Спецможливості
Техніка та обладнання

Пнев­ма­ти­ка і до­б­ри­ва

13.05.2015
568
Пнев­ма­ти­ка і до­б­ри­ва фото, ілюстрація

Сьогоднішні ціни на мінеральні добрива нікого не радують. Проте відмова від них — це прямий шлях до зниження урожайності сільськогосподарських культур. Тож нині багато хто задається питанням, як можна збільшити ефективність їхнього застосування, яка насамперед залежить від точності розподілення мінеральних добрив полем.

Сьогоднішні ціни на мінеральні добрива нікого не радують. Проте відмова від них — це прямий шлях до зниження урожайності сільськогосподарських культур. Тож нині багато хто задається питанням, як можна збільшити ефективність їхнього застосування, яка насамперед залежить від точності розподілення мінеральних добрив полем.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Спо­со­би вне­сен­ня
Най­по­ши­ренішим спо­со­бом вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив є їхнє роз­ки­дан­ня по­верх­нею по­ля. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціальні ма­ши­ни із різно­манітни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми.
Ро­бо­та пе­ре­важ­ної більшості су­час­них ма­шин для розсіван­ня міне­раль­них до­б­рив грун­тується на за­сто­су­ванні трьох типів розсіваль­них апа­ратів — відцен­т­ро­вих, шне­ко­вих і пнев­ма­тич­них, при­чо­му по­над 95% світо­во­го рин­ку ста­нов­лять са­ме відцен­т­рові роз­ки­дачі.
Про пе­ре­ва­ги і не­доліки ви­ко­ри­с­тан­ня відцен­т­ро­вих ма­шин для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ми пи­са­ли на сторінках на­шо­го жур­на­лу («Про­по­зиція», 2013 р., №11), про­те ча­ст­ко­во на­га­даємо.
«По­зи­тив­ни­ми яко­с­тя­ми відцен­т­ро­вих апа­ратів, за­вдя­ки яким во­ни одер­жа­ли та­ке ши­ро­ке виз­нан­ня, є про­сто­та кон­ст­рукції, надійність у ро­боті, ве­ли­ка ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту та прий­нят­на рівномірність (нерівномірність не пе­ре­ви­щує  15%) розсіван­ня гра­ну­ль­о­ва­них і круп­но­кри­с­талічних до­б­рив. А суттєви­ми їхніми не­доліка­ми є не­при­датність для розсіван­ня пи­ло­подібних ма­теріалів, вплив вітру на їхню ро­бо­ту та нерівномірне розсіван­ня до­б­рив ши­ри­ною сму­ги: по сліду аг­ре­га­ту до­б­ри­ва розсівається найбільше, тоб­то йо­го щільність мак­си­маль­на, а в міру відда­лен­ня від цьо­го сліду во­на по­сту­по­во змен­шується до ну­ля. То­му для за­без­пе­чен­ня потрібної рівномірності суміжні сму­ги розсіван­ня до­б­рив слід пе­ре­кри­ва­ти, при­чо­му що більша щільність до­б­рив по сліду аг­ре­га­ту, то має бу­ти більшим пе­ре­крит­тя смуг, а це — зни­жен­ня ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту ма­ши­ни».
Крім то­го, навіть ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи ви­со­ко­якісні до­б­ри­ва, ми не за­ст­ра­хо­вуємо се­бе від ут­во­рен­ня пи­ло­подібної фракції, ад­же до­б­ри­ва кон­так­ту­ють із різно­манітни­ми ме­ханізма­ми роз­ки­да­ча і за­зна­ють руй­ну­ван­ня. Окрім не­рівномірності вне­сен­ня пи­ло­подібно­го ма­теріалу, є ще од­на про­бле­ма під час розсіван­ня їх по­лем. Пи­ло­подібна фракція, яка по­га­но розсівається, роз­но­сить­ся вітром на значні відстані, не­ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­вується рос­ли­на­ми, а за піджив­лен­ня куль­тур вза­галі за­вдає їм шко­ди, оскільки осідає на листі і вик­ли­кає опіки.
Зва­жа­ю­чи на цю про­бле­му, ча­с­ти­на вче­них усе ж про­дов­жує пра­цю­ва­ти над ви­най­ден­ням та ви­го­тов­лен­ням ма­шин для рівномірно­го вне­сен­ня навіть пи­ло­подібних ма­теріалів. Зо­к­ре­ма, на ува­гу ко­ри­с­ту­вачів за­слу­го­вує пнев­ма­тич­ний розсівач міне­раль­них до­б­рив ком­панії Rauch AGT 6036, який хоч і не на 100%, але все-та­ки кра­ще справ­ляється із по­став­ле­ним за­вдан­ням.
Це штан­го­вий роз­ки­дач міне­раль­них до­б­рив, вне­сен­ня яких відбу­вається за до­по­мо­гою пнев­ма­ти­ки. За­га­лом тех­но­логічний про­цес ма­ши­ни відбу­вається та­ким чи­ном: до­б­ри­ва до­зу­ють­ся із бун­ке­ра за до­по­мо­гою ко­туш­ко­во­го ви­сівно­го апа­ра­та і роз­поділя­ють­ся на кілька по­токів. Ко­жен потік до­б­рив че­рез ок­ре­мий інжек­тор над­хо­дить у ма­теріало­провід, де за­хоп­люється повітря­ним по­то­ком, що ство­рюється вен­ти­ля­то­ром, транс­пор­тується ним по ши­рині за­хва­ту ма­ши­ни та, уда­ря­ю­чись об розсівачі, роз­поділяється по­верх­нею по­ля.
Пе­ре­ва­га­ми цьо­го спо­со­бу вне­сен­ня, порівня­но із відцен­т­ро­ви­ми ма­ши­на­ми, є мож­ливість ро­бо­ти у вітря­ну по­го­ду, ви­со­ка рівномірність розсіван­ня до­б­рив і здатність до вне­сен­ня пи­ло­подібних до­б­рив та до­б­рив, гра­ну­ли яких лег­ко руй­ну­ють­ся. Од­нак пнев­ма­тич­ний апа­рат знач­но складніший за кон­ст­рукцією і більш енер­гоємний, що при­зво­дить до здо­рож­чан­ня йо­го ек­сплу­а­тації.

