Спецможливості
Статті

Си­с­те­ма удо­б­рен­ня в інтен­сив­но­му бу­ряківництві: на що потрібно зва­жа­ти

15.05.2013
3690
Си­с­те­ма удо­б­рен­ня  в інтен­сив­но­му бу­ряківництві:  на що потрібно зва­жа­ти фото, ілюстрація

Жод­на з куль­тур не мо­же зрівня­тись з цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми за по­каз­ни­ком біологічної про­дук­тив­ності. За оп­ти­маль­них умов ви­ро­щу­ван­ня во­ни мо­жуть фор­му­ва­ти до 28 т/га су­хої ре­чо­ви­ни, що в пе­ре­ра­хун­ку ста­но­вить 90–95 т/га ко­ре­неп­лодів та 35 т/га ли­с­тя. Бе­зу­мов­но, та­ку про­дук­тивність мож­на от­ри­ма­ти тільки за оп­ти­маль­них грун­то­во-кліма­тич­них умо­в та зба­лан­со­ва­но­го жив­лен­ня.

Жод­на з куль­тур не мо­же зрівня­тись з цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми за по­каз­ни­ком біологічної про­дук­тив­ності. За оп­ти­маль­них умов ви­ро­щу­ван­ня во­ни мо­жуть фор­му­ва­ти до 28 т/га су­хої ре­чо­ви­ни, що в пе­ре­ра­хун­ку ста­но­вить 90–95 т/га ко­ре­неп­лодів та 35 т/га ли­с­тя. Бе­зу­мов­но, та­ку про­дук­тивність мож­на от­ри­ма­ти тільки за оп­ти­маль­них грун­то­во-кліма­тич­них умо­в та зба­лан­со­ва­но­го жив­лен­ня.

