Спецможливості
Техніка та обладнання

Но­вий Claas Axion 940: тест на оранці

11.02.2015
1398
Но­вий Claas Axion 940:  тест на оранці фото, ілюстрація

Ринок сучасних тракторів, які представлені в Україні різними виробниками та дилерами, досить насичений, що дає широкі можливості для вибору кращого варіанта, але нерідко ставить у складне становище сільгоспвиробників під час вирішення питання придбання нової техніки.

Ринок сучасних тракторів, які представлені в Україні різними виробниками та дилерами, досить насичений, що дає широкі можливості для вибору кращого варіанта, але нерідко ставить у складне становище сільгоспвиробників під час вирішення питання придбання нової техніки.

В. По­горілий,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Роз­ви­ток су­час­них тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур та ство­рен­ня на те­ре­нах Ук­раїни ве­ли­ких суб’єктів гос­по­да­рю­ван­ня сти­му­лює роз­роб­ку но­вих зразків ви­со­ко­про­дук­тив­ної та надійної сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки. Для за­без­пе­чен­ня по­треб ма­шин­но-трак­тор­них парків та­ких гос­по­дарств не­обхідні по­тужні трак­то­ри. На цьо­му тлі в Ук­раїні зріс по­пит на трак­то­ри по­тужністю по­над 300 к. с.
Про­те інфор­мація ви­роб­ників та ди­лерів про їхню техніку но­сить здебіль­шо­го рек­лам­ний ха­рак­тер і не дає змо­ги відрізни­ти технічний рівень однієї ма­ши­ни від іншої та знай­ти пра­виль­не рішен­ня що­до то­го, який трак­тор най­повніше відповідає ви­мо­гам гос­по­дар­ни­ка. До­по­мог­ти сільгоспви­роб­ни­кам глиб­ше оз­най­о­ми­ти­ся із
фак­тич­ни­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми сільсько­­гос­по­дарсь­ких зна­рядь
по­кли­ка­не те­с­ту­ван­ня ос­танніх не­за­леж­ни­ми ор­ганізаціями в умо­вах ре­аль­ної ек­сплу­а­тації.
Са­ме та­ким чи­ном по­ве­ло се­бе керівництво Гру­пи ком­паній «Рос­ток-Хол­динг», ор­ганізу­вав­ши те­с­ту­ван­ня трак­торів під час про­ве­ден­ня гли­бо­кої вес­ня­ної оран­ки. Для роз­роб­ки про­гра­ми та виз­на­чен­ня оціноч­них по­каз­ників бу­ло за­про­ше­но спеціалістів Ук­раїн­сько­го на­уко­во-дослідно­го інсти­ту­ту про­гно­зу­ван­ня та ви­про­бу­ван­ня техніки і тех­но­логій для сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва імені Л. По­го­ріло­го.

