Спецможливості
Новини

SUNEO® — но­ва сторінка у се­лек­ції со­няш­ни­ку

10.03.2015
1110
SUNEO® — но­ва сторінка у се­лек­ції со­няш­ни­ку фото, ілюстрація

Наразі соняшник в Україні залишається однією із найпопулярніших культур. Незважаючи на те, що площа посівів (близько 5 млн га) вже набагато перевищила науково обгрунтований рівень (1,6 млн га) і його вирощують із явним пору­шен­ням сівозмін, для більшо­сті аграріїв ця культу­­ра — надійне джерело коштів, дефіцит яких відчувається все сильніше.

Наразі соняшник в Україні залишається однією із найпопулярніших культур. Незважаючи на те, що площа посівів (близько 5 млн га) вже набагато перевищила науково обгрунтований рівень (1,6 млн га) і його вирощують із явним пору­шен­ням сівозмін, для більшо­сті аграріїв ця культу­­ра — надійне джерело коштів, дефіцит яких відчувається все сильніше.

Тож спо­с­тері­гає­ться тен­денція до по­даль­шо­го зро­с­тан­ня площ, відве­де­них під йо­го ви­ро­щу­ван­ня. На рин­ку пред­став­ле­но чи­ма­ло гібридів со­няш­ни­ку різних груп стиг­лос­ті та по­тенціалу вро­жай­ності, при­сто­со­ва­них до ви­ро­щу­ван­ня у різних умо­вах. За до­три­ман­ня го­ло­вних тех­но­логічних еле­ментів ук­раїнським аг­ра­ріям удається от­ри­му­ва­ти до­волі при­стойні вро­жаї. Втім, із кож­ним днем ро­би­ти це стає все складніше, ад­же умо­ви ви­ро­щу­ван­ня погіршу­ють­ся — зни­жує­ться при­род­на ро­дючість грунтів, ари­ди­зація кліма­ту три­ває, зро­с­тає інфіко­ваність аг­ро­фо­ну то­що. До цих не­га­раздів до­дається ще од­на біда — стрім­ки­ми тем­па­ми зро­с­тає за­се­леність со­няш­ни­ко­вих площ вовчком (за да­ни­ми ек­с­пертів, в Ук­раїні близь­ко 70% площ уражено цим паразитом). Уже сьо­годні ця за­гроз­ли­ва тен­денція по­тре­бує прискіпли­вої ува­ги, ад­же як­що во­вчок по­ши­рю­ва­ти­меть­ся та­ки­ми тем­па­ми — про­бле­ма на­бу­де за­галь­но­на­ціо­наль­но­го ха­рак­те­ру. Ро­зуміючи це, ком­панія «Ліма­грейн» (ра­зом із БАСФ) про­ве­ла у Дніпро­пе­т­ровсь­ку міжна­род­ну кон­фе­ренцію, при­свя­че­ну пи­тан­ням про­ти­сто­ян­ня вовчку, на якій пре­зен­ту­ва­ла ук­раїнським аг­раріям свій інно­ваційний се­лекційно-ви­роб­ни­чий про­ект  SUNEO®. По­при до­волі склад­ну соціаль­но-еко­номічну си­ту­ацію у країні, кон­фе­ренція зібра­ла ве­ли­чез­ну ау­ди­торію — по­над 350 учас­ників (у своєму віталь­но­му слові го­ло­ва аг­робізне­су ком­панії БАСФ Тіберіу Діма навіть відмітив, що за весь час ро­бо­ти в Ук­раїні він упер­ше ви­с­ту­пає пе­ред та­кою чис­лен­ною ау­ди­торією), що свідчить про ак­ту­альність про­бле­ми для гос­по­дар­ників.
До участі у кон­фе­ренції ор­ганіза­то­ри за­про­си­ли відо­мих ук­раїнських та міжна­род­них «со­няш­ни­ко­вих» та «вовчко­вих» ек­с­пертів.