В. Ям­ко­вий, канд. с.-г. на­ук
 
Для ут­во­рен­ня 1 т вро­жаю ко­ре­неп­лодів цу­к­рові бу­ря­ки ви­но­сять з грун­ту близь­ко 5,0–6,0 кг азо­ту, 2,0–2,5 — фо­с­фо­ру, 6,0–7,0 кг калію, що знач­но більше, ніж інші куль­ту­ри. От­же, за уро­жай­ності ко­ре­неп­лодів 50 т/га та від­по­відної кількості гич­ки рос­ли­нам цу­к­ро­вих бу­ряків потрібно: 250–300 кг азо­ту, 100–125 — фо­с­фо­ру та 300–350 кг калію. По­тре­ба у та­ких еле­мен­тах жив­лен­ня, як кальцій, магній та сірка в кіль­кісно­му відно­шенні є ниж­чою, ніж у на­ве­де­них ви­ще ос­нов­них еле­мен­тах, але все ж знач­ною. Особ­ли­во ви­баг­ливі рос­ли­ни куль­ту­ри до та­ких мік­ро­е­ле­ментів, як бор та мар­га­нець.
Су­час­не зем­ле­роб­ст­во ха­рак­те­ри­зується інтен­сив­ною міне­ралізацією ор­га­нічної ре­чо­ви­ни і де­гуміфікацією ор­них зе­мель. Свідчен­ням цьо­го є при­ско­рен­ня темпів міне­ралізації гу­му­су, і як наслідок — йо­го втра­ти за ос­танні 100 років сягають у зоні Сте­пу 19,5%, Лісо­сте­­пу — 21,3 і на Поліссі — 18,0%. Вод­ною і вітро­вою ерозією що­ро­ку в Ук­раїні ви­но­сить­ся в се­ред­нь­о­му 15 т/га, а на всій те­­ри­торії — 740 млн т ро­дю­чо­го грун­ту, що містить близь­ко 24 млн т гу­му­су, 0,7 — ру­­хо­мо­го фо­с­фо­ру, 0,8 — калію, 0,5 млн т азо­ту та ба­га­то інших еле­ментів жив­лен­ня. Із 33 млн га ор­них зе­мель в Ук­раїні 56% ма­ють низь­кий вміст ру­хо­мо­го цин­ку, 25 — ру­хо­мо­го бо­ру, 8% — ру­хо­мої міді.
Відтак, ба­га­то грунтів рай­онів бу­ря­ко­сіян­ня, вра­хо­ву­ю­чи їхню ро­дючість, не мо­жуть за­до­воль­ни­ти по­тре­бу цу­к­ро­вих бу­ряків в еле­мен­тах міне­раль­но­го жив­лен­ня. От­же, з’яв­ляється не­обхід­ність у до­дат­ко­вих дже­ре­лах зба­га­чен­ня грун­ту по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, найдіє­ві­шим з яких є вне­сен­ня до­б­рив (ор­га­нічних, міне­раль­них) з ура­ху­ван­ням грун­то­во-кліма­тич­них умов та фізіоло­гічної по­тре­би куль­ту­ри.
Цу­к­рові бу­ря­ки спо­жи­ва­ють еле­мен­­­­ти жив­лен­ня про­тя­гом ве­ге­тації не рівномірно. У по­чат­ко­вий період рос­ту — віднос­но не­ве­ли­ку кількість азо­ту, фо­с­фо­ру і калію. Для стрімко­го роз­вит­ку рос­лин на ранніх фа­зах рос­ту цу­к­рові бу­ря­ки ма­ють бу­ти за­без­пе­чені в до­­статній кількості лег­ко­до­с­туп­ним фо­с­фо­ром. Це дає змо­гу рос­ли­нам сфор­му­ва­ти до­б­ре роз­ви­не­ну ко­ре­не­ву си­с­те­му та, відповідно, підви­щи­ти по­гли­нан­ня еле­ментів жив­лен­ня.
У період інтен­сив­но­го рос­ту ли­с­тя знач­но збільшується спо­жи­ван­ня азо­ту. Під час фор­му­ван­ня ко­ре­неп­лодів та в період інтен­сив­но­го цу­к­ро­у­тво­рен­ня та цу­к­ро­на­ко­пи­чен­ня рос­ли­нам потрібно помірне азот­не, але підви­ще­не фо­с­фор­не і особ­ли­во калійне жив­лен­ня.
У фор­му­ванні вро­жаю цу­к­ро­вих бу­ряків, під час про­цесу цу­к­ро­на­ко­пи­чен­ня, важ­ли­ву роль відігра­ють такі мікро­е­ле­мен­ти, як бор і мар­га­нець. Фази 4–6 та 10–12 справжніх листків є кри­тич­ни­ми по бо­ру, 10–12 справжніх листків — по мар­ган­цю.
З ог­ля­ду на ви­ще­заз­на­чені особ­ли­вості жив­лен­ня цу­к­ро­вих бу­ряків у си­с­те­му удо­б­рен­ня слід вклю­ча­ти такі тех­но­логічні еле­мен­ти, що да­ють змо­гу мак­си­маль­но підви­щу­ва­ти про­дук­тив­ність куль­ту­ри, як-от: пе­ред­посівну об­роб­ку насіння ком­плек­сом мікро­е­ле­ментів, грун­то­ве вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив з лег­ко­до­с­туп­ни­ми фор­ма­ми еле­ментів жив­лен­ня та си­с­те­му ли­ст­ко­вих піджив­лень для мак­си­маль­но­го роз­крит­тя по­тенціалу куль­ту­ри.

Пе­ред­посівна об­роб­ка насіння
У си­с­темі удо­б­рен­ня цу­к­ро­вих бу­ряків пе­ред­посівна об­роб­ка насіння ком­плек­сом хе­лат­них мікро­е­ле­ментів зай­має особ­ли­ве зна­чен­ня. Це пов’яза­но з тим, що у по­чат­ковій фазі роз­вит­ку насіння за­знає впли­ву ба­га­ть­ох не­га­тив­них чин­ників і за­вдан­ням пе­ред­посівної об­роб­ки як­раз і є мак­си­маль­не змен­шен­ня про­яву цих фак­торів.
Пе­ред­посівна об­роб­ка насіння мік­ро­­е­ле­мен­та­ми та біос­ти­му­ля­то­ра­ми дає змо­гу от­ри­ма­ти по­яву друж­них і рівно­мірних сходів, по­си­лює ко­ре­не­у­тво­рен­ня, зро­с­тан­ня і роз­ви­ток рос­лин, підви­щує їхній імунітет, сприяє збільшенню вро­жаю та одер­жан­ню йо­го в ранні стро­ки.
Для об­роб­ки насіння цу­к­ро­вих бу­ря­ків за­сто­со­ву­ють: Яра Віта Рек­солін АВС, Аль­фа-На­но-Гроу Ек­с­т­ра, Еко­райз, Інтер­маг При­мус-насіння, На­но­мікс, Ора­кул-насіння. Мікро­е­ле­мен­ти, які вхо­дять до скла­ду до­б­рив, ак­тивізу­ють ос­новні про­це­си про­ро­с­тан­ня на­сіння: гідроліз за­пас­них білків, вуг­ле­во­дів, жирів; ре­акції окис­лю­валь­но-від­нов­но­го ха­рак­те­ру. Слід за­зна­чи­ти, що пе­ред­посівна об­роб­ка насіння є еко­но­мічно доцільною під час ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків на фоні міне­раль­них до­б­рив.

