Спецможливості
Агробізнес

Рен­та­бельні куль­ту­ри’2014

12.03.2014
544
Рен­та­бельні куль­ту­ри’2014 фото, ілюстрація

Аграрії навчилися рахувати кошти. Наразі немає підприємств, що навздогін за рекордними врожаями вкладатимуть у виробництва додаткові кошти. Основою нинішнього виробництва є отримання вищих прибутків за менших витрат. Таким чином поряд із технологіями вирощування сільськогосподарських культур значну увагу приділяють доцільності виробничих витрат та вивченню ситуації на ринку.

Аграрії навчилися рахувати кошти. Наразі немає підприємств, що навздогін за рекордними врожаями вкладатимуть у виробництва додаткові кошти. Основою нинішнього виробництва є отримання вищих прибутків за менших витрат. Таким чином поряд із технологіями вирощування сільськогосподарських культур значну увагу приділяють доцільності виробничих витрат та вивченню ситуації на ринку.

О. Мас­лак, канд. екон. на­ук, керівник Цен­т­ру стра­тегічних досліджень АПК, Сумсь­кий національ­ний аг­рар­ний
універ­си­те­т

Пла­ни на но­вий уро­жай
Для ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур уро­жаю 2014 р. пла­нується задіяти по­над 28 млн га. Ця пло­ща май­же не відрізняється від ми­ну­лорічної. Ра­зом з тим, у струк­турі по­сівних площ відбу­ва­ти­муть­ся суттєві змі­ни. За інфор­мацією Де­пар­та­мен­ту зем­ле­роб­ст­ва Міна­гро­політи­ки Ук­раїни, от­ри­ма­ної з регіонів, у но­во­му році пла­нується змен­ши­ти посіви технічних куль­тур, збільши­ти площі зер­но­во­го кли­ну та кор­мо­вих куль­тур. Як­що ми­ну­ло­го ро­ку технічні куль­ту­ри зай­ма­ли 7,7 млн га, то у нинішньо­му пла­нується задіяти під їхнє ви­ро­щу­ван­ня на 350 тис. га мен­ше. Зо­к­ре­ма, пла­нується змен­ши­ти посіви со­няш­ни­ку на 11%, ріпа­ку яро­го — на 4%. Своєю чер­гою, роз­ши­рять­ся площі під цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми до 345 тис. га, що на 18% більше порівня­но з ми­ну­лим ро­ком, сої — до 1,5 млн га, що на 10% пе­ре­ви­щить тогорічний рі­вень.
Зер­но­ва гру­па куль­тур має збільши­ти­ся на 254 тис. га. При цьо­му площі під яри­ми пше­ни­цею, вівсом, греч­кою, про­сом, сор­го, ку­ку­руд­зою роз­ши­рять­ся, а під яч­ме­нем, на­впа­ки, змен­шать­ся. Крім цьо­го, площі під кор­мо­ви­ми куль­ту­ра­ми збільшать­ся на 125 тис. га, здебільшо­го завдяки збільшен­ню посівів ку­ку­руд­зи на си­лос та од­норічних трав.
Не­зва­жа­ю­чи на про­гнозні зміни, у струк­турі посівів ярих куль­тур най­більшу ча­ст­ку зай­ма­ти­ме ку­ку­руд­за на зер­но, а са­ме 18,3%, со­няш­ник — 15,3 та соя — 5,4%. Та­ким чи­ном, посіви ку­ку­руд­зи на зер­но уро­жаю 2014 р. ма­ють ста­но­ви­ти 5,2 млн га, що більше, порівня­но з ми­ну­лим ро­ком, на 5%. Вра­хо­ву­ю­чи се­­ред­нь­о­ста­ти­с­тич­не змен­шен­ня площ до зби­ран­ня по­пе­редніх років, по­­рів­­ня­но з посівни­ми, зби­ран­ня ку­ку­руд­зи про­во­ди­ти­меть­ся з площі близь­ко 5 млн га. Навіть за вро­жай­ності на рівні ми­ну­ло­го ро­ку ви­роб­ництво цьо­го зер­на ста­но­ви­ти­ме 32 млн т. Та­ким чи­ном ку­ку­руд­за й на­далі зай­ма­ти­ме ліди­ру­ючі по­зиції за об­ся­га­ми ви­­роб­ництва по­рівня­но з інши­ми ви­да­ми зер­на.
