Спецможливості
Статті

Обираємо прилад для узд

04.06.2014
1192
Обираємо прилад  для узд фото, ілюстрація

На сьогодні УЗД-обладнання використовують не лише в клінічній ветеринарії, а й у тваринницьких господарствах, що дає змогу візуально контролювати стан органів, тканин та визначати їхні структурні зміни. Тож кожному господарю варто задатися питанням: як, витративши кошти, отримати професійний високоефективний апарат, а не гарно оформлене, але не результативне «залізо»?

На сьогодні УЗД-обладнання використовують не лише в клінічній ветеринарії, а й у тваринницьких господарствах, що дає змогу візуально контролювати стан органів, тканин та визначати їхні структурні зміни. Тож кожному господарю варто задатися питанням: як, витративши кошти, отримати професійний високоефективний апарат, а не гарно оформлене, але не результативне «залізо»?

C. Вла­сен­ко, канд. вет. на­ук,
С. Вол­ков, канд. вет. на­ук,
В. Ло­тоць­кий, канд. вет. на­ук,
О. Ба­бань, канд. вет. на­ук,
Біло­церківський НАУ

За ма­со­вих ек­с­прес­них об­сте­жень прак­тич­не ви­ко­ри­с­тан­ня со­но­графії з ме­тою діаг­но­с­ти­ки тільності фахівці ре­ко­мен­ду­ють про­во­ди­ти з 30-го дня після осіменіння у корів ма­сою до 500 кг, та з 35-го дня — у корів ма­сою тіла по­над 500 кг, що дасть змо­гу зни­зи­ти ри­зик діаг­но­с­тич­них по­ми­лок та сумнівів.
У сви­но­ма­ток діаг­но­с­ти­ку вагітності за ма­со­вих досліджень кра­ще про­во­ди­ти із 24-ї до­би після осіменіння, у вівце­ма­ток — із 30-ї, у ко­бил — із 25-ї до­би.
Ра­но = вчас­но
Ран­ня діаг­но­с­ти­ка тільності дає мож­ливість про­во­ди­ти точ­ний облік фізіо­ло­гічно­го ста­ну тва­рин, ор­ганізу­ва­ти по­в­но­цінну їхню годівлю, ут­ри­ман­ня та ек­сплу­а­тацію, уни­ка­ти за­бою вагітних, а та­кож своєчас­но ви­яв­ля­ти неплідних корів та вжи­ва­ти за­ходів що­до їхньо­го ліку­ван­ня і по­втор­но­го осіменіння.
У гос­по­дар­ст­вах, де мож­ли­ве без­кон­т­роль­не при­род­не осіменіння чи є не­доліки обліку штуч­но­го, УЗД при­не­се ко­ристь за­вдя­ки мож­ли­вості виз­на­ча­ти стро­ки тільності. Вра­хо­ву­ю­чи ком­плекс со­но­графічних діаг­но­с­тич­них по­каз­ників (до­вжи­на ембріона, візу­алізація сер­це­вих ско­ро­чень, рухів, по­вно­го ото­чен­ня ембріона ріди­ною, обо­ло­нок, пла­цен­ти, оч­но­го яб­лу­ка, ор­ганів та кісток), мож­на вста­но­ви­ти термін вагітності із відхи­лен­ня­ми у два дні, що дає мож­ливість ре­гу­лю­ва­ти тех­но­логічні про­це­си до­гля­ду, годівлі, за­пу­с­ку, су­хо­стою та ор­ганізацію родів.
Моніто­ринг роз­вит­ку вагітності на ранніх стадіях за ви­ко­ри­с­тан­ня при­ладів УЗД дає змо­гу вста­нов­лю­ва­ти па­то­логії (за­трим­ку) роз­вит­ку ембріонів, ембріо­наль­ну смертність та за­сто­со­ву­ва­ти за­хо­ди що­до їхньої профілак­ти­ки або ко­рекції роз­вит­ку. Та­ким чи­ном, ме­тод уль­т­ра­зву­ко­вої діаг­но­с­ти­ки є важ­ли­вим інстру­мен­том по­лег­шен­ня та поліпшен­ня ро­бо­ти спеціалістів-ре­про­дук­то­логів.
УЗД: на що звер­ну­ти ува­гу?
