Спецможливості
Техніка та обладнання

Просапні культиватори вітчизняного виробництва Конструкційні та технологічні особливості їхнього використання

04.06.2014
5778
Просапні культиватори вітчизняного виробництва Конструкційні та технологічні особливості їхнього використання фото, ілюстрація

Догляд за посівами включає комплекс агротехнічних, біологічних, екологічних, агрофізіологічних та інших заходів, спрямованих на оптимізацію водного і поживного режимів грунту, фотосинтезу, зведення до мінімуму забур’яненості посіву та пошкодження рослин хворобами і шкідниками.

Технологія проведення міжрядного обробітку. Обробка грунту пропашними культиваторами.

Най­до­с­тупніши­ми, най­менш енер­гоємни­ми та еко­логічно без­печ­ни­ми є аг­ро­технічні ме­ханічні за­хо­ди до­гля­ду, се­ред яких мож­на виділи­ти міжряд­ний об­робіток грун­ту ши­ро­ко­ряд­них посівів.
   Міжряд­ний об­робіток грун­ту (між­ря­д­­на куль­ти­вація) — до­гляд за посіва­ми під час їхньої ве­ге­тації, спря­мо­ва­ний на зни­щен­ня бур’янів, руйнування грун­то­вої кірки, роз­пу­шу­ван­ня верхніх шарів грун­ту для змен­шен­ня втра­ти во­ло­ги, по­си­лен­ня га­зо­обміну між грун­том і ат­мо­сфе­рою, при­ско­рен­ня біологічних про­цесів і збільшен­ня в грунті кількості до­ступ­них для рос­лин по­жив­них ре­чо­вин. Між­рядні грун­то­об­робітки впро­довж ве­ге­тації про­сап­них куль­тур спри­я­ють збіль­шен­ню їхньої уро­жай­ності та під­ви­­щен­ню рівня су­хої ма­си.
Після по­яви сходів міжрядні об­робітки пропашними культиваторами поєдну­ють із при­си­пан­ням гру­н­­том за­хис­них смуг і підгор­тан­ням рос­лин. Слід за­зна­чи­ти, що ос­тан­ня опе­рація є ра­ди­каль­ним за­со­бом бо­роть­би навіть із зміцніли­ми схо­да­ми бур’янів у за­хис­них сму­гах. Підгор­тан­ня сти­му­лює ут­во­рен­ня до­дат­ко­вих ко­ренів куль­тур­них рос­лин, зни­щує бур’яни у за­хисній зоні ряд­ка. Цей прий­ом за­сто­со­ву­ють на посівах ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, цу­к­ро­вих бу­ряків, кар­топлі, сої, греч­ки та ін.
   Міжряд­на куль­ти­вація просапними культиваторами, по-пер­ше, зни­щує схо­ди бур’янів у міжряд­дях, і по-дру­ге, вод­но­час про­во­кує про­ро­с­тан­ня їхньо­го насіння. За на­ступ­но­го про­ве­ден­ня цієї опе­рації важ­ли­во до­три­му­ва­ти­ся од­на­ко­вої гли­би­ни з по­пе­ред­нь­ою куль­ти­вацією або ж змен­шу­ва­ти її від пер­шої до ос­тан­ньої, щоб за­побігти вне­сен­ню у верхній шар грун­ту но­вих порцій схо­жо­го насіння бур’янів із глиб­ших йо­го шарів.
Робочі органи культиватора. Секції просапного культиватора.
Міжряд­ну куль­ти­вацію про­во­дять про­сап­ни­ми куль­ти­ва­то­ра­ми, які ма­ють спеціаль­ний набір лап. До­сить ши­ро­ко на посівах про­сап­них куль­тур за­сто­со­ву­ють куль­ти­ва­то­ри-піджив­лю­вачі, за до­по­мо­гою яких од­но­час­но із міжряд­ним об­робітком у грунт вно­сять до­б­ри­ва.
   Куль­ти­ва­то­ри просапні за­без­пе­чу­ють подріб­не­н­ня, роз­пу­шу­ван­ня, ча­ст­ко­ве пе­ремі­шу­ван­ня та вирівню­ван­ня грун­ту, а та­кож підрізан­ня бур’янів. Су­часні куль­ти­ва­то­ри об­лад­ну­ють спеціаль­ни­ми при­ст­ро­я­ми для підви­щен­ня про­ти­бур’яно­вої ефек­тив­ності міжряд­них куль­ти­вацій, а са­ме: пло­с­корізни­ми ла­па­ми-брит­ва­ми, підгор­та­ча­ми, ро­таційни­ми бо­ро­на­ми, пруж­ни­ми борінка­ми. Ці при­ст­рої да­ють змо­гу зни­щу­ва­ти бур’яни не тільки у міжрядді, але й у за­хисній смузі рядків куль­тур­них рос­лин, не по­шко­д­жу­ю­чи ос­танніх. Про­гре­сивні тех­но­логічні но­вації да­ють мож­ливість до­ве­с­ти технічну ефек­тивність міжряд­них об­робітків грун­­ту під про­сап­ни­ми куль­ту­ра­ми до 85—90% і ви­ро­щу­ва­ти ос­танні без за­сто­су­ван­ня гербіцидів або з мінімаль­ним їхнім ви­ко­ри­с­тан­ням.
Підрізу­вальні ла­пи просапних культиваторів бу­ва­ють стріл­часті пло­с­корізні та стрілчасті універ­саль­ні і при­зна­чені для не­гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня грун­ту. Такі ла­пи під час об­робітку не пе­ре­вер­та­ють грунт, про­те повністю підріза­ють бур’яни. Об­робіток грун­ту підрізу­валь­ни­ми ла­па­ми за­без­пе­чує най­кра­ще зберіган­ня во­ло­ги в ньо­му, зо­к­ре­ма в ша­рах, які пе­ре­бу­ва­ють ниж­че гли­би­ни роз­пу­шу­ван­ня.
   У стрілча­с­тих пло­с­корізних лап просаних культиваторів кут між ле­за­ми, за яко­го за­без­пе­чується по­вне підрізан­ня бур’янів, на піща­них грун­тах ста­но­вить 70–75°, суг­лин­ко­вих — 60–65, чор­но­зем­них — 50–60°. За змен­шен­ня цьо­го ку­та погіршується підрізан­ня бур’янів, а за збільшен­ня — во­ни на­ли­па­ють на ле­за, внаслідок чо­го погір­шується якість об­робітку грун­ту. Стріл­часті універ­сальні ла­пи більше при­датні для гли­бо­кої куль­ти­вації, кут на­хи­лу у них віднос­но по­верхні збільшується до 30°.
   Куль­ти­ва­то­ри просапні із підрізу­валь­ни­ми ла­па­ми — най­кра­ще зна­ряд­дя для міжряд­но­го об­робітку посівів про­сап­них куль­тур.