Грун­то­ве вне­сен­ня
Си­с­те­ма удо­б­рен­ня цу­к­ро­вих бу­ря­ків пе­ред­ба­чає різног­ли­бин­не вне­сен­ня до­б­рив у три стро­ки: во­се­ни — ос­нов­не удо­б­рен­ня, під час сівби — ряд­ко­ве та в період ве­ге­тації — піджив­лен­ня. До­б­ри­ва ос­нов­но­го вне­сен­ня за­гор­та­ють на гли­би­ну 15–30 см, ряд­ко­во­го — на 4–6, під час піджив­лен­ня — на 10–12 см.
    Ос­нов­не удо­б­рен­ня. Кращі умо­ви жив­лен­ня цу­к­ро­вих бу­ряків про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації за­без­пе­чує за­сто­су­ван­ня ор­ганічних і міне­раль­них до­б­рив. З ор­ганічних до­б­рив під цу­к­рові бу­ря­ки най­частіше вно­сять гній. У зоні до­стат­нь­о­го (40–50 т/га) та нестійко­го (35–40 т/га) зво­ло­жен­ня йо­го вно­сять без­по­се­ред­ньо під бу­ря­ки. У рай­о­нах не­до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня в ланці сіво­змі­ни з зай­ня­тим па­ром гній у нормі 25–30 т/га вно­сять під по­пе­ред­ник (ози­му пше­­ни­цю), а в ланці з ба­га­торічни­ми тра­ва­ми та го­ро­хом — без­по­се­ред­ньо під цу­к­рові бу­ря­ки по 30–40 т/га.
Ос­нов­ну кількість міне­раль­них до­б­рив (80–90%) слід вно­си­ти під ос­нов­ний об­робіток грун­ту. Фо­с­форні та калійні до­б­ри­ва вно­сять во­се­ни пе­ред гли­бо­кою оран­кою, а азотні, за­леж­но від фор­ми азо­ту в до­б­риві, во­се­ни або на­весні. В ос­нов­не удо­б­рен­ня азот кра­ще вно­си­ти в аміачній та амонійній фор­мах (без­вод­ний аміак, аміач­на во­да, суль­фат амо­нію). Нітрат­ну (натрієва та кальцієва се­літри) та нітрат­но-амонійну (аміач­­на селітра, азо­то­суль­фат) фор­ми вно­сять на­весні під куль­ти­вацію або у піджив­лен­ня. Під ос­нов­ний об­робіток ви­ко­ри­с­то­ву­ють: діамо­фо­с­ку (N10P26K26), нітро­­амо­фо­с­ку (N16P16K16), амо­фос (N12P52), су­пер­фо­с­фат (Р14-32), суль­фо­а­мо­фос (N20P20S16), калій хло­ри­с­тий (К60), калімаг­незію (К30Mg10S17). Орієнтовні нор­­ми вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив на­ве­де­но в таб­лиці.
    Ряд­ко­ве удо­б­рен­ня. З річної нор­ми міне­раль­них до­б­рив у ряд­ки під час сівби доцільно вно­си­ти N10Р15-20К10. При цьо­му до­б­ри­ва слід роз­та­шу­ва­ти на 3–4 см глиб­ше за­гор­ну­то­го насіння та на та­ку са­му відстань убік від ньо­го. Для при­посівно­го вне­сен­ня най­частіше за­сто­со­ву­ють повні складні міне­ральні до­б­ри­ва з домішка­ми бо­ру (нітро­а­мо­фо­с­ку — N16P16K16 + В, нітро­фо­с­ку — N13P13K13 + В) у дозі 1 ц/га фізич­ної ма­си.
Рос­ли­ни цу­к­ро­вих бу­ряків по­зи­тив­но ре­а­гу­ють на вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив з до­дат­ко­вим вмістом мікро­е­ле­ментів. Сьо­годні на ук­раїнсько­му рин­ку про­по­ну­ють такі ком­плексні міне­ральні до­б­ри­ва: Яра Міла (Нор­вегія), Арві NPK (Росія та Лит­ва), Сіко­ферт (Бельгія). У складі до­б­рив містять­ся лег­ко­до­с­тупні фор­ми го­ло­вних еле­ментів міне­раль­но­го жив­лен­ня (N, P, K), ме­зо- та мікро­­еле­мен­ти, до 90% во­до­роз­чин­них спо­лук фо­с­фо­ру, що дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти їх під час висіву, пе­ред висівом ло­каль­но у грунт або за при­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня стрічко­вим спо­со­бом.