У нинішньо­му році відбу­деть­ся змен­шен­ня посівних площ під со­няш­ни­ком. Як­що ми­ну­лого року посіви цієї куль­ту­ри ста­но­ви­ли 4,8 млн га, то ни­ні­шньо­го пла­нується їх до­ве­с­ти до 4,3 млн. Вра­хо­ву­ю­чи за­пла­но­вані посіви со­няш­ни­ку і вро­жайність на рівні 20 ц/га (що навіть мен­ше тогорічної), йо­го ви­роб­ництво ста­но­ви­ти­ме 8,6 млн т.
Своєю чер­гою, посівні площі під соєю, порівня­но з ми­ну­лим ро­ком, збільшать­ся на 10%. Як­що у 2013 р. під цією куль­ту­рою бу­ло задіяно 1,37 млн га, то у нинішньо­му пла­нується їх до­ве­с­ти до 1,51 млн. Вра­хо­ву­ю­чи за­пла­но­вані об­ся­ги посівів сої, вро­жайність на рівні 20 ц/га, її ви­роб­ництво пе­ре­ви­щить 3 млн т.
На виз­на­чен­ня пріори­тет­ності сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, об­ся­ги їхнього ви­ро­щу­ван­ня впли­ва­ти­муть сіво­зміни, рівень ви­т­рат­ності ви­роб­ництва та си­ту­а­­ція на рин­ку. Із вве­ден­ням дер­жав­но­го уз­го­д­жен­ня сівозмін, за­сто­су­ван­ня штраф­­них санкцій до по­руш­ників, аг­ра­рії ста­ли вимогливишими до пла­ну­ван­ня діяль­ності в га­лузі рос­лин­ництва. Це позна­чи­ло­ся на змен­шенні посівів со­няш­ни­ку та роз­ши­ренні площ під зер­но­ви­ми і кор­мо­ви­ми куль­ту­ра­ми.
Дефіцит обіго­вих коштів теж є ва­го­мим фак­то­ром ви­бо­ру на­прямів гос­по­да­рю­ван­ня, тож у струк­турі посівів до­міну­ють куль­ту­ри, що по­тре­бу­ють мен­ших ви­т­рат на їхнє ви­ро­щу­ван­ня. Ос­но­вою нинішньо­го ви­роб­ництва є от­ри­ман­ня ви­щих при­бутків за мен­ших ви­т­рат. Та­ким чи­ном, ра­зом із тех­но­логіями ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур знач­на ува­га приділяється їхньому еко­номічно­му обгрун­ту­ванню та вив­чен­ню си­ту­ації на рин­ку. Тож, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­ацію на вну­тріш­ньо­му та зовнішньо­му рин­ках, порівню­ю­чи ви­т­ра­ти на ви­роб­ництво і до­хо­ди від ре­алізації про­дукції, пріори­тет­ни­ми куль­ту­ра­ми яро­го кли­ну нинішньо­го се­зо­ну ста­нуть ку­ку­руд­за на зер­но, со­няш­ник та соя.

Кон’юнк­ту­ра рин­ку
Сільсько­го­с­по­дарські куль­ту­ри, яким нада­ють пе­ре­ва­гу аг­рарії, зорієнто­вані на ек­с­порт. То­му си­ту­ація на внутрішньо­му рин­ку здебільшо­го за­ле­жить від світо­вих тен­денцій. Об­ся­ги ви­роб­­ництва, спо­жи­ван­ня та за­пасів на кі­нець се­зо­ну ма­ють без­по­се­редній вплив на фор­му­ван­ня цін.
