Спецможливості
Техніка та обладнання

Новинки у світі обприскувачів

04.06.2015
529
Новинки у світі обприскувачів фото, ілюстрація

На осінній ви­с­тавці InterAGRO 2014 у рам­ках кон­кур­су InterAGRO Innovation Award са­мохідний об­при­с­ку­вач John Deere серії R4000 став ла­у­ре­а­том у номінації «Ма­ши­ни для об­робітку грун­ту та посіву, іри­гаційна техніка та об­лад­нан­ня». І не­да­рем­но, то­му що, порівня­но з по­пе­редніми ма­ши­на­ми для об­при­с­ку­ван­ня, які ви­пу­с­кає John Deere, цей мо­дель­ний ряд вирізняється цілим на­бо­ром інно­ваційних змін і рішень.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

John Deere
На осінній ви­с­тавці InterAGRO 2014 у рам­ках кон­кур­су InterAGRO Innovation Award са­мохідний об­при­с­ку­вач John Deere серії R4000 став ла­у­ре­а­том у номінації «Ма­ши­ни для об­робітку грун­ту та посіву, іри­гаційна техніка та об­лад­нан­ня». І не­да­рем­но, то­му що, порівня­но з по­пе­редніми ма­ши­на­ми для об­при­с­ку­ван­ня, які ви­пу­с­кає John Deere, цей мо­дель­ний ряд вирізняється цілим на­бо­ром інно­ваційних змін і рішень.
Серія скла­дається з трьох мо­де­лей — R4045, R4038 і R4030 з дви­гу­на­ми номіна­ль­ною по­тужністю 258, 231 і 123 кВт відповідно. Об­сяг ба­ка — від 4500 л у найбільшої мо­делі до 3000 л —
у най­мен­шої.
Кон­ст­рукція штан­ги об­при­с­ку­ва­ча бу­ла повністю зміне­на, порівня­но з по­пе­ред­нь­ою серією 4030, і ста­ла ду­же надійною і стійкою. Мак­си­маль­на ши­ри­на штан­ги у всіх трьох мо­де­лей ста­но­вить 36,5 м. По­при та­ку ши­ри­ну, штан­га за­без­пе­чує ви­со­ку стійкість за­вдя­ки цен­т­раль­но­му ма­ят­ни­ку для вирівню­ван­ня, який до­по­ма­гає стабілізу­ва­ти по­ло­жен­ня об­при­с­ку­ва­ча під час про­хо­д­жен­ня ділян­ка­ми по­ля з нерівною по­верх­нею: ут­ри­му­ва­ти рух штан­ги у го­ри­зон­тальній пло­щині, вирівню­ю­чи її вер­ти­кальні відхи­лен­ня. За­вдя­ки цьо­му збільшується про­дук­тивність: ви­со­та штан­ги над куль­ту­ра­ми прак­тич­но не змінюється, отже, точність об­роб­ки од­но­знач­но кра­ща.
Найбільша мо­дель — R4045 ос­на­ще­на 9-літро­вим дви­гу­ном із гідро­ста­тич­ним при­во­дом. До то­го ж дви­гун відповідає ос­тан­нь­о­му еко­логічно­му стан­дар­ту (чин­но­му в Ук­раїні) Tier2. Ро­бо­ча швидкість ма­ши­ни ся­гає до 40 км, а транс­порт­на — 56 км/год.
Об­при­с­ку­вач адап­то­ва­ний для ро­бо­ти як із ріди­на­ми, так і твер­ди­ми ре­чо­ви­на­ми. У пер­шо­му варіанті він ос­на­ще­ний ба­ком для роз­чи­ну об’ємом 4536 л. На вибір ви­роб­ник про­по­нує штан­ги за­вдовжки 27,5, 30,5 або 36,5 м. Як­що ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти об­при­с­ку­вач для вне­сен­ня су­хих пре­па­ратів, то замість ба­ка вста­нов­лю­ють бун­кер на 5,6 або 8,4 м3. Подібна транс­фор­мація підви­щує універ­сальність ма­ши­ни і при­швид­шує її окупність.