Трак­тор: експрес-опис
За­без­пе­чу­ю­чи кон­ку­рен­то­с­про­можність своєї про­дукції, ком­панія Claas постійно її вдо­с­ко­на­лює, ство­рю­ю­чи нові мо­делі та навіть цілі ти­по­розмірні ря­ди своєї техніки. Но­вий мо­дель­ний ряд трак­торів Axion серії 900, мо­делі Axion 920, Axion 930, Axion 940, Axion 950 пе­ре­кри­ва­ють знач­ний діапа­зон по­туж­ності — від 315 до 405 к. с.
Axion серії 900 — це сільсько­го­с­по­дарські трак­то­ри кла­сич­но­го ком­по­ну­ван­ня із міцною оригіна­ль­ною ли­тою напівра­мою, еле­мен­том якої є са­мо­не­су­чий кар­тер дви­гу­на, що  за­без­пе­чу­­є ком­пактність кон­ст­рукції. Завдяки цьому збільшується кут
по­во­ро­ту коліс для мак­си­маль­ної
ма­­не­в­ре­ності та полегшується до­ступ до мо­тор­но­го відсіку під час
його об­слу­го­ву­ван­ня.
На напіврамі вста­нов­ле­но адап­то­ва­ний для ро­бо­ти в Ук­раїні ди­зель­ний 6-циліндро­вий дви­гун FPT (Fiat Power Train) із ро­бо­чим об’ємом 8,7 л. Дви­гун об­лад­на­но 4-кла­пан­ним га­зо­роз­по­діль­ним ме­ханізмом, тур­бо­над­ду­вом, си­с­те­мою проміжно­го охо­ло­д­жен­ня повітря та пе­ре­до­вою ви­со­ко­е­фек­тив­ною си­с­те­мою упор­ску­ван­ня паль­но­го Common-Rail.
Чо­ти­ридіапа­зон­на без­ступінча­с­та ко­роб­ка пе­ре­дач Cmatic дає змо­гу ефек­тив­но ви­ко­ну­ва­ти по­льові ро­бо­ти на швид­кості до 15 км/год та транс­порту­валь­ні — до 50 км/год. Зад­ня навісна си­с­те­ма трак­то­ра має ван­тажо­підйом­ність 11 т і об­лад­нується приєдну­валь­ни­ми еле­мен­та­ми ка­те­горій 3 та 4. Ке­ру­ва­ти навісною си­с­те­мою мож­на як з кабіни, так і з до­по­мо­гою кно­пок, ус­та­нов­ле­них на кри­лах задніх коліс. Гідро­си­с­те­ма за­без­пе­чує си­ло­ве та по­зиційне ав­то­­­ма­тич­не ре­гу­лю­ван­ня навісної си­с­те­ми, що дає змо­гу мак­си­маль­но ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти зна­ряд­дя за ви­со­кої якості ро­бо­ти, а та­кож має фун­­кції гасіння ко­ли­вань під час пе­­реїз­дів, ре­гу­лю­ван­ня швид­кості під­ні­­ман­ня та опу­с­кан­ня зна­рядь.
Пе­ред­ня навісна си­с­те­ма ван­та­жопідйомністю до 6,5 т ком­пакт­но вмон­­­­то­ва­на у напівра­му трак­то­ра. До то­го ж точ­ки приєднан­ня мак­си­маль­но на­бли­жені до пе­ред­нь­о­го мос­та трак­то­ра, що мінімізує вплив сільгоспма­ши­ни на кур­со­ву стійкість трак­то­ра.
За­вер­шу­ю­чи ко­рот­кий ек­с­прес-опис кон­ст­рукції трак­то­ра, не мож­на не від­міти­ти йо­го кабіну та ви­со­кий рівень її ер­го­номічності. При­ла­ди кон­тро­лю роз­­міщені на ру­ль­овій ко­лонці та на моніто­рах пра­во­руч від опе­ра­то­ра (що є ду­же зруч­ною зо­ною для ог­ля­ду), а ор­га­ни ке­ру­ван­ня си­с­те­ма­ми трак­то­ра, за ви­нят­ком пе­да­лей, — пра­во­руч від си­­діння опе­ра­то­ра. Більшість із них до­сить ком­пакт­но вмон­то­вані у пра­вий підло­кіт­ник, за­вдя­ки чо­му ке­ру­ван­ня трак­то­ром не по­тре­бує зай­вих рухів. Кру­го­ве за­ск­лен­ня кабіни за­без­пе­чує вільну ог­ля­­­­довість для кон­тро­лю за ро­бо­тою зна­рядь під час ро­бо­ти, аг­ре­га­ту­ван­ня та транс­пор­ту­ван­ня.
Мож­ли­во та­кож ос­на­с­ти­ти трак­тор до­дат­ко­ви­ми опціями та вста­но­ви­ти інше не­обхідне об­лад­нан­ня на за­мов­лен­ня ко­ри­с­ту­вачів (до речі, й на те­с­ту­ван­ня бу­ло на­да­но трак­тор у ба­зовій — вра­жа­ючій! — ком­плек­тації, табл. 1).

Умо­ви те­с­ту­ван­ня
Те­с­ту­ван­ня трак­то­ра про­во­ди­ли в аг­ре­гаті із 8-кор­пу­сним плу­гом Vogel & Noot Hercules 1000 на оранці грун­ту.
Ділян­ка, об­ра­на для оціню­ван­ня ро­бо­ти трак­то­ра, за рельєфом бу­ла рівною, але за ста­ном грун­ту та на­явністю на по­верхні по­ля знач­ної кількості рос­лин­них ре­ш­ток (табл. 2) у ба­га­ть­ох при­сутніх на те­с­ту­ванні по­ро­д­жу­ва­ла сумніви що­до мож­ли­вості аг­ре­га­ту якісно ви­ко­на­ти тех­но­логічний про­цес
або про­ве­с­ти оран­ку на за­да­ну
мак­си­мальну гли­би­ну.
Те­с­ту­ван­ня трак­то­ра про­во­ди­ли у двох варіан­тах на­ла­ш­ту­вань: оран­ка грун­ту на гли­би­ну
27 та 35 см.
Про­цес те­с­ту­ван­ня вклю­чав оціню­ван­ня про­дук­тив­ності, якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су та па­лив­ної еко­номічності трак­то­ра.