Техніка для обробітку
Вітчиз­ня­на про­мис­ловість про­по­нує до­сить ши­ро­кий вибір ма­шин для між­ряд­но­го об­робітку грун­ту. Се­ред них ПАТ «Умань­ферм­маш» ви­го­тов­ляє просапні куль­ти­ва­то­ри УСМК-5,4 та КПР-5,6. Куль­ти­ва­тор УСМК-5,4 є універ­саль­ним зна­ряд­дям, яке прой­ш­ло мо­дернізацію у ча­с­тині ос­на­щен­ня шар­нірних з’єднань па­ра­ле­ло­г­рам­но­го ме­ха­нізму підшип­ни­ка­ми для підви­щен­ня йо­го надійності. Він при­зна­че­ний для міжряд­но­го об­робітку грун­ту, руй­ну­ван­ня грун­то­вої кірки ро­таційни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, проріджу­ван­ня сходів та піджив­лен­ня міне­раль­ни­ми до­б­ри­ва­ми посівів бу­ряків. Куль­ти­ва­тор просапний ви­ко­ри­с­то­ву­ють для суцільної куль­ти­вації під час пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту, при цьо­му раціональ­на швидкість ру­ху аг­ре­га­ту — до 10 км/год. За та­кої швид­кості аг­ре­га­ту повністю підрізу­ють­ся бур’яни, ла­пи мен­ше за­би­ва­ють­ся, а по­верх­ня по­ля стає більш вирівня­ною.
   Куль­ти­ва­тор-рос­ли­нопіджив­лю­вач про­сап­ний КПР-5,6 при­зна­че­ний для міжряд­но­го об­робітку із ши­ри­ною міжрядь 70 см, руй­ну­ван­ня грун­то­вої кірки, гли­бо­ко­го роз­пу­шен­ня грун­ту в міжряд­дях, підгор­тан­ня та од­но­час­но­го вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив.