    Піджив­лен­ня. Піджив­лен­ня рос­лин про­во­дять, як­що до­б­ри­ва не вно­си­ли або вно­си­ли в не­до­статній кількості во­се­ни і під час сівби, од­но­час­но з міжряд­ним об­робітком грун­ту за умо­ви до­статніх за­пасів во­ло­ги в ор­но­му шарі грун­ту. Роз­різня­ють піджив­лен­ня ко­ре­неві та по­за­ко­ре­неві.
Ко­ре­не­ве піджив­лен­ня рос­лин за­сто­со­ву­ють у зоні до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня, а в зоні нестійко­го зво­ло­жен­ня — за не­до­стат­нь­о­го вне­сен­ня до­б­рив під оран­ку. В умо­вах не­до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня піджив­лю­ва­ти рос­ли­ни не ре­ко­мен­дуєть­ся. Пер­ший раз цу­к­рові бу­ря­ки піджив­лю­ють у фазі 2–3 пар листків у дозі N30-40Р20-40К30-40. Дру­ге піджив­лен­ня про­во­дять не пізніше 4–5 пар листків до­зою N40-50Р30-40К40-50. У пер­ше піджив­лен­ня до­б­ри­ва вно­сять на гли­би­ну 8–10 см за та­кої са­мої відстані від ряд­ка, а у дру­ге — в се­ре­ди­ну міжрядь на гли­би­ну 10–12 см.
    Си­с­те­ма по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень. Цу­к­рові бу­ря­ки по­зи­тив­но ре­а­гу­ють на по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мік­ро­до­б­ри­ва­ми в усіх зо­нах бу­ря­косіян­ня. Вне­сен­ня мікро­до­б­рив по­зи­тив­но впли­ває на пе­ребіг фізіоло­го-біохімічних про­цесів у рос­лині, що сприяє зни­жен­ню за­хво­рю­ва­ності, підви­щен­ню вро­жай­ності і якості цу­к­ро­вих бу­ряків. Ви­со­ко­е­фек­тив­ни­ми є мікро­до­б­ри­ва на хе­лат­ній ос­нові, в яких ко­ефіцієнт ви­ко­ри­с­тан­ня мікро­е­ле­ментів ста­но­вить 90–95%, що в де­сят­ки разів більше, ніж з міне­раль­них со­лей.
Важ­ли­во, щоб ли­ст­ко­ве піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми про­во­ди­лось са­ме у кри­тичні фа­зи роз­вит­ку рос­лин. Най­ефек­тивнішим на посівах цу­к­ро­вих бу­ряків є дво­ра­зо­ве піджив­лен­ня: пер­ше — у фазі 4–6, дру­ге — 10–12 справжніх листків.
У фазі 4–6 листків для сти­му­ляції рос­ту та роз­вит­ку рос­лин, підви­щен­ня стійкості до не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов, про­ти хво­роб та для ком­пен­сації дефіци­ту мікро­е­ле­ментів за­сто­со­ву­ють по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня ком­плек­сни­ми мікро­до­б­ри­ва­ми: Інтер­маг-Бу­ряк, Поліфід — цу­к­ро­вий бу­ряк, Нутрівант Плюс — цу­к­ро­вий бу­ряк, Кван­тум-бу­ря­ко­ве, Ре­а­ком-Р — цу­к­ро­вий бу­ряк, Рос­ток-Бу­ряк. Ці до­б­ри­ва за своїм скла­дом відповіда­ють фізіології міне­раль­но­го жив­лен­ня куль­ту­ри, ма­ють зба­лан­со­ва­не співвідно­шен­ня еле­ментів жив­лен­ня та ви­со­ку роз­чинність.