Ку­ку­руд­за є ліде­ром світо­во­го ви­роб­ництва у зер­новій групі куль­тур, соя — в олійній. У 2013/14 мар­ке­тин­го­во­му році (МР), за да­ни­ми міністер­ст­ва сільсько­го гос­по­дар­ст­ва США (лю­тий 2014 р.), світо­ве ви­роб­ництво ку­ку­руд­зи ста­но­ви­ти­ме 967 млн т, що пе­ре­ви­щить по­каз­ник ми­ну­лорічно­го се­зо­ну на 12% та се­ред­нь­орічний по­каз­ник ос­танніх 10 років — на 24%. Не­зва­жа­ю­чи на щорічне збільшен­ня об­сягів ви­роб­ництва ку­ку­руд­зи, її спо­жи­ван­ня та­кож зро­с­тає. У по­точ­но­му зер­но­во­му се­зоні по­пит на це зер­но пе­ре­ви­щить 943 млн т. Це на 9%, або май­же на 82 млн т, більше від обсягу по­пе­ред­нь­о­го періоду.
Збільшен­ня ви­роб­ництва та спо­жи­ван­ня ак­тивізує світо­ву торгівлю. Об­сяг ек­с­порт­но-імпорт­них опе­рацій на ку­ку­руд­зу ста­но­ви­ти­ме 113 млн т. Ос­нов­ни­ми по­куп­ця­ми на світо­во­му рин­ку за­ли­ша­ють­ся Японія, Мек­си­ка, Півден­на Ко­рея та Єги­пет, які суттєво збільшу­ють об­ся­ги імпор­ту порівня­но з по­пе­реднім періодом. Го­ло­вним ек­с­пор­те­ром цьо­го зер­на за­ли­шають­ся США. У но­во­му се­зоні країна пла­нує про­да­ти на зовнішніх рин­ках 41 млн т, що ста­но­вить по­над тре­ти­ну світо­вої торгівлі. За­па­си ку­ку­руд­зи на кінець по­точ­но­го се­зо­ну ма­ють збільши­ти­ся до 157 млн т про­ти 134 млн  по­пе­ред­нь­о­го се­зо­ну. Про­те в січні про­гно­зи аме­ри­кансь­ких ек­с­пертів бу­ли  оп­ти­міс­тич­ніши­ми. На той час об­ся­ги світо­во­го спо­жи­ван­ня оціню­ва­ли­ на 3,7 млн т мен­ши­ми, а за­па­си на кінець ро­ку про­гно­зу­ва­ли­ по­над 160 млн т. Тож про­гно­зи до змен­шен­ня світо­вих за­пасів ку­ку­руд­зи впли­ну­ли на по­до­рож­чан­ня цьо­го зер­на.
Ос­тан­ня де­ка­да лю­то­го 2014 р. су­про­во­д­жу­ва­ла­ся зро­с­тан­ням цін на ку­ку­руд­зу. Як­що на по­чат­ку зер­но­во­го се­зо­ну ку­ку­руд­зу на зер­но­вих скла­дах ви­роб­ників куп­ля­ли по 1 тис. грн/т, то на­­прикінці лю­то­го ціна зрос­ла до 1,4–1,5 ти­с. Цьо­му спри­я­ло збільшен­ня світо­во­го спо­жи­ван­ня цьо­го зер­на, про­гно­зи на змен­шен­ня світо­вих за­пасів та зде­шев­лен­ня гривні порівня­но з гро­шо­ви­ми оди­ни­ця­ми про­відних країн. На­далі ціно­ва си­ту­ація за­ле­жа­ти­ме від цих фак­торів та ма­ти­ме тен­денцію до помірно­го зро­с­тан­ня до по­чат­ку но­во­го зер­но­во­го се­зо­ну.
