Спецможливості
Техніка та обладнання

Паливно-мастильнi матерiали: новi термiни, марки

05.06.2008
2355
Паливно-мастильнi матерiали: новi термiни, марки фото, ілюстрація
Бензин в канистре

Паливно-мастильнi матерiали: новi термiни, марки

У засобах масової iнформацiї i навiть у технiчнiй лiтературi, коли йдеться про паливно-мастильнi матерiали, нерiдко вживають термiни — масло, мастило, олива (стосується одного мастильного матерiалу) або паливо, пальне (стосується одного нафтопродукту). ДСТУ 3437—96 “Hафтопродукти.

Термiни та визначення” усуває такi непорозумiння. Термiни, встановленi цим стандартом, чинним вiд 01.07.1997 року, обов’язковi для використання у документацiї, науково-технiчнiй, навчальнiй i довiдковiй лiтературi. Для кожного поняття встановлений один стандартизований термiн. Для окремих термiнiв можуть вживатися скороченi форми у випадках, що виключають можливiсть їх рiзного тлумачення.

Отже, звернемо увагу на новi або змiненi термiни та визначення щодо найпоширенiших у сiльському господарствi нафтопродуктiв iз деякими поясненнями, наведеними нижче.

Сумiш високомолекулярних нафтових вуглеводнiв, що використовують у технiцi як мастильний, електроiзоляцiйний, консервацiйний матерiали та робочу рiдину, яку ранiше називали маслом, вiдтепер називають оливою.

Оливу, яку використовують у системах мащення двигунiв внутрiшнього згоряння (ДВЗ), називають моторною, у механiчних трансмiсiях — трансмiсiйною, у гiдравлiчних передачах — гiдравлiчною.

Мастило — це пластичний мастильний матерiал, структурована загусником олива, яку застосовують для зменшення тертя, консервацiї виробiв i герметизацiї ущiльнення. Вживати термiн “моторне мастило” — неправильно. Присадки, що сповiльнюють окислення мастильного матерiалу, називали антиокислювальними, вiдтепер — протиокисними, а тi, що уповiльнюють корозiю покритих мастильним матерiалом металевих поверхонь, називали протикорозiйними, тепер — антикорозiйними.

Змiнилися назви деяких рiдин i визначення властивостей нафтопродуктiв. Так, рiдини для систем охолодження ДВЗ називали ранiше охолоджуючими, тепер — холодильними; здатнiсть нафтопродукту до транспортування продуктогонами, крiзь фiльтри, сепаратори, отвори називали прокачуванiстю, тепер — прогоннiстю. У згаданому вище стандартi конкретизовано термiни щодо палива. Щодо рiдкого палива для ДВЗ нерiдко зустрiчається термiн “пальне”.

Hафтове паливо — продукт, одержаний внаслiдок переробки нафти (нафтопродукт), який використовують як джерело енергiї. Залежно вiд застосування бувають: бензин, газотурбiнне паливо, авiацiйний газ, дизельне паливо.

Основними рiдкими нафтопродуктами для ДВЗ сiльськогосподарської технiки є автомобiльний бензин (для використання у поршневих двигунах з iскровим запалюванням) i дизельне паливо (для використання у ДВЗ iз запалюванням вiд стискання).

Ще чиннi в Українi ГОСТи стосовно бензину i дизельного палива було доповнено вiтчизняними нормативними документами. Hафтопереробнi заводи України виробляють етилованi та неетилованi автомобiльнi бензини за ГОСТом 2084—77, ТУ У 00149943.501—98, ТУ У 320.0058764.025—99 i ДСТУ 320.00149943.015—2000.

Автомобiльнi бензини за стандартом ГОСТ 2084—77 (з урахуванням змiни №5 вiд 03.10.96, протокол №10), який має статус мiжнародного, призначенi для карбюраторних автомобiльних i мотоциклетних двигунiв.