Роз­г­ля­не­мо де­тальніше ас­пек­ти, на які вар­то звер­ну­ти ува­гу за ви­бо­ру при­ла­ду. Так, важ­ли­ви­ми (од­нак не пер­шо­чер­го­ви­ми і не виз­на­чаль­ни­ми) чин­ни­ка­ми є вибір ком­панії-ви­роб­ни­ка та вартість при­ла­ду. Окрім то­го, вар­то пам’ята­ти і про сервісне об­слу­го­ву­ван­ня, що має за­без­пе­чу­ва­ти ви­роб­ник.
Будь-який при­лад УЗД скла­дається із дат­чи­ка та влас­не са­мо­го комп’юте­ра, який транс­фор­мує та по­ка­зує графічне зо­б­ра­жен­ня (табл. 1).
Дат­чик. Близь­ко 70% вар­тості при­ла­ду виз­на­чає дат­чик  — він є чи не найціннішою де­тал­лю у при­ладі. На сьо­годні відо­мо три ос­нов­них ти­пи дат­чиків: лінійні, сек­торні та кон­вексні. Своєю чер­гою, лінійні та кон­вексні дат­чи­ки бу­ва­ють ли­ше еле­к­трон­ни­ми, тоді як сек­торні — частіше ме­ханічні, рідше — еле­к­тронні.
Усі дат­чи­ки пра­цю­ють із ча­с­то­тою ко­ли­вань від 3 до 7,5 МГц. Від ча­с­то­ти ро­бо­ти дат­чи­ка за­ле­жить гли­би­на про­ник­нен­ня хвиль у тка­ни­ни. Так, що мен­ша ча­с­то­та ко­ли­вань дат­чи­ка, то більша гли­би­на про­ник­нен­ня у тка­ни­ни і на­впа­ки. Од­нак є і зво­рот­ний бік: що мен­ша ча­с­то­та — то гірше зо­б­ра­жен­ня.
Са­ме дат­чик (особ­ли­во ме­ханічний) є найбільш ураз­ли­вим місцем будь-яко­го при­ла­ду УЗД. Ча­с­тою при­чи­ною по­лом­ки при­бо­ру є провід, що вхо­дить у кор­пус дат­чи­ка. Навіть най­мен­ший роз­лом ізо­ляційно­го по­крит­тя про­во­ду при­зво­дить до погіршен­ня зо­б­ра­жен­ня, збоїв у ро­боті при­ла­ду та по­ру­шен­ня про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня. Сто­сов­но дат­чиків лінійно­го ти­пу  — такі вза­галі вва­жа­ють од­но­ра­зо­ви­ми, по­за­як їх не­мож­ли­во ре­мон­ту­ва­ти: во­ни не роз­кру­чу­ють­ся, оскільки ви­го­тов­лені з ебоніто­во­го ма­теріалу, за­ли­то­го на мікро­схе­му. Дат­чи­ки лег­ко б’ють­ся та по­шко­д­жу­ють­ся за не­о­бе­реж­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня. Особ­ли­во потрібно бу­ти уваж­ним хо­лод­ної по­ри ро­ку, ко­ли провід, що йде від дат­чи­ка до при­ла­ду, за­мер­зає, у ре­зуль­таті чо­го збільшується йо­го ламкість. Що ж сто­сується сек­тор­них дат­чиків ме­ханічно­го прин­ци­пу ро­бо­ти (за­литі мас­лом) — во­ни вза­галі за­сти­га­ють на хо­лоді та пе­ре­ста­ють пра­цю­ва­ти.
Зо­б­ра­жен­ня. Ве­ли­чез­ною пе­ре­ва­гою су­час­них при­ладів УЗД для тва­рин­ниць­ких ферм є їхня пор­та­тивність, ши­ро­ке про­грам­не за­без­пе­чен­ня. Та що най­го­ловніше — во­ни за­без­пе­чу­ють от­ри­ман­ня чітко­го зо­б­ра­жен­ня ска­но­ва­них ор­ганів і тка­нин у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су (Real time). 
Ос­на­щен­ня. За купівлі при­ла­ду особ­ли­ву ува­гу потрібно звер­та­ти на його ва­гу при­ла­ду (од­на спра­ва, ко­ли ми пе­ревіряємо ли­ше од­ну тва­ри­ну, інша — сотні), на­явність до­дат­ко­во­го еле­мен­та жив­лен­ня (має важ­ли­ве зна­чен­ня для за­без­пе­чен­ня без­пе­ребійної ро­бо­ти) і вірту­аль­ної пам’яті та мож­ли­вості пе­ре­не­сен­ня зо­б­ра­жен­ня із при­ла­ду на комп’ютер (ство­рен­ня влас­ної кар­то­те­ки ехо­зо­б­ра­жень). Та­кож слід бра­ти до ува­ги кількість дат­чиків, які підтри­му­ють про­грам­не за­без­пе­чен­ня при­ла­ду (лінійний та кон­векс­ний або кон­векс­ний та сек­тор­ний), що дає мож­ливість про­во­ди­ти діаг­но­с­ти­ку у різних видів са­мок од­ним при­ла­дом.