   Зо­к­ре­ма, Ка­те­ри­на Мак­ляк із Інсти­ту­ту рос­лин­ництва ім. В. Я. Юр’єва зро­би­ла фун­да­мен­таль­ну до­повідь що­до по­ши­рен­ня вовчка в Ук­раїні та мож­ли­вих ме­тодів бо­роть­би з ним. Її до­повідь місти­ла ба­га­то ціка­вої та важ­ли­вої ін­фор­­мації що­до біологічних особ­ли­во­с­тей па­ра­зи­та. Так, у при­роді на­ра­хо­вує­ться до 120 видів вовчка, най­ш­ко­до­чин­ніши­ми із яких є во­вчок со­няш­ни­ко­вий, ко­ноп­ля­ний, або гілля­с­тий, а та­кож єги­петсь­кий, або ба­ш­тан­ний. Са­ме ці ви­ди на­бу­ли найбільшо­го по­ши­рен­ня у регіо­нах ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку. Насіння вовчка ду­же дрібне, лег­ке та лип­ке, то­му швид­ко роз­но­сить­ся до­вко­ла. За­пас йо­го у грунті — чи­ма­лий, до то­го ж збе­ріга­ти­ся там во­но мо­же впро­довж 8–13 років (а по­де­ку­ди — і до 20!). За на­стан­ня спри­ят­ли­вих умов насіння про­ро­с­тає. Сти­му­лом для цьо­го є ко­ре­неві ви­ділен­ня рос­ли­ни — гос­по­да­ря вовчка. Що ціка­во, во­вчок аг­ре­сивніше по­во­дить се­бе за тих умов, за яких рос­ли­нам куль­ту­ри, м’яко ка­жу­чи, не­до­б­ре (за по­ни­же­них по­каз­ників во­ло­гості грун­ту та повітря, відповідно, ниж­че 50 та 30%). Во­вчок мо­же ура­жу­ва­ти не ли­ше со­няш­ник, а й інші рос­ли­ни з ро­ди­ни Ай­ст­рові (ви­ди по­ли­ну, не­тре­бу, ро­маш­ку то­що), які ча­с­то на­явні в аг­ро­це­но­зах. Са­ме то­му зни­щен­ня цих бур’я­нів є од­ним із обов’яз­ко­вих еле­ментів тех­но­ло­гії за­хи­с­ту куль­ту­ри від вовчка. 
Пані Ка­те­ри­на та­кож по­яс­ни­ла, чо­му постійно ви­ни­ка­ють нові ра­си вовчка (са­ме че­рез це із ним важ­ко бо­ро­ти­ся). Ви­яв­ляється, що во­вчок — пе­ре­хрес­но­за­пи­лю­ва­на рос­ли­на, то­му йо­го по­пу­ляції — ге­те­ро­генні, че­рез що до­­­волі швид­ко ут­во­рю­ють нові ра­си, які мо­жуть уш­ко­д­жу­ва­ти різні за ге­но­ти­пом гібри­ди со­няш­ни­ку. А ще з вовчком склад­но бо­ро­ти­ся че­рез те, що цикл йо­го роз­вит­ку прак­тич­но збігається із цик­лом роз­вит­ку со­няш­ни­ку. Тож для успішної пе­ре­мо­ги над вов­ч­ком вар­то вра­хо­ву­ва­ти особ­ли­вості йо­го біології та роз­вит­ку (на цьо­му на­го­ло­шу­ва­ла і Марія Па­ку­ре­а­ну з Націо­наль­но­го універ­си­те­ту се­лекції со­няш­ни­ку Ру­мунії, яка має не­аби­я­кий досвід бо­роть­би із вовчком не ли­ше у цій краї­ні).
Тож які є су­часні за­хо­ди бо­роть­би із цією на­па­с­тю? На­сам­пе­ред — су­то аг­ро­технічні, як-от:
   до­три­ман­ня сівозмін;
   ви­ро­щу­ван­ня рос­лин-«про­во­ка­торів» (лю­пин, соя, ку­ку­руд­за), які справді про­во­ку­ють насіння вовчка до про­ро­с­тан­ня, про­те во­но не при­смок­тується до коріння куль­ту­ри і ги­не;
    гли­бо­ка оран­ка з обер­тан­ням пла­с­та і зни­щен­ня бур’янів;