Соя зай­має 57% у струк­турі світо­во­го ви­роб­ництва олійно­го насіння. У 2013/14 МР ви­роб­ництво сої ста­но­ви­ти­ме 288 млн т, що більше, порівня­но з ми­ну­лим се­зо­ном, на 7%. Світо­ве спо­жи­ван­ня сої теж зро­с­тає. У по­точ­но­му се­зоні по­пит на ці бо­би ста­но­ви­ти­ме 269 млн т, що пе­ре­ви­щує показник ми­ну­лого се­зо­ну на 4%. Об­ся­ги спо­жи­ван­ня сої по­сту­па­ти­муть­ся її ви­роб­ництву, що по­зи­тив­но по­зна­чить­ся на світо­вих кінце­вих за­па­сах. На кінець се­зо­ну во­ни ста­но­ви­ти­муть 73 млн т, що на 14 млн пе­ре­ви­щить тогорічний рівень. Збільшен­ня об­сягів ви­роб­ництва пож­ва­ви­ло світо­ву торгівлю. Об­ся­ги ек­с­пор­ту сої очіку­ють­ся по­над 109 млн т, що на 9% пе­ре­ви­щить тогорічний по­каз­ник. Най­біль­ши­ми ек­с­пор­те­ра­ми сої є Бра­зилія та США, а імпор­те­ра­ми — Ки­тай та країни Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу.
Уп­ро­довж 2013/14 МР на світо­вих то­вар­них біржах спо­с­теріга­ло­ся не­знач­не підви­щен­ня цін на соєві бо­би. Як­що в жовтні ми­ну­ло­го ро­ку за­купівель­на ціна у США на умо­вах фран­ко-склад ста­но­ви­ла 459 дол./т, то в січні по­точ­но­го ро­ку підви­щи­ла­ся до 478 дол. Про­те се­редні світові ціни по­точ­но­го се­зо­ну за­ли­ша­ють­ся ниж­чи­ми, порівня­но з ми­ну­лим се­зо­ном, на 13%. На внутрішньо­му рин­ку спо­с­терігається по­сту­по­ве під­ви­щен­ня цін на сою. Як­що у ве­ресні 2013 р. соєві бо­би на скла­дах ви­роб­ників куп­ля­ли по 3,7 тис. грн/т, то на­прикінці лю­то­го ціна зрос­ла до 4,4 ти­с. грн. Та­ка ціно­ва си­ту­ація підтвер­д­жується постійним по­пи­том пе­ре­роб­ників та ек­с­пор­терів сої.
Со­няш­ник є ос­нов­ною олійною куль­ту­рою Ук­раїни та на­ле­жить до трійки най­ви­ро­щу­ваніших олійних куль­тур у світі. Світо­ве ви­роб­ництво со­няш­ни­ку у 2013/14 МР збільшить­ся до 43,3 млн т, тоб­то пе­ре­ви­щить показник по­пе­реднього се­зону на 19%. Зро­с­тан­ню ви­роб­ництва спри­я­ло підви­щен­ня вро­жай­ності та роз­ши­рен­ня посівних площ. У по­точ­но­му се­зоні вро­жайність очікується по­над 1,7 т/га, що на 18% більше від по­пе­ред­ньої. Посівна пло­ща під куль­ту­рою ста­но­вить 25 млн га, що на 1% пе­ре­ви­щує по­каз­ник ми­ну­ло­го се­зо­ну.
Світо­ве спо­жи­ван­ня со­няш­ни­ку теж збільшить­ся. У но­во­му се­зоні по­пит на цю олійну куль­ту­ру ста­но­ви­ти­ме 41,6 млн т, що більше, порівня­но з ми­ну­лим се­зо­ном, на 15%. Об­ся­ги спо­жи­ван­ня со­няш­ни­ку бу­дуть мен­ши­ми за йо­го ви­роб­ництво. Це впли­не на збільшен­ня світо­вих кінце­вих за­пасів. На кінець по­точ­но­го се­зо­ну во­ни очіку­ють­ся в ме­жах 3,7 млн т — про­ти 2,3 млн ро­ком раніше. Зро­с­тан­ня ви­роб­ництва ак­­тивізує світо­ву торгівлю. Об­ся­ги ек­с­пор­ту про­гно­зу­ють на рівні 2,1 млн т, що на 42% більше по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го се­зо­ну. Світо­ви­ми ліде­ра­ми з ек­с­пор­ту насіння со­няш­ни­ку є країни ЄС-27, а імпор­те­ром — Ту­реч­чи­на. За­га­лом об­ся­ги світо­вої торгівлі со­няш­ни­ком щодо йо­го внутрішньо­го спо­жи­ван­ня ста­нов­лять ли­ше 5%, що по­яс­нюється пе­ре­роб­кою насіння со­няш­ни­ку в країнах йо­го ви­роб­ництва.