Конфігу­рація. У клінічній ве­те­ри­нарії за­зви­чай ви­ко­ри­с­то­ву­ють стаціонарні та настільні апа­ра­ти. Ве­те­ри­нар­ний лікар, який пра­цює на виїзді, мо­же взя­ти із со­бою пор­та­тив­ний УЗД-ска­нер у фор­маті но­ут­бу­ка — він має не­ве­ликі га­ба­ри­ти та ва­гу. Од­нак в умо­вах гос­по­дар­ст­ва та­кий ска­нер ви­я­вить­ся громіздким та зовсім не­зруч­ним. Для та­ких маніпу­ляцій слід ку­пу­ва­ти так зва­ний ки­шень­ко­вий ска­нер (йо­го ва­га мо­же не пе­ре­ви­щу­ва­ти 500 г).
Вар­то звер­ну­ти ува­гу і на спосіб фіксації або ут­ри­ман­ня ска­не­ра в руці. Так, лікар-клініцист навіть на виїзді мо­же по­ста­ви­ти ска­нер на стіл, що бу­де не­зруч­но для ве­те­ри­на­ра, який пра­цює у гос­по­дарстві — він бу­де зму­ше­ний но­си­ти ска­нер при собі, ча­с­то здійсню­ю­чи при цьо­му ак­тивні дії.
За­зви­чай ве­те­ри­нарні ска­не­ри ком­плек­ту­ють при­сто­су­ван­ня­ми для фіксації на тілі (ремінці, чох­ли). Во­ни кріплять­ся за до­по­мо­гою ший­но­го па­са на пе­редпліччі, в об­ласті гру­дей, на по­ясі або навіть в ок­ремій сумці за спи­ною.
За фіксації ска­не­ра на пе­редпліччя лівої (не­ро­бо­чої) ру­ки дат­чик ут­ри­мується у правій руці (або варіант на­впа­ки). Пе­ре­ва­ги та­ко­го кріплен­ня у то­му, що дис­плей ска­не­ра розміщується на зручній та звичній відстані від очей, а за до­по­мо­гою ру­ху ру­ки мож­на ви­бра­ти зруч­ний кут зо­ру. Не­долік цьо­го спо­со­бу  — не­ро­бо­ча ру­ка не мо­же бу­ти задіяна в інших маніпу­ляціях (не­має змо­ги на­тис­ну­ти на кноп­ки при­ла­ду для зміни будь-яких на­ла­ш­ту­вань у про­цесі ро­бо­ти). Вирішаль­но­го зна­чен­ня на­бу­ває ва­га ска­не­ра, ад­же йо­го до­во­дить­ся впро­довж досліджен­ня три­ма­ти однією ру­кою.
За кріплен­ня ска­не­ра в об­ласті гру­дей за до­по­мо­гою ший­но­го па­са не­ро­бо­ча ру­ка повністю вільна для про­ве­ден­ня будь-яких маніпу­ляцій, є змо­га уп­рав­ля­ти ска­не­ром, зберіга­ти зо­б­ра­жен­ня або ро­би­ти за­пи­си. Дис­плей ска­не­ра та­кож до­сить зруч­но роз­та­шо­ва­ний що­до очей. Не­долік — до­во­дить­ся постійно на­хи­ля­ти го­ло­ву під час діаг­но­с­ти­ки.
Ек­сплу­а­тація. На­явність при­ла­ду не є га­рантією до­б­ро­го ре­зуль­та­ту. Важ­ли­вий ас­пект вда­лої йо­го ек­сплу­а­тації — кваліфіко­ва­ний спеціаліст, який інтер­пре­ту­ва­ти­ме ре­зуль­та­ти, от­ри­мані під час ро­бо­ти із при­ла­дом. На жаль, трап­ля­ють­ся си­ту­ації, ко­ли «спеціаліст», що не во­лодіє ме­то­ди­кою до­­сліджен­ня, вста­нов­лює не­пра­вильні діаг­но­зи, внаслідок чо­го си­ту­ація у гос­по­дарстві не тільки не поліпшується, а й погіршується. Це не див­но, по­за­як такі «спеціалісти» в од­но­му ви­пад­ку се­чо­вий міхур на­зи­ва­ли «мат­кою з ек­су­да­том за ен­до­ме­т­ри­ту», а в іншо­му — «ембріональ­ним міху­ром» і, що найцікавіше, навіть зна­хо­ди­ли (!) в ньо­му «ембріон».

