Спецможливості
Архів

Трійка з дру­го­го ря­ду

01.08.2011
419
Трійка з дру­го­го ря­ду фото, ілюстрація

Не­до­рогі трак­то­ри ма­ють скром­не ос­на­щен­ня й ме­­ха­ніч­ну ко­роб­ку пе­ре­дач. Але чи мо­жуть ці прості "дво­рові ма­ши­ни" зрівня­ти­ся з трак­то­ра­ми ши­ро­ко­го профілю з по­вним ос­нащен­ням? Наш тест дасть відповідь на це пи­тан­ня.

Не­до­рогі трак­то­ри ма­ють скром­не ос­на­щен­ня й ме­­ха­ніч­ну ко­роб­ку пе­ре­дач. Але чи мо­жуть ці прості "дво­рові ма­ши­ни" зрівня­ти­ся з трак­то­ра­ми ши­ро­ко­го профілю з по­вним ос­нащен­ням? Наш тест дасть відповідь на це пи­тан­ня.

Не всі хо­чуть ма­ти трак­тор із без­ступінча­с­тою ко­роб­кою пе­ре­дач і пов­ніс­тю ав­то­ма­тич­ним пе­ре­ми­кан­ням під на­ван­та­жен­ням, не ка­жу­чи вже про двгун із еле­к­трон­ним ке­ру­ван­ням.
Ба­га­ть­ом фер­ме­рам цілком до­стат­ньо про­сто­го трак­то­ра по­тужністю мен­ше 100 к. с. і ме­ханічною трансмісією для про­ве­ден­ня не­с­клад­них робіт. Біль­шість та­ких трак­торів ви­ко­ри­с­то­ву­ють на кор­мо­за­готівель­них і зміша­них під­приємствах. А в гос­по­дар­ст­вах різно­го ви­роб­ни­чо­го на­пря­му во­ни ви­ко­ну­ють роль універ­саль­но­го трак­то­ра.

70 к. с. за до­ступ­ною ціною
У цьо­му класі по­туж­ності пер­шо­чер­го­ву роль відіграє ціна. Ма­ши­ни, які бра­ли участь у на­шо­му ви­про­бу­ванні, ма­ли по­тужність 70 к. с. і низь­ку вар­тість, то­му нас ціка­ви­ло, на що ж здатні най­до­с­тупніші за ціною трак­то­ри. Від­по­відь ми шу­ка­ли ра­зом із за­кор­дон­ни­ми ко­ле­га­ми, для цьо­го про­те­с­ту­ва­ли в Гол­ландії три мар­ки трак­торів:
Case IH JX 70
Kioti FX 751
Zetor Proxima 85

Слід виз­на­ти, що ці трак­то­ри не на­ле­жать до ви­щої ліги, але вод­но­час во­ни кон­ку­рен­то­с­про­можні. Дви­гун відпові­дає всім нор­мам ток­сич­ності та­ко­го кла­су по­туж­ності "Євро 3а", при цьо­му не­має по­тре­би відмов­ля­ти­ся від ком­фор­ту кабіни й ке­ру­ван­ня.