Залежно вiд октанового числа встановлено такi марки бензинiв: А-72, А-76, АИ-91, АИ-93, АИ-95. Hазванi марки бензинiв, залежно вiд фракцiйного складу i тиску насиченої пари подiляють на два види: лiтнi — для застосування з 1 квiтня до 1 жовтня (Держстандарт СРСР вiд 19.12.88 за №411158/3865 пiдтвердив застосування лiтнiх видiв бензинiв на всiй територiї України протягом усього року); — зимовий — для застосування з 1 жовтня до 1 квiтня. За ТУ У 00149943.501—98 (впровадженими з 14.04.1998 р.) виготовляють неетилованi автомобiльнi бензини з пiдвищеною температурою кiнця кипiння А-80, А-92, А-95, А-96 . У марках цих бензинiв октановi числа визначенi дослiдним методом. Бензин А-96 можна виготовляти етилованим.

Hазванi бензини всесезоннi, потрiбна детонацiйна стiйкiсть досягається введенням високооктанових ароматичних вуглеводiв i кисневмiсних сполук, тому стандартом передбачено визначати вмiст ароматичних вуглеводiв та обмежувати вмiст бензолу. Iз замовленням такого бензину в заявцi зазначають “Бензин автомобiльний з пiдвищеним кiнцем кипiння А-80 неетилований за ТУ У 00149943.501—98”. Для автомобiлiв з бензиновими двигунами, що мають високий ступiнь стискування, виробляють бензин А-98 за ТУ У 320.00158764.025—99 

За галузевим стандартом України ГСТУ 320.00149943.015—2000 iз базових компонентiв i високооктанової кисневмiсної добавки (ВКД) виробляють бензини моторнi сумiшевi неетилованi (табл.3). Бензини, виробленi за технiчними умовами та галузевими стандартами, характеризуються пiдвищеною температурою кiнця кипiння до 215°С. Користувачам цю особливiсть потрiбно обов’язково враховувати, оскiльки на непрогрiтому двигунi можливе неповне згоряння палива, внаслiдок чого пiдвищується його витрата, знижується економiчнiсть i потужнiсть двигуна. Крiм того, та частина палива, що не згорiла, стiкаючи по стiнках цилiндрiв, змиває плiвку мастильного матерiалу, внаслiдок чого збiльшується спрацювання деталей двигуна i погiршується якiсть моторної оливи.

До того ж, для цiєї групи бензинiв на перiод вiд 1 жовтня до 1 квiтня показник “Температура початку перегонки” не нормується. Пiд час виробництва бензинiв дозволяється введення присадок, допущених до застосування встановленим порядком, якщо застосовуються присадки, що змiнюють колiр бензину, показник “Колiр” не є бракувальним.

Hедостатнiй обсяг власного виробництва автомобiльних бензинiв в Українi компенсується iмпортними, переважно, з Росiйської Федерацiї, Бiлорусi й Литви (пiдприємства Бiлорусi й Литви виготовляють свою продукцiю зазвичай за росiйськими нормативними документами).

Стандарт Росiйської Федерацiї ГОСТ Р 51105—97 “Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Hеэтилированный бензин. Технические условия”, чинний з 01.01.1999 р., передбачає виготовлення, залежно вiд октанового числа, визначеного дослiдним методом, таких марок бензину: Hормаль-80, Регуляр-91, Премiум-95, Супер-98 (табл. 4). Замiсть жорсткого подiлу бензинiв на “лiтнi” й “зимовi” запропоновано бiльш гнучку систему подiлу за випарнiстю (тиском насиченої пари й фракцiйним складом) на 5 класiв.

Згiдно з ДСТУ 3868—99, який затверджено i впроваджено наказом Держстандарту України вiд 8 квiтня 1999 року №179, чинним вiд 01.09.1999 року, для швидкохiдних дизелiв автотракторної технiки виготовляють такi марки дизельного палива (табл. 7): Л — лiтнє, рекомендується до використання за температури повiтря не нижче мiнус 5°С.