На по­чат­ку 2013/14 МР насіння со­няш­ни­ку на внутрішньо­му рин­ку сут­тєво по­де­шев­ша­ло. На це впли­ну­ло ре­корд­не ви­роб­ництво та про­гно­зи що­до пе­ре­ви­щен­ня про­по­зиції над по­пи­том до за­вер­шен­ня се­зо­ну. Ос­тан­ня де­ка­да лю­то­го 2014 р. су­про­во­д­жу­ва­ла­ся зни­жен­ням цін на со­няш­ник. Як­що в січні со­няш­ник на зер­но­вих скла­дах ви­роб­ників куп­ля­ли по 3,3 тис. грн/т, то на­прикінці лю­то­го ціна зни­зи­ла­ся до 3,1 ти­с. грн. Про­те, порівня­но з по­чат­ком се­зо­ну, ціни на со­няш­ник зрос­ли на 15%. На­далі ціно­ва си­ту­ація ма­ти­ме тен­денцію до помірно­го зро­с­тан­ня до за­вер­шен­ня по­точ­но­го се­зо­ну. За­га­лом си­ту­ація на світо­во­му та внут­рішньо­му рин­ках спри­ят­ли­ва для ви­ро­щу­ван­ня і ре­алізації ку­ку­руд­зи, сої та со­няш­ни­ку.

Еко­номіка гос­по­да­рю­ван­ня
Ре­корд­не ви­роб­ництво зер­на та олійно­го насіння в Ук­раїні й світі не­га­тив­но по­зна­чи­ло­ся на до­хо­дах аг­раріїв. З над­хо­д­жен­ням на ри­нок зер­на но­во­го вро­жаю відбу­ло­ся суттєве зни­жен­ня цін. Як­що у серпні 2013 р. ку­ку­руд­за ко­ш­ту­ва­ла в се­ред­нь­о­му 1,75 тис. грн/т, то у ве­ресні по­де­шев­ша­ла до 1 тис. грн. Подібна си­ту­ація — з ціна­ми на олійне насіння. У ве­ресні за­купівельні ціни на со­няш­ник ста­но­ви­ли 2,7 тис. грн/т, що на 37% мен­ше від цін серп­ня; сою — 3,7 тис. грн/т, що на 36% мен­ше від серп­не­вих. Вра­хо­ву­ю­чи, що в перші місяці но­во­го се­зо­ну ре­алізується більшість ви­ро­ще­но­го вро­жаю, та­ка ціно­ва си­ту­ація суттєво впли­ну­ла на фінан­со­вий стан підприємств. Сподіван­ня на ви­сокі ціни не ви­прав­да­ли­ся, тож як наслідок знач­но ско­ро­ти­ли­ся до­хо­ди аг­раріїв.
Більш вигіднішим, за підсум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку, порівня­но з інши­ми сіль­сько­го­с­по­дарсь­ки­ми куль­ту­ра­ми ви­я­ви­ло­ся ви­ро­щу­ван­ня та збут сої. Ви­т­ра­ти на один гек­тар, за­леж­но від тех­но­логії, пе­­ре­бу­ва­ють у ме­жах від 4 до 6 тис. грн, тоді як до­хо­ди ста­нов­лять від 8 до 12 тис. грн. Цьо­му сприяє стабільна ціно­ва си­ту­ація. Після стрімко­го падіння цін у ве­ресні ми­ну­ло­го ро­ку від 5,8 до 3,7 тис. грн, вже на­ступ­но­го міся­ця ціна ста­білізу­ва­ла­ся на рівні 4,4 тис. грн та на­далі не опу­с­ка­ла­ся ниж­че 4 ти­с. Та­­ким чи­ном при­бут­ки роз­ра­хун­ко­во на гек­тар ста­но­ви­ли від 2 і більше тис. грн. При цьо­му рівень рен­та­бель­ності сої не опу­с­кав­ся ниж­че 33%.