Са­мохідні об­при­с­ку­вачі John Deere чет­вер­тої серії от­ри­ма­ли низ­ку ефек­тив­них рішень, які підви­щи­ли точність ро­бо­ти і по­лег­ши­ли жит­тя опе­ра­то­рові. Так, си­с­те­ма уп­равління має опцію по­вної ав­то­ма­ти­зації про­цесів за­пов­нен­ня об­при­с­ку­ва­ча. Спеціаль­на про­гра­ма об­роб­ляє дані дат­чи­ка, зби­рає інфор­мацію про вміст ріди­ни в ба­ка, ви­во­дять її на дис­плей.
Си­с­те­ма при­го­ту­ван­ня роз­чи­ну бу­ла повністю зміне­на для мак­си­маль­но­го збільшен­ня ефек­тив­ності і швид­кості по­то­ку. Стан­дарт­на си­с­те­ма — на­сос і ви­т­ра­томітр — за­без­пе­чу­ють збільше­ний на 30% об­сяг по­да­ван­ня пре­па­ра­ту, ніж на по­пе­редніх мо­де­лях (643 л/хв), що зни­жує про­стої під час за­прав­лян­ня і збільшує про­дук­тивність
ро­бо­ти об­при­с­ку­ва­ча.
Ви­со­та штан­ги варіюється від 48 до 233 см. Спеціаль­на штан­го­ва підвіска мак­си­маль­но вра­хо­вує пе­ре­па­ди ви­сот і зміни по­ло­жен­ня за наїзду на пе­ре­шко­ди, ви­т­ри­му­ю­чи за­да­ну відстань від фор­су­нок до рос­лин. А за­вдя­ки си­с­темі BoomTracPro ви­со­та штан­ги підтри­мується в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі. Крім цьо­го, інте­г­ро­вані тех­но­логії вклю­ча­ють уп­равління секціями штан­ги, дис­танційну без­дро­то­ву пе­ре­да­чу да­них та ба­га­то іншо­го.

Case
Для за­без­пе­чен­ня ефек­тив­но­го за­хи­с­ту сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур ком­панія Case IH про­по­нує су­часні ви­со­ко­про­дук­тивні са­мохідні
об­при­с­ку­вачі Patriot.
Ком­по­ну­ван­ня об­при­с­ку­вачів Patriot відрізняється від кон­ку­рентів цен­т­раль­ним розміщен­ням ба­ка для ро­бо­чої ріди­ни, що га­ран­тує рівномірне роз­поділен­ня на­ван­та­жен­ня на осі, не­зва­жа­ю­чи на ступінь йо­го за­пов­нен­ня. У ре­зуль­таті об­при­с­ку­вач має над­зви­чай­ну стабільність ру­ху без зай­во­го ущільнен­ня грун­ту. Для поліпшен­ня ут­ри­ман­ня стабільності об­при­с­ку­ва­ча, і штан­ги в то­му числі, ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му ак­тив­ної підвіски, яка ав­то­ма­тич­но ре­а­гує на тиск у підвісці кож­но­го ко­ле­са. Штан­га об­при­с­ку­ва­ча та­кож має влас­ну підвіску, яка ду­же до­б­ре ут­ри­мує її на за­даній опе­ра­то­ром ви­соті і за­без­пе­чує за­хист від різких ко­ли­вань. У разі ви­ко­ри­с­тан­ня об­при­с­ку­ва­ча на ду­же нерівних по­лях мож­ли­ве об­лад­нан­ня штан­ги си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня ви­со­ти Auto Boom (опція), яка скла­дається з трьох уль­т­ра­зву­ко­вих дат­чиків по­ло­жен­ня штан­ги.
Інно­ваційна си­с­те­ма роз­пи­лен­ня AIM Command, яку вста­нов­лю­ють на об­при­с­ку­вач опційно, дає змо­гу чітко за­да­ти пев­ний розмір кра­пель хіміка­ту і підтри­му­ва­ти йо­го ав­то­ма­тич­но не­за­леж­но від ти­с­ку в ро­бочій си­с­темі об­при­с­ку­ва­ча і йо­го швид­кості під час ру­ху. Ви­ко­ри­с­тан­ня AIM Command га­ран­тує най­ви­щу якість роз­пи­лен­ня пре­па­ра­ту всією об­роб­лю­ва­ною пло­щею.