    ПАТ «Чер­во­на зірка» про­по­нує куль­ти­ва­то­ри просапні серії «Аль­таїр» (КРНВ — куль­ти­ва­тор-рос­ли­нопіджив­лю­вач навісний ви­со­ко­с­теб­ло­вий), при­зна­чені для між­ряд­но­го об­робітку посівів про­сап­них куль­тур з од­но­ча­сним вне­сен­ням гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив.
Куль­ти­ва­то­ри серії «Аль­таїр» мо­дифікації «Аль­таїр-4,2», «Аль­таїр-5,6-02», «Аль­таїр-5,6-04» на­ле­жать до ти­по­розмірно­го ря­ду куль­ти­ва­торів, які різнять­ся між со­бою ши­ри­ною за­хва­та та ба­зо­вою ком­плек­тацією ро­бо­чих ор­ганів. Куль­ти­ва­то­ри при­зна­чені для міжряд­но­го об­робітку грун­ту із різ­ною ши­ри­ною міжрядь та од­но­час­но­го вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив. Аг­ре­га­ту­ють­ся із трак­то­ра­ми по­тужністю від 65 до 80 к. с. У кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но: па­ра­ле­ло­г­рам­ну підвіску секцій ро­бо­чих ор­ганів, що за­без­пе­чує копіюван­ня рельєфу грун­ту; ши­ни ат­мо­сфер­но­го ти­с­ку опор­но-привідних коліс та вкриті гу­мою кот­ки куль­ти­ва­то­ра, які спри­я­ють їхньо­му са­мо­очи­щен­ню від на­лип­ло­го грун­ту.
   Пе­ред­ба­че­ний варіант ви­ко­ри­с­тан­ня куль­ти­ва­то­ра для суцільної куль­ти­вації з ла­па­ми-брит­ва­ми, а та­кож для підгор­тан­ня. Ла­пи куль­ти­ва­то­ра ви­го­тов­лені зі сталі 65Г та ма­ють різальні край­ки, на­плав­лені сор­май­том, а якісні ста­леві три­мачі стійок лап при­сто­со­вані до ви­т­ри­му­ван­ня різких на­ван­та­жень. У ту­ко­во­му бун­кері вста­нов­ле­но пла­с­ти­кові втул­ки, які за­побіга­ють про­си­пан­ню міне­раль­них до­б­рив. Для ви­да­лен­ня за­лишків міне­раль­них до­б­рив пе­ред­ба­че­но роз­ван­та­жу­валь­ний люк. Нор­му висіву до­б­рив вста­нов­лю­ють із до­по­мо­гою ме­ханізмів пе­ре­дач із на­тяж­ни­ми ро­ли­ка­ми, які при­во­дять­ся у рух опор­но-привідни­ми ко­ле­са­ми. На за­мов­лен­ня ко­ри­с­ту­вачів куль­ти­ва­тор ком­плек­ту­ють підгор­та­ча­ми, бо­роз­но­у­тво­рю­ва­ча­ми, за­хи­сни­ми дис­ка­ми.

  Культиватори для міжрядного обробітку грунту. Куль­ти­ва­тор про­сап­ний КП-5,6 «Ко­зак "Па­цюк"» ви­роб­ництва ПАТ «Га­ле­щи­на, маш­за­вод» при­зна­че­ний для міжряд­но­го об­робітку і піджив­лен­ня посівів цу­к­ро­вих бу­ряків та інших про­сап­них куль­тур за ши­ри­ни міжрядь 45 см. По­став­ля­ють йо­го із ком­плек­том ро­бо­чих ор­ганів для пе­ре­на­ла­го­д­жен­ня під об­робіток міжрядь ку­ку­руд­зи і со­няш­ни­ку з ши­ри­ною міжрядь 70 см.
Особ­ливістю кон­ст­рукції куль­ти­ва­то­ра просапного є те, що гряділь ряд­ка має дво­точ­ко­ву си­с­те­му кріплен­ня (на відміну від тих, що ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли раніше). Це за­без­пе­чує стабільнішу ро­бо­ту про­по­лю­валь­ної секції. Ра­ма куль­ти­ва­то­ра та­кож знач­но жорсткіша за­вдя­ки двом па­ра­лель­ним бал­кам. Крім то­го, ро­бочі ор­га­ни куль­ти­ва­то­ра ма­ють за­хисні ек­ра­ни, які ре­гу­лю­ють­ся за ви­со­тою, що уне­мож­лив­лює за­си­пан­ня куль­тур­них рос­лин під час пер­шо­го про­са­пу­ван­ня.
   Бан­ки ту­ко­висівно­го апа­ра­та ма­ють знімне дно. Це дає змо­гу після закінчен­ня ро­бо­ти швид­ко і зруч­но про­во­ди­ти очи­щен­ня ту­ко­висівної си­с­те­ми від мі­не­­раль­них до­б­рив. Привід ту­ко­висівно­го апа­ра­та здійснюється від опор­но-привідних коліс, які ос­на­ще­но ме­ха­ні­з­мом ре­гу­лю­ван­ня за ви­со­тою.
Куль­ти­ва­тор просапний аг­ре­га­ту­ють із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82; ЮМЗ-6; МТЗ-100 і т. д.). Спосіб аг­ре­га­ту­ван­ня: для ро­бо­ти — навісний, для транс­пор­ту­ван­ня — напівнавісний. По­став­ля­ють у двох ви­дах ком­плек­тації: із ту­ко­ви­ми бан­ка­ми для про­ве­ден­ня під­жив­лен­ня і без них. До скла­ду обох вхо­дять про­по­лю­вальні ла­пи-брит­ви і стріл­часті ла­пи.

