Спецможливості
Техніка та обладнання

Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва еко­но­мить ваші гроші

10.07.2017
6000
Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва еко­но­мить ваші гроші фото, ілюстрація
За­вдя­ки ви­ко­ристан­ню на техніці системи паралельного водіння вдається ви­ко­ну­ва­ти всі тех­но­логічні опе­рації з мінімаль­ни­ми пе­ре­крит­тя­ми

У всі галузі своєї діяльності людина впроваджує новітні технології й досягнення вчених. Вони підвищують ефектив­ність праці, забезпечують рентабельність і комфорт під час виконання робіт. Агропромисловий комплекс також потребує економних і ефективних рішень, тож не дивно, що в цій сфері останнім часом усе ширше застосовують передові досягнення науки й техніки.

 

 

 

Зро­с­тан­ня цін на насіння, міне­ральні до­б­ри­ва, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин, техніку та інші засо­би ви­роб­ництва в сільсько­му гос­по­дарстві зу­мов­лює на­галь­ну по­тре­бу підви­щен­ня ефектив­ності їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Го­ло­вною ви­мо­гою сьо­го­ден­ня є от­ри­ман­ня ви­со­ко­го врожаю за зни­жен­ня ви­т­рат на йо­го ви­ро­щу­ван­ня. 

Ви­со­кої рен­та­бель­ності аг­рар­но­го ви­роб­ництва мож­на до­сяг­ти ли­ше за­в­дя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню якісно но­вої си­с­те­ми рільництва, яка на За­ході от­ри­ма­ла на­зву точ­но­го (або пре­цизійно­го) зем­ле­роб­ст­ва. Її суть по­ля­гає в то­му, що для от­ри­ман­ня з пев­но­го по­ля мак­си­маль­ної кількості якісної і вод­но­час де­ше­вої про­дукції для всіх рос­лин цьо­го ма­си­ву слід ство­ри­ти од­на­кові умо­ви зро­с­тан­ня й роз­вит­ку без по­ру­шен­ня норм еко­логічної без­пе­ки. При­ла­ди для па­ра­лель­но­го водіння аг­ре­гатів

До­сяг­ти цьо­го мож­на ли­ше за умо­ви ши­ро­ко­го впро­ва­д­жен­ня в прак­ти­ку сільсько­го­с­подарсь­ко­го ви­роб­ництва су­час­них на­уко­вих роз­ро­бок у га­лузі інфор­маційних тех­но­логій та мікро­про­це­сор­ної техніки. Са­ме такі інве­с­тиції га­ран­ту­ють от­ри­ман­ня стабільно ви­со­ких уро­жаїв за раціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня ґрунтів, відтво­рен­ня їхньої ро­дю­чості та охо­ро­ни довкілля.

Най­простішим і цілком до­ступ­ним еле­мен­том точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, який мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в будь-яко­му гос­по­дарстві, є за­сто­су­ван­ня на­ві­га­цій­них при­ладів па­ра­лель­но­го водіння аг­­ре­гатів. Усе більше гос­по­дарств Ук­раїни ма­ють мож­ливість оціни­ти пе­ре­ва­ги та­­кої техніки під час ви­ко­нан­ня по­льо­вих робіт. 

Тех­но­логія па­ра­лель­но­го водіння є скла­до­вою си­с­те­ми точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва з до­сить швид­кою окупністю ви­т­рат на її впро­ва­д­жен­ня. Її ре­алізу­ють за до­по­мо­гою спеціаль­них GPS-си­с­тем па­ра­лель­но­го водіння (їх ви­пу­с­ка­ють під тор­го­вель­ни­ми мар­ка­ми Outback, Raven, Trimble, GreenStar, TeeJet, Leica то­що). Ця си­с­те­ма забез­пе­чує мак­си­маль­ну точність і ви­со­ку швидкість ви­ко­нан­ня робіт під час про­ве­ден­ня оранки, куль­ти­вації, бо­ро­ну­ван­ня, сівби, вне­сен­ня до­б­рив та об­при­с­ку­ван­ня посівів. Крім то­го, си­с­те­ма па­ра­лель­но­го водіння дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти як удень, так і вночі, що особ­ли­­во важ­ли­во в на­пру­же­ний період вес­ня­них по­льо­вих робіт, ко­ли ви­мо­ги що­­­­­до строків про­ве­ден­ня аг­ро­технічних опе­рацій до­сить жорсткі, а та­кож за ви­ко­нан­ня об­при­с­ку­ван­ня, яке кра­ще про­во­ди­ти вночі, ко­ли ниж­ча тем­пе­ра­ту­ра повітря і не­має вітру.