Серія трак­торів JX вий­ш­ла з кон­веє­ра за­во­ду Case IH, що в італійсько­му місті Jesi. Во­на містить у собі п'ять мо­де­лей по­тужністю від 60 до 95 к. с. і є фа­во­ри­том про­дажів фірми Case в Німеч­чині. Мо­дель Proxima фірми Zetor по­тужністю 85 к. с. бу­ла най­по­тужнішою се­ред ви­про­бо­ву­ва­них. За­га­лом чеські ви­роб­ни­ки ком­плек­ту­ють свій мо­дель­ний ряд чо­тир­ма мо­де­ля­ми по­тужністю від 60 до 95 кінських сил.
Мо­дель FX 751 від Kioti - це дослід­ний зра­зок, який на­да­ли для на­шо­го ви­про­бу­ван­ня гол­ландські імпор­те­ри. На ри­нок Німеч­чи­ни ця мо­дель надійде вже в іншо­му ви­ко­нанні. По­чи­на­ю­чи з 2010 ро­ку, Kioti про­по­нує дві нові мо­делі DX по­тужністю 72 й 90 к. с. Обидві мо­делі DX вирізня­ють­ся ком­плект­нішим, ніж про­те­с­то­ва­на FX, ос­на­щен­ням і, крім то­го, ма­ють більшу ма­су й по­тужність гідравліки.
Ми те­с­ту­ва­ли трак­то­ри на косінні тра­ви, во­рушінні, скла­данні у ва­лок, на об­робітку грун­ту куль­ти­ва­то­ром, а та­кож під час пе­ре­ве­зен­ня ван­тажів.

Я. - М. К.

JX є кла­сич­ною мо­дел­лю. З ти­по­вим для цієї мар­ки трак­то­ра ди­зай­ном ма­лень­кий Case IH 70 ду­же схо­жий на своїх більших братів. З 2003 р. сприт­ний іта­лієць із фіатівським корінням зай­має по­чес­не місце се­ред трак­торів по­­туж­ністю до 100 к. с.

Дви­гун: оцінка - 3
Чо­ти­ри­циліндро­вий дви­гун об­ся­гом 3,2 л фірми Iveco по­ка­зав на ВВП 65,7 к. с. На більше йо­го не ви­с­та­чи­ло: за 2307 обертів дви­гу­на Сase IH до­сяг 66,1 к. с. і при цьо­му ви­т­ра­тив 287 г/кВт - тро­хи більше, ніж Kioti зі схо­жою по­тужністю. Дви­гун мо­же пра­цю­ва­ти як з охо­ло­д­жен­ням над­дув­но­го повітря, так і з внутрішньою си­с­те­мою ре­цир­ку­ляції ВГ і, за да­ни­ми Case ICH, повністю при­дат­ний для ви­ко­ри­с­тан­ня біоди­зе­лю. У пер­ший мо­мент після на­ти­с­кан­ня на пе­даль ак­се­ле­ра­то­ра він здається сла­бень­ким. Але за до­сяг­нен­ня оп­ти­маль­но­го чис­­ла обертів JX по­ка­зує се­бе до­сить силь­­ним.

Ко­роб­ка пе­ре­дач: оцінка - 3
Ко­роб­ка пе­ре­дач має три гру­пи, чо­ти­ри пе­ре­дачі й ме­ханічне пе­ре­ми­кан­ня ре­вер­су­ван­ня. Ра­зом це 12/12 швид­ко­с­тей, але на JX дар­ма шу­ка­ти пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням. Та по­при це, з пе­ре­да­ча­ми все ду­же до­б­ре: в го­ло­вно­му ро­бо­чо­му діапа­зоні - від 4 до 12 км/год - у роз­по­ря­д­женні є сім швид­ко­с­тей - найбільший вибір у те­с­ту­ванні. Пе­ре­дачі пе­ре­ми­ка­ють­ся плав­но, а муф­та зчеп­лен­­ня - м'яко. Під час транс­порт­них ро­біт помітний роз­рив між тре­ть­ою і чет­вер­тою пе­ре­да­ча­ми. Важіль ре­вер­са роз­міще­но ліво­руч, по­руч із сидінням водія. Не­зва­жа­ю­чи на те, що до­во­дить­ся за­би­ра­ти ру­ку з кер­мо­во­го ко­ле­са й ви­жи­ма­ти зчеп­лен­ня, все відбу­вається спокійно. По­ни­жу­валь­ний ре­дук­тор (опційно) підви­щує кількість швид­ко­с­тей до 20.

