Спецможливості
Новини

Ри­нок насіння: по­чу­ти кож­но­го

07.05.2012
468
Ри­нок насіння:  по­чу­ти кож­но­го фото, ілюстрація

Мож­на, звісно, іронізу­ва­ти над пе­ре­дви­бор­чим сло­га­ном Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни, але не мож­на не відда­ти на­леж­не йо­го спічрай­те­рам, ав­то­рам вис­ло­ву «По­чую кож­но­го», що су­про­во­д­жу­вав ледь не всю ви­бор­чу кам­панію Вікто­ра Яну­ко­ви­ча. Са­ме «по­чу­ти кож­но­го», спо­ді­ва­ю­ся, щи­ро на­ма­га­ли­ся учас­ни­ки Аг­ро­Де­батів на те­му: «Ри­нок насіння в Ук­раї­ні: об­го­во­рен­ня про­ек­ту За­ко­ну Ук­раїни про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раїни "Про насіння і са­див­ний ма­теріал"», ор­га­нізо­ва­них асоціацією «Ук­раїнський клуб аг­рар­но­го бізне­су» (УКАБ), Насін­нє­вою асоціацією Ук­раїни та агент­ст­вом AgriEvent.

Мож­на, звісно, іронізу­ва­ти над пе­ре­дви­бор­чим сло­га­ном Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни, але не мож­на не відда­ти на­леж­не йо­го спічрай­те­рам, ав­то­рам вис­ло­ву «По­чую кож­но­го», що су­про­во­д­жу­вав ледь не всю ви­бор­чу кам­панію Вікто­ра Яну­ко­ви­ча. Са­ме «по­чу­ти кож­но­го», спо­ді­ва­ю­ся, щи­ро на­ма­га­ли­ся учас­ни­ки Аг­ро­Де­батів на те­му: «Ри­нок насіння в Ук­раї­ні: об­го­во­рен­ня про­ек­ту За­ко­ну Ук­раїни про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раїни "Про насіння і са­див­ний ма­теріал"», ор­га­нізо­ва­них асоціацією «Ук­раїнський клуб аг­рар­но­го бізне­су» (УКАБ), Насін­нє­вою асоціацією Ук­раїни та агент­ст­вом AgriEvent.