Си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння до­по­ма­га­ють точ­но до­три­му­ва­тися тех­но­ло­гіч­них па­ра­ме­т­рів за­да­ної відстані між про­хо­да­ми ма­шин під час ви­ко­нан­ня по­льо­вих робіт. За­вдя­ки ви­ко­ристан­ню на техніці цих інно­ваційних при­ладів удається ви­ко­ну­ва­ти всі тех­но­логічні опе­рації з міні­маль­ни­ми пе­ре­крит­тя­ми, до то­го ж — з еко­номією ро­бо­чо­го й ма­шин­но­го ча­су, па­ли­вома­с­тиль­них ма­теріалів, насіння, до­б­ри­ва та за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Та­ким чи­ном, ці си­с­те­ми здатні знач­но підви­щу­ва­ти за­галь­ну ефек­тивність ро­бо­ти спеціалізо­ва­ної техніки в по­­льо­­вих умо­вах. 

Нові тех­но­логії та технічні рішен­ня нині з’яв­ля­ють­ся так ча­с­то, що спо­жи­вачі ще не встига­ють ос­воїти по­пе­редні, як ри­нок уже про­по­нує нові. На­при­к­лад, у си­с­те­мах па­ра­лель­но­го водіння те­пер за­сто­со­ву­ють інерційні дат­чи­ки, уль­т­ра­зву­кові ло­ка­то­ри, си­с­те­ми комп’­ютер­но­го ба­чен­ня, су­пут­ни­кові си­с­те­ми по­зи­ціону­ван­ня то­що. Всі ці до­сяг­нен­ня техніки ви­ко­ри­с­то­ву­ють з однією ме­тою — за­без­пе­чи­ти ма­не­в­ру­ван­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го аг­ре­га­ту по­лем та­ким чи­ном, щоб кож­не йо­го про­хо­д­жен­ня відбу­ва­ло­ся точ­но по краю по­пе­ред­нь­о­го без про­пусків і пе­ре­криттів. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, мож­на сфор­му­лю­ва­ти ос­нов­ний по­сту­лат: ба­жаєте от­ри­ма­ти еко­номію — їдьте пря­мо!

Впро­ва­д­жу­ва­ти си­с­те­му точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва в по­вно­му об’ємі над­зви­чай­но важ­ко, а от ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти де­які її еле­мен­ти — мож­на й потрібно. Вар­тість ба­зо­во­го на­бо­ру GPS-си­с­тем для впро­ва­д­жен­ня еле­ментів точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва ста­но­вить 2500–4500 євро. Вартість чи­ма­ла! Звідси вип­ли­ває цілком слуш­не за­пи­тан­ня: як швид­ко во­на оку­пить­ся? Роз­г­ляне­мо її пе­ре­ва­ги на при­кладі ре­аль­но­го гос­по­дар­ст­ва.

Як во­дить­ся, під час ви­ко­нан­ня тех­но­логічних опе­рацій, не­за­леж­но від рівня май­стер­ності трак­то­ри­с­та, мож­ливі огріхи. То­му за­для їхньо­го не­до­пу­щен­ня прий­ма­ють рішен­ня ви­кону­ва­ти на­ступ­ний прохід аг­ре­га­ту з не­знач­ним пе­ре­крит­тям по­пе­ред­нь­о­го. Там, де пе­ре­крива­ють­ся ря­ди, ви­т­ра­чається вдвічі більше тех­но­логічно­го ма­теріалу, а в місцях про­пу­с­ку, ясна річ, рос­ти­муть бур’яни. Тож ви­т­ра­ти збільшу­ють­ся, а вро­жайність стає мен­шою. 