Ще більшої еко­номії до­ро­го­го пре­па­ра­ту мож­на до­сяг­ти за­вдя­ки си­с­темі Accu Boom. У поєднанні із си­с­те­мою GPS-навігації во­на ав­то­ма­тич­но відклю­чає по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни на ті ділян­ки секції, які по­трап­ля­ють на вже об­роб­лені ділян­ки по­ля. Всі об­при­с­ку­вачі із за­во­ду повністю підго­тов­лені для ус­та­нов­ки си­с­тем GPS-навігації та «ав­топіло­ту­ван­ня». Ук­раїнським аг­раріям ком­панія про­по­нує дві мо­делі об­при­с­ку­вачів — SPX 3330 та SPX 4430 — з по­тужністю дви­гу­на 250 та 325 к. с. відповідно. Об­при­с­ку­вачі ма­ють постійний гідро­ста­тич­ний привід 4×4 з трьо­ма діапа­зо­на­ми швид­ко­с­тей і мож­ливістю пе­ре­ми­кан­ня в русі. Мак­си­маль­на швидкість ру­ху об­при­с­ку­ва­ча — 48 км/год.
Колія об­при­с­ку­ва­ча ре­гу­люється у ме­жах від 305 до 399 см теж за до­по­мо­гою гідравліки. Ємність ба­ка об­при­с­ку­ва­ча SPX 3330 ста­но­вить 3785, а SPX 4430 ос­на­ще­но 4542-літро­вим ба­ком.
BOGUSLAV®
Прем’єрою від ком­панії «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка» цьо­го ра­зу ста­ла роз­роб­ле­на та впро­ва­д­же­на у ви­роб­ництво но­ва серія об­при­с­ку­вачів «АТ­ЛАНТ». Уже са­ма на­зва до­сить про­мо­ви­с­та: ці об­при­с­ку­вачі роз­роб­ле­но для інтен­сив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня у се­редніх та ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах. Ве­ли­ку по­тужність об­при­с­ку­вачів за­без­пе­чу­ють нові, ви­со­кої міцності, кон­ст­рукції штанг, знач­на ши­ри­на за­хва­ту — 28, 32 та 36 м, а та­кож ве­ли­кий об’єм го­ло­вно­го ба­ка — 3000 та 4200 л.
Особ­ливістю цієї серії об­при­с­ку­вачів є но­вий ме­ханізм стабілізації, який за­без­пе­чує стійке го­ри­зон­таль­не по­ло­жен­ня штан­ги не­за­леж­но від нерівно­с­тей по­ля, а її ме­ханізм при­му­со­во­го на­хи­лу дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти навіть на кру­тих схи­лах. Та­кож штан­ги ма­ють ме­ханізм за­хи­с­ту, який за­без­пе­чує відхи­лен­ня крайніх секцій до 90° у го­ри­зон­тальній та вер­ти­кальній пло­щи­нах, а у разі зіткнен­ня із пе­ре­шко­дою по­вер­тає їх у ро­бо­че по­ло­жен­ня без жод­них по­шко­д­жень. Як і раніше, фор­сун­ки об­при­с­ку­ва­ча вста­нов­лені на ко­лек­то­ри із не­ржавіючої сталі та повністю за­хи­щені кон­ст­рукцією штан­ги
від по­шко­­джен­ня.
За­зна­ла змін па­ра­ле­ло­г­рам­на підвіска штан­ги, за­вдя­ки чо­му збільше­но мак­си­маль­ну ви­со­ту підніман­ня штан­ги до 2300 мм для за­без­пе­чен­ня мож­ли­вості об­роб­ки со­няш­ни­ку та інших технічних куль­тур. Та­кож вста­нов­ле­но азот­ний енер­го­а­ку­му­ля­тор для гасіння вер­ти­каль­них ди­намічних на­ван­та­жень на підвіску штан­ги та гідро­си­с­те­му трак­то­ра.
За­вдя­ки вста­нов­лен­ню но­вих коліс ве­ли­ко­го діаме­т­ра — R48 кліренс об­при­с­ку­ва­ча збільшується до 700 мм, що дає змо­гу пра­цю­ва­ти на підви­ще­них швид­ко­с­тях.