   Куль­ти­ва­тор просапний КМ-5,6 ви­роб­ництва ТОВ «Ве­лес-Аг­ро ЛТД» при­зна­че­ний для міжряд­но­го об­робітку ви­со­ко­с­теб­ло­вих технічних куль­тур: со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи, сор­го то­що. Йо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють за змінної ши­ри­ни міжрядь, а та­кож для роз­пу­шен­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту на за­да­ну гли­би­ну.
Особ­ливість куль­ти­ва­то­ра по­ля­гає в то­му, що в йо­го кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но по­си­ле­ну пе­ре­ти­ном 150х140х10 мм ра­му та зміцнені секції, які ви­т­ри­му­ють мак­си­маль­но до­пу­с­тимі на­ван­та­жен­ня на ущільне­них грун­тах. Без­ступінча­с­те ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку до­ся­гається копіюваль­ни­ми ко­ле­са­ми секцій культиварора. Підпру­жи­нені стрілчасті ла­пи із ре­гу­лю­ван­ня­ми ви­со­ти вста­нов­лен­ня, на­хи­лу і го­ри­зон­ту об­роб­ля­ють мак­си­маль­но до­пу­с­ти­му ши­ри­ну міжряд­дя. Пе­ред­ба­че­но мож­ливість ус­та­нов­лен­ня од­но­сто­рон­ніх пло­с­коріза­ль­них лап. На­явні у ком­плекті за­хисні щит­ки оберіга­ють рос­ли­ни від за­си­пан­ня під час ро­бо­ти, що за­без­пе­чує на­леж­ну якість ро­бо­ти просапного куль­ти­ва­то­ра на швид­кості по­над 10 км/год. Секції кріплять­ся до ра­ми з до­по­мо­гою па­ра­ле­ло­г­рам­но­го ме­ханізму, а ро­бочі ор­га­ни ви­го­тов­лені з ви­со­коміцної бо­ровмісної сталі.

   Куль­ти­ва­тор-підгор­тач універ­саль­ний серії КПУ ви­роб­ництва СТВФ «Аг­ро­рем­маш» вхо­дить до ти­по­розмірно­го ря­ду куль­ти­ва­торів просапних із ши­ри­ною за­хва­та від 1,9 до 8,4 м. Куль­ти­ва­то­ри при­зна­чені для міжряд­но­го об­робітку посівів цу­к­ро­вих бу­ряків, со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи, кар­топлі та інших куль­тур із ши­ри­ною міжрядь від 45
до 70 см. Ро­бочі ор­га­ни куль­ти­ва­то­ра вклю­ча­ють: ла­пи про­­сапні (пра­ву і ліву), стрілча­с­ту ла­пу або стрілча­с­ту ла­пу із підгор­та­чем. Ла­пи про­сапні у комбінації зі стрілча­с­тою при­зна­чені для роз­пу­шу­ван­ня грун­ту і зни­щен­ня бур’янів, а в комбінації із стріл­ча­с­тою ла­пою з підгор­та­чем — для зни­щен­ня бур’янів і підгор­тан­ня рос­лин у ряд­ку.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідділом,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співробітник, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

Інтерв'ю
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0