Кабіна: оцінка - 2,5
Підйом у кабіну - не з кра­щих, то­му що важіль ре­вер­са розміще­но на шля­ху до сидіння водія, і по­ло­жен­ня кер­мо­во­го ко­ле­са май­же не ре­гу­люється. За­га­лом, кабіну ви­ко­на­но ду­же до­б­ре, а роз­та­шу­ван­ня еле­ментів ке­ру­ван­ня - зруч­не. Кабіна зруч­на, але, мож­ли­во, ви­со­ким водіям бу­де де­що затісно. Мож­на ча­ст­ко­во поліпши­ти ер­го­номіку, бо пе­далі вста­нов­ле­но за­ви­со­ко, важіль пе­ре­ми­кан­ня швид­ко­с­тей на другій пе­ре­дачі впи­рається водієві в коліно, а в разі вми­кан­ня тре­тьої до­во­дить­ся силь­но ви­тя­гу­ва­ти ру­ку. Всі те­с­то­вані кан­ди­да­ти до ти­хих не на­ле­жать. За за­чи­не­ної кабіни під на­ван­та­жен­ням у трак­то­ра JX бу­ло заміря­но 81 дБ (А).

Гідравліка: оцінка - 2,5
У роз­по­ря­д­женні - два гідравлічні на­со­си по­тужністю 61 л/хв і мак­си­маль­ним ро­бо­чим ти­с­ком 190 бар. На­сос гідропідси­лю­ва­ча підклю­чається й збіль­шує по­тужність на 26 л/хв. Є два роз­подільні кла­па­ни подвійної дії. Ва­желі роз­та­шо­вані близь­ко один до од­но­го, але зручні, мож­ли­ве та­кож і пла­ва­ю­че по­ло­жен­ня. На жаль, мо­делі JX не ви­с­та­чає зро­зумілих по­зна­чень сим­во­ла­ми.

Начіпний пристрій: оцінка 2
Се­ред учас­ників те­с­ту ма­лень­кий Case був єди­ним трак­то­ром із си­с­те­мою швид­ко­го за­глиб­лен­ня. Нер­вує ли­ше те, що для пе­ре­став­лян­ня нижніх тяг лівий розкіс тре­ба зніма­ти. JX відмінно пра­цює з ре­гу­лю­ван­ням опо­ру роз­тя­ган­ню на три­ма­чах нижніх ва­желів. Дру­гий по­зи­тив­ний мо­мент - зовнішнє ке­ру­ван­ня піднімаль­ним ме­ханізмом, який не ви­гля­дає до­волі міцним, але до­б­ре функ­ціонує. Ви­со­ту підйо­му потрібно на­ла­го­д­жу­ва­ти зовні, а об­ме­жу­вач опу­с­кан­ня, на­впа­ки, - в кабіні.

ВВП: оцінка - 3
Серійно на JX вмон­то­ва­но як ВВП з ре­жи­ма­ми ро­бо­ти 540 і 1000 об./хв, так і син­хрон­ний вал ви­бо­ру по­туж­ності (оп­ційно - 540 і 540 Е). На жаль, швид­кості мож­на зміню­ва­ти тільки зовні, хо­ча ви­би­ра­ти між ВВПом дви­гу­на й син­хрон­ним ва­лом мож­на й си­дя­чи в кабіні. Вми­кається ВВП ва­же­лем, після чо­го він по­чи­нає плав­но пра­цю­ва­ти. Ви­ми­ка­ти - тро­хи про­бле­ма­тич­но.

По­вний привід/бло­ку­ван­ня ди­ференціала: оцінка - 2
Прості пе­ре­кидні ви­ми­качі вста­нов­ле­но на па­нелі при­ладів. Ро­бо­чий стан по­зна­че­но на дис­плеї дво­ма лам­па­ми. Під час те­с­ту­ван­ня лам­поч­ка бло­ку­ван­ня ди­фе­ренціала сиг­налізу­ва­ла про бло­ку­ван­ня на пе­ред­нь­о­му мос­ту, хо­ча на­справді цьо­го не спо­с­теріга­ли.

