Спецможливості
Технології

Тех­но­логія і технічні за­со­би зби­ран­ня сої

03.10.2011
17837
Тех­но­логія і технічні  за­со­би зби­ран­ня сої фото, ілюстрація
уборка сои

Нині у більшості регіонів Ук­раїни скла­ли­ся спри­ят­ливі умо­ви для ви­ро­щу­ван­ня сої, але не слід роз­слаб­ля­ти­ся, а тре­ба вчас­но ви­ко­на­ти всі умо­ви доз­би­раль­но­го до­гля­ду за посіва­ми, зби­ран­ня, очи­щен­ня й збері­ган­ня насіння.

 

Під соєю в Ук­раїні цьо­го ро­ку зай­ня­то 1087 тис. га зе­мель.
На жаль, че­рез не­до­стат­ньо серй­оз­ний підхід до технології ви­ро­щу­ван­ня сої її вро­жайність в Ук­раїні за­низь­ка. На це є кілька причин:

  • по-перше - не­до­гляд або не­до­ско­на­ле до­три­ман­ня ак­ту­аль­них еле­ментів аг­ро­тех­но­логії;
  • по-дру­ге - не­пра­виль­ний добір сор­тів відповідно до зон Ук­раїни, а тим більше - для кож­ної кон­крет­ної еко­ло­гічної ніші;
  • по-третє - ма­ло ви­ко­ри­с­то­ву­ють сор­ти з ви­со­ким прикріплен­ням бобів, що дає змо­гу до мініму­му ско­ро­ти­ти втра­ти вро­жаю під час зби­ран­ня;
  • по-чет­вер­те - не про­во­дить­ся пра­виль­ний добір сортів для бо­гар­них і зро­шу­ва­них зе­мель: ча­с­то сор­ти, що да­ють ви­со­кий уро­жай на зро­шу­ва­них по­лях, знач­но по­сту­па­ють­ся за цим по­каз­ни­ком сор­там, при­зна­че­ним для бо­га­ру.

Ниж­че на­во­ди­мо ета­пи тех­но­логії з опи­сан­ням усіх потрібних для якісно­го вро­жаю аг­ро­прий­омів.

Де­си­кація

Під час ви­ро­щу­ван­ня пізньо­с­тиг­лих сортів сої за умов во­ло­гої до­що­вої осені, ко­ли існує за­гро­за за­тя­гу­ван­ня строків гос­по­дарсь­ко­го дозріван­ня куль­ту­ри й по­чат­ку її зби­ран­ня, за­сто­со­ву­ють де­си­кацію посівів.

Інсти­тут олійних куль­тур ре­ко­мен­дує про­во­ди­ти де­си­кацію за по­буріння бобів на гілках ниж­нь­о­го й се­ред­нь­о­го ярусів рос­ли­ни, ко­ли во­логість зер­на зни­жуєть­ся до 40-45 відсотків. На не­ве­ли­ких пло­щах доцільно за­сто­со­ву­ва­ти на­зем­не об­при­с­ку­ван­ня по­сівів, яке про­во­дять об­при­с­ку­ва­ча­ми ОМ-630-2, ОП-2000-2 за швид­кості вітру до 2,5 м за се­кун­ду.

Для де­си­кації ви­ко­ри­с­то­ву­ють хло­рат магнію (20-30 кг/га), Едил (2 кг/га) Рег­лон (2-3 л/га). Най­е­фек­тивніший де­си­кант - Рег­лон. Йо­го ре­ко­мен­ду­ють вно­си­ти з до­да­ван­ням змо­чу­ва­ча Аг­рал 90 з роз­ра­хун­ку 100 мл/100 л во­ди. Ви­т­ра­та ро­бо­чо­го роз­чи­ну для на­зем­ної де­си­кації - 250-300 л на гек­тар.

Ви­со­ка ефек­тивність де­си­кації про­яв­ляється за об­при­с­ку­ван­ня посівів сої де­си­кан­та­ми в ясні со­нячні дні, за низь­кої повітря­ної во­ло­гості й тем­пе­ра­ту­ри повітря не ниж­че 15°С. До зби­ран­ня сої при­сту­па­ють че­рез 7-10 днів після про­ве­ден­ня де­си­кації.

Зби­ран­ня сої

Гос­по­дарсь­ке дозріван­ня се­ред­нь­о­ранніх і се­ред­нь­о­с­тиг­лих сортів сої в умо­­вах За­порізької об­ласті на­стає у ве­ресні, то­му зби­ран­ня мож­на про­во­ди­ти без за­сто­су­ван­ня де­си­кації.