Си­с­те­ма про­ми­ван­ня за­без­пе­чує якісне очи­щен­ня чи­с­тою во­дою ос­нов­них ро­бо­чих еле­ментів об­при­с­ку­ва­ча: на­со­са, си­с­те­ми роз­пи­лен­ня, міксе­ра ро­бо­чо­го роз­чи­ну та ос­нов­но­го ба­ка. Для ефек­тив­но­го про­ми­ван­ня внутрішніх стінок ба­ка вста­нов­ле­но дві по­тужні обер­тові фор­сун­ки, а бак для чи­с­тої во­ди у пе­редній ча­с­тині об­при­с­ку­ва­ча за­без­пе­чує оп­ти­маль­не розміщен­ня цен­т­ра тяжіння. Інжек­торні змішу­вачі із ке­рамічни­ми фор­сун­ка­ми на дні ос­нов­но­го ба­ка до­по­ма­га­ють підтри­му­ва­ти постійну кон­цен­т­рацію ро­бо­чої ріди­ни та за­побіга­ють ут­во­рен­ню оса­ду.
Си­с­те­ма роз­пи­лен­ня вітчиз­ня­но­го об­при­с­ку­ва­ча та­кож приємно вас зди­вує. Ад­же її го­ловні вуз­ли та ком­плек­ту­ючі — такі самі, як в об­при­с­ку­ва­чах провідних світо­вих ви­роб­ників. Зо­к­ре­ма, на бо­гу­славсь­ких об­при­с­ку­ва­чах ви­ко­ри­с­то­ву­ють на­со­си італійської ком­панії Annovi Reverberi, еле­мен­ти ко­мунікації — італійської ком­панії Arag та роз­пи­лю­вачі німець­кої ком­панії Lechler.
Крім то­го, на за­мов­лен­ня об­при­с­ку­вачі BOGUSLAV® мо­жуть ком­плек­ту­ва­тись інно­ваційною си­с­те­мою комп’ю­тер­но­го ке­ру­ван­ня з інте­г­ро­ва­ним GPS-навіга­то­ром — Bravo 400S.
У разі ви­ник­нен­ня під час об­при­с­ку­ван­ня пе­ре­крит­тя си­с­те­ма Bravo 400S ав­то­ма­тич­но ви­ми­кає ті секції штан­ги, що пе­ре­бу­ва­ють над уже об­роб­ле­ною пло­щею, а за вста­нов­лен­ня до­дат­ко­вої си­с­те­ми SELETRON — ав­то­ма­тич­но відми­кає кож­ну ок­ре­му фор­сун­ку над об­роб­ле­ною пло­щею.

Berthoud
Но­вий на­прям, який ком­панія по­ча­ла роз­ви­ва­ти у 2014 р., — об­при­с­ку­вачі для за­хи­с­ту садів. Сьо­годні ком­панія пред­став­ляє но­вий об­при­с­ку­вач Berthoud Fructair TI 2000 AIRLINE. Він має бак місткістю 2000 л, про­те мож­ливі варіан­ти ком­плек­тації 1000-, 1500-, 2000- і 3000-літро­ви­ми ба­ко­ви­ми ємно­с­тя­ми. Як і на всій техніці Berthoud, на пред­став­ле­но­му об­при­с­ку­вачі за­сто­со­ва­но низ­ку новітніх тех­но­логічних рішень, які за­хи­щені па­тен­та­ми і не ма­ють ана­логів у світі. Це, зо­к­ре­ма, вен­ти­ля­тор із ре­вер­сив­ним за­бо­ром повітря, повітря­на ве­жа, яка за­вдя­ки унікальній кон­ст­рукції сво­го ди­фу­зо­ра за­без­пе­чує роз­поділен­ня повітря і на­прав­ляє потік ро­бо­чо­го роз­чи­ну у співвідно­шенні 50% впра­во і 50% вліво. Крім то­го, в об­при­с­ку­ва­чах цієї серії ви­ко­ри­с­то­ву­ють ле­ген­дар­ний пор­ш­не­вий на­сос Berthoud GAMA, роз­роб­ле­ний ще 1964 р. і який досі за­ли­шається од­ним із най­е­фек­тивніших ви­со­ко­надійних на­сосів у світі. Як по­ка­зує прак­ти­ка, цей об­при­с­ку­вач надійно слу­жи­ти­ме своєму влас­ни­кові впро­довж не мен­ше ніж 10 років і об­ро­бить не мен­ше 10 000 га са­ду.