Переваги УЗД для різних видів тваринництва

М’яс­не тва­рин­ництво. Ос­нов­ною ме­тою цьо­го на­пря­му ви­ро­щу­ван­ня є от­ри­ман­ня від ко­ро­ви те­ля­ти за умо­ви су­во­ро­го до­три­ман­ня се­зон­ності, оскільки ут­ри­ман­ня корів узим­ку об­хо­дить­ся гос­по­дар­ст­ву на­ба­га­то до­рож­че, аніж влітку. Ко­ро­ву, яка не по­кри­лась за злуч­ний період, не­вигідно ут­ри­му­ва­ти взим­ку, оскільки во­на не при­не­се те­ля­ти. То­му відтво­рен­ня ор­ганізо­ва­но та­ким чи­ном, щоб те­ля­та на­ро­д­жу­ва­ли­ся в кінці зи­ми або на­весні, а запліднен­ня корів (як пра­ви­ло, при­род­не) відбу­ва­ло­ся на­прикінці вес­ни — на по­чат­ку літа.
УЗД м’яс­них корів про­во­дять во­се­ни, у ве­ресні–жовтні, пе­ред пе­ре­ве­ден­ням тва­рин із па­со­вищ­но­го ут­ри­ман­ня на стійло­ве. За ви­яв­лен­ня яло­вих корів їх, як пра­ви­ло, ви­б­ра­ко­ву­ють.
Мо­лоч­не тва­рин­ництво. Ран­ня діаг­но­с­ти­ка вагітності корів вель­ми ак­ту­аль­на у мо­лоч­но­му ско­тарстві, оскільки во­на дає змо­гу ско­ро­ти­ти сервіс-період, за­вдя­ки чо­му от­ри­ма­ти більше мо­ло­ка і те­лят від однієї ко­ро­ви за мен­ший термін. Адже ко­жен день яло­вості (безпліддя) ко­ро­ви за­вдає гос­по­дар­ст­ву збитків, що ви­ра­жа­ють­ся у не­до­от­ри­манні мо­ло­ка, те­лят і спри­чи­нює зайві ви­т­ра­ти на ут­ри­ман­ня яло­вої ко­ро­ви. Так сервіс-період ско­ро­чується як мінімум на 30 днів, тоб­то на 30 днів раніше ми по­чи­наємо от­ри­му­ва­ти від ко­ро­ви мо­ло­ко у на­ступній лак­тації.
Порівня­но із ма­ну­аль­ним рек­таль­ним ме­то­дом, за­сто­су­ван­ня УЗД дає змо­гу на місяць раніше виз­на­чи­ти ре­зуль­тат осіменіння. За ви­яв­лен­ня яло­вості та­кож мож­на за до­по­мо­гою УЗД визначити стадію ста­те­во­го цик­лу, фізіологічний стан яєчників, па­то­логії ре­про­дук­тив­ної си­с­те­ми і на цій підставі прий­ня­ти рішен­ня про по­втор­не осіменіння, ліку­ван­ня або ви­б­ра­ку­ван­ня тва­ри­ни.