Сою цих сортів по­чи­на­ють зби­ра­ти у фазі по­вно­го дозріван­ня зер­на, ко­ли в рос­лин об­па­дуть ли­ст­ки, бо­би по­бу­ріють або на­бу­дуть вла­с­ти­во­го сор­ту ко­ль­о­ру, насіння лег­ко відо­крем­люється від сту­лок і під час стру­шу­ван­ня бо­би "грим­лять", а їхня во­логість зни­жується до 14-16%. За низь­кої тем­пе­ра­ту­ри й во­ло­го­го повітря зер­но за­гни­ває, а в спе­котні дні бо­би розтріску­ють­ся, то­му зби­ран­ня потрібно про­во­ди­ти в стис­лий термін.

Про­тя­гом усь­о­го періоду зби­ран­ня слід уне­мож­ли­ви­ти ме­ханічне засмічен­ня од­но­го сор­ту іншим, не до­пу­с­ка­ти по­па­дан­ня ка­ран­тин­них бур'янів, а та­кож насіння бур'янів і куль­тур­них рос­лин, важ­ковідо­крем­лю­ва­них від сої (не­тре­ба, паслін, со­няш­ник, ри­ци­на то­що).

Під час об­мо­ло­чу­ван­ня не мож­на до­пу­с­ка­ти дроб­лен­ня або трав­му­ван­ня насіння сої. За зби­ран­ня во­ло­го­го зер­на потрібно не­гай­но про­ве­с­ти йо­го сушін­ня, при цьо­му тем­пе­ра­ту­ра теп­ло­носія має бу­ти не ви­щою за 35...40°С. Очи­щен­ня насіння про­во­дять у по­тоці вод­но­час зі зби­ран­ням.

Зби­ра­ють сою пря­мим ком­бай­ну­ван­ням зер­ноз­би­раль­ни­ми ком­бай­на­ми. Серед обладнання для збирання сої відзначимо СК-5М, "Ни­ва", "Дон-1200", "Дон-1500", "Ро­тор", "Сла­ву­тич". Ви­ко­ри­с­то­ву­ють і ком­бай­ни імпорт­но­го ви­роб­ництва: John Deere, Sampo, CLAAS Dominator, Massey Ferguson, Bison, Case, New Holland, Deutz Fahr.

Ком­бай­ни "Дон-1500" і "Ро­тор" об­лад­­ну­ють приставкою для збирання сої хе­де­ром суцільно­го зрізу­ван­ня ХС-5-1200 із ши­ри­ною за­хва­ту 7 м, що при­зна­че­ний для зби­ран­ня посівів із різною ши­ри­ною міжрядь. Він за­без­пе­чує зрізу­ван­ня рос­лин сої на ви­­со­ті 7-10 см. Хе­дер ХС-8/12 аг­ре­га­ту­ють із ком­бай­на­ми "Дон-1200", "Дон-1500" і ви­ко­ри­с­то­ву­ють для зби­ран­ня посівів із між­ряд­дя­ми 45 і 70 см. Швид­кість ком­бай­на із жаткою для збирання сої - 3-4 км за го­ди­ну.

Хе­дер ХПС-4,2 аг­ре­га­ту­ють із ком­бай­ном СК-5 "Ни­ва" і ви­ко­ри­с­то­ву­ють на зби­ранні посівів сої із ши­ри­ною між­рядь 70 см. Для зби­ран­ня сої не­ба­жа­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти нові ком­бай­ни: на­яв­ність гос­трих гра­ней, ви­с­тупів на би­чах і план­ках мо­ло­тиль­но­го апа­ра­та при­зво­дить до трав­му­ван­ня зер­на.

Пе­ре­ус­тат­ку­ван­ня ком­бай­на по­ля­гає в ус­та­нов­ленні різа­ль­но­го апа­ра­та на мак­си­маль­но низь­ке зрізу­ван­ня і змен­шен­ня ча­с­то­ти обер­тан­ня ба­ра­ба­на мо­ло­тар­ки до 500-700 об./хв. За низь­кої во­ло­гості насіння (8-12%) ча­с­то­та обер­тан­ня ба­ра­ба­на має бу­ти мінімаль­ною. Це до­ся­гається ус­та­нов­кою на ба­ра­бан лан­цю­го­во­го при­во­ду, що скла­дається з тя­го­вої зіроч­ки (вста­нов­лю­ють на ва­лу контр­рушія), на­тяж­ної зіроч­ки (вста­нов­лю­ють на ва­лу ба­ра­ба­на) і втул­ко­во-ро­ли­ко­во­го лан­цю­га. Ус­та­нов­лен­ня на ком­байн лан­цю­го­во­го рушія дає змо­гу зни­зи­ти ча­с­то­ту обер­тан­ня ба­ра­ба­на до 300 об./хви­ли­ну.

Для якісно­го зби­ран­ня тре­ба звер­та­ти ува­гу на ре­гу­лю­ван­ня тех­но­логічно­го за­­зо­ру між ба­ра­ба­ном і підба­ра­бан­ням, ре­гу­лю­ван­ня си­с­те­ми очи­щен­ня й мо­то­ви­ла.

