Спецможливості
Архів

«Підня­ти» доїльну ус­та­нов­ку?

16.01.2013
565
«Підня­ти» доїльну ус­та­нов­ку? фото, ілюстрація

Підло­ги ям доїльних ус­та­но­вок, ви­с­тав­лені на різну ви­со­ту, поліпшу­ють ком­форт під час ро­бо­ти на них. Що про­по­ну­ють ви­роб­ни­ки? На що слід звер­та­ти ува­гу прид­ба­ва­чам?

Доїльні ус­та­нов­ки із за­над­то за­глиб­ле­ною або за­ви­со­кою підло­гою ями ус­клад­ню­ють ро­бо­чий про­цес та че­рез де­я­кий час при­зво­дять до за­хво­рю­вань спи­ни працівни­ка. Та­кож у гос­по­дар­ст­вах, де на доїльних ус­та­нов­ках пра­цює позмінно двоє лю­дей різно­го зро­с­ту, важ­ко знай­ти оп­ти­маль­ну для обох ви­со­ту ус­та­нов­ки. Рішен­ня цієї про­бле­ми - підло­ги доїльних ус­та­но­вок, які ви­с­тав­ля­ють на різну ви­со­ту. Перш за все, во­ни ко­рисні у гос­по­дар­ст­вах із най­ма­ною ро­бо­чою си­лою, де пра­цю­ють позмінно.

Ува­га до технічних де­та­лей!
Більшість ви­роб­ників доїльної тех­ні­ки ма­ють в асор­ти­менті підло­гу, що ре­гу­люється за ви­со­тою (табл.), при­дат­на для кож­но­го ти­пу доїльної ус­та­нов­ки та мон­тується за індивіду­аль­ни­ми розміра­ми (та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ють і для доїль­них ям на конічній пе­ре­дачі). Між тим, фірми го­тові на­да­ти та­кож рішен­ня для ре­гу­лю­ван­ня ви­со­ти підло­ги і для доїль­них «ка­ру­се­лей».
Здебільшо­го підйом­ну підло­гу вста­нов­лю­ють без­по­се­ред­ньо на новій доїль­ній ус­та­новці та­ким чи­ном, щоб во­на од­но­час­но з мон­та­жем вра­хо­ву­ва­ла до­дат­ко­ву гли­би­ну ями у 30-40 см для підйом­но­го циліндра та підйо­му. По­трібну гли­би­ну ями слід по­пе­ред­ньо точ­но заміря­ти, бо пізніше вже нічо­го не мож­на бу­де ви­пра­ви­ти. При цьо­му тре­ба вра­хо­ву­ва­ти і зміну об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу. Най­ви­щий рівень підло­ги пізніше на­вряд чи вдасть­ся ви­пра­ви­ти, по­за­як уже бу­де вста­нов­ле­но технічну апа­ра­ту­ру, на­при­клад, підве­ден­ня тру­бо­про­водів для про­хо­д­жен­ня мо­ло­ка та ва­ку­у­му. По­за­як ча­с­то не­обхідної гли­би­ни ями на прак­тиці не до­ся­га­ють, на­ла­го­ди­ти підйом­ну підло­гу після мон­та­жу та­кож склад­но.
У якості фун­да­мен­ту для підйом­ної підло­ги до­стат­ньо ви­ко­ри­с­та­ти зви­чай­ну бе­тон­ну підло­гу з на­хи­лом (близь­ко 10%). Для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти швид­ке стікан­ня, ре­ко­мен­дується зро­би­ти так, щоб на­хил в центрі ями схо­див у ка­нав­ку 10 х 10 см. Для то­го, щоб мож­на бу­ли лег­ко чи­с­ти­ти ос­но­ву підло­ги, во­на має бу­ти глад­кою, тож ре­ко­мен­дується ущільнен­ня по­верхні, на­при­клад епок­сид­ною смо­лою.
По­ши­ре­на про­мис­ло­во ви­роб­ле­на підйом­на підло­га, що скла­дається з не­су­чої ра­ми, ви­го­тов­ле­ної з оцин­ко­ва­ної і за­гар­то­ва­ної сталі або не­ржавіючої сталі з пер­фо­ро­ва­ни­ми пла­с­ти­ко­ви­ми решіт­ка­ми у підніжках. Не­ржавіюча сталь, на відміну від тра­диційної, кра­ще за­хи­щає від ко­розії за ви­ко­ри­с­тан­ня кис­ло­товмісних мий­них за­собів. Та­кож кон­ст­рукція з хро­му та ніке­лю, на­при­клад, у «Де­Ла­валь», за­хи­щає від кис­лот. Пла­с­тик ро­бить мож­ли­вим пру­жи­ни­с­тий хід, що змен­шує ро­бо­че на­пру­жен­ня на ус­та­новці.
За­вдя­ки підви­щеній зруч­ності для до­я­ра під час сто­ян­ня ба­га­то гос­по­дарств вста­но­ви­ли такі підло­ги. Пе­ре­ва­гою та­ко­го по­крит­тя прак­ти­ки на­зи­ва­ють та­кож те, що за низь­ких тем­пе­ра­тур у доїльній ус­та­новці но­ги працівни­ка не так швид­ко охо­ло­д­жу­ють­ся. Під час купівлі потрібно звер­та­ти ува­гу на те, щоб пер­фо­рація ка­нав­ки бу­ла до­стат­ньо без­печ­ною для ходіння.
Система підйому підлоги приводиться в рух за допомогою гідравлічно­го або еле­к­т­рич­но­го приводу. Де­які хо­дові си­с­те­ми, що ав­то­ма­тич­но підійма­ють підло­гу, при­датні для пла­с­ких доїльних ям, то­му що підій­маль­ний циліндр не по­ви­нен розміщу­ва­ти­ся під підло­гою.
Усі про­дук­ти на вибір мож­на вста­но­ви­ти фіксо­ва­но. У дов­гих ус­та­нов­ках, у яких од­но­час­но пра­цю­ють декілька до­ярів, підло­гу мож­на роз­поділи­ти на ок­ремі ча­с­ти­ни, які ре­гу­лю­ють­ся за ви­со­тою не­за­леж­но од­на від од­ної. Од­нак для кож­ної з них потрібно вста­но­ви­ти ок­ре­мий гідравлічний на­сос.