   За умо­ва­ми те­с­ту­ван­ня трак­тор в аг­ре­гаті із плу­гом по­ви­нен якісно ви­ко­ну­ва­ти тех­но­логічний про­цес згідно з аг­ро­технічни­ми ви­мо­га­ми та за­да­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми, за­без­пе­чу­ю­чи:
  оран­ку грун­ту на вста­нов­ле­ну гли­би­ну без роз’ємних бо­ро­зен та зваль­них
гре­бенів;
  стабільну ро­бо­ту за гли­би­ною та ши­ри­ною за­хва­ту (до­пу­с­тимі відхи­лен­ня не ма­ють пе­ре­ви­щу­ва­ти: від вста­нов­ле­ної гли­би­ни — 2 см, ши­ри­ни за­хва­­ту — 10% від роз­ра­хун­ко­вої);
  по­верх­ня оран­ки — вирівня­на (се­ред­­ня ви­со­та гре­бенів
не пе­ре­ви­щує 3–5 см);
  оп­ти­маль­ну ро­бо­чу швидкість для цьо­го аг­ре­га­ту (плуг роз­ра­хо­ва­ний
для ви­ко­нан­ня оран­ки на швид­кості до 10 км/год).

Про­цес те­с­ту­ван­ня
У про­цесі те­с­ту­ван­ня ор­ний аг­ре­гат ви­ко­ну­вав вісім про­ходів на першій ділянці із гли­би­ною оран­ки 35 см, потім йо­го пе­ре­на­ла­го­д­жу­ва­ли на гли­би­ну оран­ки 27 см, і він пе­реїжджав до дру­гої ділян­ки. Для про­ве­ден­ня пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня плу­га дви­гун трак­то­ра глу­ши­ли за­для за­без­пе­чен­ня точ­но­го заміру паль­но­го на ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су без до­дат­ко­вих ви­т­рат на хо­ло­с­ту
ро­бо­ту дви­гу­на.
Після ви­ко­нан­ня вось­ми про­ходів трак­то­ра на другій ділянці йо­го зу­пи­ня­ли, глу­ши­ли дви­гун і замірю­ва­ли ви­т­ра­ти паль­но­го ме­то­дом до­ли­ван­ня та потім порівню­ва­ли ці по­каз­ни­ки за час ви­ко­нан­ня двох
етапів те­с­ту­ван­ня.
Під час ро­бо­ти аг­ре­га­ту на обох ета­пах те­с­ту­вань замірю­ва­ли та­кож час, за­тра­че­ний на ви­ко­нан­ня ро­бо­ти, та фак­тич­но ви­о­ра­ну пло­щу ме­то­дом пря­мо­го заміру, а та­кож за до­по­мо­гою GPS, оціню­ва­ли якість ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су та за­да­них па­ра­метрів ро­бо­ти.
У пе­ребігу те­с­ту­ван­ня оціню­ва­ли та­кож ро­бо­ту сервісної ко­ман­ди ук­раїнсько­го ди­ле­ра ком­панії ТОВ «Аг­ро­тех­со­юз» що­до якості на­ла­го-
­­д­жен­ня аг­ре­га­ту на відповідність ви­мо­гам те­с­ту­ван­ня для за­без­пе­чен­ня рег­ла­мен­то­ва­ної ви­роб­ни­ком про­дук­тив­ності аг­ре­га­ту на гли­бині оран­ки 35 та 27 см, якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су та па­лив­ної еко­номічності трак­то­ра.