Ку­ку­руд­за в по­точ­но­му мар­ке­тин­го­во­му році ма­ла ниж­чий еко­номічний ефект порівня­но з інши­ми зер­но­ви­ми. Ви­т­ра­ти на один гек­тар, за­леж­но від тех­но­логії, бу­ли в ме­жах від 6 до 7 тис. грн/га, тоді як до­хо­ди здебільшого ви­падків не пе­ре­ви­щу­ва­ли 7 тис. грн. Тож, вра­хо­ву­ю­чи вро­жайність 6–7 т/га, при­бу­ток з гек­та­ра у кра­що­му разі ся­гав 1 тис. грн; з 1 т — 100–140 грн. Навіть такі ре­зуль­та­ти гос­по­да­рю­ван­ня ма­ли да­ле­ко не всі ви­роб­ни­ки ку­ку­руд­зи. Вра­хо­ву­ю­чи кон’юнк­ту­ру рин­ку, більшість аг­раріїв ли­ше по­кри­ва­ли по­не­сені ви­т­ра­ти, а ок­ремі навіть мали збит­ки.
Не­ви­со­кою ви­я­ви­ла­ся рен­та­бе­ль­ність со­няш­ни­ку. Ви­роб­ничі ви­т­ра­ти на один гек­тар у се­ред­нь­о­му, за підсум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку, ста­но­ви­ли від 4 до
5 ти­с. грн. Вра­хо­ву­ю­чи ціну ре­алізації на рівні 3,1 тис. грн, уро­жайність куль­ту­ри — 2 т/га, до­хо­ди роз­ра­хун­ко­во на один гек­тар ста­но­ви­ли близь­ко 6,2 тис. грн. Та­ким чи­ном рен­та­бельність ви­роб­ництва оцінюється від 20% і ви­ще.
От­же, не­спри­ят­ли­ва ціно­ва си­ту­ація пер­шої по­ло­ви­ни 2013/14 МР впли­ну­ла на зміну струк­ту­ри посівів ярих куль­тур. Ос­нов­ни­ми сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми куль­­ту­ра­ми вес­ня­ної сівби за­ли­шать­ся ку­ку­руд­за, со­няш­ник та соя. За­пла­но­вані площі посівів да­ва­ти­муть змогу  ви­ро­щу­ва­ти вро­жаї, до­статні для за­без­пе­чен­ня по­треб внутрішньо­го рин­ку та на­ро­щен­ня ек­с­порт­но­го фон­ду.
У но­во­му се­зоні за­тра­ти ви­роб­ництва на один гек­тар бу­дуть близь­ки­ми до ми­ну­лорічних, а, вра­хо­ву­ю­чи фінан­со­вий стан аг­раріїв та ­ощад­ли­ве ви­ко­ри­с­тан­ня ви­роб­ни­чих ре­сурсів, мо­жуть навіть змен­ши­ти­ся. Та­ким чи­ном, вра­хо­ву­ю­чи ос­танні тен­денції щодо цін на зер­но та насіння олійних куль­тур, рен­та­бельність ви­роб­ництва у но­во­му се­зоні, порівня­но з по­пе­реднім, мо­же підви­щи­ти­ся на 15–20%.

Інтерв'ю
Йому 40 років, він успішний і щасливий, бо в житті має все, про що мріяв — сім’ю, улюблену роботу. Торговий агент із продажу насіння Pioneer® компанії Corteva Agriscience Олександр Кривенький зустрівся з редактором журналу «Пропозиція» і... Подробнее
Кліматичні зміни та несприятливі для ринку умови, спричинені COVID-19, не дали змоги українським агровиробникам цього року вкотре продемонструвати світу рекордні врожаї, особливо таких пізніх культур, як кукурудза та соняшник. Втім, і той... Подробнее

1
0