Спецможливості
Техніка та обладнання

Розлив і пакування харчових продуктiв

05.06.2008
2105
Розлив і пакування харчових продуктiв фото, ілюстрація
Консервований сік

Розлив і пакування харчових продуктiв

 

Продукцiя вічизняних заводiв з виробництва обладнання для розливу й пакування рiзних рiдкотягучих харчових продуктiв за конструктивними особливостями й технiчним рiвнем часто-густо не поступається зарубiжним аналогам, має значно нижчу вартiсть, забезпечується гарантiйним і сервiсним обслуговуванням, забезпечення запчастинами здiйснюється на придатніших для споживача економiчних умовах i в стислi строки. ВАТ “Мелiтопольпродмаш” упродовж останнiх 50 рокiв є базовим у галузi проектування, виробництва, реалiзацiї та сервiсного обслуговування повнокомплектних технологiчних лiнiй для розливу й пакування рiдких харчових продуктiв (шампанського, пива, лiкеро-горiлчаної продукцiї, вина, мiнеральної води, квасу, сокiв, сиропiв, оцту, молока, олiї тощо) у рiзну тару. Завод має конструкторське бюро, розвинуте ливарне, ковальсько-пресове, зварювальне й механоскладальне виробництво. Крiм основних, у процесi виготовлення готової продукцiї задiянi гальванiчне, лакофарбове, термiчне, ремонтне виробництво, транспортно-складське господарство. ВАТ “Мелiтопольпродмаш” проектує, виробляє, постачає та здає “пiд ключ” мiнi-цехи й комплектнi лiнiї для розливу й упаковування рiдкої харчової продукцiї у склянi пляшки мiсткiстю вiд 0,1 до 1 л (продуктивнiсть вiд 500 до 24000 пл./год i в ПЕТ-пляшки мiсткiстю вiд 0,33 до 5 л (продуктивнiсть вiд 500 до 6000 пл./год). Лiнiї, на бажання замовника, можуть постачатися в рiзних варiантах комплектностi з можливiстю переналагоджування обладнання для роботи з рiзними типами пляшок i видами закупорювання, у тому числi з пакетами типу “Пюр-Пак” та пiд кришки типу “Твiст-офф”. Пiдприємство виробляє окремі види обладнання, яке може бути використане в складi лiнiй розливу: машини для виготовлення ПЕТ-пляшок, машини пляшко- та банкомийнi, ополiскувальнi, машини фасувально-закупорювальні, машини для відокремленого розливу й закупорювання, етикетувальнi машини, установки пакувальнi, транспортнi пристрої для пляшок та ящикiв, сатурацiйнi установки. Завод виготовляє 60 типорозмiрiв одно-, дво- й трипозицiйних машин для вилучення й укладання скляних пляшок у пластмасовi ящики й дротянi кошики для 17 типiв пляшок мiсткiстю до 1000 см3. Для запобiгання накипу в мийних машинах та для iнтенсифiкацiї процесу миття за мiнiмальних затрат тепла й миючих засобiв освоєно випуск апаратiв для магнiтної обробки води. Для лiнiї розливу постачають 12 рiзновидiв машин для миття рiзних скляних пляшок (продуктивнiсть до 3500 пл./год) i банок мiсткiстю 200—3000 см3 (продуктивнiсть до 6600 бан./год.). Посилений режим миття забезпечує належну якiсть склотари. Автоматизацiю процесу складання й розкладання штабелiв пластмасових ящикiв і дротяних кошиків забезпечують штабелювальнi й розштабелювальнi машини з електронною системою управлiння, при цьому забезпечується обробка до 750 ящ./год. Автоматизований пристрiй облiку ящикової тари забезпечує iнтенсивнiсть пiдрахунку до 4000 ящ./год. Hижче наведено вiдомостi про варiанти комплектацiї лiнiї розливу рiзних рiдких харчових продуктiв (табл.1; 2). Hа замовлення споживача, з урахуванням мiсцевих особливостей та фактичної наявностi виробничих площ, можливi рiзнi варiанти комплектацiї лiнiй та розташування їх у виробничих примiщеннях за дотримання технологiчного процесу виробництва. Типовий технологiчний процес розливу й фасування рiдких харчових продуктiв (пиво, безалкогольнi напої) наведено нижче. Однiєю iз спецiалiзацiй черкаського ВАТ “Темп” є випуск обладнання для виробництва лiкеро-горiлчаної продукцiї та iнших харчових рiдин (молока, пива, вина, олiї). Завод випускає рiзноманiтнi етикетувальнi, фасувальнi й пакувальнi автомати, машини для виготовлення алюмiнiєвих ковпачкiв, вiбробункери, посудомийнi машини, мiнi-пивзаводи, преси для олiї тощо. Завод на замовлення споживача спроможний повнiстю закомплектувати комплексно-механiзованi лiнiї розливу й закупорювання лiкеро-горiлчаної продукцiї продуктивнiстю до 7200 пл./год, змонтувати їх власними силами на площах споживача, здати замовниковi “пiд ключ”, навчити обслуговуючий персонал, забезпечити гарантiйне й сервiсне обслуговування, оперативно вiдвантажити потрібнi запчастини. До новинок належить чотирипозицiйний етикетувальний автомат для наклеювання на рiзних пляшках етикеток, контретикеток, кольєреток та акцизних марок. Автомат використовується у складi лiнiй розливу на пiдприємствах харчової промисловостi. Hаявнiсть безступiнчастого регулювання продуктивностi за допомогою частотного iнвертора, експлуатацiя машини в режимi автоматичного регулювання продуктивностi й оснащенiсть її пристроєм нагрiвання клею забезпечують високоякiсний вихiд продукцiї i дають змогу регулювати продуктивнiсть у межах 3400—8500 пл./год. Таке обладнання в Українi освоєно вперше. В. Войтовський, Департамент ливарного виробництва України, Я. Пижинський, канд. екон. наук, голова правлiння ВАТ “Мелітопольпродмаш” 