Rauch AGT 6036
 Для за­без­пе­чен­ня ви­со­кої змінної про­дук­тив­ності роз­ки­дач міне­раль­них до­б­рив на­сам­пе­ред має бу­ти ос­на­ще­ний ве­ли­ким бун­ке­ром для до­б­рив, ад­же від йо­го об’єму за­ле­жить кількість зу­пи­нок для за­ван­та­жен­ня, а це — до­ро­гоцінний ро­бо­чий час. Ємність бун­ке­ра «на­шо­го» роз­ки­да­ча ста­но­вить 6300 л. Крім то­го, на про­дук­тивність аг­ре­га­ту впли­ває і ши­ри­на за­хва­ту роз­ки­да­ча. AGT 6036 ос­на­ще­но унікаль­ним розсіюваль­ним апа­ра­том із ши­ри­ною за­хва­ту 36 м. Крім то­го, ці роз­ки­дачі ма­жуть ком­плек­ту­ва­ти­ся штан­га­ми 30 та 32 м. Ро­бо­ча швидкість аг­ре­га­ту, на­при­клад під час вне­сен­ня се­чо­ви­ни у нормі 250 кг/га, ста­но­вить
15 км/год. За­вдя­ки та­ко­му вда­ло­му поєднан­ню змінна про­дук­тивність ста­но­вить від 300 до 500 га.