За згодою iз споживачем допускається виробляти дизельне паливо з температурою застигання не вище 0°С, за мiнiмальної температури повiтря на мiсцi застосування не нижче 5°С. З — зимове, рекомендується для використання за температури повiтря не нижче мiнус 15°С. За згодою з Мiноборони України допускається виробляти й застосовувати паливо з граничною температурою фiльтрованостi не вище мiнус 25°С.

За вмiстом сiрки дизельнi палива розподiляють на чотири види, а за температурою спалаху в закритому тиглi — на двi групи. В умовному позначеннi дизельного палива марки Л зазначена масова частка сiрки й температура спалаху в закритому тиглi, дизельного палива марки З — частка сiрки й температура застигання.

Для прикладу: умовне позначення дизельного лiтнього палива з масовою часткою сiрки до 0,10% i температурою спалаху 40°С — “Паливо дизельне Л-0, 10-40” за ДСТУ 3868—99; умовне позначення дизельного зимового палива з масовою часткою сiрки до 0,20% i температурою застигання мiнус 25°С — “Паливо дизельне Л-0,20-(-25)” за ДСТУ 3868—99. Держстандарт України наказом вiд 25.10.1999 р. №2910 вiдновив в Українi чиннiсть мiждержавного стандарту ГОСТ 305—82 “Топливо дизельное. Технические условия”, скасованого ранiше. Це зумовлено тим, що за низькотемпературними властивостями паливо дизельне марки З, що виробляють за ДСТУ 3868—99, не відповідає експлуатацiйним вимогам технiки, яку застосовує Мiнiстерство оборони України. За ГОСТом 305—82 виробляють дизельне паливо трьох марок: зимове — З, лiтнє — Л та арктичне — А ).

Вiдповiдно до стандарту, в умовному позначеннi лiтнього палива вказано граничний вмiст сiрки й температуру спалаху, допустимi для даного палива. Hаприклад: “Паливо дизельне Л-0,2-40” ГОСТ 305—82. У позначеннi зимових видів палива, замiсть температури спалаху, вказано температуру застигання, наприклад: “Паливо дизельне З-0,2 мiнус 35” ГОСТ 305—82. У позначеннi арктичних палив вказано тiльки граничний вмiст сiрки, наприклад: “Паливо дизельне А-0,4” ГОСТ 305—82. В умовах зростаючої із середини 70-х рокiв диспропорцiї мiж приростом видобутку нафти й збiльшенням потреби в дизельному паливi у багатьох країнах, i в нашiй також,було проведено роботи з розширення ресурсiв дизельного палива завдяки пiдвищенню температури кiнця кипiння палива на 25...30°С.

З’явилося дизельне паливо обважненого фракцiйного складу (УФС), яке виготовляють на Херсонському нафтопереробному заводі за ТУ 38.601-53-2—93 (табл. 8). Виготовляють паливо трьох марок: УФС — для експлуатацiї за температури навколишнього повiтря 5°С i вище; УФСп1 — iз депресорною присадкою для експлуатацiї за температури навколишнього повiтря мiнус 5°С i вище; УФСп2 — iз депресорною присадкою для експлуатацiї за температури навколишнього повiтря мiнус 15°С i вище. За вмiстом сiрки палива подiляють на пiдгрупи: I — масова частка сiрки не бiльше 0,2%; II — масова частка сiрки не бiльше 0,5%; III — масова частка сiрки не бiльше 1,0%. Приклад умовного позначення дизельного палива УФС iз масовою часткою сiрки до 0,2%: Паливо дизельне обважненого фракцiйного складу УФС-0,2 ТУ 38.601-53-2—93. Користувачам потрiбно пам’ятати, що через пiдвищену густину УФС збiльшується циклова подача палива i, як наслiдок, на 1,5...2% зростає його годинна витрата та пiдвищується димнiсть на 10...15%. Отже, з переходом на паливо УФС потрiбне корегування регулювання паливної апаратури двигуна.

 

А. Окоча, канд. техн. наук, доцент HАУ, Я. Бiлокiнь, канд. техн. наук, доцент HАУ 

 

 

Інтерв'ю
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про

1
0