та­ми і він міг про­гно­зу­ва­ти свої ре­зуль­та­ти. Такі сер­віси — це гло­баль­на ініціати­ва, але в Ук­раїні вже на­ко­пи­че­но чи­ма­лий досвід їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Тож не­дар­ма до вас в Ук­раїну за пе­ре­до­вим досвідом із за­до­во­лен­ням їдуть фер­ме­ри з різних країн (Бол­гарії, Ве­ли­кої Бри­танії то­що). Мо­жу ска­за­ти, що сьо­годні Ук­раїна — це чу­до­вий на­прям для но­во­го ви­ду ту­риз­му — аг­рар­но­го!

— Роз­крий­те, будь ла­с­ка, по­дро­биці злит­тя Bayer і Monsanto…

— Ком­панія Bayer зро­би­ла про­по­зицію, яка бу­ла схва­ле­на акціоне­ра­ми Monsanto. На­разі уго­да пе­ре­бу­ває на етапі узго­д­жен­ня з ан­ти­мо­но­поль­ни­ми ор­га­на­ми в різних країнах (у де­я­ких цей про­цес уже за­вер­шив­ся). Га­даю, що до кінця ро­ку усе закінчить­ся з по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том. До мо­мен­ту за­крит­тя пи­тан­ня ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо опе­раційну діяльність як дві не­за­лежні ком­панії.

Важ­ли­во, чо­му Bayer зро­бив про­по­зицію про по­куп­ку Monsanto. Ця уго­да дасть змо­гу іде­аль­но до­пов­ни­ти наш бізнес. Ми пе­ре­ко­нані, що та­ка бізнес-уго­да при­ско­рить уп­ро­ва­д­жен­ня інно­вацій і дасть змо­гу ство­рю­ва­ти ком­плексні рішен­ня в об­ласті за­хи­с­ту рос­лин, насіння і по­слуг. Monsanto є най­кра­щим парт­не­ром для нас, то­му що во­ни ви­сокі про­фесіона­ли в об­ласті насіння, а для нас це до­сить но­вий бізне­со­вий на­прям. Як із точ­ки зо­ру порт­фоліо, так і з точ­ки зо­ру роз­вит­ку бізне­су це справді іде­аль­но для на­шої ком­панії.

— Як це впли­не на «Байєр» в Ук­раїні?

— Що сто­сується СНД, то ре­алізація уго­ди — це дійсно пре­крас­на мож­ли­вість. На­шим по­куп­цям бу­де до­ступ­ний набагато ши­рший асор­ти­мент насіння польових та ово­че­вих куль­тур, які ви­роб­ляє «Мон­сан­то». Ця про­дукція вигідно до­пов­нить рішен­ня, які про­по­нує «Байєр».

— Наскільки відо­мо, «Мон­сан­то» ви­роб­ляє своє насіння з ви­ко­ри­с­тан­ням ге­не­тич­ної мо­дифікації, а це в Ук­раїні за­бо­ро­не­но?

— ГМО-насіння за­бо­ро­не­не як в Ук­раїні, так і в Європі. За­бо­ро­ну ми, зви­чай­но, об­го­во­рю­ва­ти не бу­де­мо. В «Мон­сан­то» ду­же сильні по­зиції в га­лузі тра­диційної се­лекції. В Європі во­ни — важ­ли­вий по­ста­чаль­ник насіння. Звісно, їхній бізнес пов’яза­ний пе­ре­важ­но з роз­вит­ком біотех­но­логій, та це го­ло­вним чи­ном сто­сується Аме­ри­ки. Про­те в них та­кож ве­ли­кий на­прям бізне­су і в Європі, пов’яза­ний із ви­ро­щу­ван­ням тра­диційних куль­тур.

— Але це не оз­на­чає, що «Байєр» зі злит­тям бізнесів при­пи­нить власні се­лекційні про­гра­ми?

— Ми не зра­д­жуємо своїм прин­ци­пам та про­дов­жуємо інве­с­ту­ва­ти ве­ли­чезні ко­ш­ти в се­лекцію рос­лин, зо­к­ре­ма пше­ниці. Про­дов­жуємо роз­ви­ток на­ших се­лекційних досліджень що­до ство­рен­ня но­вих сортів, а в не­да­ле­ко­му май­бут­нь­о­му — і гібридів пше­ниці. Що­ро­ку наші се­лекціоне­ри пе­ре­да­ють на сор­то­ви­про­бу­ван­ня свої кращі зраз­ки. Спо­діваємо­ся, що че­рез сім років на рин­ку з’явить­ся і пер­ший гібрид пше­ниці від «Байєр». Зи­мостійкість і по­су­хо­стій­кість у ком­плексі із ви­со­кою вро­жай­ністю — го­ловні кри­терії на­шо­го се­лек­ційно­го про­це­су для Ук­раїни. Сьо­годні ми про­по­нуємо пер­спек­тивні сор­ти Аре­ал і Банкір, які вже по­ча­ли за­вой­о­ву­ва­ти посівні площі в Ук­раїні, і про­дажі їхньо­го насіння стрімко рос­туть.

Ключові слова: Buyer, Ів Піке

Інтерв'ю
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее
Сьогодні аграрії країни постали перед численними викликами: здорожчанням матеріальних ресурсів, здешевленням продукції, неможливістю реалізувати її у повному обсязі, руйнуванням налагоджених процесів і логістичних ланцюжків тощо. Утім,... Подробнее

1
0