О. Риж­ков
o.ryzhkov@univest-media.com

З якісно­го насіння роз­по­чи­нається шлях до вро­жаю. Вітчиз­няні аг­рарії до­б­ре усвідо­ми­ли цю істи­ну й нині, за­зви­чай, не доз­во­ля­ють собі зе­ко­но­ми­ти на посівно­му ма­теріалі. Аг­ро­Де­ба­ти з пи­тан­ня роз­вит­ку рин­ку насінництва від­бу­­ли­ся в по­ло­вині квітня - в роз­пал по­сів­ної кам­панії.
   «Пи­тан­ня насінництва - над­зви­чай­но важ­ли­ве, особ­ли­во нині, ко­ли йде посівна кам­панія, - підкрес­лив пре­зи­дент асоціації "Ук­раїнський клуб аг­рар­но­го бізне­су" (УКАБ) Алекс Ліссітса. - Без насінництва ви­ро­би­ти 80 млн т зер­на ми ніко­ли не змо­же­мо. Важ­ли­вий діалог між ви­роб­ни­ка­ми насіння, сіль­госпви­роб­ни­ка­ми та пред­став­ни­ка­ми вла­ди, який відбу­вається сьо­годні, став пер­шим кро­ком для роз­роб­ки си­с­тем­но­го підхо­ду до функціону­ван­ня рин­ку насіння в Ук­раїні».
За­ступ­ник ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­ту зем­ле­роб­ст­ва Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки і про­до­воль­ст­ва Юрій Жа­рун за­зна­чив: «Ніко­го не тре­ба пе­ре­ко­ну­ва­ти в то­му, що ве­ли­чез­не зна­чен­ня в ін­тен­сифікації ви­роб­ництва про­дукції сільсько­го гос­по­дар­ст­ва відіграє сорт. Сорт - це, як мінімум, 20-30% при­бав­ки вро­жаю і один із най­де­шев­ших ва­желів впли­ву на підви­щен­ня вро­жай­ності сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, міністер­ст­во роз­гля­дає од­ним з ос­нов­них за­вдань насін­ництва на су­час­но­му етапі при­ско­ре­не впро­ва­д­жен­ня у ви­роб­ництво но­вих ви­со­ко­про­дук­тив­них сортів і гібридів, ско­ро­чен­ня термінів ство­рен­ня насіння еліти, частіше онов­лен­ня насіння, що при­та­ман­не дер­жа­вам із ви­со­ким сту­пе­нем зер­но­ви­роб­ництва. При­ско­ре­ний роз­ви­ток насінниць­кої га­лузі має га­ран­ту­ва­ти ви­со­ку якість насінниць­кої про­дукції, яка ви­роб­ляється всіма суб'єкта­ми, з до­дер­жан­ням ге­не­тич­ної чи­с­то­ти сортів.
Ос­таннім ча­сом дер­жа­ва на­да­ва­ла до­волі солідну підтрим­ку роз­вит­кові га­лузі насінництва. Але нині ду­же важ­ли­вим та­кож є по­си­лен­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за до­три­ман­ням за­ко­но­дав­ст­ва Ук­раїни у сфері охо­ро­ни прав на сор­ти рос­лин. Це, на на­шу дум­ку, спри­я­ти­ме змен­шен­ню по­ру­шень у рос­лин­ництві, ви­роб­ництву ви­со­ко­якісно­го насіння, на­пов­нен­ню рин­ку вітчиз­ня­ною ви­со­ко­якісною про­дукцією. Як­що п'ят­над­цять років то­му пе­ред на­ми сто­я­ло за­вдан­ня на­пов­ни­ти ри­нок насінням, то на­разі го­ло­вне за­вдан­ня - підви­щен­ня йо­го якос­ті. Інте­г­рація з євро­пейсь­ки­ми струк­­ту­ра­ми - один із пріори­тетів і Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки і про­до­воль­ст­ва, і в ціло­му на­шої дер­жа­ви. Нині сільське гос­по­дар­ст­во пе­ре­бу­ває в стадії онов­лен­ня струк­ту­ри та прин­ципів уп­равління. Від­критість у міжна­род­них сто­сун­ках - аб­со­лют­ний пріори­тет. По­при всі труд­нощі, Ук­раїна нині є чле­ном та­ких ав­то­ри­тет­них міжна­род­них ор­га­нізацій, як Міжна­род­ний со­юз із охо­ро­ни но­вих сортів рос­лин та Міжна­род­на фе­де­рація з торгівлі насінням.