   ви­ко­нан­ня за­ходів, що сти­му­лю­ють зберіган­ня і на­ко­пи­чен­ня во­ло­ги у грунті, зо­к­ре­ма про­ве­ден­ня зро­шен­ня (до­ве­де­но, що це сприяє зни­жен­ню кон­цен­т­рації ко­ре­не­вих виділень куль­ту­ри, от­же, галь­мує роз­ви­ток па­ра­зи­та);
   ме­ханічне ви­да­лен­ня квітко­носів вовчка;
    ви­пуск у посіви со­няш­ни­ку му­хи-фітомізи, ли­чин­ки якої охо­че поїда­ють вовчко­ве насіння (на жаль, в Ук­раї­ні цьо­го фіто­фа­га дав­но вже не про­ду­ку­ють).
Утім, як свідчить прак­ти­ка, всі ці за­хо­ди, вра­хо­ву­ю­чи аг­ре­сивність вовчка, не­до­стат­ньо ефек­тивні. Найдієвіши­ми є се­лекція та хімічний за­хист: ви­ро­щу­ван­ня стійких проти вовчка гібридів та ви­ко­ри­с­тан­ня ви­роб­ни­чих си­с­тем Clearfield® і Clearfield® Plus (пе­ред­ба­ча­ють за­сто­су­ван­ня спеціаль­них гербіцидів та стійких до них гібридів). Але й тут є певні об­ме­жен­ня — ство­рен­ня стійких гібридів «не всти­гає» за по­явою но­вих, ще аг­ре­сивніших, вовчко­вих рас, а си­с­те­ма Clearfield® по­тре­бує від ко­ри­с­ту­вачів до­три­ман­ня про­стих, про­те до­волі су­во­рих тех­но­логічних пра­вил. Постійна ж інтен­сифікація ви­роб­ництва со­няш­ни­ку за до­волі склад­них аг­рокліма­тич­них умов ро­бить ак­ту­аль­ним по­шук но­вих рішень про­блем вовчка і бур’янів.
Тож се­лекціоне­ри «Ліма­грейн»  пішли далі — 2014 р. во­ни пре­зен­ту­ва­ли на євро­пейсь­ко­му рин­ку ек­с­клю­зив­ний про­ект, вивівши лінійку аб­со­лют­но но­вих гібридів під брен­дом  SUNEO®. Во­ни вирізня­ють­ся з-поміж інших тим, що поєдну­ють у собі ге­не­тич­ну стійкість про­ти се­ми рас вовчка та до гербіцидів тех­но­логій Clearfield®/Clearfield® Plus (ос­тан­ня — це вдо­с­ко­на­ле­на тех­но­логія Clearfield® із ви­ко­ри­с­тан­ням най­е­фек­тивніших ком­по­зицій гербіцидів, що дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти їх у мен­ших до­зах за гнучкіших термінів вне­сен­ня). Ці ха­рак­те­ри­с­ти­ки да­ють мож­ливість повністю кон­тро­лю­ва­ти во­вчок про­тя­гом усь­о­го ве­ге­таційно­го періоду (від ранніх до найпізніших йо­го «атак») навіть без за­сто­су­ван­ня гербіцидів та до­дат­ко­вих аг­ро­за­ходів, а за умов вчас­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів Clearfield®/Clearfield® Plus — і ши­ро­кої низ­ки бур’янів. При­чо­му сільгоспви­роб­ник мо­же спокійно об­ра­ти для об­роб­ки най­у­раз­ливішу фа­зу роз­вит­ку бур’яну для яко­мо­га ефек­тивнішо­го йо­го зни­щен­ня (і що го­ло­вне — без жод­но­го ри­зи­ку за­вда­ти стрес рос­лині куль­ту­ри). За­вдя­ки та­ким вла­с­ти­во­с­тям, а та­кож то­му, що рос­ли­ни цих гібридів ма­ють ду­же по­туж­ну ко­ре­не­ву си­с­те­му, во­ни стійко про­ти­сто­ять по­сусі. У ре­зуль­таті та­кої об­роб­ки гіб­ри­ди SUNEO® роз­ви­ва­ють­ся кра­ще, а їхня вро­жай­ність пе­ре­ви­щує по­каз­ни­ки інших стійких проти вовчка гібридів на 10–11 ц/га (досліди про­во­ди­ли на со­няш­ни­ко­вих ділян­ках Східної Європи неподалік Ізмаїла про­тя­гом 2013–2014 рр.).