Вод­но­час у цей період доцільно за­сто­со­ву­ва­ти мо­­но­до­б­ри­ва з ви­со­ким вмістом бо­ру, який знач­но впли­ває на вро­жайність та цу­к­ристість ко­ре­неп­ло­дів. На посівах цу­к­ро­вих бу­ряків ви­ко­ри­с­то­ву­ють такі до­б­ри­ва з підви­ще­ним вмістом бо­ру, як: Вук­сал Бо­рон, Спід­фол­бор, Інтер­маг-Бор, Со­лю­бор ДФ, Ко­да Бор, Еко­лист Мо­но Бор та ін.
У період 10–12 сфор­мо­ва­них листків про­во­дять на­ступ­ну об­роб­ку мікро­до­б­ри­ва­ми, що сприяє по­си­ле­но­му спо­жи­ван­­ню ос­нов­них еле­ментів з грун­ту, підви­щує хво­ро­бо- і по­су­хостійкість рос­лин та по­кра­щує якісні по­каз­ни­ки вро­жаю. В цей період слід приділя­ти ува­гу та­ко­му мікро­е­ле­мен­ту, як мар­га­нець. Він збільшує вміст цукрів, хло­рофілу, поліпшує відтік цукрів з ли­с­тя у ко­ре­неплід, підси­лює інтен­сивність ди­хан­ня та підви­щує во­до­ут­ри­му­валь­ну здатність тка­нин. Ре­ко­мен­до­ва­но вно­си­ти як ком­плексні, так і мо­но­до­б­ри­ва з ви­со­ким вмістом мар­ган­цю: Яра Віта Ман­т­рак, Ба­с­фоліар Mn Flo, Хе­лат Mn-13 Профітмаг, Мікро­кат Мар­га­нець.
Вис­но­вки
Нині, у зв’яз­ку з вис­на­жен­ням грун­тів та по­сту­по­вою втра­тою їхньої ро­дю­чості, си­с­те­ма удо­б­рен­ня та пра­виль­не співвідно­шен­ня еле­ментів жив­лен­ня віді­гра­ють важ­ли­ву роль в от­ри­манні ви­со­ких уро­жаїв цу­к­ро­вих бу­ряків з до­б­рою цу­к­ристістю. За інтен­сив­ної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня задля за­без­пе­чен­ня рос­лин по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми про­тя­гом усієї ве­ге­тації та от­ри­ман­ня ви­со­ко­го вро­жаю ко­ре­неп­лодів на до­да­ток до ос­нов­но­го і ряд­ко­во­го удо­б­рень слід про­во­ди­ти си­с­те­му по­за­ко­ре­не­вих під­жив­лень во­до­роз­чин­ни­ми до­б­ри­ва­ми у кри­тичні фа­зи рос­ту рос­лин.
Вста­нов­лю­ю­чи нор­ми і співвідно­шен­­ня міне­раль­них до­б­рив, не­обхідно вра­хо­ву­ва­ти дію і взаємодію ціло­ї низки фак­торів, зо­к­ре­ма: грун­то­во-кліма­тичні умо­ви, ве­ли­чи­ну вро­жаю, во­ло­го­за­без­пе­ченість, по­пе­ред­ник та йо­го удо­б­рен­ня, по­тре­бу в еле­мен­тах жив­лен­ня у різні фа­зи рос­ту і роз­вит­ку рос­лин то­що. Під час ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків ве­ли­ку ува­гу слід приділя­ти й мікро­е­ле­мен­там. Дефіцит їх ча­с­то стри­мує ріст і роз­ви­ток рос­лин, що не­га­тив­но по­зна­чається на про­дук­тив­ності рос­лин та якісних па­ра­ме­т­рах кінце­вої про­дукції.

Інтерв'ю
Теплица
Сучасне життя диктує необхідність ІТ- модернізації вітчизняних агропідприємств, проте новітніми технологіями поки що володіє лише десята частина підприємств. 
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее

1
0