 Зро­с­тан­ня ек­с­пор­ту ук­раїнсько­го насіння різних куль­тур свідчить про те, що ми по­сту­по­во ви­хо­ди­мо на міжна­род­ний ри­нок. Що­до імпор­ту насіння, то в по­точ­но­му році фірма­ми-імпор­те­ра­ми бу­ло вве­зе­но в Ук­раїну при­близ­но втри­чі більше насіння, ніж у по­пе­ред­нь­о­му: близь­ко 30 тис. т ку­ку­руд­зи, 10 тис. т со­няш­ни­ку, 500 т насіння ово­че­вих куль­тур. Це свідчить про те, що за де­я­ки­ми куль­ту­ра­ми вітчиз­няні ви­роб­ни­ки не в змозі за­без­пе­чи­ти по­тре­бу дер­жа­ви в на­сінні. То­му без імпор­ту не обійти­ся. Тим більше, що на­ми виз­на­че­на до­волі ви­со­ка план­ка ви­роб­ництва зер­на в Ук­раїні: 80 млн т. Сяг­ну­ти її ми мо­же­мо ли­ше спільни­ми зу­сил­ля­ми. Зміни до За­ко­ну Ук­раїни «Про насіння і са­див­ний ма­те­ріал» вик­ли­кані тим, що за­ко­но­про­ект слід адап­ту­ва­ти до по­ло­жень за­ко­но­дав­ст­ва ЄС. Вне­се­но про­по­зиції що­до від­нов­лен­ня ліцен­зу­ван­ня оп­то­вої торгівлі насінням для не­до­пу­щен­ня не­кон­тро­ль­о­ва­но­го обігу насіння. Зміне­но на­зви ка­те­горій насіння відповідно до за­галь­но­прий­ня­тих міжна­род­них термінів. Слід ух­ва­ли­ти та­кий за­кон, який би за­до­воль­няв як сільсько­го­с­по­дарсь­ких то­ва­ро­ви­роб­ників - суб'єктів насінництва - на всіх ета­пах ви­роб­ництва, так і, на­сам­пе­ред, спри­яв би то­му, що на рин­ку на­сіння функціону­ва­ти­ме і пе­ре­бу­ва­ти­ме в обігу ли­ше ви­со­ко­якісне насіння сіль­сь­ко­го­с­по­дарсь­ких куль­тур».
   Ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту дер­жав­ної інспекції сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Іван Чер­нявсь­кий за­зна­чив: «Чин­ний за­­кон, який бу­ло ух­ва­ле­но в 2009 р., вже не відповідає ду­хові нинішніх відно­син, які ми маємо в сфері насінництва. Справді, за цей період Ук­раїна ста­ла чле­ном Сві­то­вої ор­ганізації торгівлі й приєдна­ла­ся до міжна­род­них ор­га­ніза­цій із кон­тро­лю якості насіння і сор­то­вої сер­тифікації, що, своєю чер­гою, вно­сить істотні зміни в ор­ганізацію сфе­ри насінництва на­шої країни. То­му, на мій по­гляд і на по­гляд фахівців, які пра­цю­ють у цій га­лузі, по­трібно пе­ред­ба­чи­ти по­глиб­ле­ну співпра­цю са­ме в міжна­родній сфері. У нас від­бу­вається адміністра­тив­на ре­фор­ма, і по­вно­ва­жен­ня Дер­жав­ної насіннєвої інспекції пе­рей­ш­ли нині фак­тич­но до Дер­жав­ної інспекції сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, ми маємо пе­ред­ба­чи­ти й відповідні по­вно­ва­жен­ня у новій ре­дакції за­ко­ну».
На Аг­ро­Де­ба­тах чи­ма­ло йшло­ся про гар­монізацію ук­раїнсько­го і міжна­род­но­го за­ко­но­дав­ст­ва в ца­рині насін­ницт­ва. Ком­панії - влас­ни­ки сортів і гібридів - на­го­ло­шу­ва­ли на мож­ли­вості до­пу­с­ку до рин­ко­вої ре­алізації насіння, що вже про­хо­дить реєстраційні про­це­ду­ри, як це прий­ня­то в країнах ЄС. Звісно, в та­ко­му разі існу­ють об­ме­жен­ня і в Європі, ад­же гібрид мож­на за­сто­со­ву­ва­ти, скажімо, на не­ве­личкій площі. Бу­ло підня­то й те­му си­ли-си­лен­ної труд­нощів, які до­во­дить­ся до­ла­ти ком­паніям - по­ста­чаль­ни­кам сортів і гібридів - на шля­ху до ук­раїнсь­ко­го спо­жи­ва­ча. На жаль, на уз­го­д­жен­ня різно­манітних пи­тань із дер­жав­ни­ми ін­сти­туціями ком­панії ча­с­то-гу­с­то ви­т­ра­ча­ють чи­ма­ло ча­су, а зволікан­ня під час посівної за­гро­жує пе­ре­тво­ри­ти­ся на не­вро­жай.
   Інше зволікан­ня - із вне­сен­ням змін до За­ко­ну Ук­раїни «Про насіння і са­див­ний ма­теріал» - та­кож не­при­пу­с­ти­ме. Ви­бор­ча кам­панія, яка роз­поч­неть­ся не­за­ба­ром в Ук­раїні, й жор­ст­ке про­ти­сто­ян­ня, яке, ймовірно, су­про­во­д­жу­ва­ти­ме як її, так і перші місяці ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди но­во­го скли­кан­ня, аж ніяк не спри­я­ти­муть ефек­тивній за­ко­но­твор­чості. А ри­нок насіння по­тре­бує не­гай­них змін чи, за­сто­со­ву­ю­чи м'як­ше фор­му­лю­ван­ня, оп­тимізації своєї ро­бо­ти!

Інтерв'ю
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,
Останніми роками різко почастішали нотифікації на українське зерно — скарги від іноземних покупців на наявність у ньому карантинних організмів. Фахівці стверджують, що таку ціну Україна платить за існуючу схему поборів з експортерів, які... Подробнее

1
0