Ком­форт під час ро­бо­ти: оцінка - 3
На до­розі ма­лень­кий Case IH все-та­ки по­ка­зав се­бе до­б­ре. За мак­си­маль­ної швид­кості 41 км/год трак­тор JX че­рез свою не­знач­ну ва­гу не вирізняв­ся ви­со­ким їздо­вим ком­фор­том. Галь­ма - злег­ка "кволі", а си­ла галь­му­ван­ня під час транс­порт­них робіт мог­ла б бу­ти й біль­шою.
Proxima з 82 к. с. ви­я­вив­ся най­силь­нішим трак­то­ром у те­с­ту­ванні. Якісно зібра­ний дви­гун, про­сто­ра кабіна то­що: трак­тор Zetor ви­прав­до­вує свою вар­тість.

Дви­гун: оцінка - 2
Ру­хо­ва ус­та­нов­ка Zetor об'ємом 4,15 л пра­цює з турбіною, охо­ло­д­жу­ва­чем над­дув­но­го повітря й Visco-вен­ти­ля­то­ром, а та­кож із си­с­те­мою ре­цир­ку­ляції ВГ. Із по­тужністю 72 к. с. на хво­с­то­ви­ку Zetor про­де­мон­ст­ру­вав кра­щу номіна­ль­ну по­тужність під час те­с­ту­ван­ня. Дви­гун відповідає су­ча­сним ха­рак­те­ри­с­ти­кам: мак­си­маль­на по­тужність - 78,9 к. с. за 1849 обертів, а пи­то­ма ви­т­ра­та па­ли­ва до­сить ощад­ли­ва - 260,7 г/ кВт. Цю пе­ре­ва­гу Proxima про­де­мон­ст­ру­вав під час куль­ти­вації і транс­порт­них робіт, за­вдя­ки чо­му ми змог­ли впев­ни­ти­ся в йо­го ви­сокій тя­говій спро­мож­ності.

Ко­роб­ка пе­ре­дач: оцінка - 3
Ко­роб­ка пе­ре­дач має дві гру­пи, які пе­ре­ми­ка­ють­ся ва­же­лем, розміще­ним пра­во­руч, по­руч із сидінням. На жаль, пе­­ре­ми­кан­ня груп не син­хронізо­ва­но. Важіль пе­ре­ми­кан­ня ше­с­ти пе­ре­дач у го­ло­вно­му ро­бо­чо­му діапа­зоні пе­ре­ми­каєть­ся плав­но, як­що звик­ну­ти до то­го, що парні пе­ре­бу­ва­ють угорі, а не­парні - вни­зу. Ра­зом во­ни ста­нов­лять 12/12 швид­ко­с­тей, 6 із яких пе­ре­бу­ва­ють у го­ло­вно­му ро­бо­чо­му діапа­зоні, три - в групі "по­ле" і три - "до­ро­га". І, як уже зга­ду­ва­ло­ся, зміну груп - не син­хронізо­ва­но. У ме­ханічно­го ре­вер­су­ван­ня, вмон­то­ва­но­го на кер­мо­во­му ко­лесі, нам хотіло­ся б ма­ти більший діапа­зон між по­зицією "впе­ред" та "на­зад", то­му що ней­т­раль­не по­ло­жен­ня виз­на­чи­ти важ­ку­ва­то.