ВАТ “Барський машинобудiвний завод” проводить велику роботу iз забезпечення українських виробників рiзноманiтним обладнанням для виробництва вино-горiлчаної та рiдкої овоче-фруктової консервованої продукцiї, пива та газованих напоїв, випускаючи понад 50 найменувань технiки цього напряму, лiнiї розливу й пакування забезпечують продуктивнiсть до 3000 пл.(банок)/годину. До складу лiнiй входять: автомати розливу й фасування, машини пляшкомийнi, дозувальнi, закупорювальнi, закатувальнi й етикетувальнi, транспортери тощо. До останнiх розробок нової технiки, серiйне виробництво яких розпочав завод, належать автомат дозувально-закупорювальний марки Ж7-УМТ-6, призначений для овочеконсервної промисловостi. Машина закупорює рiзноманiтнi склянi посудини кришками типу “Твiст-офф”, “Прай-офф” та “Прай-Твiст”, виробництво яких також освоєно на пiдприємствi. Hаявнiсть паровакуумного пристрою та оснащенiсть автомата iмпортними комплектуючими забезпечують вихiд харчової продукцiї вищої якостi і дають змогу досягти продуктивностi до 130 бан./хв. ВАТ “Кримпродмаш”, якому цього року виповнилося 125 рокiв, має великий досвiд i технологiчнi можливостi у виробництвi обладнання для випуску жерстяної тари (банок i кришок), яку широко застосовують у консервнiй промисловостi. Лiнiї та окремi види обладнання, що їх виробляє пiдприємство, забезпечують вихiд до 72000 банок та 120000 кришок будь-яких типорозмiрiв за змiну. Завод випускає також значну номенклатуру закатувальних машин для металевих i скляних банок, закупорювальних, дозувально-закатувальних i етикетувальних машин, наповнювачiв, обладнання для пакування банок у термоусадочну плiвку. Для виробництва виноматерiалiв випускають преси для вiдокремлення сусла з яблучної й виноградної мезги, стiкачi продуктивнiстю до 20 т/год, а також вiдцентровi дробарки аналогiчної продуктивностi для вiдокремлення й подрiбнення ягiд i фруктiв. ВАТ “Hіжинський механiчний завод” для виноробної промисловостi випускає преси продуктивнiстю до 30 т/год для вiдокремлення сусла з виноградної мезги, установки електронасоснi продуктивнiстю до 40 м3/год для перекачування рiдких фракцiй, пiдiгрiвачi мезги, виноматерiалiв та вин потужнiстю до 20 т/год, а також машини закупорювальнi для пляшок (до 7000 пл./год) i машини для вiзуального контролю (iнспекцiї) харчових рiдин у пляшках (продуктивнiсть вiд 2600 до 6600 пл./год). Для молочного виробництва випускають розпилювачi молока продуктивнiстю за вихiдним продуктом до 1000 кг/год, якi комплектуються сушильною установкою типу АI-ОР4. Матерiалом переробки є згущене незбиране та знежирене молоко або замiнники незбираного молока. Слiд окремо наголосити на мiнi-спиртозаводах, серiйний випуск яких освоїло виробництво. Потужностi з виробництва готової продукцiї становлять вiд 1000 до 10000 л/добу. Мiнi-спиртозаводи є високорентабельними пiдприємствами з безвiдходною екологiчно чистою технологiєю виробництва, вони можуть експлуатуватися у складi сiльськогосподарських i переробних виробництв. Hiжинський механiчний завод забезпечує виготовлення й вiдвантаження комплекту спиртозаводу протягом трьох мiсяцiв, монтажно-налагоджувальнi роботи й пуск заводу здiйснюється у двомiсячний термiн. Для забезпечення повного циклу переробки спиртоматерiалiв виготовлювач на замовлення споживача може закомплектувати спиртозавод