Mazzotti
Італійські об­при­с­ку­вачі Mazzotti на на­шо­му рин­ку не над­то по­ши­рені. Про­те во­ни ма­ють низ­ку вла­с­ти­во­с­тей, яка бу­дуть ціка­ви­ми вітчиз­ня­ним фер­ме­рам.
Са­мохідний об­при­с­ку­вач Mazzotti MAF ос­на­ще­ний 6-циліндро­вим дви­гу­ном Perkins об’ємом 6,6 л і по­тужністю 238 к. с. КПП — двош­видкісна зі зни­же­ним хо­дом. Швидкість ру­ху об­при­с­ку­ва­ча ста­но­вить 0–20 (0–40) км/год місцевістю з мак­си­маль­ним ку­том на­хи­лу до 37%.
Об­сяг ба­ка Mazotti MAF — 4600 л (для мо­делі MAF 4240) або 5300 л — для мо­делі MAF 5240. До­вжи­на штан­ги об­при­с­ку­ва­ча — 24, 28, 32, 36 м. Во­дя­ний на­сос за­без­пе­чує по­да­ван­ня ріди­ни на рівні 400 л/хв.
Са­мохідний об­при­с­ку­вач Mazzotti MAF стан­дарт­но по­став­ляється із клі­­рен­сом 1450 мм і колією 2250–2950 мм.
Для об­при­с­ку­ва­ча та­кож до­ступні конфігу­рації з клірен­сом 1300 і 1700 мм та ши­ри­ною колії від 1800 до 2250 мм та від 2250 до 3000 мм. Ре­гу­лю­ва­ти ши­ри­ну колії мож­на пря­мо з кабіни.
Ще од­на важ­ли­ва пе­ре­ва­га Mazzotti MAF — по­вна комп’юте­ри­зація: всі про­це­си уп­равління ма­ши­ною і об­при­с­ку­ван­ням відбу­ва­ють­ся з до­по­мо­гою і під кон­тро­лем комп’юте­ра ос­тан­нь­о­го по­коління Mazzotti Bravo 400S із вбу­до­ва­ним GPS.
Lemken
Ком­панія Lemken має в своєму ар­се­налі не тільки грун­то­об­роб­ну та висівну техніку, як звик­ли більшість аг­раріїв Ук­раїни, а та­кож техніку для про­ве­ден­ня хімічно­го за­хи­с­ту рос­лин.
В Ук­раїні об­при­с­ку­вачі ком­панії Lemken пред­став­лені дво­ма причіпни­ми об­при­с­ку­ва­ча­ми — Albatros та Primus. Об­при­с­ку­вачі від Lemken — це до­б­ре ос­на­щені аг­ре­га­ти, які за­до­воль­нять по­тре­би навіть най­ви­баг­ливішо­го фер­ме­ра.
Бак об­при­с­ку­ва­ча Albatros, ємність яко­го ста­но­вить від 2,2 до 6,2 тис. л, ви­го­тов­ле­но з надміцно­го пла­с­ти­ку, який для ще більшої міцності до­дат­ко­во ар­мо­ва­ний скло­во­лок­ном. Для про­ми­ван­ня си­с­те­ми об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но ба­ком, ємність яко­го ста­но­вить 10% ємності ос­нов­но­го ба­ка. До­дат­ко­вий бак розміще­ний по­се­ре­дині го­ло­вно­го ба­ка, тим са­мим за­без­пе­чу­ю­чи оп­ти­маль­не розміщен­ня цен­т­ра ва­ги. Серійний об­при­с­ку­вач Albatros ос­на­ще­но не­ру­хо­мою віссю із ре­гу­ль­о­ва­ною колією, хо­ча за­леж­но від ком­плек­тації ши­ри­на колії мо­же ста­но­ви­ти від 1,5 до 2,25 м.