Кабіна: оцінка - 2
У кабіні трак­то­ра Zetor ви­с­та­чає місця й відмінний на­вко­лишній ог­ляд. Усі де­талі в кабіні ви­ко­на­но з пла­с­ти­ка, а об­бив­ка - із шкіро­замінни­ка (гар­на якість оз­доб­лен­ня й мож­ливість комбі­ну­­ван­ня). До­б­ре про­ду­ма­но па­нель, що чітко по­ка­зує всі ро­бочі функції при­ладів. У ви­про­бу­ванні во­на спо­до­ба­ла­ся нам більше за інші. Кер­мо­ва ко­лон­ка ре­гу­люється за ви­со­тою й на­хи­лом. На ба­жан­ня по­куп­ця на Proxima мож­на вста­но­ви­ти навіть сидіння на повітряній по­душці. Ер­го­номіка Zetor не по­тре­бує поліпшен­ня. Єди­не, що чеські ви­роб­ни­ки мог­ли б до­да­ти у свій трак­тор, - ще більше по­зна­чень і сим­волів. За на­шою суб'єктив­ною оцінкою, Proxima - най­тихіший трак­тор се­ред ви­про­бо­ву­ва­них навіть з ура­ху­ван­ням то­го, що за рівнем шу­му йо­го ре­зуль­та­ти не­на­ба­га­то кращі, ніж у йо­го "су­пер­ників" - 80,2 дБ (А).

Гідравліка: оцінка - 2
Три гідравлічні підклю­чен­ня розмі­ще­но за­ви­со­ко й по­пар­но по­руч один з од­ним, а не один над од­ним. Ва­желі вмон­то­ва­но на правій бічній кон­солі й лег­ко­ке­ро­вані, а та­кож ма­ють угорі по­зи­цію пла­ва­ю­чо­го по­ло­жен­ня. По­туж­ність на­со­са та­ка сама, як і в Case, - 50 л за хви­ли­ну.

Начіпний пристрій: оцінка - 3
Зовнішнє ке­ру­ван­ня кра­ще, ніж у Case, але теж не іде­аль­не. Ва­желі для ме­ханічно­го ке­ру­ван­ня начіпним прист­роєм нам ду­же спо­до­ба­ли­ся, во­ни лег­ко­ке­ро­вані й до­б­ре до­ступні. Ре­гулю­ван­ня опо­ру роз­тя­ган­ню про­по­нує тільки три по­зиції, в яких на прак­тиці відмінно­с­тей не спо­с­теріга­ли. Цен­т­раль­на тя­га в по­ло­женні пар­ку­ван­ня пе­ре­бу­ває ду­же близь­­ко до зад­нь­о­го скла.

ВВП: оцінка - 3
Си­с­те­ма ВВП де­що за­с­клад­на. Два ва­желі ліво­руч, по­руч із сидінням водія, схожі з ва­же­лем руч­но­го галь­ма. На стар­ті потрібно вста­но­ви­ти пе­редній важіль для ви­бо­ру між ру­хо­вим і син­хрон­ним ВВП у ней­т­раль­ну по­зицію. Ва­же­лем, розміще­ним без­по­се­ред­ньо за ним, оби­рається ре­жим: 540 об./хв або "ней­т­раль­но". На вибір про­по­нується 540 Е замість 540 ВВП. В обох ва­желів бу­ло важ­ко визначити, який діапа­зон у цей мо­мент ак­ти­во­ва­но (те­пер тут є по­зна­чен­ня). ВВП по­чи­нає плав­но пра­цю­ва­ти, що­прав­да, пізніше кон­троль­ний сиг­нал гас­не. Він світить­ся ли­ше тоді, ко­ли ВВП не ак­ти­во­ва­ний.

По­вний привід/бло­ку­ван­ня ди­ференціала: оцінка - 3
Пе­ре­кид­ний ви­ми­кач для обох функ­цій роз­та­шо­ва­но на па­нелі при­ладів.
По­вний привід і бло­ку­ван­ня ди­фе­ренціала ма­ють кож­ний по світло­во­му сим­во­лу на дис­плеї, але, на жаль, ледь по­мітні.