 До­зу­ван­ня до­б­рив відбу­вається з до­по­мо­гою ше­с­ти до­зу­валь­них еле­ментів, які розміщені по­пе­рек на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту (по три з кож­но­го бо­ку) під бун­ке­ром із до­б­ри­ва­ми. До­зу­валь­ний пристрій при­во­дить­ся у рух за до­по­мо­гою гідро­при­во­ду, що дає змо­гу без­ступінча­с­то ре­гу­лю­ва­ти нор­му вне­сен­ня до­б­рив.
На­пе­ред ска­же­мо, що штан­га для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив та­кож скла­дається із ше­с­ти секцій та має по п’ять роз­пи­лю­вачів кож­на, тоб­то по од­но­му до­зу­валь­но­му ме­ханізму на секцію. Відстань між роз­пи­лю­ва­ча­ми кож­ної секцію ста­но­вить 1,2 м (од­на секція «відповідає» за 6-ме­т­ро­ву ділян­ку по­ля).
Після до­зу­валь­но­го при­ст­рою до­б­ри­ва по­трап­ля­ють у спеціаль­ну магіст­раль та повітря­ним по­то­ком транс­пор­ту­ють­ся че­рез інжек­то­ри до висівних ор­ганів. Ма­теріал під ти­с­ком повітря роз­га­няється і нагнітається у труб­ки, звідки підво­дить­ся до роз­пи­лю­вачів.
Прин­цип по­да­ван­ня повітря вла­ш­то­ва­но так, що після на­бран­ня роз­го­ну ма­теріал змінює свій на­пря­мок ру­ху всьо­го один раз, зни­жу­ю­чи та­ким чи­ном рівень трав­му­ван­ня до­б­рив до мініму­му. Під ти­с­ком повітря до­б­ри­ва по­трап­ля­ють на спеціальні відбивні пла­с­тин­ки та рівномірно роз­поділя­ють­ся по­верх­нею по­ля не­за­леж­но від ае­ро­ди­намічних вла­с­ти­во­с­тей та умов на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща.
Всіма шістьма секціями мож­на ке­ру­ва­ти ок­ре­мо і відповідно зміню­ва­ти нор­му вне­сен­ня на кожній секції або за по­тре­би вза­галі відклю­ча­ти ту чи іншу з них (ро­бо­та за тех­но­логічни­ми кар­та­ми та на краю по­ля).
Пе­ревірку нор­ми вне­сен­ня про­во­дять тільки на од­но­му із ше­с­ти до­зу­валь­них валів. Для ви­по­рож­нен­ня бун­ке­ра від за­лишків ма­теріалу відкри­ва­ють­ся усі шість повітря­них ко­робів, і ма­теріал ви­си­пається під бун­кер між ко­ле­са­ми.

 Повітря­ний потік
ство­рюється з до­по­мо­гою двох вен­ти­ля­торів, які ма­ють спільну вісь і при­во­дять­ся у рух за до­по­мо­гою од­но­го гідро­мо­то­ра. Швидкість повітря­но­го по­то­ку ста­но­вить близь­ко 30 м/с, а це не мало не багато — 108 км/год. Привід са­мо­го гідро­мо­то­ра — від ВВП трак­то­ра, для при­ве­ден­ня яко­го в дію потрібно від 650 до 1000 об./хв (до то­го ж, слід ска­за­ти, обер­ти вен­ти­ля­то­ра за зміни обертів ВВП за­ли­ша­ють­ся стабільни­ми).