Ре­зуль­тат та­ко­го сти­лю ро­бо­ти мож­на по­ка­за­ти на про­сто­му при­кладі. Для роз­ра­хун­ку візьме­мо іде­аль­не по­ле пло­щею 100 га у формі ква­д­ра­та зі сто­ро­ною 1 км і засіва­ти­ме­мо йо­го озимою пше­ни­цею, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи су­час­ну ши­ро­ко­за­хват­ну (18 м) сівал­ку.

Зна­ю­чи нор­ми висіву пше­ниці і вне­сен­ня до­б­рив, а та­кож їхню за­купівель­ну ціну, мож­на лег­ко підра­ху­ва­ти, скіль­ки ми пе­ре­пла­чуємо «за огріхи та пе­ре­крит­тя». Не­ве­ликі, на пер­ший по­гляд, ци­ф­ри пе­ре­ви­т­рат на кожній загінці при­зво­дять у мас­шта­бах гос­по­дар­ст­ва до еко­номічно відчут­них сум, що підтвер­д­жу­ють рек­лам­ну фра­зу: «Си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння оку­па­ють­ся за один-два се­зо­ни».

Не на­во­дя­чи за­галь­новідомих фор­му­л, по­даємо в таб­лиці 1 ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків за різних ве­ли­чин пе­ре­крит­тя сусідніх рядів у посіві. В ре­зуль­таті спо­с­терігаємо ду­же про­сту залежність: кожні 20 см пе­ре­крит­тя сусідніх рядів — це при­близ­но 15 грн збитків на ко­жен гектар об­роб­лю­ва­ної площі тільки на одній опе­рації — сівбі.

Візьме­мо для при­кла­ду се­реднє гос­по­дар­ст­во з розміром об­роб­лю­ва­них зе­мель 3000 га. Як­що під час висіву змен­ши­ти ши­ри­ну пе­ре­крит­тя сусідніх рядів від 40 (аб­со­лют­но ре­аль­на ци­ф­ра!) до 5 см (що цілком мож­ли­во зро­би­ти прак­тич­но за до­по­мо­гою будь-якої си­с­те­ми супут­ни­ко­вої навігації), то в ре­­зуль­­таті от­ри­маємо 26,25 грн/га, а за­галь­на су­ма еко­номії ста­нови­ти­ме 78 750 грн.
За відо­мою не­с­клад­ною ме­то­ди­кою ви­ко­наємо роз­ра­ху­нок еко­номії па­ли­ва за ви­ко­ристан­ня си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння аг­ре­гатів. Ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків ви­роб­ництва зер­нових куль­тур в умо­вах гос­по­дар­ст­ва на­ве­де­но в таб­лиці 2.

При­бав­ка вро­жай­ності до­ся­гається за­вдя­ки оп­ти­мальнішо­му ви­ко­ри­с­тан­ню ґрун­ту — шля­хом підви­щен­ня доз міне­раль­них до­б­рив у місцях, що ма­­ють мен­ший по­тенціал уро­жайності, та зни­жен­ня — в місцях із більшим по­тен­ціалом. Ви­хо­дя­чи з досвіду гос­по­дарств Євро­пи, при­бав­ка вро­жай­ності в та­ко­му разі ста­но­вить від 10 до 20% за­леж­но від ґрун­то­во-кліма­тич­них умов. Важ­­­ли­вим фак­то­ром є різно­вид ґрун­ту в ме­жах однієї ділян­ки. 

Впро­ва­д­жен­ня си­с­те­ми точ­но­го зем­ле­роб­ства — це та­кож обов’яз­ко­во ди­фе­рен­ційне вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив: еко­номія ма­теріалу (міне­раль­них до­б­рив) та при­бав­ка вро­жаю.

У таб­лиці 3 на­ве­де­на каль­ку­ляція при­бав­ки вро­жай­ності куль­тур та от­ри­ман­ня до­дат­ково­го при­бут­ку в умо­вах гос­по­дар­ст­ва, що роз­ра­хо­вується мно­жен­ням по­каз­ни­ка об­ся­гу площі, яку зай­має куль­ту­ра в сівозміні (в гек­та­рах), на по­каз­ни­ки ви­т­рат на її ви­ро­щу­ван­ня та до­дат­ко­вої вро­жай­ності.