лiнiєю розливу й пакування спиртогорiлчаної продукцiї, а також комплектним обладнанням для одержання сухого корму для худоби з дальшим його пакуванням у полiетиленовi мiшки. v v v Окремi види обладнання розливу, пакування й зберiгання рiдких харчових продуктiв традицiйно випускають: ВАТ “Калинiвський машинобудiвний завод”, Вiнницька область (резервуари для асептичного зберiгання сокiв); ВАТ “Одеський завод “Продмаш” (пiдiгрiвачi сокiв, мийнi машини); ВАТ “Смілянський машинобудiвний завод”, Черкаська область (резервуари емальованi для вина, мiрники рiдких продуктiв, теплообмiнники; комплектне обладнання для виробництва олiї потужнiстю до 5 т/змiну); ВАТ “Комплекс”, Черкаси (машини для групового пакування харчових продуктiв у термоусадочну плiвку (продуктивнiсть — до 30 упак./год.), машини фасувально-закупорювальнi для рiдких i в’язких продуктiв; ВАТ “Карлівський механiчний завод”, Полтавська область (мiрники, автоцистерни та причіп-цистерни для пива й квасу, насоси для перекачування молока, пастеризатори-охолоджувачi молока, молоковози); ВАТ “Красилiвський машзавод”, Хмельницька область (резервуари для сокiв та виноматерiалiв, автоцистерни для перевезення виноматерiалiв i спирту, автоклави); ВАТ “Томак”, Київ (автомати для продажу газованої води, водоохолоджувачi, шафи холодильнi й морозильнi); ВАТ “Одеське СКТБ “Продмаш” (серед iншого також мають низку розробок для овочеконсервного й виновиробництва); ВАТ “Кiнап”, Київ (мiнi-обладнання для переробки молока); ВАТ “Одеський механiчний завод” (гомогенiзатори молока); ВАТ “Карлівський машинобудiвний завод”, Полтавська область (молоковози на базi шасi автомобiлiв ГАЗ, ЗIЛ, КрАЗ, КамАЗ, МАЗ); ВАТ “Полтавамаш” (насоси для перекачування молочних продуктiв); ВАТ “Бiлопiльський машзавод”, Сумська область (пляшкомийнi машини марки ША-2М-А та БМ); ВАТ “Iзяславський завод “Харчомаш”, Хмельницька область (дробарки для овочiв, фруктiв i томатiв, машини для навантаження й розвантаження автоклавних кошиків, наповнювачi сокiв у склотару мiсткiстю 1—3 л, транспортери стрiчковi iнспекцiйнi, машини для миття овочiв i фруктiв, транспортери роликовi сортувальнi, автоклави одно- й двокошиковi, сокопiдiгрiвачi, резервуари з чорного металу на 50 м3); АТ “Мотор Сiч”, Запорiжжя (сепаратори молочнi продуктивнiстю до 10000 л/год); ГКБ “Промiнь”, Київ (комплекси обробки й наповнення безалкогольними напоями й пивом металевих бочок-сифонiв 30 i 50 л); ВАТ “Оргтехавтоматизацiя”, Сiмферополь (теплообмiнники трубчастi для виноматерiалiв). В останнє десятилiття в Українi створено i доволi успiшно працює значна кiлькiсть пiдприємств i фiрм недержавної форми власностi. Ці пiдприємства мобiльно та оперативно реагують на змiни потреб ринку. У мiнiмальний термін такi пiдприємства освоюють виробництво обладнання, яке конче потрiбно нинi народному господарству, i беруть на озброєння сучаснi технологiї, застосовують зарубіжні матерiали, комплектуючi й вузли. v v v Одним iз напрямiв забезпечення ринку обладнанням розливу, якi розвиваються найбiльш динамiчно, є виробництво ПЕТ-тари, випуск якої освоїла низка невеликих пiдприємств: МПП “Технологiя”, Одеса (напiвавтомати потужнiстю 500 пл./год, ТОВ “Полiмаш”, Чернiгiв (напiвавтомати на 600—800 пл./год (комплектацiя обладнання контрольними схемами управлiння пневмообладнанням та електронною системою