 Штан­га роз­ки­да­ча з кож­но­го бо­ку має по три секції, які ви­ко­нані із ви­со­ко­якісної сталі. Її скла­дан­ня та роз­кла­дан­ня відбу­вається з до­по­мо­гою гідравліки. Для до­сяг­нен­ня транс­порт­ної ши­ри­ни (3 м) кож­на зі сторін скла­дається втричі. Пе­рехід із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня у ро­бо­че відбу­вається всьо­го за 90 с. Штан­ги AGT скон­ст­ру­йо­вані та­ким чи­ном, щоб ма­ти ви­со­ку стабільність, ве­ли­кий термін ек­сплу­а­тації і лег­ке очи­щен­ня. Не­сучі тру­би штанг од­но­час­но є ро­бо­чи­ми тру­ба­ми для транс­пор­ту­ван­ня ма­теріалу. Вся штан­го­ва си­с­те­ма навішується на дві вільні тра­пеції, які за­без­пе­чу­ють стабільну ро­бо­ту штан­ги у полі.
За­вдя­ки оп­ти­маль­но­му поєднан­ню тра­пецій та амор­ти­заційної си­с­те­ми з азот­ни­ми ба­ло­на­ми і гідроп­нев­ма­тичній підвісці роз­ки­да­ча аг­ре­гат мо­же до­ся­га­ти до­волі ви­со­кої ро­бо­чої швид­кості у полі, а та­кож під час транс­пор­ту­ван­ня до­ро­га­ми. Опційно штан­ги мож­на ос­на­с­ти­ти за­хи­с­том зовнішніх секцій від наїзду на пе­ре­шко­ди. Крім то­го, уп­равління штан­гою мо­же відбу­ва­ти­ся повністю в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі — з до­по­мо­гою ви­ко­ри­с­тан­ня ав­то­ма­тич­ної си­с­те­ми ве­ден­ня штанг Distance-Control (уль­т­ра­зву­кові сен­со­ри до­по­ма­га­ють ве­с­ти штан­ги на оп­ти­мальній ви­соті і з оп­ти­маль­ним на­хи­лом що­до посівів).

 Уп­равління та на­ла­ш­ту­ван­ня AGT 6036 про­во­дить­ся че­рез RAUCH-ISOBUS термінал QUANTRON-I. Для про­сто­го уп­равління і ви­ко­ри­с­тан­ня роз­ки­дачів термінал ос­на­ще­но муль­ти­функціональ­ним джой­сти­ком. Усіма функціями штан­ги мож­на уп­рав­ля­ти са­ме че­рез цей джой­стик, а та­кож з йо­го до­по­мо­гою відбу­вається ак­ти­вація ро­бо­ти секцій штанг і ав­то­ма­тич­не вирівню­ван­ня всієї штан­ги.
Термінал та­кож слу­гує для оп­тимізації ро­бо­чо­го про­це­су та для зручнішої ро­бо­ти опе­ра­то­ра, за­вдя­ки йо­му мож­на:
  пе­ревіря­ти ос­новні на­ла­ш­ту­ван­ня нор­ми вне­сен­ня (якість калібру­ван­ня до­б­рив, швидкість ру­ху, ши­ри­ну за­хва­ту);
  зберіга­ти різні нор­ми вне­сен­ня та ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ці па­ра­ме­т­ри під час ру­ху, а та­кож здійсню­ва­ти відсот­ко­ве ко­ри­гу­ван­ня;
  завжди ма­ти «пе­ред очи­ма» ак­ту­альні дані на моніторі: по­каз­ни­ки нор­ми вне­сен­ня, швид­кості ру­ху, прой­де­но­го шля­ху, рівня до­б­рив у бун­кері;
  от­ри­му­ва­ти графічну інфор­мацію про ро­бо­ту секцій (вклю­чені/ви­клю­чені);
  інфор­мацію про пла­но­ву і фак­тич­ну нор­ми вне­сен­ня для кож­ної секції;
  ви­ко­ну­ва­ти скла­дан­ня/роз­кла­дан­ня штанг;
  зберіга­ти дані з 20 діля­нок.
Опційно та­кож до­ступ­ний термінал Mller Comfort із до­дат­ка­ми Section Control і Track Leader II для ав­то­ма­тич­но­го відклю­чен­ня секцій на роз­во­ро­тах і мож­ли­вості па­ра­лель­но­го ру­ху за до­по­мо­гою GPS. Аль­тер­на­тив­но та­кож мож­ли­ве уп­равління із терміна­лом John Deere Section Control (з мо­ду­лем Spreader Prо).

 Для стабільної ро­бо­ти аг­ре­га­ту в полі та на до­розі, під час пе­реїздів, роз­ки­дач ос­на­ще­но гідроп­нев­ма­тич­ною підвіскою, яка за­без­пе­чує най­ви­щу без­пе­ку ру­ху на швид­кості до 40 км/год. Під час про­хо­д­жен­ня по­во­ротів си­с­те­ма AGT «на­хи­ляється» до цен­т­ра по­во­ро­ту, щоб зни­зи­ти відцен­т­ро­ву си­лу.