Ком­форт під час ро­бо­ти: оцінка - 2
Ма­не­в­ру­ван­ня на до­розі відмінне. За­вдя­ки своїм га­ба­ри­там, Zetor має де­які пе­ре­ва­ги пе­ред кон­ку­рен­та­ми.
Галь­мо­ва си­с­те­ма теж по­ка­за­ла се­бе до­б­ре: навіть без гальм на при­чепі трак­тор Proxima зміг упев­не­но й швид­ко зу­пи­ни­ти­ся. Ке­ру­ван­ня - плав­не й пря­ме.
У ко­му­нальній сфері Kioti - до­сить відо­ма на­зва. Ко­реєць із більшим дви­гу­ном, ко­роб­кою пе­ре­дач Powershift і ба­га­ть­ма еле­к­трон­ни­ми функціями про­по­нується те­пер і для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.

Дви­гун: оцінка - 3
Дви­гун фірми Isuzu об'ємом 3,3 л до­ся­гає по­туж­ності 64,4 к. с. за 1995 обер­тів. Хай там як, чо­ти­ри­циліндро­вий дви­гун до­дає до своєї номіна­ль­ної по­туж­ності май­же 5 к. с. З ви­т­ра­тою па­ли­ва близь­ко 284 г/кВт у на­шо­му ви­про­бу­ванні він ви­я­вив­ся де­що ощад­ливішим за трак­тор JX фірми Case. Під час ро­бо­ти з куль­ти­ва­то­ром че­рез не­ве­ли­ку ва­гу Kioti важ­ку­ва­то вдається пе­ре­да­ти по­тужність на зем­лю. Ко­ли пра­цює з ВВП­ом, трак­тор за­ли­шає кра­ще вра­жен­ня.

Ко­роб­ка пе­ре­дач: оцінка - 2,5
Відповідно до про­спектів, - кра­ща ко­роб­ка пе­ре­дач із ре­вер­су­ван­ням, що пе­ре­ми­кається під на­ван­та­жен­ням, і 24/24 пе­ре­дачі, що скла­да­ють­ся з трьох груп, чо­ти­рь­ох пе­ре­дач і ще двох, які пе­ре­ми­ка­ють­ся під на­ван­та­жен­ням, (підви­ще­на й зни­же­на). Не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кількість швид­ко­с­тей, у го­ло­вно­му ро­бо­чо­му діапа­зоні - від 4 до 12 км/год - у роз­по­ря­д­женні є ли­ше п'ять швид­ко­с­тей. Пе­ре­ми­кач груп містить­ся ліво­руч від сидіння водія. Кноп­ки пе­ре­ми­кан­ня під на­ван­та­жен­ням зруч­но розміще­но на пра­во­му ва­желі пе­ре­ми­кан­ня швид­ко­с­тей, хо­ча логічніше бу­ло б розмісти­ти їх на­впа­ки: ліво­руч - "повільніше", пра­во­руч - "швид­ше". Ре­вер­су­ван­ня, що пе­ре­ми­кається під на­ван­та­жен­ням, пе­ре­бу­ває ліво­руч під кер­мо­вим ко­ле­сом - відмінно. Що­прав­да, ре­а­гує во­но спер­шу тро­хи мля­во, але потім по­чи­нає справ­но діяти. Муф­та зчеп­лен­ня жор­ст­ка, і наші спро­би пом'як­ши­ти її не увінча­ли­ся успіхом.

Кабіна: оцінка - 2,5
Кабіна су­час­на й за ком­фор­том не по­сту­пається іншим ви­со­ко­ос­на­ще­ним трак­то­рам. До­сить про­сто­ра кабіна мо­же зда­ти­ся тісною тільки ду­же ви­со­ким водіям. Кер­мо­ва ко­лон­ка ра­зом із па­нел­лю при­ладів пе­ре­став­ляється за до­по­мо­гою пе­далі. Ер­го­номіка цьо­го трак­то­ра спо­до­ба­ла­ся нам найбільше. На Kioti всі вікна, за ви­нят­ком зад­нь­о­го, не відчи­ня­ють­ся, але мож­на фіксу­ва­ти відчи­нені двері. Ог­ля­довість мог­ла б бу­ти кра­щою, рівень шу­му Kioti - 81 дБ (А) - ви­щий за се­редній у тест-групі.