Кон­ст­рукція штан­ги об­при­с­ку­вачів від Lemken має Z-подібний профіль, який за­без­пе­чує мак­си­маль­ний опір скру­чу­ван­ню штан­ги. Всі тру­бо­про­во­ди розміщені все­ре­дині штан­ги, що сприяє кра­що­му їхньо­му за­хи­с­ту.
На об­при­с­ку­ва­чах від ком­панії Lemken вста­нов­ле­но мем­б­ран­но-пор­ш­неві на­со­си, які, за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню не­ржавіючих ма­теріалі, стійкі до ко­розії та впли­ву рідких до­б­рив
(1×250 л/хв — на Albatros 9 з об’ємом ба­ка 2000 л; 2×160 — з об’ємом 3000 л, 2×250 л/хв — з об’ємом 4000 л.
На Albatros 9 із верхнім навішу­ван­ням об­при­с­ку­ва­ча привід на­со­са відбу­вається че­рез ре­дук­тор у мас­ляній ванні. Мож­ли­ва опція і для ва­ла відбо­ру по­туж­ності 1000 об./хв. На об­при­с­ку­вачі з нижнім навішу­ван­ням привід на­со­са — без­по­се­ред­ньо че­рез кар­дан­ну пе­ре­да­чу. Гідравлічний привід на­со­са — від гідравліки трак­то­ра з ци­ф­ро­вим кон­тро­лем чис­ла обертів — мож­на за­мо­ви­ти як опцію.
Ке­ру­ван­ня об­при­с­ку­ва­чем відбу­вається за до­по­мо­гою еле­к­троніки — комп’юте­ра SPRAYDOS для об­при­с­ку­ва­ча зі штан­гою на п’ять-дев’ять секцій.
Об­при­с­ку­вачі Primus та­кож по­ста­ча­ють у декількох варіан­тах: з об’ємом ба­ка 2,2; 3,1 та 4,2 тис. л. Ке­ру­ван­ня об­при­с­ку­ва­чем здійснюється та­кож з до­по­мо­гою еле­к­троніки — комп’юте­ра TeeJet 844 E. У ба­зовій ком­плек­тації об­при­с­ку­вач має мем­б­ран­но-пор­ш­не­вий на­сос — 1×250 л/хв на Primus 25,
2×160 — на Primus 35, 2×250 л/хв —
на Primus 45.
Усі об­при­с­ку­вачі серії Primus мо­жуть ком­плек­ту­ва­тись штан­га­ми з ши­ри­ною за­хва­ту від 15 до 30 м.

Hardi
В Ук­раїні до­волі ши­ро­ко пред­став­лені об­при­с­ку­вачі Hardi. Так, мож­на відміти­ти дві мо­делі са­мохідних об­при­с­ку­вачів —
Кліренс ALPHAevo — в ме­жах від 120 до 165 см — дає змо­гу про­во­ди­ти об­роб­ки як низь­ких, так і ви­со­ких куль­тур — ку­ку­руд­зи та со­няш­ни­ку.
Крім то­го, об­при­с­ку­вач ALPHAevo ком­плек­тується си­с­те­мою Twin, яка дає змо­гу за­побігти зне­сен­ню ро­бо­чої ріди­ни. Це до­ся­гається за­вдя­ки двом подвій­­­­­ним вен­ти­ля­то­рам діаме­т­ром 630 мм, ко­жен із яких по­тужністю 2 тис. м3/год на метр штан­ги і за­без­пе­чує мак­си­маль­ну швидкість по­то­ку повітря на ви­ході з повітро­про­водів — 35 м/с.
Для ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня за­да­ної ви­со­ти штан­ги Hardi AutoHeight ви­ко­ри­с­то­вується спеціаль­на си­с­те­ма, яка дає змо­гу на­хи­ля­ти штан­гу чи по­ло­ви­ну штан­ги. Си­с­те­ма пра­цює у двох ре­жи­мах: «над грун­том» і «над рос­ли­на­ми» та скла­дається із трьох або п’яти уль­т­ра­зву­ко­вих дат­чиків, що ефек­тив­но пра­цю­ють за швид­кості об­при­с­ку­ва­ча по­над 20 км/год.