Тех­но­логія і технічні за­со­би до­ве­ден­ня насіння сої до посівних кон­дицій

Зібра­не насіння сої транс­пор­ту­ють на тік, де йо­го очи­щу­ють від ве­ли­ко­го сміття, не­об­мо­ло­че­них бобів, трав­мо­ва­но­го й плю­ще­но­го насіння. Очи­щен­ня про­­во­дять на ЗАВ-20, ЗАВ-40, ОВП-20А, ОВС-25, "Вібрант-ДО-521" то­що.

За по­тре­би насіння сої до­во­дять до кон­диційної во­ло­гості 14%. Для зни­жен­ня во­ло­гості насіння від 20 до 14% за­сто­со­ву­ють со­няч­но-повітря­не сушіння. Насіння роз­сти­ла­ють на то­ку тон­ким ша­ром - 10-15 см у ви­гляді па­ра­лель­них смуг за­вшир­ш­ки 1,0-1,5 м із відстан­ню між сму­га­ми 40-50 см. Насіння сої пе­ре­ло­па­чу­ють че­рез кожні дві го­ди­ни. На ніч йо­го зби­ра­ють у ку­пи (че­рез ви­со­ку гігро­скопічність) і на­кри­ва­ють бре­зен­том. За во­ло­гості насіння по­над 20% її зни­жу­ють до кон­диційної (12-14%) за до­по­мо­гою за­сто­су­ван­ня ме­тодів ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.

Для ос­нов­но­го очи­щен­ня й сор­ту­ван­­ня насіння за­сто­со­ву­ють складні насіннєочисні ма­ши­ни СВУ-5А, М-4, "Пет­кус". Розміри решіт і трієрних ци­лінд­рів до­би­ра­ють, ви­хо­дя­чи з на­яв­нос­ті в кожній кон­кретній партії ку­пи до­мішок і видів насіння інших рос­лин. На­ла­го­д­жен­ня та ре­гу­лю­ван­ня насіннє­очис­них ма­шин має за­без­пе­чи­ти відо­крем­лен­ня мак­си­маль­ної кількості бур'яни­с­тих домішок за мінімаль­них втрат при цьо­му насіння сої.

Па­ра­ме­т­ри якості насіння, при­зна­че­но­го слу­гу­ва­ти посівним ма­теріалом, ре­тель­но кон­тро­лю­ють про­тя­гом усь­о­го тех­но­логічно­го про­це­су очи­щен­ня, су­шіння, сор­ту­ван­ня. Насіння, кон­диційне за во­логістю й чи­с­то­тою, за­та­рю­ють у сухі, чисті, зне­за­ра­жені мішки, на які прикріплю­ють ети­кет­ку із вказівкою сор­ту, ре­про­дукції, но­ме­ра кон­троль­ної оди­ниці сор­то­вої чи­с­то­ти, най­ме­ну­ван­ня гос­по­дар­ст­ва, що ви­ро­с­ти­ло насіння.

Для збе­ре­жен­ня ви­со­ких сор­то­вих і посівних яко­с­тей насіння розміщу­ють у за­зда­легідь підго­то­вані схо­ви­ща. Збері­га­ти насіння кра­ще в мішках, по­кла­де­них у шта­белі. Під шта­белі підкла­да­ють де­рев'яні піддо­ни, що сто­ять на відстані від підло­ги не мен­ше 15 см. Ши­ри­на шта­бе­ля не має пе­ре­ви­щу­ва­ти розмір у півто­ра мішка, відстань шта­бе­ля від стіни - не мен­ше 0,7 м, а між шта­бе­ля­ми - 1,5 м. Чис­ло рядів зав­виш­ки - не біль­ше восьми мішків. На шта­бе­лях прикріплю­ють шта­бель­ний яр­лик. Ма­са кон­троль­ної оди­ниці - не більше 250 ц. Усе за­го­тов­ле­не насіння пе­ре­да­ють за ак­том на зберіган­ня комірни­кові й реєстру­ють у книзі насіння у гос­по­дарст­ві. Пе­ревірку посівних яко­с­тей насіння про­во­дять у ла­бо­ра­торії регіо­наль­ної держ­насіннєінспекції не рідше од­но­го ра­зу в чо­ти­ри місяці.

 

В. Рож­ко­ван, канд. біол. на­ук
Н. Гри­гор­чук, канд. с.-г. на­ук,
Інсти­тут олійних куль­тур НА­АН

Ключові слова: Соя, техніка, комбайни

Інтерв'ю
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке
Малі запаси вологи та відсутність опадів в період березень-квітень формують певні обмеження для вирощування даної культури. Так, на 10 квітня ц. р. залежно від типів грунтів, у південних регіонах, запаси вологи складали в метровому шарі 60... Подробнее

1
0