КО­МЕН­ТАР ЕКСПЕРТА

На­талія Ко­но­но­ва,
на­чаль­ник відділу із міжна­род­но­го мар­ке­тин­гу BCF Technology:

—   У нинішніх умо­вах еко­но­міч­но­го спа­ду провідні спеціалісти, прак­ти­ки та фер­ме­ри за­для еко­номії коштів та підви­щен­ня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва все частіше звер­та­ють­ся до ви­ко­ри­с­тан­ня інно­вацій у тех­но­логії ви­роб­ництва. Уль­т­ра­звук — од­на із та­ких інно­вацій для уп­равління відтво­рен­ням.
Порівня­но із пе­ревіркою тва­рин вруч­ну (табл. 2), тва­рин­ни­ки-прак­ти­ки мо­жуть не про­сто паль­па­тор­но відчу­ва­ти, що відбу­вається у матці та яєчни­ках (рисунок), але й візу­аль­но оціни­ти стан ор­ганів. Та­кож за­сто­су­ван­ня уль­т­ра­зву­ку є най­е­фек­тивнішим інстру­мен­том виз­на­чен­ня тільності тва­рин.
Од­нак не всі ска­не­ри при­датні для ска­ну­ван­ня в умо­вах гос­по­дар­ст­ва. Порівня­но із ти­ми, які за­сто­со­ву­ють у клініках, ска­нер для прак­ти­ку­ю­чо­го ліка­ря має бу­ти гер­ме­тич­ним і стійким до ро­бо­ти у бруд­них умо­вах.
Лікар по­ви­нен кон­тро­лю­ва­ти си­ту­ацію, тож його руки мають бути вільними для сканування. То­му за­кор­донні ви­нахідни­ки  ство­ри­ли ска­нер із підклю­чен­ням спеціаль­них оку­лярів — BUG, що да­ють змо­гу спеціалісту ба­чи­ти як тва­рин на­вко­ло се­бе, так і уль­т­ра­зву­ко­ве зо­б­ра­жен­ня ви­со­кої якості пе­ред со­бою. У та­ких ска­не­рах дат­чик гер­ме­тич­но закріпле­ний на ска­нері  — це оз­на­чає, що бруд та во­да не по­трап­лять усе­ре­ди­ну ска­не­ра та не зіпсу­ють йо­го. А це до­сить важ­ли­во, вра­хо­ву­ю­чи вартість су­час­них УЗ-апа­ратів.
То­му я б ре­ко­мен­ду­ва­ла підхо­ди­ти до ви­бо­ру ска­не­ра з точ­ки зо­ру не ли­ше зруч­ності ко­ри­с­ту­ван­ня, але й як до до­сить до­ро­гої інве­с­тиції із три­ва­лим стро­ком ек­сплу­а­тації, що до­по­мо­же вам зе­ко­но­ми­ти ко­ш­ти за­вдя­ки вчас­но­му ви­яв­лен­ню корів із па­то­логіями та уник­нен­ню про­блем із за­­плід­нен­ням.

 

Інтерв'ю
Максим Тарапата
Україна є лідером з експорту олії в світі. Один з перспективних ринків для української олії - КНР, на якому інтерес до соняшниковій олії постійно зростає. Які складнощі очікують українських імпортерів, розповів Максим Тарапата, генеральний... Подробнее
В лютому, саме під час роботи виставки «АгроВесна 2020», в Україну на запрошення проекту Києво-Могилянської бізнес-школи Ukrainian Food Valley приїздив колишній фермер сенатор парламенту Нідерландів, де він очолює Комітет з питань... Подробнее

1
0