Еко­номія міне­раль­них до­б­рив до­ся­гається за­вдя­ки їхньо­му оп­ти­мальнішо­му ви­ко­ри­с­танню: їх уно­сять у точ­них до­зах на кожній ло­каль­ній ділянці по­ля, з уник­нен­ням подвій­но­­го вне­сен­ня, тоб­то пе­ре­криттів.

Ви­хо­дя­чи з досвіду гос­по­дарств, еко­номія до­б­рив ста­но­вить від 5 до 20%. Важ­ли­вим факто­ром є різно­вид скла­ду ґрун­ту в ме­жах однієї ділян­ки. Ниж­че на­ве­де­но каль­ку­ляцію еко­номії до­б­рив в умо­вах гос­по­дар­ст­ва з пло­щею об­робітку 3000 га.Використання системи паралельного водіння забез­пе­чує мак­си­маль­ну точність і ви­со­ку швидкість ви­ко­нан­ня більшості сільськогосподарських робіт

Еко­номія до­б­рив: азот­них — 2%; калійних, фо­с­фор­них — 5%. Пе­ре­дові гос­по­дар­ст­ва, що ма­ють у своєму роз­по­ря­д­женні об­лад­нан­ня для ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, нині вже навіть не уяв­ля­ють, як раніше пра­цю­ва­ли без них. За­вдя­ки їхньо­му ви­ко­ри­с­тан­ню гос­по­дар­ст­ва от­ри­му­ють цілу низ­ку пе­ре­ваг: відпа­ла по­тре­ба про­во­ди­ти по­пе­ред­ню розмітку по­ля, що, сво­єю чер­гою, по­спри­я­ло уник­нен­ню до­дат­ко­вих ви­т­рат на ма­теріали для мар­­­ку­ван­ня рядів; мак­си­маль­но ви­­­ко­ри­с­то­вується ши­ри­на аг­ре­га­ту, зво­дять­ся до мініму­му пе­ре­крит­тя сусідніх рядів; уне­мож­лив­лю­ють­ся про­пу­с­ки між сусідніми про­хо­да­ми аг­ре­га­ту; збіль­шується ко­ефіцієнт ро­бо­чо­го на­ван­та­жен­ня техніки (мож­ливість ро­бо­ти вночі); підви­щується ком­фортність ро­бо­ти, а от­же, зни­жується сто­млю­ваність опе­ра­то­ра. Крім цьо­го, гос­по­дар­ст­во от­ри­мує ще й до­дат­ко­вий при­бу­ток. Ви­ко­нав­ши не­­­­складні роз­ра­хун­ки, ба­чи­мо, що та­кий не­ве­лич­кий і, в прин­ципі, про­стий еле­мент тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, як об­лад­нан­ня для па­ра­лель­но­го ру­ху аг­ре­га­ту, дає при­бу­ток 29 390 грн, а за­­галь­ний при­бу­ток ста­но­ви­ти­ме 2 150 452 грн. 

Звісно, ці ци­ф­ри зі зро­зумілих при­чин ма­ють орієнтов­ну ве­ли­чи­ну. Важ­ли­во те, що во­ни суттєво по­зи­тив­ні й пе­ре­кон­ли­ві.

М. Ци­га­нен­ко, канд. тех. на­ук, до­цент, 
М. Ма­ка­рен­ко, до­цент,
Харківський національ­ний тех­ніч­ний універ­си­тет сільсько­го гос­по­дар­ст­ва імені Пе­т­ра Ва­си­лен­ка

 

Інформація для цитування
Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва еко­но­мить ваші гроші/ М. Ци­га­нен­ко, М. Ма­ка­рен­ко, М. Ма­ка­рен­ко// Пропозиція/ — 2017. — № 5. — С. 56-60

Інтерв'ю
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних
Серед аграріїв ходять чутки про можливе банкрутство деяких крупних дилерів ЗЗР. У зв’язку з цим як дистрибутори, так і покупці ЗЗР усе частіше замислюються над тим, що далі буде з ринком пестицидів, як він працюватиме, як зміниться правила... Подробнее

1
0