Ке­ру­ван­ня об­при­с­ку­ва­чем відбу­вається за до­по­мо­гою цен­т­ру уп­равління об­при­с­ку­ван­ням (SprayCenter), розміще­но­му по пра­ву ру­ку опе­ра­то­ра в кабіні. У комп’ютері НС 9500 з 12-дюй­мо­вим сен­сор­ним дис­плеєм інте­г­ро­вані всі еле­к­тронні функції: си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го водіння AutoTrack, ав­то­кон­т­ро­лю ви­со­ти штан­ги AutoHeight, ав­то­кон­т­ро­лю ро­бо­ти секцій роз­пи­лен­ня AutoSectionControl та інші «ро­зумні» функції. Усі во­ни повністю кон­тро­лю­ють­ся з кабіни, що підтвер­д­жує ви­со­кий рівень оп­тимізації.
Си­с­те­мою вне­сен­ня пе­с­ти­цидів мож­на ке­ру­ва­ти з кабіни або ззовні — з до­по­мо­гою бор­то­во­го комп’юте­ра, розміще­но­го біля при­ст­рою TurboFiller, що слу­гує для за­прав­лен­ня ба­ка хіміка­та­ми.
Штан­га Hardi Twin Force по­став­ля­ють­ся із ши­ри­ною за­хва­ту від 18 до
36 м. Усі штан­ги об­лад­на­но унікаль­ною си­с­те­мою амор­ти­зації для по­гли­нан­ня мож­ли­вих ударів під час ру­ху по­лем чи до­ро­гою. Ви­со­та штан­ги ре­гу­люється па­ра­ле­ло­г­ра­мом, ке­ро­ва­ним дво­ма циліндра­ми. У транс­порт­но­му по­ло­женні па­ра­ле­ло­г­рам ав­то­ма­тич­но бло­кується, за­без­пе­чу­ю­чи без­пе­ку ру­ху.
Мо­дель SARITOR з плав­но ре­гу­ль­о­ва­ною гідро­ста­тич­ною трансмісією і при­во­дом на чо­ти­ри ко­ле­са за­без­пе­чує най­кра­щу тя­гу се­ред усь­о­го діапа­зо­ну об­при­с­ку­вачів. Ма­ши­ну ос­на­щу­ють ба­ком ємністю 4000 або 5000 л і штан­гою TERRA FORCE із ши­ри­ною за­хва­ту від 36 до 42 м. Кліренс ста­но­вить 1,45 м, ши­ри­ну колії мож­на ре­гу­лю­ва­ти за до­по­мо­гою гідравлічно­го ме­ханізму в діапа­зоні від 3 до 4 м, ство­рю­ю­чи ве­ли­ку і стійку плат­фор­му для стабільної ро­бо­ти штан­ги.
Пнев­ма­тич­на підвіска з ре­гу­ля­то­ра­ми ви­со­ти і гідравлічні амор­ти­за­то­ри за­без­пе­чу­ють рівномірне об­при­с­ку­ван­ня і ви­нят­ко­вий рівень ком­фор­ту
для опе­ра­то­ра.
Си­с­те­ма об­при­с­ку­ван­ня SARITOR DynamicFluid4 при­во­дить­ся в дію ви­со­ко­про­дук­тив­ним відцен­т­ро­вим на­со­сом Ace 650 Wet Seal із за­хи­с­том від ро­бо­ти «всу­ху», який здате­н миттєво зміню­ва­ти про­дук­тивність від 60 до 120 л/хв  за 1,5 с. Ця си­с­те­ма роз­ви­ває цільо­ву про­дук­тивність без за­три­мок під час вклю­чен­ня і відклю­чен­ня секцій, зміни швид­кості або по­во­ротів у кінці сму­ги. Поліпшені гідро­ди­наміка і ке­ру­ван­ня про­дук­тивністю га­ран­ту­ють швид­ке ре­а­гу­ван­ня і точ­ну цільо­ву швидкість вне­сен­ня хімікатів. Дані про тиск, ви­т­ра­ту, швид­кість по­да­ван­ня ріди­ни на­со­сом, швид­кості ру­ху, секції штан­ги і швид­кість вне­сен­ня пре­па­ра­ту кон­тро­лю­ють­ся і об­роб­ля­ють­ся за до­по­мо­гою но­вітніх ал­го­ритмів об­чис­лень. Про­це­сор DynamicFluid4 аналізує дані про роз­пи­лен­ня 20 разів/с, за­без­пе­чу­ю­чи ви­пе­ре­д­жаль­не уп­равління швидкістю, зміну про­дук­тив­ності на­со­са і пре­цизійну точність.
