Спецможливості

Інше

05.05.20177563
Дія навіть ефективного брендового препарату безпосередньо залежить від якості його внесення.   
Поле гречихи
27.04.20179767
Суттєві недобори і втрати врожаю цінної круп’яної, медоносної та кормової культури — гречки спричиняють численні хвороби різної етіології (несправжня борошниста роса, аскохітоз, церкоспороз,
26.04.201715093
Грун­то­во-кліма­тичні умо­ви та інтен­сив­на тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків да­ють змо­гу от­ри­му­ва­ти по­­над 70 т/га ко­ре­неп­лодів у зоні до­стат­­­нь­о­го зво­ло­жен­ня та
22.04.201713991
За оцінка­ми фахівців, ґрун­ти з під­ви­ще­ною кис­лотністю в нашій країні є на по­над 10 млн га. Най­гострі­ша си­туація із за­кис­лен­ням ґрунтів спо­с­терігається у Вінницькій об­ласті, де їх­ня ча

07.04.20175494
Вес­на — са­ме час для бо­роть­би на ви­но­град­ни­ках зі шкідни­ка­ми, які за­се­ля­ють рос­ли­ни від фа­зи со­ко­ру­ху до періоду ак­тив­но­го рос­ту па­гонів (дру­га-тре­тя де­ка­ди бе­рез­ня — тре
23.03.20174290
От­ри­ман­ня стабільних уро­жаїв ви­со­ко­якісної про­дукції рос­лин­ництва пе­ред­ба­чає постійний моніто­ринг фіто­санітар­но­го ста­ну посівів. Ча­ст­ка та спів­­відно­шен­ня хво­роб у па­то­ген­но

Сторінки

1
0