Ре­зуль­та­ти те­с­ту­вань
Ре­зуль­та­ти по­пе­ред­нь­о­го оціню­ван­ня засвідчи­ли, що на­ла­ш­ту­ван­ня аг­ре­га­ту на ши­ри­ну за­хва­ту та на гли­би­ну об­робітку грун­ту 35 см бу­ло ви­ко­на­но на до­стат­нь­о­му рівні відповідно до умов те­с­ту­ван­ня, а за на­ла­го­д­жен­ня на гли­би­ну 27 см аг­ре­гат ви­ко­ну­вав оран­ку на де­що більшу, ніж ви­ма­га­лось, гли­би­ну об­робітку — 30,1 см (табл. 3).У ціло­му, слід відміти­ти, оран­ку про­во­ди­ли у ран­нь­о­вес­ня­ний період — за умов важ­ко­го пе­ре­зво­ло­же­но­го грун­ту і підви­ще­ної кількості по­жнив­них ре­ш­ток знач­них розмірів на по­верхні по­ля, — але трак­тор Axion 940 зі здвоєни­ми ши­на­ми на задній осі стабільно за­без­пе­чу­вав нор­ма­тивні тя­гові ха­рак­те­ри­с­ти­ки. Тож сумніви скеп­тиків що­до мож­ли­вості ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти по­тужні трак­то­ри за та­ких умов на оранці повністю розвіялись.
За швидкісни­ми по­каз­ни­ка­ми трак­тор за­без­пе­чив ро­бо­ту аг­ре­га­ту в обох ре­жи­мах із рег­ла­мен­то­ва­ною для плу­га швидкістю — 8,0 та 8,6 км/год, по­ка­зав­ши ви­со­ку про­дук­тивність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су — 3,02 га/год за гли­би­ни оран­ки 35,4 та 3,30 га/год — за гли­би­ни 30,1 см (табл. 4). За­вдя­ки ви­сокій ма­не­в­ре­ності трак­то­ра та­кож от­ри­ма­но не­знач­не зни­жен­ня тех­но­логічної про­дук­тив­ності ор­но­го аг­ре­га­ту що­до за­зна­че­них ви­ще двох варіантів гли­би­ни об­робітку — відповідно, 2,57 та 2,70 га/год.
За якісни­ми по­каз­ни­ка­ми в обох варіан­тах на­ла­ш­ту­вань ор­но­го аг­ре­га­ту на гли­би­ну об­робітку от­ри­ма­но до­сить ви­сокі та прий­нятні для та­ких умов те­с­ту­вань по­каз­ни­ки якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су (табл. 5). Як підтвер­д­жен­ня мож­на відміти­ти якість кри­шен­ня пе­ре­зво­ло­же­но­го та вкри­то­го рос­лин­ни­ми решт­ка­ми (та­кож во­ло­ги­ми) ша­ру грун­ту: кількість гру­до­чок оп­ти­маль­но­го розміру ста­но­ви­ла близь­ко 70%. І це при то­му, що оран­ку про­во­ди­ли плу­гом, який бу­ло об­лад­на­но су­цільною напівгвин­то­вою по­ли­цею, а не спеціаль­ною для оран­ки в та­ких умо­вах — пла­с­тин­ча­с­тою. Стабільні тя­гові ха­рак­те­ри­с­ти­ки та рівномірна ро­бо­ча швидкість трак­то­ра і в цьо­му разі га­ран­ту­ва­ли ви­со­ку якість ро­бо­ти.
Зви­чай­но, за сьо­годнішніх енер­ге­тич­них про­блем кінце­вим (інте­г­раль­ним) по­каз­ни­ком ефек­тив­ності то­го чи іншо­го трак­то­ра є зна­чен­ня ви­т­ра­ти паль­но­го. Слід відміти­ти, що са­ме на оранці най­доцільніше про­во­ди­ти оціню­ван­ня па­лив­ної еко­номічності трак­то­ра, оскільки йо­го за­ван­та­жен­ня на цій опе­рації ся­гає 100% і більше. То­му, від­повідно, як­що трак­тор ефек­тив­ний за по­вно­го тя­го­во­го на­ван­та­жен­ня, то і в усіх інших ви­пад­ках він бу­де кра­щим за кон­ку­рентів.
Ре­зуль­та­ти вимірів ви­т­рат паль­но­го (табл. 6) та про­ве­дені роз­ра­хун­ки да­ли підста­ву ствер­д­жу­ва­ти, що в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах важ­ко­го пе­ре­зво­ло­же­но­го грун­ту трак­тор Axion 940 ви­я­вив се­бе до­сить еко­ном­ним, ви­ко­ри­с­тав­ши 66,5 л паль­но­го з по­гек­тар­ною ви­т­ра­тою 19,5 л. І це за гли­би­ни об­робітку по­над 30 см! Тут ко­мен­тарі не потрібні — ко­жен аг­рарій сам мо­же зро­би­ти відповідні вис­нов­ки.