Різни­ця -
у до­пу­с­ти­мо­му на­ван­та­женні
На­ти­с­ком кноп­ки підло­гу вста­нов­лю­ють на ви­со­ту до 30 см здебільшо­го плав­но. Підло­ги, що ви­го­тов­лені про­мис­ловістю, силь­но різнять­ся за по­каз­ни­ком до­пу­с­ти­мо­го на­ван­та­жен­ня: від 250 до 1000 кг. Що­до цін слід за­зна­чи­ти, що ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють різно­манітні варіан­ти за­леж­но від розміру та об­лад­нан­ня підло­ги.
За­зви­чай до­стат­ньо, ко­ли підло­го­ву ка­нав­ку після доїння про­ми­ва­ють во­дою під ви­со­ким ти­с­ком. Де­які прак­ти­ки ма­ють ду­же до­б­рий досвід її мит­тя за до­по­мо­гою піни. Для до­сяг­нен­ня ре­тель­нішо­го очи­щен­ня, однак, ка­нав­ки вар­то де­мон­ту­ва­ти, про­те це мо­же підви­щи­ти зно­шен­ня кутів та країв ка­нав­ки, що при­зво­дить до по­шко­д­жен­ня її фор­ми.
Пе­ред прид­бан­ням підйом­ної підло­ги тре­ба помірку­ва­ти, чи в гос­по­дарстві справді ре­гу­ляр­но зміню­ва­ти­муть її ви­со­ту. Як по­ка­зує прак­ти­ка, за­зви­чай під­ло­га все ж та­ки за­ли­шається на по­стій­ній ви­соті. У та­ко­му разі по­куп­ка під­йом­ної підло­ги бу­де ду­же до­ро­гою. Во­на доцільна для гос­по­дарств, які в май­бут­нь­о­му най­ма­ти­муть ро­бо­чу си­лу. Для тих, хто ли­ше хо­че поліпши­ти ком­форт під час доїння, вигідніше прид­ба­ти фіксо­ва­ну підло­гу з пла­с­ти­ко­ви­ми ка­нав­ка­ми у підніжках.
С. Ле­нерт

Інтерв'ю
Компанія ДП «ТАК» (на ринку — з 2013 р.), яка входила до складу групи компаній «ТАК», знана в Україні як надійний дистрибутор і співорганізатор «Битви Агротитанів».  Віднедавна ДП «ТАК» відокремилася від групи компаній «ТАК» і стала... Подробнее
У Нідерландах існує сумна приказка: «Фермерові належать тільки його жінка й діти, все інше на фермі належить банку». Тобто, банки понавидавали всім фермерам аж до найменших стільки кредитів, скільки

1
0