Тож гібри­ди  SUNEO® прак­тич­но універ­сальні, й фер­мер, який їх ви­ко­ри­с­то­вує, уни­кає до­дат­ко­вих тех­но­логіч­них опе­рацій, а от­же, еко­но­мить час і ко­ш­ти, а най­го­ловніше — ви­ро­щує га­ран­то­ва­но ви­сокі вро­жаї якісно­го насіння. З цьо­го ро­ку очікуємо на реєстрацію гібри­дів  SUNEO® (ЛГ 5555 КЛП, ЛГ 5631 КЛ, ЛГ 5661 КЛ, ЛГ 5671 КЛП та ЛГ 5452 ХО КЛ) і для ук­раїн­сь­ких фер­ме­рів.
Втім, по­ява цих но­вих гібридів не оз­на­чає, що ком­панія зо­се­ре­ди­ла свою ува­гу тільки на цьо­му на­прямі і при­пи­ни­ла ро­бо­ту що­до інших. На­впа­ки, про­по­зиція різно­манітних за ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми та вла­с­ти­во­с­тя­ми «со­няш­ників» ком­панії що­ро­ку тільки зро­с­тає. Так, по­чи­на­ю­чи із 1999 р. ком­панія «Ліма­грейн» ви­ве­ла на ри­нок чи­ма­ло стре­состійких гібридів із ви­со­ким по­тен­ціа­лом уро­жай­ності, які ма­ють ге­не­тич­ну стійкість про­ти вовчка (більшість гіб­ридів LG, 70%, наділені ге­ном стій­кості про­ти най­по­ши­реніших рас вовчка) та ма­ють підви­ще­ний вміст жирів. Ос­тан­німи ро­ка­ми се­лекційна ро­бо­та ком­па­нії (що­ро­ку на на­укові роз­роб­ки та ство­рен­ня но­вих гібридів «Ліма­грейн» ви­т­ра­чає 13% коштів від за­галь­но­го об­ся­гу про­дажів) спря­мо­ва­на на ство­рен­ня по­туж­них по­су­хостій­ких гібридів зі стабільно ви­со­кою уро­жайністю, стій­ких про­ти вовчка та ос­нов­них хво­роб. Важ­ли­ви­ми на­пря­ма­ми се­лекційних про­грам ком­панії є та­кож ство­рен­ня гібридів: ран­нь­о­с­тиг­лих; із підви­ще­ним вмістом олії та то­ле­рант­них до дії гербіцидів (тих, що мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти у ви­роб­ни­чих си­с­те­мах Clearfield® та Clearfield® Plus).
На сьогодні гібри­ди компанії «Ліма­грейн»  вже пред­став­ле­но на всіх важ­ли­вих «со­няш­ни­ко­вих» рин­ках пла­не­ти, зо­к­ре­ма і в Ук­раїні (Тун­ка, Голд­сан, ЛГ 5550, ЛГ 5580, ЛГ 5451 ХО КЛ (ви­со­ко­олеїно­вий) та ін.).
От­же, ви­би­ра­ти є з чо­го. Втім, який би гібрид со­няш­ни­ку «Ліма­грейн»  ви не об­ра­ли — не по­ми­ли­те­ся: уро­жай вам га­ран­то­ва­но!

Інтерв'ю
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Нещодавні зміни у складі уряду можуть торкнутися  і діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства. Що змінилося і яких новацій очікувати? Із цим запитанням ми звернулися до першого
Нещодавно в Україні з’явилася ще одна громадська організація, що декларує захист інтересів аграріїв — Всеукраїнське об’єднання власників землі. Ця громадська організація вирізняється на фоні цілої низки подібних тим, що ставить за мету... Подробнее

1
0