Гідравліка: оцінка - 2,5
Гідравлічний на­сос на­шо­го про­то­ти­пу не вирізняється ви­со­кою по­тужністю - 30 л/хв. За­те на Kioti серійно вста­нов­ле­но чо­ти­ри гідравлічні кла­па­ни й від­мінний роз­подільник із хре­с­то­вим ва­же­лем ке­ру­ван­ня. З йо­го до­по­мо­гою зруч­но ке­ру­ва­ти фрон­таль­ним на­ван­та­жу­ва­чем. Ще два ва­желі роз­та­шо­ва­но на бічній па­нелі, во­ни тро­хи ту­гу­ваті. Функ­ції пла­ва­ю­чо­го по­ло­жен­ня в ко­рей­ця не­має, штеп­сельні ро­зет­ки теж не ма­ють по­зна­чень і мар­ку­ван­ня.

Начіпний пристрій: оцінка - 3,5
Ке­ру­ван­ня ва­же­ля­ми піднімаль­но­го ме­­ханізму - до­б­ре, але вмон­то­ва­но їх за­над­то близь­ко один до од­но­го. Ре­гу­лю­ван­ня опо­ру тя­ги пра­цює сла­бо. Три­мач цен­т­раль­ної тя­ги - зруч­ний, і є мож­ливість на­ла­го­д­жу­ва­ти стабіліза­то­ри нижніх тяг. Для по­до­вжен­ня або вко­ро­чен­ня тяг роз­ко­си в Kioti тре­ба зніма­ти.

ВВП: оцінка - 1,5
Тут Kioti за­ро­бив відмінні ба­ли. Ак­ти­­вується ВВП жов­тим ре­гу­ля­то­ром. Kioti серійно про­по­нує три ре­жи­ми ро­бо­ти ВВП: 540, 750 і 1000 об./хв. Лам­поч­ка на дис­плеї сиг­налізує про ро­бо­чий стан ВВП. До­дат­ко­во на па­нелі при­ладів ус­та­нов­ле­но пе­ре­кид­ний ви­ми­кач із по­ло­жен­ня­ми "вруч­ну", "ней­т­раль­но" й "ав­то­ма­тич­но". Ав­то­ма­тич­на функція від­­ми­кає ВВП, тільки-но начіпний пристрій піднімається на 20% (ли­ше функція - "ви­мк­ну­ти").

По­вний привід/бло­ку­ван­ня ди­ференціала: оцінка - 3
Пе­ре­кид­ний ви­ми­кач для по­вно­го при­во­да розміще­но на па­нелі при­ладів і, всу­пе­реч чис­лен­ним еле­к­т­рич­ним рі­шен­ням, бло­ку­ван­ня ди­фе­ренціала під­клю­­чається на Kioti ста­ро­мод­ною пе­дал­лю.

Їздо­вий ком­форт: оцінка - 3,5
Ду­же лег­ке ке­ру­ван­ня. Під час ру­ху до­ро­гою трак­тор по­ка­зав се­бе відмінно. Про­те для транс­порт­них робіт із са­мо­скид­ним при­че­пом Kioti за­над­то лег­кий, то­му йо­го під час галь­му­ван­ня тяг­не тро­хи вбік. Не­зви­чай­на, але цілком ра­ціональ­на де­таль: лам­поч­ка на дис­плеї вка­зує на роз­б­ло­ко­ва­ну галь­мо­ву пе­даль. Діаметр роз­во­ро­ту - ли­ше 9,1 мет­­ра.

Попередня стаття

Інтерв'ю
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації
Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці
У Нідерландах існує сумна приказка: «Фермерові належать тільки його жінка й діти, все інше на фермі належить банку». Тобто, банки понавидавали всім фермерам аж до найменших стільки кредитів, скільки

1
0