Опційно на об­при­с­ку­ва­чах мо­же бу­ти вста­нов­ле­на функція BoomPrime, яка дає змо­гу підка­чу­ва­ти хіміка­ти у штан­гу до по­чат­ку їхньо­го роз­пи­лен­ня або про­ми­ва­ти її.
Усі ці су­часні рішен­ня та­кож впро­ва­д­жені на ба­га­ть­ох мо­де­лях причіпних об­при­с­ку­вачів цьо­го ви­роб­ни­ка.

Imperador 3100, Stara
Imperador 3100 — пер­ший у світі са­мохідний об­при­с­ку­вач із цен­т­раль­ним роз­­­­­міщен­ням штан­ги, що га­ран­тує не­пе­ре­вер­ше­ну її стабільність у ро­­бо­­ті за будь-яких умов і дає змо­гу про­во­ди­ти об­при­с­ку­ван­ня на швид­кості до 32 км/год. Об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но гід­ро­­­­ста­тич­ною трансмісією 4×4 і 6-циліндро­вим дви­гу­ном по­тужністю 215 к. с.
Для ук­раїнських аг­раріїв об­при­с­ку­вач мо­же бу­ти ос­на­ще­ний штан­гою із ши­ри­ною за­хва­ту 27 та 30 м. Про­дук­тивність на­со­са для об­при­с­ку­ван­ня, який виготовлений з нержавіючої сталі, ста­но­вить 430 л/хв. Для за­п­рав­­­лен­ня об­при­с­ку­ва­ча ви­ко­ри­с­то­ву­ють до­дат­ко­вий на­сос, вста­нов­ле­ний ззовні об­при­с­ку­ва­ча, про­дук­тивністю 400 л/хв.
Цей об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но за­па­тен­то­ва­ною пан­то­графічною си­с­те­мою ма­ят­ни­ко­вої стабілізації штанг, що дає змо­гу змен­ши­ти до 75% вер­ти­кальні по­штов­хи і до 30% — поз­довжні.
Роз­міщен­ня штан­ги по­се­ре­дині об­при­с­ку­ва­ча і кабіна з ши­ро­ким ог­ля­дом (пло­ща за­ск­лен­ня ста­но­вить 6 м2) да­ють змо­гу постійно візу­аль­но кон­тро­лю­ва­ти по­ло­жен­ня і стан штанг. Роз­поділен­ня ва­ги об­при­с­ку­ва­ча не­за­леж­но від за­пов­нен­ня ба­ка ста­но­вить 50% на пе­ред­ню вісь
і 50% — на зад­ню.
Ши­ри­на колії змінюється безступінчасто — від 2,85 до 3,50 м. Кліренс — 1,65 м є до­статнім для ро­­бо­ти на куль­ту­рах, які пе­ре­бу­ва­ють навіть в ос­танній фазі ре­про­дук­тив­но­го цик­лу. Шасі об­при­с­ку­ва­ча ви­го­тов­ле­не із C-подібно­го профілю, і всі ча­с­ти­ни ра­ми з’єдна­но гвин­та­ми, що га­­ран­­­тує три­ва­лий ек­сплу­а­таційний період, стійкість штан­ги і її рух на різних ти­пах діля­нок без зміни стабільності. Ак­тив­на пнев­ма­тич­на підвіска істот­но змен­шує ефект ков­зан­ня
і ти­с­ку на грунт.
Кабіна об­при­с­ку­ва­ча має поліпше­ну шу­моізо­ляцію (76 дБ). Для ком­фор­ту ро­бо­ти опе­ра­то­ра об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но установкою клімат-контроль з ак­тив­ним
вугільним фільтром
і ци­ф­ро­вим уп­равлінням.

Інтерв'ю
Николай Сафонов
Потенціал зростання органічного сегменту великий, його частка може досягти 5-10%. Тоді як поки що в Україні на нього припадає це менше 0,1% від загального споживання продуктів харчування. І статися це може в найближчі 5-10 років. Багато що... Подробнее
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее

1
0