захисту й блокування полiпшують якiсть продукцiї, безпеку й умови працi); компанiя “Сеса”, Харкiв (напiвавтомати пiд пляшки 0,5—2 л продуктивнiстю до 1200 пл./год); українсько-польське СП “Томеко” (обладнання для видування банок і пляшок); СП “Галпласт”, Iвано-Франкiвська область (автомати й напiвавтомати для виготовлення банок i пляшок 0,33—3 л продуктивнiстю до 4000 шт./год); компанiя “Тетра-Пак”, Київ (серiя видувних машин типу LX). Щодо iнших напрямiв випуску обладнання для розливу, закупорювання, зберiгання й транспортування рiдких харчових продуктiв, то слiд назвати такi пiдприємства та фiрми: ВП “Консервмашсистеми”, Сiмферополь (машини вакуумно-закатувальнi, закупорювальнi машини, наповнювачi рiдких продуктiв); HП “Ютам”, Київ (обладнання для зберiгання й заморожування продуктiв харчування, установки для охолодження молока, вина, пива та води для сатурацiї й технологiчних потреб, теплообмiнники трубчастi й пластинчастi, холодильнi вiтрини, шафи, ларi морозильнi, напiвгерметичнi, герметичнi й фреоновi компресори, повiтроохолоджувачi; Фiрма “Alpak”, Харкiв (виробництво алюмiнiєвої упаковки); Кооператив “Hадiя”, Черкаси (машини етикетувальнi й фольгувальнi, автомати фасувальнi у полiетиленовi пакети, гомогенiзатори молока, установки розливу; ВАТ “ОЕМЗ”, Київ (мiнi-консервнi цехи, напiвавтомати для пакування рiдких харчових продуктiв у пакети); ВАТ “Тронка-Агротех”, Київ (обладнання для приймання, очищення й первинної переробки молока, для виробництва незбираномолочних продуктiв, для виробництва молочних консервiв, для виробництва продуктiв iз знежиреного молока, пахти й сироватки; обладнання для пакування молочних продуктiв у пакети, пластиковi стаканчики й контейнери, фольгу й пергамент, туби й тюбики, жерсте- й склобанки, коробки й короби); HВП “Iнтермаш”, Київ (напiвавтоматичнi дозатори й автомати для фасування й пакування продуктивнiстю до 20 пак./хв.; РHВП “Укрекспо-Процес”, Київ (установки для виробництва олiї продуктивнiстю до 150 кг/год (за насiнням)); ТОВ “Бiоген”, Днiпропетровськ (преси для одержання олiй продуктивнiстю за олiєю до 32 кг/год); ТОВ “Ело Пак”, Київ (обладнання для iндивiдуального й групового пакування рiдких харчових продуктiв у термоусадочну плiвку продуктивнiстю до 600 упак./хв.); ТОВ “Ранок-92”, Київ (мiнi-пивзаводи продуктивнiстю вiд 100 до 500 л/добу). Hаведений далеко не повний огляд виробництва технологiчного обладнання для розливу й пакування рiдких харчових продуктiв наочно демонструє значнi можливостi пiдприємств машинобудiвного комплексу України у справi забезпечення вiтчизняним обладнанням. Уже нинi машинобудiвники в змозi поставляти споживачам повнокомплектне обладнання для виробництва рiзних рiдкотягучих харчових продуктiв, забезпечуючи весь технологiчний процес виробництва — вiд приймання харчової сировини i до вiдвантаження готової продукцiї.

Інтерв'ю
Богдан Шаповал, директор UFEB
Хто з сільгоспвиробників (навіть невеликих за обсягами виробництва) не мріє експортувати продукцію та отримувати за неї тверду валюту? Порадити кому варто розпочинати експорто-орієнтовану діяльність,
Питанням свідомого ведення агробізнесу приділяється все більше уваги. Центр екологічних ініціатив «Екодія» — це громадська організація, яка об’єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на прийняття рішень.... Подробнее

1
0