«Інте­лек­ту­аль­на», ке­ро­ва­на еле­к­тронікою, підвіска дає змо­гу не тільки ру­ха­ти­ся по­лем із ви­со­кою швидкістю, але й вод­но­час стабільно ве­с­ти штан­ги.
Та­кож роз­ки­дач ос­на­ще­но дво­кон­тур­ною пнев­ма­тич­ною
гальмівною си­с­те­мою.

 Аг­ре­га­тується роз­ки­дач із трак­то­ром по­тужністю не мен­ше ніж 180 к. с., гідро­си­с­те­ма трак­то­ра по­вин­на ма­ти: один гідро­вихід дво­с­то­рон­ньої дії, один — од­но­сто­рон­ньої дії і один вільний вихід для зли­ван­ня оли­ви. Про­дук­тивність гідро­си­с­те­ми трак­то­ра має за­без­пе­чу­ва­ти по­да­ван­ня оли­ви на рівні 60 л/хв за ти­с­ку 180 бар. Розмір ВВП — 1 3/8’’, 8-шліце­вий, 1000 об./хв.

Вис­но­вок. Про­аналізу­вав­ши технічні дані та мож­ли­вості цьо­го аг­ре­га­ту, мож­на відміти­ти низ­ку по­зи­тив­них мо­ментів:
збільше­на про­дук­тивність за­вдя­ки збільшен­ню ро­бо­чої ши­ри­ни розсі­ван­ня міне­раль­них до­б­рив і змен­шен­ню кількості про­ходів по­лем;
змен­шен­ня кількості проїздів аг­ре­га­ту по­лем (еко­номія паль­но­го);
зни­жен­ня за­леж­ності від по­год­них умов (за­вдя­ки особ­ли­во­му роз­мі­щен­ню розсіваль­них кон­со­лей: до­б­ри­ва роз­ки­да­ють­ся по­бли­зу по­верхні грун­ту, мак­си­ма­­ль­­­на даль­­ність по­льо­ту — 2 м);
оп­ти­маль­не роз­поділен­ня до­б­рив по­лем не­за­леж­но від їхньої якості: ма­теріал вно­сить­ся точ­но в не­об­хідну ді­­лян­­ку по­ля (до то­го ж якість прид­ба­них до­б­рив, тоб­то їхній гра­ну­ло­ме­т­рич­ний склад, відіграє дру­го­ряд­ну роль);
мож­ливість ро­бо­ти за тех­но­логічни­ми кар­та­ми у си­с­темі точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва та точніше ви­ко­нан­ня опе­рації вне­сен­ня на краю по­ля, що сприяє еко­номнішо­му ви­ко­ри­с­тан­ню до­б­рив.
До не­га­тив­них сторін ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го аг­ре­га­ту мож­на відне­с­ти ви­со­ку вартість та склад­ну кон­ст­рукцію са­мо­го роз­ки­да­ча до­б­рив, що ус­клад­нює йо­го ек­сплу­а­тацію. То­му пе­ред прий­нят­тям рішен­ня що­до йо­го прид­бан­ня слід обов’яз­ко­во ви­яс­ни­ти си­ту­ацію сто­сов­но на­яв­ності за­пас­них ча­с­тин в Ук­раїні та кваліфікаційно­го рівня сервісно­го пер­со­на­лу
ди­ле­ра ком­панії.

Інтерв'ю
Уявити розвиток будь-якого бізнесу без активного впровадження інформаційних технологій сьогодні неможливо. Вирощування сільськогосподарської продукції на відміну від промислових процесів вкрай чутливо до багатьох непередбачуваних факторів... Подробнее
У Нідерландах існує сумна приказка: «Фермерові належать тільки його жінка й діти, все інше на фермі належить банку». Тобто, банки понавидавали всім фермерам аж до найменших стільки кредитів, скільки

1
0