Спеціаль­ний роз­ра­ху­нок
Для повнішо­го ро­зуміння ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня трак­то­ра Axion 940 бу­ло про­ве­де­но те­о­ре­тичні роз­ра­хун­ки йо­го тя­го­вих ха­рак­те­ри­с­тик (ви­хо­дя­чи із де­я­ких при­пу­щень та з ви­ко­ри­с­тан­ням от­ри­ма­них у по­льо­вих умо­вах під час те­с­ту­вань да­них). На прак­тиці роз­ра­хун­ки ви­т­рат паль­но­го та спо­жи­ва­ної по­туж­ності про­во­дять за по­каз­ни­ка­ми ви­ко­на­ної ро­бо­ти — об­роб­ле­ної площі, і в та­ко­му разі пи­тан­ня гли­би­ни роз­гля­дається ли­ше як об­ме­жу­ю­чий фак­тор впли­ву. Вод­но­час са­ме гли­би­на об­робітку є най­ва­гомішим чин­ни­ком, особ­ли­во під час оран­ки, який впли­ває на рівень ви­т­рат паль­но­го. То­му для виз­на­чен­ня їхньо­го рівня та спо­жи­ва­ної по­туж­ності бу­ло про­ве­де­но роз­ра­хун­ки не на оди­ни­цю площі (га), а на оди­ни­цю об’єму грун­ту, роз­пу­ше­но­го у про­цесі оран­ки. Під час об­ра­ху­ван­ня ми ви­хо­ди­ли з то­го, що відно­шен­ня об­роб­ле­но­го об’єму грун­ту до швид­кості ро­бо­чо­го хо­ду для ор­но­го аг­ре­га­ту ви­ра­жа­ють ха­рак­тер зміни швид­кості трак­то­ра від зміни на­ван­та­жен­ня на ньо­го за­леж­но від різних гли­бин об­робітку грун­ту.
Як­що прий­ня­ти умо­ву, що трак­тор ру­хав­ся за по­вно­го за­ван­та­жен­ня дви­гу­на з мак­си­маль­ним ККД, мож­ли­во ча­ст­ко­во підміни­ти по­нят­тя об­роб­ле­но­го об’єму грун­ту тя­го­вим зу­сил­лям на крю­ку трак­то­ра, що дасть змо­гу ха­рак­те­ри­зу­ва­ти ефек­тивність ро­бо­ти трак­торів як за тя­го­ви­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми (табл. 7).
Як свідчать ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків, за­дані кон­ст­рук­тив­но технічні па­ра­ме­т­ри трак­то­ра да­ли змо­гу сервісній ко­манді пра­виль­но ви­бра­ти оп­ти­мальні ро­бочі ре­жи­ми аг­ре­га­ту за різних рівнів на­ван­та­жен­ня (зо­к­ре­ма, за різної гли­би­ни оран­ки). В обох варіан­тах те­с­ту­ван­ня спо­жи­ва­на по­тужність прак­тич­но од­на­ко­ва, а се­редні зна­чен­ня пи­то­мих ви­т­рат паль­но­го на оди­ниці по­туж­ності — на рівні 145 г/к. с./год (для порівнян­ня: у дви­гу­нах ЯМЗ цей по­каз­ник мо­же ся­га­ти 200 і більше
г/к. с./год), що свідчить про до­с­ко­налість і зба­лан­со­ваність усіх ме­ха­нізмів та вузлів трак­то­ра Аxion 940.

Інтерв'ю
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно працює в Україні з лютого 2016 року. Служба була утворена відповідно до постанови КМУ від
Нова кліматична політика ЄС і міжнародних організацій викликала занепокоєння широких кіл виробників по всьому світі. Адже вона вимагає закрити цілі галузі. І хоча йдеться передусім про видобуток корисних копалин, енергетику і металургію,... Подробнее

1
0